Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M03120 Саясаттану в М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Жаратылыстану және техникалық ғылымдар тарихы мен философиясын, мәдениет пен өркениеттегі жаңа еуропалық ғылымды, ғылыми таным құрылымын, нақты ғылымның философиялық мәселелерін, ХХІ ғасырдың коммуникативтік технологияларын және олардың қазіргі ғылымдағы рөлін қарастырады. Жаратылыстану және техникалық ғылымдардың қазіргі өзекті әдіснамалық және философиялық мәселелерін шешу жолдарын анықтайды, сыни ойлау мен логиканы дамытады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Қазақстандағы жоғары білім берудің заманауи парадигмаларын, жоғары кәсіптік білім беру жүйесін ұсыну. Педагогикалық ғылымның әдіснамасын, жоғары мектеп оқытушысының кәсіби құзыреттілігін қарастыру. Оқытудың кредиттік жүйесін қолдануды, болашақ мамандарды даярлауда оқытудың жаңа әдістері мен түрлерін, көшбасшылық қасиеттерге ие маман тұлғасын

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Жоғары білікті мамандардың кәсіби қызметіне қажетті заманауи және психологиялық ғылымның негізгі принциптерін қарастырады. Фундаменталды психологиялық ұғымдар бойынша ғылыми - теориялық дүниетанымды, жеке тұлғаны психологиялық зерттеу іскерліктері мен дағдыларын қалыптастырады, эксперименталды-психологиялық зерттеудің негізгі әдістерімен және Психокоррекциялық жұмыстың дағдыларымен таныстырады, ұжымдағы жанжалдарды басқарады, стресс және оларды шешу әдістерімен таныстырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекеттік басқару
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік басқаруды, оның сипатын және әлеуметтік маңызын зерттеу, мемлекеттік басқарудың теориялық аспектілерін қарастыру, мемлекеттік басқару процесінде мемлекет пен қоғамның өзара әрекеттестігі, басқарудың жүйелік тәсілін және оның функцияларын игеру, басқару құрылымын, сондай-ақ Қазақстан Республикасында мемлекеттік басқарудың жүйелік сипаттамаларын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі
  Несиелер: 3

  Мамандық бойынша ғылыми тақырыптарға жазбаша хабарламаларды дайындау дағдысының дамуын қарастырады: ғылыми баяндама, ғылыми зерттеу тақырыбы бойынша тезистер, шет тіліндегі түпнұсқалық дереккөздерге реферат жасау, ғылыми мәтінді аннотациялау, түйіндеме. Түпнұсқалық жазбалардың жалпы мазмұнын түсіну. Кәсіби ақпаратты қамтитын дәрістер мен хабарламаларды есту арқылы қабылдау. Мамандық бойынша ауызша қарым-қатынас дағдыларын дамыту: ғылыми баяндамамен сөз сөйлеу, ғылыми зерттеу презентациясы, ғылыми пікірталас, ғылыми сайыстар, белгілі жағдайларға байланысты құрастырылған ойындарды пайдалану.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мегатрендтер және жаһандық мәселелер
  Несиелер: 5

