Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02101 Музыкатану в Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы

 • Міндетті фортепиано - 1
  Несиелер: 2

  Пианистік дағдыларды дамыту, саусақтарды және педализацияны дұрыс қолдана білу, штрихтар мен мелизмдерді дұрыс орындау, шығарма құрлымының динамикасын дұрыс анықтау. Тақырыптық және академиялық концерттерге қатыса отырып сүйемелдеу, парақтан оқу дағдыларын үйрету, сахна еркіндігін дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сольфеджио 1
  Несиелер: 3

  Курс студенттердің орта буында алған есту дағдыларын бекітуге, одан әрі дамытуға және жетілдіруге, сондай-ақ музыкалық тілдің тұрақты жаңаруы жағдайында жұмыс істей алатын икемді, белсенді есту қабілетін тәрбиелеуге бағытталған. "Сольфеджио 1" келесі модульдерді қамтиды: іштей хроматизм, диатоникалық туыстық және жартылай кроматикалық туыстық тоналдықтағы модуляция.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Гармония
  Несиелер: 5

  "Гармония" пәні музыкантты даярлаудағы базалық пән қатарына жатады. Музыкатану мамандығы арнайы цикл пәндері кешеніне кіреді және онда ерекше орын алады. Гармонияны зерттеу негізгі ладалық және гармоникалық заңдылықтарды білуіне тіреусіз мүмкін емес жалпы теориялық маман дайындау үшін қажетті база береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халык музыка шығармашылығы 1
  Несиелер: 3

  Студенттерді қазақ және көршілес / туысқан халықтардың халықтық музыкалық мәдениетімен таныстыратын музыкалық - тарихи пән халықтық-ән мәдениетінің түрлі жанрлары – әдет-ғұрып және тұрмыстық әндер, Айтыс және эпостар туралы мәліметтерден тұрады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • XVIII ғасырға дейінгі шетел музыкасының тарихы
  Несиелер: 3

  Пән кәсіби музыка өнерінің тарихи даму процесін, оның маңызды құбылыстарында – ежелгі дәуірден XVIII ғасырға дейінгі; әртүрлі халықтардағы музыкалық мәдениеттің тарихи даму ерекшелігін түсінуді тәрбиелеу, музыканың қоғамның тарихи даму процесімен байланысын ашу; музыкалық өнердегі шындықты көркем бейнелеудің ерекшеліктерін және жетекші композиторлардың шығармашылығын қоғам өміріне әсерін ұғыну.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Гармония тарихы 1
  Несиелер: 3

  Курс тарихи дамитын жүйе ретінде гармония туралы, гармония түрлері мен негізгі формалары туралы, гармоникалық ойлау мен тілдің жалпы заңдылықтары туралы теориялық түсініктерді қалыптастыруға бағытталған. "Гармония тарихы1"ғылыми дүниетанымды қалыптастыруға, музыкалық-теориялық ойлауды дамытуға және арнайы білім мен дағдыларды алуға, Тарихи дамитын жүйе ретінде үйлесім туралы, үйлесімділіктің негізгі нысандары мен түрлері туралы, гармониялық ойлау мен тілдің жалпы заңдылықтары туралы теориялық түсініктерді қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сольфеджио 2
  Несиелер: 3

  Курс студенттердің орта буында алған есту дағдыларын бекітуге, одан әрі дамытуға және жетілдіруге, сондай-ақ музыкалық тілдің тұрақты жаңаруы жағдайында жұмыс істей алатын икемді, белсенді есту қабілетін тәрбиелеуге бағытталған. "Сольфеджио 2" модульдері бар: жартылай кроматикалық туыстық тональдықта модуляция, мажоро-минор жүйесі және энгармониялық модуляция.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Міндетті фортепиано - 2
  Несиелер: 2

