Жаңа білім беру бағдарламасы

7M03120 Саясаттану (Еуропа және Азия:ЕО-дағы мәдени дипломатия және геосаясат) (қос дипломдық) в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • саясат туралы білімнің дүниетанымдық аспектілерін анықтайды; дипломатия мен мемлекеттің табиғатын тұжырымдамалық талдау дағдыларын меңгереді;
  • қазіргі мемлекетаралық қаулыларды, шешімдерді және әртүрлі әлеуметтік-мәдени байланыстарды талдау үшін геосаяси процестердің негізгі ұғымдары мен санаттарын көрсетеді және қолданады;
  • саяси өмірдің ерекшеліктерін жіктейді және оларды сараптамалық-талдау қызметінде қолданады;
  • саяси жүйелердің трансформациялық процестерін болжайды; кәсібилікті жетілдіруде әдістер мен құралдарды ғылыми іздеу дағдыларын меңгереді;
  • әртүрлі кәсіби жағдайларда коммуникативтік қасиеттерді көрсетеді; дипломатиялық ықпал етудің барабар құралдары мен технологияларын қолдана отырып, белгісіздік және тәуекелдер жағдайында шешімдер қабылдайды;
  • қоғамның саяси өмірінің негізгі бағыттарын көрсетеді, геосаяси жақындасуға бағытталған халықаралық қатынастарды ұйымдастыру технологиясын меңгереді;
  • әлемдегі саяси процестердің, әлемдік экономика мен жаһанданудың қазіргі заманғы даму үрдістеріне, халықаралық бәсекелестік мәселелеріне бағдарланады;
  • ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін біледі; талдау мен сараптаманың әртүрлі әдістерін қолдана отырып, оларды тәжірибеде қолданады.
Top