Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B06150 Информатика в Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты - Білім алушылардың қоғамның әлеуметтік-экономикалық даму заңдылықтарын, Қазақстан тарихын, қазіргі ақпараттық технологияларды, мемлекеттік тілді, ұлтаралық қарым-қатынас құралы ретінде орыс және шетел тілдерін білу негізінде әлеуметтік-гуманитарлық білімді, іскерлікті меңгеруін; Отансүйгіштік, Қазақстан Республикасы халықтарының достығы, әр түрлі мәдениеттерге, салт-дәстүрлерге құрмет көрсету рухында тәрбиеленуін қамтамасыз ету; - Білім алушыларды тұлғалық және әлеуметтік жағынан дамытуға, кәсіби қызмет үрдісін техникалық-технологиялық тұрғыдан қамтамасыз етуге, сондай-ақ кәсіби қызмет үрдісінің әлеуметтік салаларын үйлестіруге бағытталған кәсіби қызметті жүзеге асыруға және бәсекеге қабілетті халықаралық талаптарға сай кәсіби біліктілігі жоғары информатика мамандарын даярлау; - Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар шеңберінде кәсіби білімді және тәжірибелік дағдыларды, қазіргі заманғы цифрлық технологияларды меңгеруді қамтамасыз ету.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B057 Ақпараттық технологиялар
 • Ясауитану
  Несиелер: 3

  Сопылық ілімнің ерекшеліктері, Ясауидің өмірі мен ілімі, түркі халықтары тарихында және бүгінгі күндегі Ясауи ілімінің маңызы туралы ақпараттың артықшылықтары мен кемшіліктерін оқытады. Ясауидің өсиеттері, адамның рухани-моральдық дамуына қатысты ойлары, Ясауи ілімінің қазақ дүниетанымындағы орны, маңызы туралы білім береді. Кәсіби және тұлғалық тұрғыдан өсуге ұмтылады. Конструктивті ойлайды, өзінің көзқарасын идеяларға жүгіну негізінде дәлелдейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Түрік (Қазақ) тілі
  Несиелер: 5

  Түрік тіліндегі дыбыстар: қалыптасуы, артикуляциялық ерекшеліктері, сөздерде орналасу тәртібі, қызметтері және өзгерістерге ұшырау заңдылықтарын кәсіби және тұлғалық тұрғыдан оқытады. Оқу және сөйлеу, тыңдау мен түсіну процесінде қарым-қатынас технологиясы, педагогикалық риторика және конфликтология саласындағы білімдерді қолданады. Әңгімелесу дағдыларын қалыптастыру мен дамытуға ықпал етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Түркі мемлекеттер тарихы
  Несиелер: 3

  Түркі мемлекеттер тарихы пәні студенттерге өзінің төл тарихы мен мәдениетін, тарихи ерекшелігін ұғып білуді, сондай-ақ, жаһандану процесінде ұлттық болмысын сақтауда қажетті біліммен қаруландыруды мақсат етеді. Түркі халықтарының көне дәуірден бүгінге дейін тарихы оқытылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ата-түрік принциптері
  Несиелер: 3

  «Ататүрік принциптері» пәнінің мақсаты ХІХғ. соңы – ХХғ. басындағы Осман империясының құлауы мен түрік халқының тәуелсіздік үшін күресіне ұласқан тарихи іс-әрекеттерді қарастыру болып табылады. Алғашқы түрік мемелекетінің іргесін салған Мұстафа Кемал Ататүрік негіздеген принциптерін талдау және ашу. Түрік ұлтының көшбасшысы ретінде Мұстафа Кемалдың тарихи суретін сипаттау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Алгоритмдер және деректер құрылымы
  Несиелер: 4

  Бұл курста негіздік алгоритм және деректердің құрылымдары, хешировании,күрделі және модельдеу әдістері, деректерлер құрылымдарын геометриялық іздеу, үдемелі байланысты графтармен іздеу әдістерін менгеру қажет.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Түрік (Қазақ) тілі – (Деңгей 2)
  Несиелер: 5

  Түрік тілі пәнінде тілдің лексикасы, сөздердің жасалу жолдары, жалғаулары мен жұрнақтары туралы мәлімет беріледі. Сөзжасамның негізгі жолдары, көп мағыналы сөздердің мағынасы, сөз тіркестері және түрлі қарым-қатынас жағдаяттарында сөздердің қолданылу ерекшеліктерін үйретеді. Конструкциялық диалог ауқымындағы іскерліктері мен дағдыларын нұсқауларға сәйкес жүзеге асырады. Көпмәдениетті, көпэтикалы, копконфессионалды қоғамдағы қарым-қатынас, педагогикалық ынтымақтастыққа қабілетті және толерантты.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математикалық талдау
  Несиелер: 4