  Бұл курс жан-жақты дамыған кәсіби музыкантты қалыптастыру үшін қажет. Фортепиано құралының ерекшелігі оған әртүрлі аспаптар мен композицияларға жазылған композицияларды ойнатуға мүмкіндік береді. Ансамбльдер әртісі, солист және педагогтың қызметіне дайындалатын Студент үшін фортепиано арнайы пәнмен органикалық байланысты екінші музыкалық аспап болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Халык музыка шығармашылығы 2
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты – халық музыкалық шығармашылығының тарихы мен теориясын, қазақ халқының дәстүрлі музыкасының алуан түрлі формалары мен жанрларын тарихи-мәдени, эстетикалық және музыкалық-стильдік мәселелердің кең контекстінде жанрларды жан-жақты зерттеу. Курс этномузыкатанудың маңызды мәселелері бойынша терең теориялық білім беруге, қазақ музыкалық фольклорының үлгілерін тыңдау және есте сақтау арқылы студенттердің есту тәжірибесін байытуға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ дәстүрлі музыкасының тарихы 1
  Несиелер: 3

  Пән қазақ музыкасының әртүрлі жанрларының қалыптасу, даму және әлеуметтік шартталуының тарихи заңдылықтарын, қазақ музыкасының тарихи қалыптасу кезеңдері мен ғылыми кезеңдерін, ежелгі түркі дәуірінің жазба ескерткіштерінің мазмұнын, олардың мәдени маңызын, ауызша кәсіби қазақ музыкалық мәдениетінің пайда болу, қалыптасу және даму кезеңдерін зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жалпы фортепиано 3
  Несиелер: 2

  Фортепиано курсының негізгі мақсаты - студенттердің пианистік шеберліктерін дамыту, оларды кәсіби қызметке қажетті көлемде тереңдету, фортепианода өзіндік практикалық жұмысқа дайындау. Курстың үшінші бөлігі ХХ және ХХІ ғасырдағы композиторлардың шығармаларын оқып, орындауға арналған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Полифония
  Несиелер: 5

  Пән музыкадағы фактураның негізгі түрлерінің бірі ретінде Полифонияның қалыптасуы мен дамуы мәселелерін және музыкалық ойлау жүйесін зерттеуге бағытталған. Музыкалық өнердің дамуының жалпы беталысы контекстінде полифониялық әуеннің ерекшеліктері, қарапайым контрапункт, екі жолақты полифониялық техниканың түрлері (Күрделі контрапункт және имитация); орта ғасыр мен Ренессанс дәуірінің полифониясының негізгі жанрлары (қатаң стиль) оқытылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Гармония тарихы 2
  Несиелер: 3

  Курс гармония туралы тарихи дамитын жүйе ретінде, гармонияның негізгі формалары мен түрлері туралы, гармоникалық ойлау мен тілдің жалпы заңдылықтары туралы теориялық түсініктерді қалыптастыруға бағытталған. "Гармония тарихы 2" музыканы дыбыстап ұйымдастырудың негізгі принциптері туралы, гармониялық ойлаудың жалпы заңдылықтары туралы білім алуға, қазіргі заманғы шығармашылық тәжірибе мен заманауи музыкатанудың өзекті мәселелерін ортаға енгізуге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Орыс музыкасының тарихы
  Несиелер: 3

  Пән орыс музыкалық өнерінің даму тарихы, әлеуметтік-тарихи үрдіспен байланысты біртұтас, тарихи даму құбылысы, орыс композиторларының шығармашылығы, негізгі музыкалық шығармалары, музыкалық стильдер мен жанрлары туралы білім кешенін қалыптастыруға бағытталған. "Орыс музыкасының тарихы 1" курсы орыс музыкалық мәдениетінің қалыптасуынан бастап, орыс музыкалық классикасының қалыптасуынан бастап 1917 жылға дейін орыс музыкасының тарихи даму үрдісін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Міндетті фортепиано - 3
  Несиелер: 2

  Курстың басты міндеті-студенттің пианистік дағдыларын дамыту, оларды кәсіби қызметке қажетті көлемде тереңдету, фортепианода өзіндік практикалық жұмысқа дайындау. Оқытудың мақсаты-жоғары кәсіби деңгейде орындаушылық және педагогикалық қызметті жүзеге асыруға қабілетті біліктілігі жоғары музыкантты тәрбиелеу, сүйемелдеу дағдыларын дамыту, шығармашылық және көркемдік мүмкіндіктерді дамыту.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ағылшын тіліндегі музыкалық терминология
  Несиелер: 3