  Әлемдік дағдарыс, XXI ғасырдағы әлемдік саяси жүйе, қазіргі кездегі әлемдік тәртіп пен әлемдік саясаттың жағдайын, ұлы державалардың рөлі, әлемдік саясатта шағын және орта елдердің қазіргі заманғы мегатрендтері зерттеу. Қазіргі әлемдегі көшбасшылық мәселесін қарастыру, интеграция және өзін-өзі анықтау мәселелері, сондай-ақ ресурстардың проблемалары және әлемдік саясаттың дамуындағы «алшақтықты» қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі саяси ғылымдардың өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Саясаттану ғылымын өзектілеудің ғылыми-әдістемелік негіздерін зерттеу, қазіргі саяси процесті саяси ғылымды зерттеу объектісі ретінде талдау. Қазіргі кездегі саяси ғылымның негізгі заңдылықтары мен үрдістері, жаһандану жағдайындағы мемлекеттік жаңғырту үрдісіне төнетін қауіп-қатерлер, мемлекеттің негізгі қызметін жүзеге асыру барысындағы азаматтық қоғамның негізгі институттарының рөлі мен маңызы анықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіптік пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Информатиканы оқыту процесінде қолданылатын теориялық және практикалық оқыту әдістерін талдау; оқу сабақтарын ұйымдастыру тәсілдерін, құралдарын, нысандарын салыстыру; оқыту процесін жүзеге асырудың әдістемелік (технологиялық) іскерліктерін қалыптастыру, оның барысы мен нәтижелерін талдау, жобалау іскерліктерін жетілдіру және оларды кәсіптік-әдістемелік білім кешеніне қосу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Саяси менеджмент және қоғаммен байланыс
  Несиелер: 5

  Саяси менеджмент тұжырымдамасы мен маңызы анықталады, саяси менеджмен саяси субъектілердің іс жүзіндегі қызметі ретінде қарастырылады, мемлекеттік басқару процесін саяси талдау және саяси және әкімшілік басқарудың заманауи технологияларын қолдану арқылы саясатты қалыптастыру тәртібі зерттеледі, сондай-ақ саяси басқару жүйесіндегі саяси көшбасшы мен саяси топтың рөлі зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Саяси коммуникациялар және PR
  Несиелер: 5

  Саяси қарым-қатынас пен PR-ты талдаудың теориялық және әдіснамалық негіздері түсіндіріледі және Г. Лассуэлдің коммуникация схемасы қарастырылады, саяси күрестің элементі ретіндегі бейресми коммуникациялар; қазіргі заманғы бұқаралық коммуникациялар; арналары және олардың техникалық мүмкіндіктері (баспа, теледидар, радио); бұқаралық ақпарат құралдарының арнайы әсерлері және оларды пайдаланудың тиімділігі; байланыс арналары ретіндегі мемлекеттік мекемелер мен қоғамдық бірлестіктер; стратегиялық саяси коммуникациялық науқандар зерттелінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Саяси шешім қабылдау саясаты
  Несиелер: 5

  Басқару шешімдерінің теориясын, саяси шешімдердің түрлері мен нысандарын зерттеу. Саяси шешім қабылдау модельдері мен сатыларын талдау. Саяси шешімдер қабылдауда болжауды, жоспарлауды және бағдарламалауды меңгеру, сондай-ақ саяси шешімдердің тиімділігін бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Саясаттанулық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістемесі
  Несиелер: 6

  Саяси ғылымдар әдіснамасының қалыптасуы туралы, жалпы түсініктері мен деңгейлері туралы білімдер алынады. Магистранттар қолданбалы саясаттанулық зерттеу жүргізуге, гипотезалар ұсынуға, оларды тексеруге, эмпирикалық түрде нәтижелерін түсіндіруге дағдыланады, сапалық және сандық әдіснаманың ара қатынасы мәселесін шешуді үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Саяси зерттеулер әдістері
  Несиелер: 6

  Саяси ғылымның әдіснамалық негізін зерттеу, негізгі әдіснамалық тәсілдерді практикалық тұрғыда қолдануды үйрену. Саяси зерттеудің, әлеуметтік-саяси болжаудың және жобалаудың сандық және сапалық ерекшеліктері түсіндіріледі, саяси талдау және саяси құбылыстарды модельдеудің тәртібі үйретіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шет елдердің және Қазақстан Республикасының саяси жүйелері
  Несиелер: 5

  Шетел саяси жүйелерінің түсінігі және түрлері, шетел және Қазақстан Республикасының саяси жүйелерінің ерекшеліктері мен сипаты, саяси феномендері және үдерістері қарастырылады, шетел және ҚР партиялық институттары мен партиялық жүйелері зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Саяси шындықты модельдеу
  Несиелер: 5

