Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M02130 Хореография в М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты 7М02130 - "Хореография" БББ мақсаты хореографтардың кәсіби қызметінде қажетті іргелі білім, білік және құзыреттілікті қалыптастыру кезінде заманауи технологияларды қолдана отырып, бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау болып табылады.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M031 Хореография
 • Дайындық бағыты 7M021 Өнер
 • Спорттық және бал билері педагогикасы
  Несиелер: 5

  Болашақ мұғалімдердің, спорт және бал биінің хореографтарының жоғары оқу орнында даярлау процесінде кәсіби маңызды қасиеттерін қалыптастырудың мазмұны мен әдіснамасын теориялық негіздеу мен практикалық іске асыруды зерттеу. Спорттық және бал биінің хореографиялық өнеріндегі педагогиканың пайда болуы мен дамуын, педагогиканың негізгі элементтерін, ұжымның жұмысының мазмұны мен әдістерін зерттеу. Хореографиялық топтарда сабақ беру дағдыларын игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 3

  Мамандықтың пәндік саласын шет тілінде B2-С1 деңгейіне сәйкес зерттеу. Магистрант сөйлеудің төрт түрінің: сөйлеу, тыңдау, оқу және жазу түрлерінің негізгі дағдыларына ие болуы керек. Мамандығы бойынша ауызша қарым-қатынас дағдыларын монолог түрінде алу (есеп, есеп, реферат, реферат); шет тіліндегі лексикалық көздермен жұмыс жасау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіптік пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Хореографиялық білім берудің заманауи деңгейіне сәйкес келетін хореографиялық өнердің көптеген бағыттарын игеру, хореографиялық пәндерді оқыту әдістерін білу. Хореографиялық білім беру саласындағы педагогикалық технологиялардың болуы, көркемдік-педагогикалық ақпаратты алу, өңдеу және меңгеру, музыкалық материалды іріктеу дағдылары, комбинациялардың мысалдарын жасау, психологияны білу, терминологияны меңгеру бойынша негізгі ақпарат пен зерттеу дағдыларын дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Түркі халықтарының хореографиясының этогенезі
  Несиелер: 6

  Этногенездің негізгі түсініктерін, түркі халықтарының фольклоры туралы білім жүйесін меңгеру. Түріктердің фольклорын, олардың әдет-ғұрыптарын, салт-дәстүрлерін, ырым-жырымдарын, костюмдерін зерттеу. Түріктер мәдениетінің тарихи-этнографиялық көздерін зерттеу. Түркі халықтарының халықтық билері негізінде комбинациялар мен этюдтер жасау дағдыларына ие болу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Тарихы мәселелері қарастырылады, сондай-ақ ғылыми білім процесіне байланысты теориялық мәселелер қарастырылады. Заманауи ғылымның мәселелеріне сыни талдау жүргізеді. Заманауи ғылыми білімдердің әдіснамасы контексінде түрлі философиялық үрдістер талданады. Ғылыми мақалаларды, шолуларды, философиялық білімдерді қолдану мүмкіндігі; тәуелсiз ғылыми-зерттеу және ғылыми-педагогикалық қызметтi тиiстi бағытта функционалдық оқытуды талап етедi.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Хореография педагогикасы
  Несиелер: 5

  Болашақ мұғалімдердің, хореографтардың жоғары оқу орнында дайындау процесінде кәсіби маңызды қасиеттерін қалыптастыруға арналған мазмұнды және әдістемені теориялық негіздемені және практикалық іске асыруды зерттеу. Хореографиялық өнердегі педагогиканың пайда болуы мен дамуын, педагогиканың негізгі элементтерін, ұжымның мазмұны мен жұмыс істеу әдістерін зерттеу, хореографиялық топтарда оқыту дағдыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан халқынаң этнографиялық билері
  Несиелер: 6

  Этнографияның негізгі ұғымдарын білу, Қазақстан халықтарының халық билерінің жүйесін білу. Халықтық костюмдерді, дәстүрлерді және әдет-ғұрыптарды білу, Қазақстан халықтарының халық биіне негізделген комбинациялар мен этюдтар жасау дағдылары. Халықтық өнер орталықтарында би билеу және жұмыс жасау мүмкіндігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Психо-педагогикалық әдебиеттермен жұмыс істеу, жоғары кәсіби білім беру саласындағы құжаттарды, жоғары білім беру практикасын жалпылау әдістері мен тәсілдерін меңгеру. Жоғары кәсіби білімнің қазіргі заманғы мәселелері мен үрдістері, университеттің білім беру теориясы мен әдістемесі, университеттің оқу үдерісін ұйымдастырудың мазмұны мен технологиясы, жоғары білім берудегі студенттерді тәрбиелеу және педагогикалық басқару мәселелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Жоғары білікті мамандардың кәсіби қызметінде қажетті заманауи психологиялық ғылымның негізгі тәсілдері мен принциптерін зерттеу. Іргелі психологиялық тұжырымдамалар бойынша ғылыми-теориялық дүниетанымның қалыптасуы; жеке тұлғаның психологиялық зерттеулерінің дағдыларын меңгеру, тәжірибелік-психологиялық зерттеулердің негізгі әдістерін білу және психокоррекциялық жұмыстың негізгі бағыттары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Хореографиядағы басқару негіздері
  Несиелер: 5