  Курс кәсіби терминологияны жан-жақты игеруге бағытталған. Оқу үдерісінде алынған дағдылар болашақ маманның жаһандық кәсіби ортада сұранысқа ие болуына және соңына келгенде, бәсекеге қабілетті болуына мүмкіндік береді. Курс музыкалық стильдерге, аспаптарға, орындау техникасына, музыкалық шығармалардың құрылымдық компоненттеріне және музыкалық қауымдастықтарға қатысты концептуалдық кешендерді зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • XVIII-XIXғ. Әлемдік музыка тарихы 1
  Несиелер: 3

  Пән XVIII-XIX ғасырлардағы кәсіби музыкалық өнердің тарихи даму процесін зерттейді. Пәннің міндеттері-білім алушыларда классицизм дәуірінің музыкалық мәдениеті, Вена классикалық мектебінің шығармашылығы туралы біртұтас түсінік қалыптастыру; сонаталық-симфониялық цикл мен концерт жанрларының қалыптасуы мен кристалдану кезеңдері; әртүрлі халықтар арасында музыкалық мәдениеттің тарихи дамуының өзіндік ерекшелігін түсінуге тәрбиелеу; музыканың қоғамның тарихи даму процесімен байланысын ашу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Киномузыка ерекшелігі
  Несиелер: 3

  Пән кинофильмдер музыкасының тарихы, теориясы мен ерекшелігін жан-жақты зерттеуге бағытталған; терминологиялық аппаратты және жалпы заңдылықтарды игеру; киномузык туралы, біртұтас, тарихи даму құбылысы ретінде білім кешенін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ дәстүрлі музыкасының тарихы 2
  Несиелер: 3

  Курс негізгі аймақтық мектептер мен дәстүрлер туралы музыкалық-стилистикалық ұғымдарды зерделеуге бағытталған; 19 ғасырда Қазақ музыкасының классикасын – ауызша-кәсіби ән мен күй Арканың және Батыс Қазақстанның қалыптасуы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • XVIII-XIXғ. Әлемдік музыка тарихы 2
  Несиелер: 3

  Пән музыка тарихы курсының жалғасы болып табылады және музыка өнеріндегі романтизм кезеңін қамтиды. Пәннің мақсаты-білім алушыда романтизм дәуірінің музыкасының музыкалық формаларын, жанрларын және стилистикалық ерекшеліктерін бағдарлай білуді дамыту; романтизм дәуірінің негізгі композиторларымен (Шуберт, Шуман, Шопен, Лист, Вагнер және т.б.) және олардың шығармаларымен таныстыру. Пәннің бағдарламасы оқушының жеке тұлғасын көркем-эстетикалық дамытуға және оның көкжиегі мен эрудициясын дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Арнайы класс
  Несиелер: 2

  Курс музыкалық мәдениет пен білім беру саласындағы өзіндік педагогикалық, ғылыми, ағартушылық және басқа да қызметке, жан-жақты оқыту нәтижелерін белсенді және пайдалы қолдануға дайындалған кәсіби сауатты заманауи музыкатшыны тәрбиелеуге бағытталған. Пән дипломдық жобаны құруға бағытталған, оның нәтижелері кафедра отырыстарында талқыланады. Пәннің мазмұнында тақырыпты, өзектілігін, мақсаты мен міндеттерін, жұмыстың теориялық және/немесе практикалық маңыздылығын анықтау, енгізу эскизін орындау және зерттеуді жоспарлау қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Полифония тарихы 1
  Несиелер: 3

  Курс Барокко дәуірінің полифониясын зерттеуге бағытталған. Еркін стиль әуен құрылысының заңдылықтары, қарапайым контрапункт, үш жолақты полифоникалық техниканың түрлері (Күрделі контрапункт және имитация) егжей-тегжейлі қарастырылады. Негізгі элементтерді (тақырып, жауап, қарама-қарсы, интермедия) және И.С. Бахтың "Жақсы темперирленген клавир" жинағында классикалық үлгілері ұсынылған Барокко дәуірінің қарапайым (бір қарынды) фугасының пішінін зерттеуге ерекше орын беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Музыкалық шығармаларды талдау 1
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің музыкалық ойлау мен форманың даму заңдылықтары туралы идеяларын байытуға және оларды нақты музыкалық материалда практикалық игеруге бағытталған. Игеру нәтижесінде студент музыкалық шығарма құрылымының заңдылықтары, қалыптасу принциптері, музыкалық формадағы бөліктердің функциялары, музыкалық экспрессивтілік құралдары, музыкалық синтаксис туралы білімді теориялық тұрғыдан игеруі керек.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Гармония тарихы 3
  Несиелер: 3

