Жаңа білім беру бағдарламасы

6B07211 Инновациялық текстиль в М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

 • Математика
  Несиелер: 5

  Жоғары математика бөлімдерінің негізгі түсініктері: сызықтық және алгебралық теңдеулер жүйелерінің теориясы, жазықтықта және кеңістіктегі аналитикалық геометрия, бір және бірнеше айнымалы функциялардың дифференциалдық және интегралдық есептері, серия, дифференциалдық теңдеулер және оларды инженерлік және техникалық мазмұндағы мәселелерде қолдану.

 • Текстиль өндірісінің негідері
  Несиелер: 3

  Тоқыма өнеркәсібінің негізгі өндірістері, шикізат пен шығарылатын өнімнің қолданылатын түрлері, талшықтарды бастапқы өңдеу, иіру, тоқу, тоқыма өндірісі, тоқыма емес материалдар, өңдеу өндірісі технологиялық процестері мен жабдықтары. Технологиялық және кинематикалық есептеулер; машиналардың технологиялық және кинематикалық сызбаларын құрастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім ортасы мен білім алушының үндесуі (Құқық негіздері, Коррупцияға қарсы мәдениет, Ұлтаралық келісім, 1 курс семинары) 2019
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың негізгі түсінігі. Құқық салалары. Сыбайлас жемқорлық түсінігінің теориялық-методологиялық негіздері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттін қалыптасуы. Мәдениаралық коммуникацияның негізгі аксиомалары. Ұлтаралық коммуникациянын құрылымы мен детерминанттары. Ұлтаралық коммуникация саласындағы заманауи иновациялық үрдістер. Кредиттік оқыту технологиясынын негіздері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Текстиль өнеркәсібінің даму эволюциясы
  Несиелер: 3

  Текстиль өнеркәсібі, негізгі салалар, қолданылатын шикізат, текстиль материалдары мен бұйымдарының ассортименті, технологиялық процестер мен жабдықтар; текстиль бұйымдарының жаңа түрлері, қазіргі заманғы технологиялар; т екстильд пайда болу және даму тарихы, Қазақстан Республикасының Текстильөнеркәсібінің даму болашағы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Табиғи талшықтар өндірісі
  Несиелер: 4

  Текстиль талшықтарының жіктелуі, текстильөнеркәсібінде қолданылатын табиғи талшықтардың түрлері, жануар және өсімдік тектес табиғи талшықтарды алу технологиясының ерекшеліктері, табиғи талшықтарды өңдеуге арналған жабдықтардың жаңа түрлері. Өсімдік тектес дәстүрлі емес талшықтарды пайдалану есебінен текстильсаласының шикізат базасын кеңейту

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өсімдік талшықтарын өндірісінің өндіру негіздері
  Несиелер: 4

  Өсімдік тектес тоқыма талшықтарының жіктелуі, тоқыма өнеркәсібінде қолданылатын өсімдік талшықтарының түрлері, өсімдік тектес алу технологиясының ерекшеліктері, өсімдік талшықтарын өңдеуге арналған жабдықтардың жаңа түрлері. Өсімдік тектес дәстүрлі емес талшықтарды пайдалану есебінен тоқыма саласының шикізат базасын кеңейту

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тоқыма өндірісіндегі шикізаттың жаңа түрлері
  Несиелер: 3

  Текстиль өнеркәсібінде қолданылатын шикізаттың жаңа перспективалық түрлері, химиялық талшықтардың жаңа түрлерін өндіру, оның ішінде нан талшықтарын өндіру, олардың қасиеттері мен құрылымының ерекшеліктері, оларды өндіру тәсілдері, инновациялық текстиль материалдары өндірісін дамыту перспективалары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Заманауи тоқыма материалдары
  Несиелер: 3

  Тоқыма бұйымдарына арналған материалдардың перспективалық ассортименті, материалдар сапасының номенклатуралық көрсеткіштері және олардың құрылымының ерекшеліктері, тоқыма өнеркәсібінде қолданылатын тоқыма шикізатының жаңа түрлері, тоқыма бұйымдарының жіктелуі және мақсаты; бұйымдарға қойылатын талаптар; қазіргі заманғы тоқыма материалдарын өндірудің инновациялық технологиялары; қазіргі заманғы тоқыма материалдарына қойылатын талаптар, материалдардың сұрыптылығын анықтау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инновациялық материалтану
  Несиелер: 5

  Тоқыма материалдарының жаңа санаттары - "ақылды маталар", олардың қасиеттері, алу тәсілдері және қолданылу саласы, құрылым ерекшеліктері, сыртқы факторларға байланысты қасиеттерді өзгерту қабілеті; стандарттар бойынша сапаны бағалау, эксперименттік зерттеулер, тоқыма материалдарын сынау, сынау нәтижелерін өңдеу, өлшеу қателіктері, инновациялық Тоқыма материалдарының

