Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B03231 Кітапхана ісі в "Ақмешіт" гуманитарлық-техникалық институты

 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 5

  Адамның тіршілік ету ортасымен қауіпсіз өзара іс-қимыл жасау тәсілдері, төтенше жағдайлар кезінде шаруашылық жүргізу объектілерінің тұрақты жұмыс істеуі, теріс факторлардан қорғау мәселелері

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 2

  Өмірлі ағзалардың өмір сүру талаптарын, популяцияны, түрді, қауымдастықты, əр түрлі ерекшеліктерін, биосфера жəне ноосфера тұжырымдамасын, ортаның дербес өндіру түріне көшу қажеттілігін, биосферадағы тепе-теңдікті сақтау керектігін түсіну керек.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мәңгілік ел
  Несиелер: 4

  «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясының маңызды құрауыштары аясында болашақ мамандардың ұлттық сана-сезімін қалыптастыру жүйесінің негізгі теориялық қағидаларын әзірлеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кітапхана ісі мамандығына кіріспе
  Несиелер: 4

  Кітапхана ісінің негізгі теорияларын оқыту, кітапхана ісін ұйымдастыру бағытында білімді терең игеру. Ақпараттандандыру және қоғамды компьютерлендіру тенденциясы негізінде қазіргі кітапхана ісінің қызметтерін компьютерлік оқытуға бағындыру, ақпаратты қоғам технологияларына, ақпараттық ресурстар мен қызмет көрсету жүйесін ұйымдастыруды құру және пайдалануды қамтамасыз етудің негіздерін оқыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құжат және кітаптың жалпы теориясы
  Несиелер: 4

  Кітапханалық-ақпараттыұ профильді мамандарын құжаттың теориясы мен тарихын, құжаттардың негізгі түрлерін, құжаттар мен жұмыс жасай білуге тәжірибиелік тұрғыдан машықтандыру негізінде кәсіптік іргелі дайындықты қамтамасыз ету.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Оқу практикасы
  Несиелер: 1

  Оқу (танысу) практикасының мақсаты оқыту процесінде алынған теориялық білімдерді бекітуді және тереңдетуді, зерттеу қызметінің алғашқы дағдыларына ие бол��ды, іскерлік хат алмасуды жүргізуді машықтарды қамтитын бастапқы кәсіби құзыреттерді игеру, мамандыққа сәйкес қызметтің практикалық машықтар мен дағдыларды игеру болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстан библиографиясы
  Несиелер: 5

  Қазақстан библиографиясының қалыптасуы мен тарихи дамуы туралы жүйелі мәліметтер және қазіргі даму тенденциялары Қазақстан библиографиясының тарихи, әдістемелік және ұйымдастырушылық аспектілерімен таныстыру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  -жазба жəне аузекі сөздің дағдылары, шет тілің барлық шамаларының сақталуы; -білім туралы мəтіннің мағыналы- құрлымдық өзгешеліктеріндегі түрлі функциялық стилі; -сөздің жəне əдеби тілдің жүйедегі шамалық дұрыстығы жайлы мінездемесін білу; -меншіктік сөздің қателерін саралауды білу; -Коммуникативты дағды жəне сөздің ұсталықтарының мəтіннің мамандыққа сайлығын білу; -монологикалық/диалогикалық сөздің дағдыларын жеткізуді меңгереді

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кітапханалық каталог
  Несиелер: 5

  Білім алушыға кітапхана каталогтарының пайда болуы және қалыптасу жолын баяндау, олардың теориясын түсіндіреді. Кез келген ақпараттық-іздеу жүйесі сияқты ақпараттық-іздеу және білім беру міндетін атқарады. Кітапханалық каталогтар оқырмандардың зияткерлік және кәсіби жеке тұлға болып қалыптасуына ықпал ететін білім беруші міндетін атқарады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  "Экономикалық теория" курсында студенттерге қоғамның экономикалық құрылымы туралы түсінік беріледі. Онда негізгі экономикалық ұғымдар мен экономикалық заңдылықтар, әлеуметтік-экономикалық жүйелердің эволюциясы бойынша білім қаланады. Бұл білімдер басқа экономикалық пәндерді тереңдетіп оқытуға негіз болады, ғылыми экономикалық ойлауды қалыптастыруға және кәсіби дағдыларды меңгеруге көмектеседі