  Курс гармония туралы тарихи дамитын жүйе ретінде, гармония түрлері мен негізгі формалары туралы, гармоникалық ойлау мен тілдің жалпы заңдылықтары туралы теориялық түсініктерді қалыптастыруға бағытталған. "Үйлесімділік тарихы 3" гомофонды-гармониялық хат, үйлесім элементтері мен құралдары туралы білімдер мен ережелерді жүйелеуге; қазіргі гармониялық талдау дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әлем халықтарының музыкасы 1
  Несиелер: 3

  Курс Таяу және Орта Шығыстың дәстүрлі музыкалық мәдениеттеріінің қалыптасу тарихын қарастырады және мұсылман шығысының музыкалық ғылымының даму мәселелерін, музыканың исламмен, суфизммен өзара әрекеттесуін қарастырады. Түркия, ежелгі және заманауи Египет, Марокко музыкалық мәдениетінің тарихи даму кезеңдері қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Музыкалық шығармаларды талдау 2
  Несиелер: 3

  Курс музыкалық шығармалар құрылымының жалпы принциптерін, вокалды және аспаптық музыканың классикалық белгіленген түрлерін (қарапайым және күрделі формалар, Рондо, Вариациялық форма, вокалды камералық музыка формалары) зерттеуге арналған. Ол сонымен қатар әртүрлі жанрлар мен стильдердің шығармаларын талдай білу қабілетін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Орыс-кеңес музыкасының тарихы
  Несиелер: 3

  Орыс музыкасы тарихының курсы КСРО музыкалық мәдениетінің даму кезеңін (1917 жылдан бастап) ХХ ғасырдың 80-жылдарына дейін қамтиды. Бұл пән білім алушыларда кеңестік музыканың қалыптасуының музыкалық-тарихи процесінің, кеңестік музыкалық классиканың қалыптасу кезеңі мен Гүлдену кезеңінің тұтас бейнесін қалыптастырады. Курстың мақсаты мен міндеттері - кеңестік кезеңдегі негізгі композиторлардың (Мясковский, Прокофьев, Шостакович, Хачатурян, Свиридов және т.б.) шығармашылығы және олардың музыкалық стилінің ерекшеліктері туралы түсінік беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Полифония тарихы 2
  Несиелер: 3

  Курс Барокко дәуірінің полифониясын зерттеуді аяқтауға бағытталған. И.С.Бахтың "Жақсы темперирленген клавир" жинағында классикалық үлгілері ұсынылған күрделі (көптемді) фуганың құрылысы мен семантикасы егжей-тегжейлі қарастырылады. XVII ғасырдағы Полифонияның түрлері мен жанрлары – канцон, фантазия, каприччио, добахов фуга, ричеркар, хоралдағы фуга, Барокко (пассакаль және Чакон) дәуірінің остинатты-Вариациялық нысандары, шағын полифониялық түрлері (фугетта, фугато, инвенция) зерттеледі. Пән мазмұны Гендель фугі және веналық классиктердің полифониясы бойынша тақырыптарды аяқтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақ заманауи музыкасының тарихы 1
  Несиелер: 3

  Курс тірі практикамен өзектендірілген жанрлар жүйесінде Қазақстанның ХХ ғасырдағы музыкалық мәдениетін тұтас қабылдауды және оның қалыптасуы мен одан әрі даму процесіне ықпал еткен негізгі фигуралардың жеке үлесін қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Заманауи көркемдік ағымдар
  Несиелер: 3

  Курста кәсіби музыкалық өнердің дамуының маңызды кезеңдері қазіргі социумның рухани мәдениетінің бөлігі ретінде қарастырылады. Пән қазіргі заманғы көркем ағымдарды, осы саладағы жетістіктерді, ірі композиторлардың шығармашылық мұрасын зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Зерттеуді жазудың әдістері мен практикасы 1
  Несиелер: 2