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Текстильді материалтану
  Несиелер: 5

  Текстиль материалдарының түрлері, олардың қасиеттері, алу тәсілдері, құрылым ерекшеліктері, стандарттар бойынша олардың сапасын бағалау, текстильматериалдарын сынау, сынау нәтижелерін өңдеу, текстиль материалдарының құрылымы мен қасиеттерін зерттеу және олардың арасындағы байланыс.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Химия
  Несиелер: 4

  Химияның жалпы теориялық негіздері, Зат құрылысы теориясы, сандық және сапалық талдау негіздері, Органикалық қосылыстардың құрылысы мен қасиеттері, негізгі химиялық заңдар, ерітінділер теориясының негіздері, химиялық термодинамиканың және химиялық кинетиканың негізгі заңдары, химия заңдарын практикада қолдану

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік құқық PP-3-2019
  Несиелер: 3

  Кәсіпкерлік құқық - құқықтың кешенді интеграцияланған саласы, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру және оған басшылық жасау саласындағы қатынастарды, жеке және жария мүдделерді біріктіру негізінде реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы. Қазақстанның құқық жүйесіндегі кәсіпкерлік құқықтың орнын айқындайтын отандық құқық жүйесінің ерекшеліктерін қамтиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Текстильдегі графикалық дизайн
  Несиелер: 3

  Графикалық өнер дамуының эволюциясы, текстиль ою-өрнектерінің теориясы, графикалық өнер негіздері, графикке негізделген өнеркәсіптік дизайнда жобалау тәсілдері; матаны жобалауда графикалық жұмыс кезеңдері; графикалық құралдардың көмегімен текстиль ою-өрнегінің бейнесі, текстиль суреттерін жобалауға арналған материалдар мен аспаптар.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 5

  Материалдық нүктенің үдемелі және айналмалы қозғалысының механикасы, кинематикасы және динамикасы, сұйықтықтар механикасы, арнайы салыстырмалылық теориясының элементтері, молекулалық физика, молекулалық физика және термодинамика негіздері. Электр және магнетизм Электростатика. Электр өрісіндегі өткізгіштер. Тұрақты және айнымалы электр тогы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Текстильдегі сән мен дизайн
  Несиелер: 3

  Уақыт ағымында сән дамуының заңдылықтары, сәнді болжау әдістері, сәнге қарым-қатынастың ақпараттық жүйесі ретінде тоқыма бұйымы, әлеуметтік ақпаратты өңдеудің ерекше тәсілі, бейнесі және өлшемі, келісудегі сән рөлі, қоғам мүшелерін біріктіру, әртүрлі тарихи кезеңдердегі костюм түрлері; оның өзгеру циклдарын анықтау үшін киім формаларын талдау, жазықтықта костюм проекциясын құру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Текстиль бұйымдырының перспективті ассортименті
  Несиелер: 4

  Текстиль бұйымдарының жіктелуі мен мақсаты, текстиль бұйымдарына арналған материалдардың перспективалық ассортименті, материалдар мен бұйымдардың сапа көрсеткіштері және олардың құрылымының ерекшеліктері, текстиль шикізатының жаңа түрлері, бұйымдардың ассортиментін кеңейту, оларға қойылатын талаптар, қазіргі заманғы текстиль бұйымдарын өндірудің инновациялық технологиялары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Текстиль бұйымдарының жаңа түрлері
  Несиелер: 4

  Тоқыманың жаңа түрлері: электрондық тоқыма, белсенді қасиеттері бар тоқыма, эко-техно тоқыма, олардың тұтынушылық функциялары, оларды алу тәсілдері және қолдану саласы;" нео - тоқыма бұйымдары", белсенді функциялары бар материалдар; жаңа тоқыма материалдарына сынақ жүргізу, олардың қасиеттерінің сыртқы факторларға тәуелділігін анықтау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстандық құқық
  Несиелер: 3

  Еңбек құқығының пәні және жүйесі. Еңбек құқығының принциптері. Еңбек құқығы көздерінің түсінігі, олардың жіктелуі және түрлері. Еңбек ұжымы. Еңбек қатынастары саласындағы кәсіподақтардың құқықтары. Жалақыны құқықтық реттеу. Еңбекті нормалау. Өндірісте қызметкерлерді кәсіби даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру. Тараптардың еңбек құқығы бойынша материалдық жауапкершілігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 4