  Жиын. Жиынға қолданатын амалдар. Шектер теориясы. Тамаша шектер. Дифференциалдық есептеулер. Логарифмдік туынды. Функцияларды зерттеу және олардың графиктерін салу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математикалық логика
  Несиелер: 5

  Математикалық логика – математикалық белгілеулерді, формальды жүйелерді, математикалық пайымдаулардың дәлелденуін, математикалық дәлелдемелердің жалпы табиғатын, есептеулерді және математика негіздерінің басқа да жақтарын зерттейтін математика бөлімі. Математикалық логиканың негізгі бөлімдері: пікірлер алгебрасы, пікірлерді есептеу, предикаттар алгебрасы, предикаттарды есептеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тілдер және бағдарламалау технологиялары
  Несиелер: 5

  Бұл пән С++ бағдарламалау тілінің негізі, базалық алгоритмдеу және мәліметтер құрылымын қарастырады. Сонымен қатар С++ тілінің синтаксисі және қолдану ерекшеліктері, С++ тілінде бағдарламалар құру, мәліметтердің күрделі құрылымды типтерін, сұрыптау және іздеу алгоритмдерін және оның практикалық қолданылуын қарастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сандық схемотехника
  Несиелер: 5

  Курс цифрлық схеманың негіздері, базалық элементтері мен тізбектерін, сондай-ақ цифрлы құрылғылардың негізгі базалық элементтеріне, типтік және стандартты емес қосу схемаларына арналған жобалау әдістерін қамтиды. Микросхемалар олардың күрделілігіне қарай: комбинациялық микросхемалар, триггерлер, регистрлер, санауыштар және жад микросхемалары арқылы сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Схемотехника негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты автоматтар құрылысының логикалық әдістерін және негізгі принциптерін, триггерлерді, комбинациялық схемаларды және әртүрлі сандық схемаларды қолдана білу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дискретті математика
  Несиелер: 5

  Компьютерлік ғылымның теориялық фундаменті болып саналатын Дискретті математика – ақырлы сипаттағы құрылымдар қасиеттерін зерттейтін математиканың бір саласы болып саналады. Бұл пәнде жиындар теориясы элементтері, комбинаторика элементтері, логикалық алгебра функциялары, графтар теориясының элементтері, кодтау теориясы элементтері, математикалық логика элементтері қамтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютер архитектурасы
  Несиелер: 3

  Қазіргі заманғы компьютерлер, кешендер мен жүйелердің принциптері туралы студенттердің білім алу болып табылады; компьютерлік және ұйымдастыру жүйелердің негіздері, кіші, компьютерлер, олардың бір бірімен өзара кәсіби жұмыс үшін қажетті білім мен дағдыларды алу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көшбасшылық теориясы
  Несиелер: 5

  Көшбасшылық теориясы курсының мақсаты - қоғам өміріндегі көшбасшылықтың маңызы, рөлі мен маңыздылығы, сондай-ақ көшбасшылықтың негізгі технологиялары. Курстың мақсаты: көшбасшылық табиғатымен танысу, көшбасшылықтың негізгі теорияларымен, елдің жаңғыртуының қазіргі кезеңіндегі көшбасшылық рөлі; көшбасшылықтың психологиялық аспектілерін, көшбасшының саяси мінез-құлқын анықтайтын, көшбасшылық имиджін қалыптастыру және насихаттау технологияларын, маркетинг негіздерімен таныстыру, көшбасшылық қасиеттерді өзін-өзі дамыту дағдылары мен дағдыларын үйрету, әрі қарай кәсіби және жеке өсуде, көшбасшылықты дамытудың негізгі үрдістерімен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жобалар және процестерді басқару
  Несиелер: 5

  Жобаларды басқарудың мәні және түсінігі, жоба мақсаты туралы білімін тәжірибе жүзінде қолданады. Жобалық және тұрақты қызметі, ұқсастығы және ерекшелігі, жобаның фазалары және сатыларын кәсіби тұрғыдан жетілдіреді. Жобаны басқару қызметтері: жоспарлау, басқару, бақылау, ұйымдастыру, әкімшілік және басқа жалпы жүйелік қызметтерін меңгереді. Жобалардың классификациясын, жобаны аяқтау процесін, жобаны түзетуші іс-қимылы және тәжірибиесін, жобаны ақтау мерзімінің мәні мен маңыздылығын ұйымдастыруда заманауи білім беру әдістемесін және технологиясын қолданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Python бағдарламалау тілдері
  Несиелер: 5