  Пән дипломдық жобаны орындауды жалғастыруға бағытталған, оның нәтижелері кафедра отырыстарында талқыланады. Пәннің мазмұнында зерттеу методологиясын әзірлеу, ғылыми зерттеу түрлерін (эмпирикалық, теориялық, Тарихи) зерделеу, терминологиялық аппаратты анықтау, зерттеудің бастапқы нәтижелерін талдау және өңдеу, жұмыстың негізгі мәтінін орындаудың басталуы қарастырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Музыкалық-теориялық жүйелердің тарихы
  Несиелер: 3

  Курс музыкалық-теориялық ғылымның проблематикасына енгізуге, неғұрлым маңызды теориялық жүйелердің негізгі ережелерін жарықтандыруға, музыкалық теорияның дамуының маңызды кезеңдерін зерттеуге бағытталған. Курстың негізгі пәні - олардың тарихи дамуындағы музыкалық-теориялық жүйелер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • 1945 жылға дейінгі шетел музыка тарихы
  Несиелер: 3

  Пән ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы музыка тарихының әлемдік мәдениет пен оның ұлттық формаларына байланысты дамуының тарихи процесін зерттеуге бағытталған; музыкалық шығармалардың тарихи ерекшеліктерін, сондай-ақ әлемдік музыкалық мәдениеттің көрнекті үлгілерінің және ұлы музыканттар қызметінің қоғам өміріне әсерін ашуға; әр түрлі бағыттағы музыкалық өнер туындыларының, стильдер мен жанрлардың мазмұнын ұғынуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Музыкалық фольклортанудың тарихы және әдіснамалары
  Несиелер: 3

  Отандық, таяу және алыс шет ел этномузыка мектептерінің тарихы білімнің негізгі этаптары туралы ой қалыпастырады. Сонымен қатар пән студенттерді музыкалық этнографтардың экспедициялық және экспедициядан кейінгі тәжірибелік қызметтерінің түрлерімен, музыкалық фольклористикада қолданылатын бұрын қалыптасқан және заманауи ғылыми әдістемелермен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Музыкалық-теориялық және музыкалық-тарихи пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 3

  Курс студенттерде музыкалық - теориялық және музыкалық-тарихи пәндерді қазіргі заман деңгейінде оқыту саласында әдістемелік білімнің қажетті кешенін қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Монодия теориясы
  Несиелер: 3

  Курс монодиялық фактураларды зерттеудің негізгі әдіснамалық тәсілдерін, Орталық Азия монодиялық музыкалық дәстүрлердің теориялық негіздерін меңгеруге бағытталған. Түркі музыкалық дәстүрлерінің теориялық мәселелері қарастырылады: ладалық және метроритмикалық жүйелер, өлеңдер мен әуен, этникалық варианттардағы және стадиялық дамудағы музыкалық форма.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мәдениеттегі басқару негіздері
  Несиелер: 3

  Бұл курс студенттің мәдениеттегі басқаруды, мәдениет саласындағы кәсіпкерлікті меңгеруіне, студентке арналған басқару туралы білімдер кешенін қалыптастыруға, кәсіпкерлік қызметтің әртүрлі түрлерін жүзеге асыру дағдыларын дамытуға, басқару тетіктерін талдау және жобалауға мүмкіндік береді. Практикалық және теориялық тұрғыдан менеджмент және кәсіпкерліктің негізгі білімдерін және басқару тұжырымдамасын қалыптастырады. Қазақстанда және шетелде мәдениет саласындағы кәсіпкерлік пен басқару әдістерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Зерттеуді жазудың әдістері мен практикасы 2
  Несиелер: 2

  Пән дипломдық жобаны орындауды жалғастыруға бағытталған, оның нәтижелері кафедра отырыстарында талқыланады. Пәннің мазмұнында әдебиетпен жұмыс, кіріспе мәтінін нақтылау және толықтыру, дипломдық жұмыстың негізгі бөлігін орындау, жариялауға мақала дайындау, жұмыстың маңызды бөлімінің мәтініне негізделген курстық жұмысты орындау қарастырылған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақ заманауи музыкасының тарихы 2
  Несиелер: 3