  Конструкторлық құжаттардың графикалық бөлімін AutoCAD бағдарламасында орындау негіздерін игеру; кеңістіктік және логикалық ойлауды дамыту және жетілдіру; бұйымдардың сызбаларын және олардың үшөлшемді үлгілерін әзірлеуге, сонымен қатар сызбалар файлдарын жасап, принтер немесе плоттерде басып шығаруға машықтану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік іс
  Несиелер: 4

  Кәсіпкерлік қызметтің негізгі және стандартты емес мәселелерін шешу үшін кәсіпкерлік қызметтің негіздерін зерделеу, кәсіпкерлік процесін талдау, жаңа бизнестік концепциялардың өміршеңдігін және мүмкіндігін анықтау; экономикалық және ұйымдастырушылық шешімдерді қабылдау әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жоғары молекулалық қосылыстардың физикасы мен химиясы
  Несиелер: 4

  Табиғи, жасанды және синтетикалық жоғары молекулалы қосылыстардың (ЖМС) қасиеттері, құрылымы және жіктелуі, ЖМС алу және зерттеу әдістері, ақуыз заттардың аминқышқыл құрамы және олардың қасиеттері, оларды тоқыма және жеңіл өнеркәсіп тауарларын өндіру процестерінде қолдану саласы; тоқыма шикізаты мен дайын өнімнің физикалық-механикалық және химиялық талдаулары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Текстиль материалдарының механикалық технологиясы
  Несиелер: 4

  Қолданылатын шикізат пен жабдықтар, тоқыма өнімдерінің ассортименті мен мақсаты, иіру, тоқыма, трикотаж және тоқыма емес өндірістердің технология негіздері мен жабдықтарының түрлері; машиналардың технологиялық есептері мен технологиялық схемалары, иірімжіп, мата, трикотаж және тоқыма емес материалдар өндірісінің жоспарларын жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шет тілі
  Несиелер: 3

  Халықаралық кәсіби ортаға ықпалдасуға және кәсіби шет тілін мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде пайдалануға, халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыруға және академиялық ұтқырлықты арттыруға мүмкіндік беретін студенттердің шет тілді Кәсіби бағытталған коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Талшық құраушы полимерлердің физикасы мен химиясы
  Несиелер: 4

  Тоқыма өнеркәсібінде қолданылатын полимерлердің түрлері, олардың жіктелуі, құрылысы мен қасиеттері; полимерлерді алу реакциялары, химиялық талшықтардың модификациясының түрлері, полимерлерден химиялық талшықтарды алу әдістері, талшықты түзетін полимерлерге қойылатын талаптар; гетеро - және карбоцеп полимерлерден синтетикалық талшықтарды алу тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Химиялық талшықтар өндірісінің технологиясы
  Несиелер: 4

  Химиялық жіптерді қалыптаудың технологиялық процестері, олардың қасиеттері мақсаты; тоқыма өңдеу алдында жаңадан қалыпталған жіптерге ұшырайтын технологиялық операциялар; ширатудың талшықтың беріктігіне, тоқыма өңдеу сатысына әсері; химиялық жіптерді қайта орау және қалыптау процестерінің мақсаты; талшықты субстраттар және олардың қасиеттері; талшықты субстраттарды физика-химиялық және физика-механикалық сынау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Химиялық талшықтар өндірісі (курстық жұмыс)
  Несиелер: 4

  Химиялық талшықтардың қасиеттері және олардың мақсаты; технологиялық операциялар, ширатудың талшықтың беріктігіне әсері, химиялық жіптерді орау және шығару операцияларының мақсаты; химиялық талшықтар мен жіптерді қалыптау техникасы мен технологиясы; талшықты субстраттар, талшықты субстраттарды физикалық - химиялық және физикалық-механикалық сынау; алынған деректерді талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Менеджмент және экономиканы мемлекеттік басқару негіздері OMGRE-4-2019GM
  Несиелер: 4

  Экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесін ұйымдастырудың және оның жұмыс істеуінің теориялық, әдіснамалық және құқықтық негіздері; мемлекеттік реттеудің халықаралық және отандық тәжірибесі, негізгі бастапқы басқару ұғымдары, басқарушылық мәдениет; мемлекеттік мақсатты бағдарламаларды жасау және талдау, басқару саласындағы жетістіктер туралы ақпаратты жинақтау және пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сала экономикасы
  Несиелер: 4

  Экономикалық жүйелердің барлық экономикалық жүйелерінің негізгі санаттарын, нарықтық экономикалық жүйенің жұмыс істеу тетіктерін, мемлекеттік экономикалық саясаттың негізгі модельдерін, өндірістік процестердің көрсеткіштері, экономикалық талдау әдіснамасын меңгеру, экономикалық жүйелерді жіктеу критерийлерімен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Еңбекті қорғау OT-4-2019
  Несиелер: 4