  Курс негізгі алгоритмдермен және Python тілінде интегралданған өңдеу орталарында (IDE) Geany және Eric бағдарламаларымен бастапқы танысу үшін арналған. Курста базалық бағдарламалау курсы шеңберінде типтік есептер, оларды шешу алгоритмдері және Python тілінде осы алгоритмдерді жүзеге асыру, сондай-ақ Python бағдарламалау негіздері мен ерекшеліктері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 5

  Адам мен қоршаған орта арасындағы қауіпсіздікті қамтамасыз етуді сипаттайтын пән. ҚР Азаматтық қорғаныстың міндеттері, қауіпсіздік туралы негізгі заңдар, төтенше жағдайдың түрлері (табиғи, техногендік, әлеуметтік), алдын алу және жою принциптері оқытылады. Сонымен қатар, халықты қорғаудың әдістері мен құтқару жұмыстарын өткізу, ұйымдастыру негіздері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Компьютерлік графика І
  Несиелер: 4

  Компьютерлік графика және геометриялық модельдеу құралы; векторлық және растрлық графика негіздері; фракталдық графика теориялық аспектілері; компьютерлік геометрия негізгі әдістері; шынайы сахналарды құрылысы алгоритмдік және математикалық негіздері; компьютермен компьютер GRA-fics алгоритмдерін іске асыру мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 5

  «Экология және тұрақты даму» пәні экологиялық танымды қалыптастыра отырып, қоғам мен табиғаттың тұрақты даму негіздері туралы терең білімді қарастырады. Сонымен қатар қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды тиімді пайдаланудың заманауи тәсілдері бойынша теориялық және практикалық білімді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Компьютерлік графика негіздері
  Несиелер: 4

  Компьютерлік графиканың техникалық және бағдарламалық құралдары бүгінде ерекше дамуд, әрі күрделі операцияларды орындауды іске асырады. Арнайы дайындықсыз қысқа мерзімде жылдам өзгермелі технологияның барлық мүмкіндіктерін меңгеру мүмкін емес. "Компьютерлік графика негіздері" пәні болашақ мамандарды қазіргі сандық технологияларды қолдана отырып, жобалармен өзіндік тәжірибелік жұмыс жасауға дайындауға арналған. Курстың негізгі міндеті – студенттерді компьютерлік графика негіздерімен таныстыру, векторлық және растрлық графикалық редакторларды, сондай-ақ модельдеу жүйелерін қолдануды үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сыни және жүйелі ойлау
  Несиелер: 5

  «Сыни және жүйелі ойлау» курсы формальды логика, аргументтер теориясы мен практикасы, риторика және ғылыми эпистемология ережелеріне негізделген. Бұл дұрыс тұжырымдар жасай отырып, заттар мен оқиғаларды талдау үшін қолданылатын пайымдау жүйесі. Пәннің мақсаты ретінде, адам кез-келген ақпаратты, тіпті өзінің наным-сенімдерін сұрақ қоятын ойлау тәсілдерін зерттеу болып табылады. Белгілі бір қауымдастықтың ойлау деңгейінің сыни деңгейіне көшу осы қауымдастықтың өркениетті дамуының басталуы үшін қажетті шарт болып табылады деп саналады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 2

  Қазіргі қоғам студенттерді кәсіби даярлауға жоғары талаптар қояды. Қазіргі жағдайда, әртүрлі іс-әрекеттердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылын жүзеге асыру қажеттілігі, адамның қоғамға қатысты әрекеттерінің мақсаттары мен салдарларын түсіну маңызды. Бұл білім беру үрдісінің маңызды мақсаттарының бірі кез-келген кәсіби және жеке міндеттерді шешуде сыбайлас жемқорлықтан бас тарту принципіне негізделген болашақ ойлау мамандарын қалыптастыру дегенді білдіреді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Латын графикасы және орфография
  Несиелер: 5