  Модельдеуді, саясатты зерттеудің әдіснамалық құралы ретінде қарастыру. Саяси – әлеуметтік шынайылықты модельдеуге үйрену, модельдеудің өркениеттік деңгейі, саясаттанудағы сандық және сапалық эволюциялар. Қазіргі кездегі саясаттанудағы сандық және сапалық модельдеудің негізгі ерекшеліктерімен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі заманғы әлеуметтік-саяси үдерістерді модельдеу
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік-саяси процестерді модельдеудің мәні мен функциялары қарастырылады; әлеуметтік-саяси процестерді модельдеудің объектілері мен міндеттері; әлеуметтік-саяси модельдеу үрдісіндегі жүйелік әдіс; әлеуметтік-саяси модельдеу объектілері ретіндегі саяси жүйенің құрылымы мен қарқыны. Әлеуметтік-саяси процестерді модельдеу әдістері және оларды аймақтық деңгейде және геосаяси жүйелер деңгейінде қолдануды зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Орталық Азия аймағындағы саяси жүйелер мен мәдениеттер
  Несиелер: 5

  Орталық Азия елдері халықтарының мәдениетін зерделеудің теориялық мәселелері мен кезеңдері қарастырылады. Орталық Азия аймағындағы елдерде мәдени және діни факторлардың рөлін арттыруға ықпал ететін факторлар туралы қарастырып, Орталық Азия аймағындағы елдердің саяси және мәдени құндылықтары мен дәстүрлерін талдауды үйренеді, Орталық Азия аймағындағы елдерде мәдени құндылықтарды сақтаудың өзекті мәселелерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстандағы саяси үдерістің ерекшелігі
  Несиелер: 6

  Қазіргі кездегі Қазақстандағы саяси процестің құрылымы мен субъектілерін зерттеу негізінде Қазақстан Республикасының саяси жүйесі мен Қазақстанның қазіргі саяси және әкімшілік элитасының жалпы сипаттамасы беріледі. Магистранттар заманауи саяси процестің нақты аспектілері туралы, қазіргі Қазақстандағы азаматтық қоғамның қалыптасуы мен даму перспективалары туралы түсінік алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Саяси талдаудың әдіснамалық ерекшелігі
  Несиелер: 4

  Саяси талдаудың пайда болуы мен дамуын қарастыру; саяси талдау саласы; әлеуметтік танымдағы әдіснамалық талдау ерекшеліктері. Саяси талдау әдіснамасының ерекшеліктерімен танысқаннан кейін магистранттар әлеуметтік-саяси ғылымдарда әдіснамалық мәселелерді шешу жолдарын, саяси шешімдер қабылдауды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Саяси технологиялар және имидждің ғылымы
  Несиелер: 6

  Саяси көшбасшыны имидж қалыптастыру объектісі ретінде, сондай-ақ сайлау алдындағы науқанның қатысушылары және олардың сайлау нәтижелеріне ықпалы туралы түсініктер беріледі. Саяси имиджді қалыптастыру үдерісі, сондай-ақ сайлау технологиясы зерттеледі: модельдер, әдістер, процестер; сайлау процесіндегі саяси айла-шарғы. Стратегияны жоспарлау және науқан тактикасын жасау дағдыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Имидждің саяси ғылымы
  Несиелер: 6

  Саяси имидждің маңызды белгілері мен ерекшеліктері, қазақстандық саясаттың қазіргі заманғы субъектілерінің имиджі туралы, саяси көшбасшы имиджінің психологиялық ерекшеліктері туралы, саяси имидждің қазіргі мәселелері туралы түсінік беріледі. Бұқаралық ақпарат құралдарының саяси имиджді дамытудағы функцияларының өзектілігі, сондай-ақ психологиялық айла-шарғы мәселесі қарастырылады. Саяси имиджді қалыптастырудың практикалық дағдылары алынады, имиджді қалыптастыру стратегиясы зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мемлекеттік саясат
  Несиелер: 6