  Курс өзінің мазмұнымен ХХ ғасырдың композиторлық тәжірибесін, автордың шығармашылық контекстінде белгілі өмірбаяндық деректер мен шығармаларға, өзі таңдаған жанрға және жалпы кезеңге баса назар аудара отырып, жеке тұлғалар бойынша меңгеруі бар.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлем халықтарының музыкасы 2
  Несиелер: 3

  Курс Қытай, Үндістан, Корея және Жапония мәдениеті мысалында Шығыс және оңтүстік-шығыс Азия халықтарының ән және аспаптық музыкасының тарихи даму кезеңдерімен, жанрлары мен стилдерімен егжей-тегжейлі танысуды көздейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Полифония тарихы 3
  Несиелер: 3

  Курс XIX ғасырдың композиторларының: батысеуропалық романтикалар мен орыс композиторларының полифониясын зерттеуге бағытталған. ХІХ ғасырдың композиторларының романтикаларының музыкасындағы фуганың негізгі стильдік түрлері: Шуберт, Шопен, Вагнер, Глинка, Мусоргский, Чайковский, Танеев және т. б. Пәннің мазмұны ХХ ғасырдағы композиторлар мен Қазақстан композиторларының полифониясы бойынша тақырыптарды аяқтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Музыкалық сын және журналистика 1
  Несиелер: 3

  Курс социумның мәдени өміріндегі әдеби-көркем сынның өзіндік ерекшелігін, орнын, рөлін, міндеттерін ашуға, музыкалық сын туралы білімді жүйелендіруге, тарихи және теориялық материалдарды еркін бағдарлауға және меңгеруге, тарихи теориялық негіздерді зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Музыкалық фольклор шығармаларын талдау
  Несиелер: 3

  Пән фольклорлық шығармалардың музыкалық формаларының қалыптасу принциптерін меңгеру және талдау дағдыларын меңгеруге бағытталған. "Фольклордың музыкалық шығармаларын талдау" курсының бірінші циклі әр түрлі аймақтық дәстүрлердің халықтық-ән үлгілерін талдау әдістерін меңгеруден тұрады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Музыкалық шығармаларды талдау 3
  Несиелер: 3

  Курс стильдің негізгі ерекшеліктерін, типтік тұтас композицияларды, барокко музыкалық қалыптасуының ерекшеліктерін, классицизмді зерттейді. Пән барокко және классикалық аспаптық және аспаптық-вокалдық формаларды — ритурнельмен арияларды, сюиталарды, концерттік формаларды, сонаталарды зерттеуге бағытталған. Зерттеу нәтижесінде студент тарихи қалыптасқан музыкалық формалар-композициялар мен оларды өзгерту жолдарын білуі керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Партитураларды оқу
  Несиелер: 3

  Курс фортепианода жеке партиялар мен оркестрлік партитураны талдау және оқудың практикалық дағдыларын игеруге бағытталған; қазақ, орыс және шетел классикасының симфониялық музыкасы саласындағы өнер үлгілерімен, сонымен қатар қазіргі авторлармен танысу; студенттің жалпы музыкалық және көркем мәдениетін дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ХХ ғасырдағы шетел музыкасы
  Несиелер: 3

  Пән орыс және кеңестік музыкалық өнердің даму тарихы туралы, Әлеуметтік-Тарихи процеспен байланысты тұтас, тарихи дамып келе жатқан құбылыс ретінде, орыс композиторларының жұмысы, негізгі музыкалық шығармалар, музыкалық стильдер мен жанрлар туралы білім кешенін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ХХ ғасырдағы композиция жүйелері
  Несиелер: 3

  Пән ХХ ғасырдың композиторларының теориялық концепцияларын, теорияның терминологиялық аппаратын меңгеруге, музыкалық-тілдік жүйелердің әдістемелік-аналитикалық мәселелерін түсінуге, музыкалық шығармаларды талдау барысында осы теориялардың аналитикалық қолданылуын меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Музыкалық сын және журналистика 2
  Несиелер: 3

  Курс Музыкалық-сыни және журналистік қызметтің негізгі жанрлары мен формалары туралы білімді жүйелендіруге және таныстыруға, музыкалық сынның практикалық дағдыларын қалыптастыруға және еркін меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Музыкатанушының педагогикалык өнері
  Несиелер: 3