  Графика-жазу кезінде қолданылатын символдар жиынтығы, орфография-біркелкі жазуды қамтамасыз ететін ережелер жүйесі. "Латын графикасы және орфография" пәні латын жазуын үйретеді. Латын негізді орфографияны үйрену арқылы мемлекеттік тілде іс қағаздар жүргізу технологиясын біледі. Кәсіби қызметте шыңдала отырып, іскерлікпен шығармашылығын арттырып өзін-өзі дамыту қабілеті. Тәжірибеде латын графикасы негізінде өз көзқарасын сауатты дәйектейді, рәсімдейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тұлғааралық коммуникация психологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл курс - адамның басқа адамдармен қарым-қатынасы болып табылады. Тұлғааралық қарым-қатынас еріксіздіктен, сонымен қатар әртүрлі нақты топтарда пайда болу заңдылығымен ерекшеленеді. Тұлғааралық субъективті қатынастар - бұл әлеуметтік психологияны зерттеу нысаны болып табылатын сол топтың мүшелері арасындағы қарым-қатынастың көрінісі. Тұлғааралық өзара әрекеттесу немесе топ ішіндегі өзара әрекеттестік пәнінің мақсаты әртүрлі әлеуметтік факторларды, осы топқа жататын адамдардың әр түрлі әрекеттерін терең зерттеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мәдениет және дін
  Несиелер: 5

  Дін мәдениеттің субстанциясы, ал мәдениет – діннің формасы туралы ақпараттың артықшылықтары мен кемшіліктерін көрсетеді, конструктивті ойлайды, өзінің көзқарасын идеяларға жүгіну негізінде дәлелдейді. Қоғамдық жүйе ретіндегі діннің барлық аспектілері әлеуметтік-мәдени салада көрінеді. Өзіндік тұжырым қалыптастыру үшін әртүрлі көзқарастарды мақсатты түрде зерттейді, командада өз ойын нақты жеткізеді, жаңа шешімдерді нәтижеге сәйкес ұсынады. Өзге халықтардың мәдениетіне толерантты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби цифрлық технологиялар
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы сандық технологиялар бүкіл әлемдегі кәсіпорындар мен мекемелерді дамыту үшін жаңа құралдар береді. Осы пәнді оқу нәтижесінде болашақ мамандардың сандық ресурстарды құру, игерілетін салада бұлтты және интерактивті технологияларды пайдалану салаларындағы кәсіби құзыреттілігі жетілдіріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
  Несиелер: 5

  Пән мазмұны төмендегідей оқу материалдарын оқытуды қамтиды: Акмеологияның теориялық-әдіснамалық негіздері. Акмеологияның негізгі ұғымдары мен пәні. Оқыту және тәрбиелеу акмеологиясы. Акмеологиядағы өзін-өзі кәсіби танудың негіздері. Өзін-өзі дамыту. Өздігінен білім алу негіздері. Риторика негіздері. Креативті акмеология негіздері. Креативтілік және жеке тұлға. Кәсіби-тұлғалық қасиеттерінің дамуы. Болашақ мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың негіздері. Болашақ мұғалімдердің кәсіби әлеуетін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 5

  Құқық негіздері мемлекет және құқық теориясының негізгі түсінігін және қағидаларын кәсіби және тұлғалық тұрғыдан меңгертеді. Сонымен қатар қазақстандық құқықтың жетекші салаларын енгізетін кешенді оқу пәні. Оқу курсында құқық саласының негізін қалыптастыратын құқықтық нормалар мен негізгі түсініктер қарастырады. Болашақ кәсібін меңгеруде өз ойын нақты жеткізуге, жаңа құқықтық шешімдерді нәтижеге сәйкес ұсынуға өз пікірін ұжым пікірімен ұштастыра білуге, қақтығыстарды шешуге, өз көзқарасы мен идеалдарын жақтауға үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
  Несиелер: 5

  Қазіргі саяси, экономикалық, күнделікті-тұрмыстық, қоғамдық-саяси, ғылыми және мәдени байланыс, барлық ғылым саласы мен мемлекеттік басқарушы органдардағы терминологиялық және арнайы лексиканы, сондай-ақ іскер хаттар жазысу ережелерін, шарттар мен келісім жасай білуге және іскерлік қарым-қатынаста сөйлеуге дағдыландырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мәңгілік Ел
  Несиелер: 5

  «Мәңгілік Ел» пәнінің іргелі мәселесі «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясын ұлттық бағдарлама мәртебесіне дейін көтеріп, жаңартылатын әлемдегі ұғымдардың, қағидалардың және ұстанымдардың мән-мағынасын нақтылайды, әртүрлі көзқарастардың ауқымын қоғамдық сұранысқа орай үйлестіре отырып қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Компьютерлік желілер
  Несиелер: 4

  Компьютерлік желілер, желілік топологияларын және деректерді беру орта кіру әдістерін, ашық жүйелер интерконнект сілтеме моделін жіктелуі. Концентраторлар, көпірлер, коммутаторлар және маршрутизаторлар: желілерді қосатын құрылғылар туралы ақпаратты қамтамасыз етеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 5

