Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02101 Музыкатану в Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Философияның негізгі мәселелерін, ұғымдарын және категорияларын, қазақ философиялық ойының ерекшелігін, діннің пайда болу, даму және қызмет ету заңдылықтарын білу, қазақ мемлекетінің қалыптасу және даму тарихын, қазақтардың дәстүрлі мәдениетінің ұғымдары мен түсініктері кешенін зерделеу.
 • Есту, полифониялық және гармониялық талдау дағдыларын меңгеру – ноталар бойынша және / немесе есту арқылы музыкалық материалдарды тану, түсіндіру, өңдеу, түсіну және / немесе есте сақтау; теориялық, гармоникалық және полифониялық стильдерді, формалар мен жүйелерді қалыптастырудың тарихи процестерін білу.
 • Әр түрлі дене жаттығуларының көмегімен денсаулықты сақтау және нығайту тәсілдерімен салауатты өмір салтының білімі мен дағдыларын үйрету.
 • Түрлі жанрдағы, формадағы және стильдегі бірқатар жеке фортепианолық шығармаларды орындай білу; ансамбльдік ойын дағдыларын дамыту; парақтан еркін оқуды және шығармалармен эскиздік таныстыруды үйрену.
 • Тіл, мәдениет нормаларына, қарым-қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсіби қызметті шешу үшін ҚР Мемлекеттік тілінде және шет тілінде ауызша және жазбаша нысанда коммуникацияға дайындық; музыкалық стиль, аспаптар, орындаушылық техника, құрылымдық компоненттер терминдерін шет тілінде түсініп, сөйлей білу.
 • Музыкалық шығарма құрылымының заңдылықтарын білу және қолдану, шығарманы музыкатану және эстетикалық бағалау әдіснамасын қолдану; әр түрлі тарихи дәуірлердегі музыкалық шығармаларды музыкалық тілді, форманы, шығарманың мазмұнын ашудағы үйлесімділік пен Полифонияның рөлін, оның драматургиясын анықтау, қалыптастырушы функцияларды, стиль константаларын, дәстүр мен жаңашылдық құбылыстарын анықтау тұрғысынан талдау.
 • Музыкалық сын және журналистикада тарихи және теориялық білімді қолдану. Сыни және публицистикалық мазмұнның жазбаша мәтіндерін орындау. Музыкалық сынның әр түрлі жанрларын меңгеру (ақпарат, рецензия, эссе, шолу және т.б.).
 • Шығармашылық қызмет түрі ретінде шетелдік, орыс, кеңестік, дәстүрлі, отандық және қазақ музыкалық өнерінің даму ерекшеліктерін, тарихи кезеңдерін білу. Тарихи аясында музыкалық шығарманың көркемдік тұжырымдамаларын түсіну.
 • Қазақстан, Таяу және Таяу Шығыс, Шығыс және Оңтүстік-Шығыс Азия халық музыкаларының шығармаларын жан-жақты бағалау және талдау; фольклордағы форма түзуші факторлардың негізгі принциптерін меңгеру.
 • "Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананы жаңғырту"мемлекеттік бағдарламасында анықталған қоғамдық сананы жаңғырту міндеттерін шешу контексінде ғылыми дүниетанымды қалыптастыру үшін әлеуметтік-гуманитарлық пәндер саласында базалық білімі болу. Тұлғаға әлеуметтік-психологиялық-педагогикалық тәсілдер, оны қалыптастыру факторлары туралы ғылыми түсінікке ие болу; музыкалық-теориялық және музыкалық тарихи пәндерді оқытудың негізгі ережелері мен әдістерін қолдана білу. Студенттердің бойында адамгершілік-этикалық негіздер мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы дағдыларды қалыптастыру оларды кәсіби қызметте және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылда тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.
 • Монодиялық музыкалық дәстүрлерді және онымен байланысты ладтық жүйелерді, өлең құрылысын, әуенді, түрлі этникалық нұсқалардағы формаларды зерттей және қолдана білу; терминологияны меңгеру, киномузыканың негізгі даму жолдарын білу; симфониялық партитураны еркін меңгеру (оқу және дирижерлеу) және осы партитураларды қағаз бетінен фортепианода ойнай білу.
 • Білім беру, кәсіби және білім беру қызметі саласындағы шығармашылық, сыни және зерттеушілік ойлау мен практикалық дағдылар арқылы музыкалық идеяларды, тұжырымдамалар мен процестерді дамыту, зерттеу және бағалау.
 • Өзінің кәсіби қызметінің тиімділігін арттыру мақсатында компьютерлік бағдарламаларды білу және қолдану. Мәдениет және өнер ұйымдарының, оның ішінде коммерциялық, маркетингтік, жарнамалық және ақпараттық-насихаттау салаларындағы ағымдағы және перспективалық қызметін, персоналмен жұмыс, концерттерді, қойылымдарды және басқа да шығармашылық іс-шараларды ұйымдастыру жөніндегі қызметті жоспарлай, ұйымдастыра білу. Шығармашылық-өндірістік қызметті әкімшілік басқару әдістерін меңгергендігін көрсету, шығармашылық жобаның ықтимал тәуекелдері, перспективаларын және өзін-өзі ақтау дәрежесін бағалау.
Top