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кітапханатану
  Несиелер: 6

  Арнайы терменологиямен пайдалана алуға және библиографиятанулық мәселелері бойынша әдебиеттерінде хабардар болуға; библтографиялық құбылыстарын бағалауда негізгі теориялық тұжырымдамаларын игеруге құзіретті.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Библиографиялық жазба
  Несиелер: 3

  Білім алушы библиографиялық ақпаратты іздеу мен жариялау мақсатында оны теңестіріп сәйкестендіретін бағыты, құрамы мен мазмұнын ашатын құжат туралы мәліметтерді қамтитын библиографиялық ақпарат элементтерін меңгереді

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өндірістік практика 1
  Несиелер: 3

  Өндірістік практиканың бағдарламасы мамандықтын білім беру бағдарламасынын талаптарына сәйкес әзірленеді және білім алушыларда кәсіби ма��ыналы машықтарды өндіруге және кәсіби стандарттардың талаптарына сәйкес арнайы құзыреттерді қалыптастыруға бағытталған. Білім алушылардың кәсіби кұзыретін бекіту, кәсіби қызметінің практикалық дағдылары мен тәжірибені игеру және болашақта жұмысқа орналасу болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 6

  Пəнді оқу барысында студенттер құқық жəне мемлекет теориясын, ұлттық құқық жүйесін, құқықтың реттеу тəсілдерін жəне тағыда басқа құқық негіздері бойынша мəліметтер білу;

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ақпараттық қызмет және кітапхана құжаттарының қоры
  Несиелер: 6

  Құжатты қорды қалыптастыру жұмыстарын жоспарлауға ; Құжатты қорды қалыптастыру жұмыстарын жоспарлауға; Құжатты қордың мо��елін жасауға; Қорды жинақтаудың түрлері мен әдістерін меңгеруге құзіретті.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кітапхана жұмысындағы статистикалық әдістер
  Несиелер: 4

  Білім алушыға библиографиялық сипаттаманың халықаралық және отандық стандарты СИБИД жүйесіне сәйкес жіктеу, баспа өнімдерін пәндеу және кітапхана каталогтарын ұйымдастыруға үйрету, дағдыландыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Библиотекалық маркетинг
  Несиелер: 5

  Білім алушы маркетингтің жалпы ережелерін кітапханалық ақпараттық өнімдер маркетингтің мәнін, кітапханалық-ақпараттық тәжірибесінде пайдаланатын маркетингтің түрлерін, кітапхананың библиографиялық қызметін маркетингтік жоспарлаудың негізгі түсініктерін игереді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Құжаттарды аналитикалық-синтетикалық өңдеу
  Несиелер: 5

  Білім алушыға библиографиялық сипаттаманың халықаралық және отандық стандарты СИБИД жүйесіне сәйкес жіктеу, бспа өнімдерін пәндеу және кітапхана каталогтарын

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кітапханалар мен ақпарат қызметтерінің құжаттық ресурстары
  Несиелер: 5

  Құжатты қорды қалыптастыру жұмыстарын жоспарлауға ; Құжатты қорды қалыптастыру жұмыстарын жоспарлауға; Құжатты қордың моделін жасауға; Қорды жинақтаудың түрлері мен әдістерін меңгеруге құзіретті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кітапхананың библиографилық қызметі
  Несиелер: 5

  Библиографиялық іс-әрекетінің негізгі міндеттерін, ерекшеліктерін, заңдылықтарын, шектес қоғамдық тәжірибесінен айырмашылығын; библиографиятанудың қалыптасу кезеңдерін, концепцияларын, құрылымын білуге;Арнайы терменологиямен пайдалана алуға және библиографиятанулық мәселелері бойынша әдебиеттерінде хабардар болуға; библтографиялық құбылыстарын бағалауда негізгі теориялық тұжырымдамаларын игеруге құзіретті.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кітапханадағы интернет технологиялары
  Несиелер: 5

  Ақпараттық қажеттіліктер туралы мәліметтер ақпарат қорын жасақтауды және сақтауды ұйымдастыруда, ақпараттық, ақпарат пайдаланушыларына кітапханалық – библиографиялық қызмет көрсету процестерінде және тағы басқа ақпараттық-кітапханалық қызмет жүйесінің маңызды кезеңдерінде пайдалануды меңгереді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кітапханалық қызмет көрсету
  Несиелер: 5