  «Еңбекті қорғау» пәні студенттерге мамандығы бойынша еңбек қатынастарына түскен кезде, өндірісте ҚР Еңбек заңдарымен көзделген еңбекті қорғау жөніндегі ережелер мен нормаларды, еңбекті қорғауды ұйымдастыруды, еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік басқару және бақылауды, қызметкерлердің еңбекті қорғау кепілдіктері, еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды және қызметкерлер денсаулығының өзге де зақымдануларын тергеп-тексеру мен есепке алу тәртіптерін оқытып үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік және бизнес негіздері
  Несиелер: 5

  Білімгерлерді кәсіпке баулиды, бағыт-бағдар береді. Ғаламтор мүмкіндіктерін кең ауқымда қолдана отырып, халықаралық бизнес мектептердің тәжірбиесіне сүйеніп бизнес кейспен, ойын түрінде кәсіпкерлік ойлауды дамытады. Білімгерлер әлемдегі кәсіпкерлік, стартап мәдениет, заманауи стартап мәдениеті, кәсіпкерлік пен инновацияның жаңа тенденциялары, салық, директор басқа да компания құрылымы және оның жұмысын танысады және кәсіпкерліктегі бәсекелестік орта туралы біледі. Нәтижеге жету үшін іс-әрекеттерді нұсқауларға сәйкес орындайды, дағдысын көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Деректер қорының теориясы I
  Несиелер: 3

  Бұл пәнде мәліметтер қорының теориялық негіздері, мәліметтер қорын құрудың принциптері және онымен жұмыс істеу құралдары, мәліметтердің модельдері, реляциялық модельдер, мәліметтер қорын жобалау және администрациялау қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Заманауи бағдарламалау тілдері
  Несиелер: 5

  Ең танымал бағдарламалау тілін үйренуге арналған курс. Анықталған синтаксистік құрылымы мен оқылмайтын таңбалар санының аз болуының арқасында python тілі ең оңай әрі қолданыста тиімді тілдердің бірі болып саналады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Visual Studio бағдарламалау ортасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – Visual Studio С#-та визуалды бағдарламалаудың негіздерін оқып-үйрену, компоненттермен жұмыс, олардың қасиеттері мен әдістерін игеру. Microsoft Visual Studio .NET құрал-саймандарын пайдалана отырып C# тілінде автономды визуалды қосымшаларды жобалау тәсілдері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Интернет технологиялары І
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде әлемдік ғаламтор технологиясының жұмысы, веб-стандарттар, JavaScript, CSS және HTML гипермәтінді белгілеу тілінің мүмкіндіктері, CSS, JavaScript және HTML тегтерінің көмегімен сайт құру қарастырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Есептеу әдістері
  Несиелер: 5

  Осы курста инженерлік және ғылыми-техникалық есептің тәжірибесінде ең жиі пайдаланылатын сандық әдістер қарастырылады. Сызықты алгебраның және сызықтық емес алгебраның теңдеулерін шешу әдістері , матрицаның меншікті мәнінін табу мәселесі, функцияны жуықтап есептеу мәселесі, дифферециал және интегралды жуықтап есептеу әдістері, функцияның экстремумдарын табу әдістері және дифференциалды теңдеулерді жуықтап шешу әдістері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Визуалды бағдарламалау ортасы
  Несиелер: 5

  Visual ортасында Windows-қосымшаларды жасау негіздері қарастырылады Studio.NET Visual C# тілінде - жоба сипаттары, Solution Explorer терезелері, Class View, Toolbox, XML - кодты құжаттау. Windows - формасындағы және консоль қосымшаларындағы делегаттар мен оқиғалар синтаксисінің ерекшеліктерін егжей-тегжейлі салыстыру жүргізіледі. SQL тілінің элементтері, Нысандар үлгісі сипатталады ADO.NET, Windows-қосымшаларында Microsoft SQL Server және Microsoft Access деректер қорының практикалық қолданылуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Деректер қорының теориясы II
  Несиелер: 5

  Бұл курс деректер қорын басқарудың реляциялық жүйелеріне және олармен жұмыс істеуге арналған. Бұл курста SQL Server СУБД деректер базасын құру қарастырылады. Сонымен қатар, Microsoft SQL Server және Microsoft Visual Studio қолдануымен ақпараттық жүйелерді жобалау принциптері қарастырылады. Ақпараттық жүйелердің негізгі түсініктері мен түрлері, олардың негізгі құрамдастары қарастырылады. Сонымен қатар, осы курс шеңберінде Microsoft Visual Studio-да әзірленген қосымшаларды Microsoft SQL Server деректер базасына интеграциялауға кешенді тәсіл ұсынылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сандық әдістер
  Несиелер: 5