  Курсты өту барысы заманауи музыкалық білім берудегі мәселелерге, әртүрлі білім беру жүйесінің бағасына сүйене отырып педагогикалық қызметтің теориялық және тәжірибелік негізінің қалыптасуы арқылы кәсіби музыкант шығармашылық тұлғасының қалыптасуны бағытталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Педагогикалық шеберлік
  Несиелер: 3

  Курс педагогикалық шеберліктің құрамдас элементтерінің мәні, дәстүрлі және инновациялық педагогикалық технологиялардың ерекшеліктері туралы білім жүйесін қалыптастырады. Педагогикалық мәдениет пен педагогикалық қарым-қатынас технологияларының коммуникативтік дағдыларын дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Зерттеуді жазудың әдістері мен практикасы 3
  Несиелер: 2

  Пән дипломдық жобаны орындауды жалғастыруға бағытталған, оның нәтижелері кафедра отырыстарында талқыланады. Пәннің мазмұнында әдебиетпен жұмыс, зерттеу әдіснамасын нақтылау, енгізу жұмысы, дипломдық жұмыстың негізгі бөлігін орындау, қорытынды нобайын анықтау, жариялау үшін мақала дайындау, жұмыстың маңызды бөлімінің мәтініне негізделген курстық жұмысты орындау қарастырылған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бұқаралық музыка мәдениеті
  Несиелер: 3

  Пән бұқаралық музыкалық мәдениет феномені теориялық түсінуді, сонымен қатар XX ғасырдың екінші жартысындағы – XXI ғасырдың басындағы бұқаралық музыкалық мәдениеттің негізгі бағыттары, стильдері, жанрлары, тұлғалары мен шығармалары бойынша материалдарды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Музыкалық шығармаларды талдау 4
  Несиелер: 3

  Курс стильдің негізгі ерекшеліктерін, типтік тұтас композицияларды, романтизм мен ХХ ғасырдың музыкалық қалыптасу ерекшеліктерін зерттейді. XIX ғасырдағы романтизмнің аралас түрлері, ірі циклдік аспаптық, вокалдық-аспаптық формалар (сонаталық-симфониялық цикл, сюита, кантата, оратория, опера, балет) қарастырылады. Курстың соңында ХХ ғасырдың шығармаларына көзқарас принциптері анықталады. Игеру нәтижесінде студент алған теориялық білімдерін іс жүзінде қолдана білуі, тұтас талдау дағдыларын игеруі керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Зерттеуді жазудың әдістері мен практикасы 4
  Несиелер: 3

  Пән дипломдық жобаны орындауды аяқтауға бағытталған, оның нәтижелері кафедра отырыстарында талқыланады. Пәннің мазмұнында әдебиетпен жұмыс, зерттеу әдіснамасын нақтылау, дипломдық жұмыстың негізгі бөлігін аяқтау, кіріспе және қорытынды орындау, зерттеу редакциясы, анықтамалық аппарат және қосымша құрастыру, дипломдық жобаны қорғауға дайындау қарастырылған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Философияның негізгі мәселелерін, ұғымдарын және категорияларын, қазақ философиялық ойының ерекшелігін, діннің пайда болу, даму және қызмет ету заңдылықтарын білу, қазақ мемлекетінің қалыптасу және даму тарихын, қазақтардың дәстүрлі мәдениетінің ұғымдары мен түсініктері кешенін зерделеу.

 • Код ON6

  Есту, полифониялық және гармониялық талдау дағдыларын меңгеру – ноталар бойынша және / немесе есту арқылы музыкалық материалдарды тану, түсіндіру, өңдеу, түсіну және / немесе есте сақтау; теориялық, гармоникалық және полифониялық стильдерді, формалар мен жүйелерді қалыптастырудың тарихи процестерін білу.

 • Код ON4

  Әр түрлі дене жаттығуларының көмегімен денсаулықты сақтау және нығайту тәсілдерімен салауатты өмір салтының білімі мен дағдыларын үйрету.

 • Код ON13

  Түрлі жанрдағы, формадағы және стильдегі бірқатар жеке фортепианолық шығармаларды орындай білу; ансамбльдік ойын дағдыларын дамыту; парақтан еркін оқуды және шығармалармен эскиздік таныстыруды үйрену.