  Экономика және менеджмент негіздерін білу. Көркемөнер ұйымының сыртқы ортасын талдау, оның сәтті дамуын қамтамасыз ету үшін тиісті маркетингтік стратегияларды таңдау және жүзеге асыру, мәдени ортаның мүмкіндіктерін анықтау және пайдалану мүмкіндігі. Кәсіби менеджерлердің этикасы, маркетингтік зерттеу әдістері, хореография саласындағы қызметтерді талдау және алға жылжыту және хореография өнері саласындағы заманауи басқару әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстан балетмейстерлерінің хореографиялық шығармаларының эстетикалық негіздері
  Несиелер: 5

  Хореографиялық шығармалар - авторлық мәтіндер, дәстүрлерді орындау, жұмыстың музыкалық және көркемдік құрыл��мы, классикалық мұраның қойылымында қолданылатын хореографтар мен режиссерлердің білімдерін қалыптастыру, ұлттық театрды оқытудың тарихи тәжірибесін жинақтау және талдау мәселелерін зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Балетмейстер өнері
  Несиелер: 5

  Жас ерекшеліктері мен жекелеген орындаушыларды ескере отырып, музыкалық материалдарды өндіру мен көрсетуге дейін идеядан және іріктеуден бастап, хореографиялық композицияларды құрастыру дағдыларын меңгеру. Құрылымдық құрамның компоненттерін білу; әрекетті жасаудың әр қадамының маңыздылығы. Белгілі эмоционалдық, метроритмикалық және стилистикалық ерекшеліктері үшін музыкалық материалдарды іріктеу және талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Имидж мұғалімі хореографы
  Несиелер: 5

  «Хореограф-мұғалімнің бейнесі» ұғымының мәнін анықтау; болашақ мұғалімдер мен хореографтардың имиджін қалыптастырудағы оқу процесінің мүмкіндігін анықтау; болашақ ұстаздардың - хореографтардың имиджін қалыптастыру моделін қарастыру және анықтау; болашақ педагог-хореографтың кәсіби имиджін қалыптастырудың тиімділігін қамтамасыз ететін педагогикалық жағдайлардың кешенін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі заманғы өнер эстетикалық негіздері
  Несиелер: 5

  Білім жүйесіндегі өнердің рөлі мен орны. Қазіргі өнерді көркемдік іс-әрекет тұрғысынан зерттеу - көркем мәдениеттің автономды аудандары және сонымен бірге тәуелсіз өнер түрлері, оның ішінде хореографиялық өнер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Би-ойын мәдениеті
  Несиелер: 5

  Ұлттық би және би-ойын мәдениетінің практикалық қызметін, хореографиялық өнердің негізі ретінде ойын, би ойындарының шығу тегінің философиялық аспектілері, әлемдік өркениеттің би және ойын мәдениетінің теориялық және методологиялық аспектілері; би және ойын мәдениетінің тарихи және этнографиялық көздері; би мен ойындар ерекшеліктерін ажырата білу, би мен ойын мәдениетінің дәстүрлерін жаңғырту, мазмұнды нығайту, сюжеттік негіз, ойындар мен хореографиялық ойындар орындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Хореографиялық драматургия негіздері және би бағыттары
  Несиелер: 5

  Хореографиялық спектакльдердің драматургия негіздерін, балет режиссурасы техникасының ерекшеліктерін, пьесаны оның процедуралық тұтастығында құру принциптерін оқып үйрену. Кез-келген түрдегі хореографиялық туындыларға кәсіби балет талдауын жасау, сюжеттік балеттің бағыты мен драмасын жан-жақты білу. Материалдың драмалық құрылысының және музыкалық-хореографиялық жоспардың, хореографиялық шығармаларды талдау принциптерінің болуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Музыкалық және хореографиялық нысандарды талдау
  Несиелер: 5

  Әртүрлі жанрлар мен формадағы би және балет музыкасының ең жақсы мысалдары талдау және педагогикалық интерпретациялау дағдыларын дамыту, сондай-ақ музыкалық драма мен композиция саласында білім жүйесін қалыптастыру. Музыкалық білімді үйрену - интонация, әуен, ырғағы, қарқыны, текстурасы, артикуляция. Музыкалық материалмен, музыканттармен жұмыс істей білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Хореография саласындағы өндіріс және жылжыту
  Несиелер: 6

  «Өндіріс» және «жылжыту» ұғымдарын зерттеу. Хореографиялық өнер мен мәдениет саласындағы жарнаманы ұйымдастыру дағдыларын, қоғамдық немесе мәдени өмірдегі іс-шараларды өткізу дағдыларын игеру. Шоу-бизнестің теориялық және ұйымдастырушылық негіздерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Хореографияның заманауи бағыттары
  Несиелер: 6