  Осы курста білім алушылар жоғарғы математиканың дәстүрлі әдістерімен шешімі анықталмайтын инженерлік және ғылыми-техникалық есептердің жуық шешімдерін сандық талдаудың арнайы тараулары алгебралық әдістермен, қарапайм дифференциал теңдеулер үшін шеткі және Коши есептерінің жуық шешімдерін айырымдылық әдістермен, екі және үш айнымалы физика-математикалық теңдеулердің жуық шешімдерін анықтау әдістерін үйренеді және қателіктерін бағалай біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Үш өлшемді компьютерлік графика
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты қазіргі заманғы графикалық пакеттердің көмегімен инженерлік графика саласындағы білімді бекіту және кеңейту болып табылады. Үшөлшемді графика ғылым мен өнеркәсіпте экранның жазықтығында немесе баспа өнімдерінде бейнелерді жасау үшін, мысалы жобалау жұмыстарын автоматтандыру жүйелерінде (АЖЖ; қатты денелі элементтерді жасау үшін: ғимараттар, машиналар бөлшектері, механизмдер), сәулеттік визуализация ("виртуалды археология"), визуализация жүйелерінде белсенді қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Деректер қорын жобалау
  Несиелер: 5

  Курста реляциялық деректер қорын жобалау кезеңдері, сұраныстарды құру ережелері, деректерді индекстеудің негізгі әдістері қарастырылады. Сонымен қатар, курста деректер қорының объектілерін құру, түрлендіру және деректерді басқару үшін SQL тілін қолдану оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика ІІ
  Несиелер: 5

  Бұл курста үш өлшемді графика, үш өлшемді графиканың артықшылықтары, үш өлшемді графиканың бағдарламалық құралдары, 3D MAX интерфейсінің негізгі элементтері, МАХ 2.5 объектілері, үш өлшемді графиканың геометриялық үлгіленуі, 3D Studio Max бағдарламасының объектісінің түрлері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Операциялық жүйелер
  Несиелер: 4

  Курста операциялық жүйелердің архитектурасы (ОЖ), ОЖ қолданылатын негізгі алгоритмдер және деректер құрылымы қарастырылады. Жедел және сыртқы жадыны басқару әдістері, виртуалды жады, оның беттік және сегменттік ұйымы, үдерістер мен ағындарды басқару және оларды синхрондау әдістері, үдерістерді диспетчерлеу әдістері, ресурстарды бөлу әдістері және тұйықтарды болдырмау және табу алгоритмдері, енгізу-шығару жүйелері, файлдық жүйелер, желілер мен желілік хаттамалар, ОЖ мен желілердің қауіпсіздігі қарастырылған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • WEB қосымша құру
  Несиелер: 5

  Бұл курста білім алушылар объектілі-бағытталған бағдарламалау принциптерін оқып, PHP тілінің негізгі құрылымдарын дұрыс қолдануды үйренеді. Курстың басталуы синтаксис негіздерін және басқару құрылымдарын зерттеуге арналған. Осыдан кейін клиент-сервер технологиясы PHP тілінің негізгі саласы ретінде қарастырылады. Курста интерпретатордың соңғы нұсқасы – PHP 7 қарастырылады. Білім алушыларды оқыту барысында қарапайым веб-сайт құру бойынша жобаны жүзеге асырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Адамның компьютермен өзара байланысы
  Несиелер: 4

  Адамның компьютермен өзара байланысы – адамдар (пайдаланушылар) мен компьютерлер арасындағы өзара қарым-қатынасты жоспарлау және іске асыруды оқып үйрену. Пайдаланушылар мен компьютерлер арасындағы өзара байланыс бағдарламалық және аппараттық қамсыздандыруды қамтитын қарапайым пайдаланушы интерфейсі және пайдаланушының ауқымды автоматтандырылған жүйелермен байланысы қарастырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жасанды интеллекті негіздері
  Несиелер: 4

  Бұл курста жасанды интеллект жүйесінің архитектурасы, заңдарды интерпретациялау әдістері мен білімді көрсету әдістері, экперттік жүйелер білімдерінің базасын модельдеу және шешімді іздеу, модельдеудің негізгі түсініктері және нейрон желілік модельдері қарастырлады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Интернет технологиялары ІІ
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде PHP программалау тілдерінің мүмкіндіктері қарастырылады. PHP көмегімен сайт және веб қосымша құру. Интерентте мәліметтер қорымен жұмыс жасау. Apache веб-серверін қолдану. MySQL мәліметтер қорымен жұмыс жасау қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Деректерді интеллектуалды талдау: Data Mining
  Несиелер: 5