 • Код ON3

  Тіл, мәдениет нормаларына, қарым-қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсіби қызметті шешу үшін ҚР Мемлекеттік тілінде және шет тілінде ауызша және жазбаша нысанда коммуникацияға дайындық; музыкалық стиль, аспаптар, орындаушылық техника, құрылымдық компоненттер терминдерін шет тілінде түсініп, сөйлей білу.

 • Код ON7

  Музыкалық шығарма құрылымының заңдылықтарын білу және қолдану, шығарманы музыкатану және эстетикалық бағалау әдіснамасын қолдану; әр түрлі тарихи дәуірлердегі музыкалық шығармаларды музыкалық тілді, форманы, шығарманың мазмұнын ашудағы үйлесімділік пен Полифонияның рөлін, оның драматургиясын анықтау, қалыптастырушы функцияларды, стиль константаларын, дәстүр мен жаңашылдық құбылыстарын анықтау тұрғысынан талдау.

 • Код ON12

  Музыкалық сын және журналистикада тарихи және теориялық білімді қолдану. Сыни және публицистикалық мазмұнның жазбаша мәтіндерін орындау. Музыкалық сынның әр түрлі жанрларын меңгеру (ақпарат, рецензия, эссе, шолу және т.б.).

 • Код ON9

  Шығармашылық қызмет түрі ретінде шетелдік, орыс, кеңестік, дәстүрлі, отандық және қазақ музыкалық өнерінің даму ерекшеліктерін, тарихи кезеңдерін білу. Тарихи аясында музыкалық шығарманың көркемдік тұжырымдамаларын түсіну.

 • Код ON10

  Қазақстан, Таяу және Таяу Шығыс, Шығыс және Оңтүстік-Шығыс Азия халық музыкаларының шығармаларын жан-жақты бағалау және талдау; фольклордағы форма түзуші факторлардың негізгі принциптерін меңгеру.

 • Код ON2

  "Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананы жаңғырту"мемлекеттік бағдарламасында анықталған қоғамдық сананы жаңғырту міндеттерін шешу контексінде ғылыми дүниетанымды қалыптастыру үшін әлеуметтік-гуманитарлық пәндер саласында базалық білімі болу. Тұлғаға әлеуметтік-психологиялық-педагогикалық тәсілдер, оны қалыптастыру факторлары туралы ғылыми түсінікке ие болу; музыкалық-теориялық және музыкалық тарихи пәндерді оқытудың негізгі ережелері мен әдістерін қолдана білу. Студенттердің бойында адамгершілік-этикалық негіздер мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы дағдыларды қалыптастыру оларды кәсіби қызметте және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылда тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.

 • Код ON8

  Монодиялық музыкалық дәстүрлерді және онымен байланысты ладтық жүйелерді, өлең құрылысын, әуенді, түрлі этникалық нұсқалардағы формаларды зерттей және қолдана білу; терминологияны меңгеру, киномузыканың негізгі даму жолдарын білу; симфониялық партитураны еркін меңгеру (оқу және дирижерлеу) және осы партитураларды қағаз бетінен фортепианода ойнай білу.

 • Код ON11

  Білім беру, кәсіби және білім беру қызметі саласындағы шығармашылық, сыни және зерттеушілік ойлау мен практикалық дағдылар арқылы музыкалық идеяларды, тұжырымдамалар мен процестерді дамыту, зерттеу және бағалау.

 • Код ON5

  Өзінің кәсіби қызметінің тиімділігін арттыру мақсатында компьютерлік бағдарламаларды білу және қолдану. Мәдениет және өнер ұйымдарының, оның ішінде коммерциялық, маркетингтік, жарнамалық және ақпараттық-насихаттау салаларындағы ағымдағы және перспективалық қызметін, персоналмен жұмыс, концерттерді, қойылымдарды және басқа да шығармашылық іс-шараларды ұйымдастыру жөніндегі қызметті жоспарлай, ұйымдастыра білу. Шығармашылық-өндірістік қызметті әкімшілік басқару әдістерін меңгергендігін көрсету, шығармашылық жобаның ықтимал тәуекелдері, перспективаларын және өзін-өзі ақтау дәрежесін бағалау.

Top