  Хореографиядағы қазіргі заманғы үрдістердің тарихын білу, осы бағыттың жетекші оқытушылары мен орындаушылары; Қазіргі заман биін оқыту әдістемесі. Қазіргі заманғы хореография бойынша қарапайым этюттерден, комбинациялардан дамыған музыкалық және хореографиялық нысандарға үйрету композицияларын жасау, заманауи-джаз билерінің түрлі деңгейлерінде зал ортасында немесе станокта би комбинациясын жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Хореографиядағы ғылыми зерттеулердің әдістемесі
  Несиелер: 5

  Әртүрлі жүйелердің әдіснамалық талдауының негізгі құралдарына негізделген заманауи ғылыми қызметтің мәні мен ұйымдастырушылық-функционалдық құрылымына бағдарлау. Көрініс және белсенділік теориясының тілі шеңберінде рефлексиялық ойлау, өзіндік ерекшеліктерімен таныстыру, ғылымның ерекшеліктері хореографиядағы ғылыми қызмет жүйелерінің қызмет ету саласы ретінде, категориялық-тұжырымдамалық парадигманы меңгеру, ғылыми қызметтің талдамасын қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қашықтықтан оқытуда хореографияны оқытудың қазіргі заманғы әдістері
  Несиелер: 5

  Бағдарламаның заманауи талаптарын ескере отырып, білім берудің бастапқы кезеңінде қашықтықтан білім беруде хореография пәндерін оқыту негіздері оқытылуда. Хореографиялық оқу орындарында заманауи оқыту технологияларын дамытудың, қазіргі білім беру жүйесінің талаптарына сай хореографиялық пәндерді оқытудың жаңа педагогикалық модельдерін енгізу маңыздылығы атап өтілді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Заманауи хореография саласындағы зерттеулер мен жетістіктердің әдістері
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы педагогикалық ғылым мен өнердің негізгі мәселелерін, гуманитарлық білімнің заманауи жетістіктерін ескере отырып, хореография педагогикасының жаңа теориялық мәселелерін зерттеу. Әлеуметтік-мәдени құбылыстар мен процестерді қолданбалы педагогикалық зерттеуді ғылыми негіздеу дағдыларын дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі мекемелерде инновациялық оқыту технологиялары
  Несиелер: 5

  «Инновация» ұғымының анықтамасы, оны мектепке дейінгі емес ұйымдарда хореографияны оқытуға қатысты қолдану. Хореографиядағы инновацияларды жүйелі талдау, инновациялардың дамуын реттейтін заңдылықтар және оларды тиімді қолдану шарттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде кәсіби орта мен социумда еркін коммуникацияланады.

 • Код ON2

  Тарихи үрдістің қозғаушык үшім ен заңдылықтарын, дүниет анымдық, әлеуметтік және тұлғалықмаңызды философиялық мәселелерді талдау;

 • Код ON3

  Әлеуметтік салада, танымдық және кәсіби қызметте компьютермен, бағдарламалық және техникалық құралдармен,интернетжелісінде жұмыс істеудағдыларынп айдалану;

 • Код ON4

  Практикалық қызметте жаңа білімдермен біліктерді, оның ішінде қызмет саласыменті келей байланысы жоқ жаңа білімсалаларында өзбетімениелену және пайдалану, өзінің ғылыми дүниетанымынкең ейту және тереңдету;

 • Код ON5

  Қазіргі заманғы әдістермен мамандандырылған құралдарды қолдана отырып ғылыми-зерттеулер жүргізу, олардың нәтижелерін бағалау,

 • Код ON6

  Адамзат эволюциясындағы хореографияның орнытуралы, бидің қоғамның әлеуметтік және мәдени өмірімен байланысытуралы, оның көркемдік құндылықтарды құрудағырөлі туралы,әлемдік хореографиялық өнердің дамуындағы негізгі үрдістері туралы және осы үрдістің қазіргі жағдайдағы ерекшеліктері туралы тереңтүсінікберу;

 • Код ON7

  Қызме тпрофилі бойынша арнайы әдебиетте, көркем шығармашылықтың аралас салаларында, әртүрлі өнермен дәуірдің көркем шығармаларына тереңталда ужасайбілу;

 • Код ON8

  Педагогикалық практикада хореографиялық репертуарды орындаудың өзіндік практикалық тәжірибесін қолдану, әр түрлі би бағыттарының әдістерін меңгеру; әртүрлі формадағы және стильдегі хореографиялық шығармалармен жұмыс істеу дағдысы, хореографиялық мұра үлгілерінің текстологиясы, дайындық және қойылым жұмысының әдістемесі мен технологиясы;

 • Код ON9

  Әр түрлі жанрдағы және формадағы би және балет музыкасының үлгілерінбілу, олар дыталдау және педагогикалық интерпретацияла удағдылары; концертмейстермен, музыкалық материалдар мен сауатты жұмыс істеудағдылары,табиғи музыка ағымына сәйкес хореографиялық оқу тапсырмаларын құрастыру;

 • Код ON10

  Мәдени мекемелермен ұйымдардың перспективалық құрылымдық-функционалдық модельдерінқұру,бейінді инновациялық білімберу және көркем-шығармашылық жүйелерді жобалау.

Top