  Мемлекеттік саясат пен қоғамдық саясаттың маңызы, тұжырымдамасы мен ерекшелігі; мемлекеттік саясатты дамытудың мақсаттары, басымдықтары мен кезеңдері анықталады. Институционаландыру, мемлекеттік саясаттың типологиясы, сондай-ақ мемлекеттік басқару процесінде мемлекеттік саясатты жүзеге асыру барысымен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Саяси жағдайларды талдау
  Несиелер: 4

  АҚШ, Батыс Еуропа, Ресей және Қазақстандағы саяси жағдайларды зерттеу, саяси талдаулардың философиялық парадигмалары мен саяси талдаудағы арнайы ғылыми көзқарастар туралы жүйелі білімдерд беру. Магистранттар саяси жағдайлардың тұжырымдамасы, құрылымы, деңгейі мен функцияларын және саяси жағдайларды талдау әдіснамасын практикалық қолданудың бойынша теориялық білімдерді алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Код ON1

  коммуникациялық біліктіліктері мен дағдыларын тиімді қолдану, мемлекеттік тілде және шет тілдерінде еркін сөйлеу, көптілділік жағдайында әдеби және іскерлік жазба және ауызша сөйлеуді еркін меңгеру, жария сөз дағдыларын меңгеру.

 • Код ON2

  жаңа бейтаныс жағдайларда зерттеу мәселелерін шешу үшін, түрлі пәндерден алынған білімдерді пайдаланады, негізгі дүниетанымдық және методологиялық мәселелерді, оның ішінде ғылымның қазіргі даму сатысында туындайтын пәнаралық сипаттағы мәселелерді талдау, философия ғылымдарының философиясы мен санаттарына негізделген әртүрлі фактілер мен құбылыстарды бағалау.

 • Код ON3

  қазіргі кездегі ақпараттық технологияларды тарту және интерактивті оқыту әдістерін қолдану арқылы, жоғары оқу орындарында ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызмет саласындағы құзыреттілігін көрсету, ұйымдардағы қызметкерлерді басқару жәнебұқаралық мінез-құлықты басқару бойынша әлеуметтік-психологиялық технологияларды меңгеру.

 • Код ON4

  жеке және ұжымда жұмыс істеу қабілетін көрсету, өз көзқарасын дұрыс қорғау, әрекеттерін түзету, кәсіби қызметтегі стандартты емес жағдайларда ғылыми және басқарушылық міндеттерді шешуде шығармашылық көзқарас пен логикалық ойлауды көрсету.

 • Код ON5

  саясаттану және саяси тәжірибе саласындағы аналитикалық және ғылыми-зерттеушілік әзірлемелерді талдау, зерттелген процестердің даму үрдістерін талдау, ғылыми-саяси зерттеулер әдіснамасы саласында құзырлы болу.

 • Код ON6

  әлеуметтік-саяси ақпарат көздерін талдау, маңызды фактілерді айқындау, оларға баға беру және түсіндіру, ақпараттық ресурстардың көмегімен аналитикалық жұмыстар жүргізу, ғылыми мақалалар мен магистрлік диссертациялардағы саясаттану саласындағы зерттеулер мен аналитикалық жұмыстардың нәтижелерін қорыту.

 • Код ON7

  әлеуметтік-саяси ортада кәсіби және мәдениетаралық қарым-қатынас орнату, шешендік өнерді меңгеру, ауызша және жазбаша түрде өз ойларын дұрыс және логикалық түрде тұжырымдау.

 • Код ON8

  саяси салада басқару шешімдерін қабылдау, мемлекеттік органдардың, коммерциялық кәсіпорындардың немесе үкіметтік емес ұйымдардың саяси бағдарламаларын әзірлеуге сараптамалық әзірлемелерді жобалау және жүргізу.

Top