  Отандық кітапханатанудың теориялық негіздерін; Кітапханалық іс-әрекеттің негізгі міндеттерін; Кітапханалық іс-әрекеттің ерекшеліктерін; Кітапханалық іс-әрекетінің за��дылықтарын меңгеруге құзіретті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Электронды кітапханалар және ресурстары
  Несиелер: 5

  Білім алушы электронды кітап қоймасында іздеу жүйесін кітапты атауымен, авторымен, шығу мерзімімен табуға болатынын үйренеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өндірістік практика 2
  Несиелер: 5

  Өндірістік пракиканың бағдарламасы мамандықтын білім беру бағдарламасынын талаптарына сәйкес әзірленеді және білім алушыларда кәсіби мағыналы машықтарды өндіруге және кәсіби стандарттардың талаптарына сәйкес арнайы құзыреттерді қалыптастыруға бағытталған. Білім алушылардың кәсіби құзыретін бекіту, кәсіби қызметінің практикалық дағдылары мен тәжірибені игеру және болашақта жұмысқа орналасу болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Құжаттарды индексациялау
  Несиелер: 4

  Білім алушыға ОСГ көрсететін каталогтау және индексациялау бойынша сарапшылық қызметтері өлшеміне тәуелсіз мұрағатыңызды кәсіби ұйымдастыру мүмкіндігін үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кітапхана жарнамасы: теорисы мен тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Білім алушы кітапхана жарнамасының тарихи аспектілері, жарнамалық қызметтің маркетингін қарастырылуын меңгереді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақ халқының рухани мәдениеті
  Несиелер: 5

  Білім алушы қазақ жерінде өмір сүріп, қазақ ұлтын құраған рулар мен тайпалардың материалдық мәдениеті мен рухани мәдениетінің заңды жалғасын, өзіндік сипаты бар дәстүрлі мәдениетін, қазақ халқының қалыптасуына байланысты, қазақ халқына тән материалдық және рухани мәдениеттің сипатын меңгереді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Құжаттардың библиографилық сипаттамасы және халықаралық стандарттар
  Несиелер: 6

  Құжат туралы библиографиялық мәліметтерді белгіленген ереже бойынша тауып ретке келтіруді қарастыру. Библиографиялық сипаттаманы құру барысындағы басылымды талдау, библиографиялық мәліметтерді табу, сипаттау элементтерінің қажетті жиынын анықтауды үйрету.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлемдік библиография
  Несиелер: 5

  Құжаттар туралы ақпаратты, ғылыми библиографиялық ақпаратты - библиографиялық зерттеулердің нәтижесін, қоғамда библиография мен библиографиялық білімді насихаттау және көпшілікке тарату мақсатында жасалатын публицистикалық библиографиялық ақпаратты қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кітапханада бос уақытты мәдени ұйымдастыру қызметі
  Несиелер: 5

  Кітапханада бос уақытты өткізу мақсатында кітаптар, оқу мәселелерін шешу, пайдалы кітаптарды таңдау еркіндігін жүзеге асыру, бос уақытты өткізу нысандарын, келушілердің (оқырмандардың, пайдаланушылардың) бос уақытын ұйымдастыруға құзыретті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық-кітапханалық қызмет менеджменті
  Несиелер: 3

  Құқықтық регламенттік құжаттардың қайнар көздерінің мазмұнын кәсіби жүйелеу; Стандартты және стандартты емес жағдайларда басқару шешімін қабылдау; Басқару стратегиясын таңдау және жүзеге асыру компоненттері; Стратегиялық жоспарлау және жобалауды жүзеге асыру; Инновацияларды іздеу, әдістемелік жұмыстың жеке түрлерін жүзеге асырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Библиографиялық сипаттаманың әдістемесі
  Несиелер: 4

  Выявление и упорядочение библиографических сведений о документах по установленным правилам. Умение составлять библиографические описания,анализировать издания, находить библиографические данные, определять необходимый набор элементов описания.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кітапханалық өлкетану
  Несиелер: 5

  Кітапханалық өлкетанудың басты мәселелеріне тоқталу,өлкетану библиографиясының негізгі түсініктемесінің, мазмұнының тақырыбын ашып, кітапханаларда өлкетану жұмысын жалғастыру,мәліметтер қорын және өлке жайында электронды ресурстар құрастыруды үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық-кітапханалық қызметті стандарттау
  Несиелер: 3