  Курс студенттерді шешім қабылдау жүйелерін құру, OLAP-жүйелер, көп өлшемді талдау әдістемесі, Data Mining технологиясы негіздерімен таныстырады. Көпөлшемді талдау және деректерді өңдеу әдістері, құралдары және ауқымы тереңінен қарастырылады. Data Mining бойынша анықталатын заңдылықтар (ассоциация, классификация, тізбектілік, кластерлеу, болжау) заңдылықтардың түрлері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Java тілінде қосымша құру
  Несиелер: 4

  Бұл курс заманауи және қуатты Java бағдарламалау тіліне арналған. Оның шеңберінде Java-да бағдарлама жасауға қажетті объектіге бағытталған программалау принциптерінің кіріспе баяндауы беріледі. Және де тіл негіздері, файлдармен, желімен жұмыс істеу үшін, пайдаланушының терезелік интерфейсін құру үшін (GUI) және т. б. қажетті кітапханалар және олардың әдістерін қолдану қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Big-Data технологиясы
  Несиелер: 5

  Курс үлкен деректерді аналитикалық өңдеу саласындағы негізгі ұғымдармен танысуға мүмкіндік береді. Онда Машиналық оқыту, визуализация және үлкен деректерді сақтау негіздері жазылған. Курсты оқу нәтижесі бойынша оқырман пән саласындағы мәселелерді үлкен деректерді өңдеу технологияларының тіліне аудара алады. Курста Машиналық оқыту негіздері түпнұсқа әдістеме бойынша баяндалады, оқырман үлкен деректерді өңдеу технологияларымен танысады. Зерттеу барысында үлкен деректерді талдаудың техникалық және әдіснамалық құралдары туралы ұсыныстар қалыптастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Java технологиясы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнде Java объектіге бағытталған программалау тілінің негіздері қарастырылады. Пәннің мақсаты Java объектіге бағытталған программалау тілінің негіздерін үйрету. Java тілінде программалаудағы білімдерін өздерінің кәсіби саласында қолдануға дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Параллельді есептеулер жүйесінің архитектурасы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнде параллельдік бағдарламалау технологиясы, бөлінетін жадыдан тұратын жүйелер үшін бағдарламалау: Open MP, Linda жүйесі, деректерді жіберуден тұратын жүйелер үшін бағдарламалау MPI, MPI бағдарламалауының интерфейсін жүзеге асыру, параллель программалау PVM, MPI, Open MP қолданып, үлестірілген мәліметтерге енуді құру тақырыптары қамтылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мобильдік қосымшалар құру
  Несиелер: 5

  Бұл курста «ұялы қосымшалар жасау» студенттер мобильді платформа архитектурасының компонентін үйренеді, пайдаланушы интерфейсін жасау үшін практикалық дағдыларды меңгереді, қызмет көрсету, сонымен қатар бағдарламалық интерфейсті зерттейді, телефон функцияларын қамтамасыз етеді, SMS жіберу/қабылдау, Wi-Fi/ Bluetooth арқылы байланыс жасау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Геоинформатика негіздері
  Несиелер: 4

  Геоинформатиканың жалпы мәселелері және қолданбалы аспектілері. Географиялық ақпараттық жүйелердің (ГАЖ) функционалдық мүмкіндіктері, жобалау принциптері, жүзеге асырудың бағдарламалық құралдары, технология және мәліметтерді интеграциялау, ГАЖ-ді зияткерлеудің ерекшеліктері. Кеңістіктік (географиялық) мәліметтерді модельдеу және визулизациялау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мультимедиялық қосымшалар құру
  Несиелер: 5

  Бұл курста мультимедиа құру, мультимедиалық жасау үшін мультимедиялық технологияларды қолдану, стандартты файл пішімдерін өңдеу және орау, мәтін, графика, дыбыс, бейне, ақпараттың негізгі элементтері, 2-D және 3-өлшемді анимация әдістері, кірістер дағдыларын шолуын алу жеке мультимедиялық жобалардың статикалық және динамикалық сценарий мысалдар кәсіби даму қызметін қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Математикалық және компьютерлік модельдеу
  Несиелер: 4

