Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02108 Дәстүрлі музыкалық өнер (халық әні) в Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Оқытудың, жаттығулар мен дайындықтардың тиімді және кәсіби тиісті техникасын көрсете алады.
 • Стильдік және жанрлық жағынан әртүрлі репертуарды орындауда кәсіби дағдылардың болуын бағалайды.
 • Дипломдық зерттеудің проблематикасына сәйкес эксперименттік деректерді, ақпаратты жинау мен өңдеудің заманауи технологияларын пайдаланады.
 • Әр түрлі дәуірлердің, стильдердің, жанрлар мен формалардың музыкалық туындыларын талдай білу қабілетін көрсету.
 • "Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананы жаңғырту"мемлекеттік бағдарламасында айқындалған қоғамдық сананы жаңғырту міндеттерін шешу контексінде ғылыми дүниетанымды қалыптастыру үшін әлеуметтік-гуманитарлық пәндер саласындағы базалық білімді көрсетеді.
 • Музыкалық материалды ноталар бойынша және/немесе құлақпен тани, түсіндіре, түсіне және/немесе есте сақтай алады.
 • Музыкалық өнердегі оқыту пәніне қатысты әртүрлі әдістер мен практикаларды, стильдерді, жанрларды, тілдерді, формалар мен техникаларды және олармен байланысты мәтіндік деректерді, ресурстар мен тұжырымдамаларды атайды және жіктейді.
 • Музыкалық білім беру саласында жалпы педагогикалық, психологиялық-педагогикалық білімнің қажетті кешенін меңгерген.
 • Қазақ және әлемдік музыка өнерінің қазіргі даму тенденциялары мен тарихын білу және түсіну.
 • Музыкалық шығарма жасалған және ұсынылған теориялық және тарихи контекстті білу және түсіну, оның ішінде музыкалық стильдер мен байланысты жазу және орындау дәстүрлері туралы білімдерін көрсету.
 • Тұрақты жеке көркемдік дамуға дайындығын, білімқұмарлықты және ақыл-ойдың ізденгіштігін, өзінің көркемдік және жеке дағдыларын бағалау мен дамытудың жүйелілігін, қойылған мақсаттарға жету қабілетін білдіреді.
 • Ансамбльдер мен оркестрлерде бірлескен қызмет дағдыларын көрсетеді.
 • Қазақ мемлекетінің қалыптасу және даму тарихын және "Рухани жаңғыру"мемлекеттік бағдарламасымен анықталған, қазіргі әлемде рухани құндылықтарды жаңғыртуға бағытталған қазақтардың дәстүрлі мәдениеті туралы түсініктер мен түсініктер кешенін біледі.
 • Кәсіби қызмет саласындағы міндеттерді шешуде ҚР Мемлекеттік тілінде және шет тілінде ауызша және жазбаша нысанда беруде коммуникацияға дайындығын көрсетеді.
Top