  Нормативті-технологиялық құжаттар, кітапханалық ережелер, кешендік нормалар, стандарттаудың обьектісіне талаптарына құзіретті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Электрондық кітапхананы лингвистикалық қамсыздандыру
  Несиелер: 3

  Электронды кітапхананың міндетті элементтерінің бірі болып баспалдақты құрылымды электронды каталог саналады, ол кітапты қосу не жою шараларына байланысты автоматты түрде толықтырылады және жаңартылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Диплом алды практика
  Несиелер: 7

  Зерттеу жұмысының нәтижелерін тәжірибеде қолданады; дипломдық жұмысты орындауға қажетті инструктивтік-әдістемелік материалдарды оқиды

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Кітапханашының кәсіби этикасы
  Несиелер: 3

  Кітапханашының келушілерге сапалы қызмет көрсету, кітапханашыдан кәсіби ақпарат беру, оқырмандармен қарым-қатынас жасау, оның мәдени, кәсіби, рухани даму м��қсатын көздеген қарым-қатынас орнатуға құзіретті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Кітапханалық қарым-қатынас
  Несиелер: 5

  Студенттерді қарым-қатынас мәдениетіне тәрбиелеу, жеке адамның құндылықтар мен мүмкіндіктердің негізін үйрету, оларды даярлауда танымдық, тәрбиелік, дамытушылық, ізде��ушілік, шығармашылық сияқты міндеттер атқаруға құзыретті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON2

  Кітапхана ісі бойынша жалпы теориялық курсты меңгеру, кітапханалық-ақпараттық профильді мамандарын құжаттық теориясы мен тарихын, құжаттардың негізгі түрлерін, құжаттармен жұмыс жасай білуге тәжірибелік тұрғыдан машықтандыру. Отандық библиографиятанудың және кітапханалық өлкетанудың қазіргі жағдайын және даму бағыттарын білу.

 • Код ON1

  Ойлау мәдениеті мен ой-өрісі кең жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін жаратылыстану-ғылыми пәндер саласындағы базалық ұғымдарды анықтау. Өз қызметінде нормативтік құқықтық құжаттарды білу; гуманитарлық және экономикалық құбылыстар саласындағы заңнамалық ережелерді меңгереді. Әлеуметтік және мәдени айырмашылықтарды толерантты қабылдауға, тарихи мұра мен мәдени дәстүрлерге құрметпен және ұқыпты қарауға бағытталған.

 • Код ON3

  Кітапханада құжаттарды каталогтау мен статистикалық жүйелеу, индекстеу жұмыстарын ұйымдастыру және жетілдіру. Әртүрлі құжаттарды аналитикалық-синтетикалық өңдеу тәсілдері мен автоматтық режимдегі ақпаратты қайта өңдеуді меңгеру.

 • Код ON4

  Электронды кітапхана: заманауи қызмет жүйесі. Кітапханаларды цифрландыру, электронды кітапхананы сандық технологияға көшіру, компьютерлік технологиялар арқылы оқырманға қызмет көрсету.

 • Код ON5

  Кітапханада маркетинг және жарнама бөлімінің жарнамалық қызметін ұйымдастыру, библиографиялық қызметтік маркетингтік жоспарлауды ұйымдастыру. Маркетинг заңдылықтары мен қағидалары негізінде кітапханалық – ақпараттық қызметті басқару саласындағы білімі мен дағдысын студенттерге меңгерту

 • Код ON7

  Кітапхана оқырманының өзіне қажетті білім мен мәдениетті пайдалана алуы. Қазақ халқының мәдениетін және әлемдік мәдениетпен өркениеттің жалпы адамзаттық мазмұны бар рухани құндылықтар сипатын білім алушының меңгеруі.

 • Код ON8

  Кітапхананың анықтама – библиографиялық аппаратын пайдалана отырып, оқырмандарға сапалы библиографиялық қызмет көрсету, электронды каталог, ақпараттық көрсеткіштер қорын, деректер базасын толықтыру жұмыстарын үйрету.

 • Код ON6

  Құжаттарға библиографиялық сипаттама жасау, ақпараттық-кітапханалық қызмет, ақпаратты іздеу және тарату, қорды толықтыру, электрондық басылымдар және кітапхана ісі саласының негізгі ұғымдарын қазіргі уақытта терминологиялық стандарттаумен қамту, халықаралық стандарттау жүйесін мемлекетаралық деңгейде қолдану.

Top