  Бұл пән физикалық құбылыстарды математикалық моделдеу негіздерін және математикалық-компьютерлік модельдер тұрғызуды қарастырады. Пəнді оқытудың мақсаты «математикалық және компьютерлік моделдеу» пəнін оқыту мақсаты əр түрлі қолданбалы есептерді шығаруда сандық əдістерді пайдалану үшін теориялық əдістерді оқып үйрену жəне оларды тəжірибелік түрде қолдануды игеру, нақты өмірде кездесетін есептерді математикалық модельдеудің компьютерге бағытталған есептеу алгоритмдерін жасап үйренуге студенттерді үйрету болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Робототехниканы бағдарламалау және өңдеу
  Несиелер: 5

  Ғылыми-зерттеу және шығармашылық инновациялық мехатронды және роботтытехникалық жүйелер мен мехатронды және роботтытехникалық модульдер мен жүйелердің бақылау талдау және синтездеу саласындағы, сондай-ақ ғылыми-қолданыстағы өзгерту арқылы пәнаралық бағыттар бойынша ғылыми-зерттеу немесе жаңа әдістері мен алгоритмдерін дамытуға оқыту зерттеудің нақты мақсаттарына негізделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Машиналық оқыту
  Несиелер: 3

  Курста преценденттер бойынша оқытудың негізгі міндеттері жіктеу, кластерлеу, регрессия, өлшемді азайту қарастырылады. Классикалық және жаңа шешімдерді шешу әдістері зерттеледі. Пән Машиналық оқыту курсының математикалық негіздерін терең түсінуге, өзара қарым-қатынастарға, маңызды әдістер мен шектеулерге негізделген.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Python тілінде қосымша құру
  Несиелер: 5

  Ең танымал бағдарламалау тілін үйренуге арналған курс. Анықталған синтаксистік құрылымы мен оқылмайтын таңбалар санының аз болуының арқасында python тілі ең оңай әрі қолданыста тиімді тілдердің бірі болып саналады

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сандық дизайн
  Несиелер: 5

  Сандық дизайн курсының бағдарламасы дизайн-ойлауды дамытуға, сандық өнімдерді әзірлеуге көзқарасты дамытуға, коммерциялық дизайнды құруға үйретуге, web/ux негізін салады, сондай-ақ аралас салалардағы тақырыптарды қамтиды. Нарықтың ерекшелігін ескере отырып әзірленген ол индустрияда қабылданған кәсіби деңгейге қойылатын өзекті талаптарды іске асырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инженерлік жобалар
  Несиелер: 5

  Бұл курс білім алушыларды ғылыми-зерттеу қызметінің теориялық негіздерімен таныстырады. Сонымен қатар, түрлі ақпарат көздерімен жұмыс істеуге үйретеді. Студенттер арасында түрлі шығармашылық, қоғамдық маңызы бар зерттеу қызметін ұйымдастыруға, көпшілік алдында сөз сөйлеу, өз жұмысын қорғау дағдыларын пысықтайды. Пәнаралық білімін, іскерліктері мен дағдыларын жетілдіреді (Ғылыми зерттеу жүргізу әдістемесін оқытады. Зерттеу барысында алынған ақпарат негізінде авторлық мәтін құрады).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Графтар теориясы
  Несиелер: 4

  Графтар теориясы – қазіргі математиканың үлкен қолданбалы мәні бар бөлімдерінің бірі. Оның басты ерекшелігі – геометриялық тәсілдеме негізінде нысандар мен олардың арасындағы байланыстарды зерттеу. Әртүрлі коммуникациялық, электр тізбектерінің, химиялық байланыстардың схемаларын, компьютерлік бағдарламалардың блок-схемаларын, адамдар мен адамдар топтары арасындағы байланыстар схемаларын графтар ретінде қарастыруға болады. Графтар теориясы геоақпараттық жүйелерде де қолданылады. Графтар арқылы жол, газ құбырлары, жылу және электр желілерінің сұлбалары бейнеленеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Алгоритмдер теориясы
  Несиелер: 4

  Курсты оқу барысында алгоритмдердің блок-сұлбаларын және есептелетін функциялардың формальдық алгоритмдерінің өзін сипаттауға машықтандыру, алгоритмдердің күрделілігін және олардың жинақталатынын, алгоритмдік шешілмейтін проблемалардың бар болатындығын түсіндіріп үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпаратты қорғау және криптография
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың негізгі мақсаттарына студенттерге ақпараттарды қорғаудың теориялары мен әдістерін оқыту, ақпараттарды шифрлеу және дешифрлеу арқылы қорғау мәселелері қарастырылады. Симметриялық және асимметриялық криптожүйелер және электронды цифрлы қолтаңба негізінде құпия байланыс орнату жатады. Қорғалынған жүйелерге криптографияның негізгі мүмкіндіктерін қолдану мүмкіндіктері қарастырылады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
Top