  Еңбек жағдайының қауіпсіздігі саласындағы нормативтік-құқықтық мәселелерді зерттеу, сондай-ақ еңбек жағдайларын қамтамасыз ету және өндірістік жарақаттардың алдын алу үшін дұрыс шешімдер қабылдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Табиғи талшықтарды алғашқы өңдеу
  Несиелер: 5

  Табиғи талшықтарды өңдеудің технологиялық процестері мен жабдықтары, талшыққа химиялық, физикалық және механикалық әсерлердің әсері, процесті дұрыс жүргізбеген кезде туындайтын ақаулар; талшықтардың құрылысы мен қасиеттері, ұтымды пайдалану жолдары және шикізат сапасының шығарылатын өнімнің сапасына әсері; дайын өнімнің сапасын талдау, табиғи шикізатты бастапқы өңдеу технологиясын жақсарту жөніндегі іс-шаралардың экономикалық тиімділігі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қалдықсыз тоқымашылық
  Несиелер: 5

  Өндірістің технологиялық циклін қысқарту, өнімнің материал сыйымдылығын төмендету жолдары; технологиялық процестердің сенімділігі мен тұрақтануына әсер ететін факторлар; шикізат ресурстарын үнемді және ұтымды пайдалану, қалдықтарды азайту жолдары; жаңа технологиялардың экономикалық тиімділігі; шығыстарды бақылау және реттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Текстиль өндірісінің технологиясы
  Несиелер: 6

  Текстиль өнеркәсібі, оның салалары мен өндірісі, қолданылатын шикізат, технологиялық процестер мен жабдықтар, текстиль дамуының перспективалық бағыттары; текстиль өндірісі машиналарының технологиялық және кинематикалық схемалары мен есептері, тоқу және тоқу жабдықтарының май құю карталары; иіру жоспарлары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Трикотаж технологиясы (курстық жұмыс)
  Несиелер: 5

  Табиғи және химиялық талшықтардан жасалған трикотаж бұйымдарын өндіруге арналған технологиялық процестер мен жабдықтар, бұйым ақауларының түрлері, олардың пайда болу себептері және жою тәсілдері; трикотаж өндірісінің стандарттары бойынша сапасын бағалау, трикотаж өндірісінің технологиялық өту жоспарларын жасау

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мамандықтың кәсіби-қолданбалы бағдарламалары
  Несиелер: 5

  Оқылатын сөйлеу тақырыптары негізінде кәсіби сөздік қоры, текстильсаласының кәсіби ортасында қолданылатын жазбаша және ауызша мәтіндерді қалыптастыру, мәтіннің ғылыми стилистикасы, сөз сөйлеулер мен есептерді дайындау. болашақ кәсіби қызмет шеңберіндегі базалық ұғымдар мен терминология жүйесі. Кәсіби-техникалық әдебиеттермен жұмыс, кәсіби-техникалық мәтіндерді талдау, екі жақты аударма.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тілі 2019
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсіби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Талшықты шикізатты алғашқы өңдеу
  Несиелер: 5

  Талшықты шикізатты бастапқы өңдеудің технологиялық процестері, материалдар мен жабдықтар, талшыққа химиялық, физикалық және механикалық әсерлердің, сондай-ақ әрбір процесті дұрыс жүргізбеу кезінде туындайтын ақаулардың әсері; шикізатты ұтымды пайдалану жолдары және сапасы шығарылатын өнімнің сапасына әсері; өндірістік процестерді бақылау түрлері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Меланж иірімжіптің өндірісі
  Несиелер: 6

  Меланж өндірісі, қолданылатын шикізаттың түрлері және оларды араластыру тәсілдері; меланжирлеудің жаңа тәсілдері, Меланж иірімжібін өндіруге арналған технологиялық процестер мен жабдықтар; Меланж өндірісінің ерекшеліктері; табиғи және химиялық талшықтарды иіру тәсілдері мен жүйелерін талдау, стандарттар бойынша иірімжіптің сапасын бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Химия - технологиялық процесстерді белсендіру
  Несиелер: 5

  Қоршаған ортаның ластану деңгейін бір уақытта төмендетуде химиялық-технологиялық процестерді активтендіру әдістері; қысқартылған технологиялық циклмен, бояу сапасын жақсартумен тоқыма материалдарын басу және бояудың жаңа технологиясы; тоқыма өндірісіндегі инновациялық технологиялар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Иіру технологиясы
  Несиелер: 6

  Химиялық жіптерді иіру жүйесін; жүн, мақта-мата немесе аралас иірімжіпті алу технологиясын; иіру жабдығының құрылымы мен жұмыс принципін; иірімжіп ақауларының түрлерін, олардың пайда болу себептерін және жою тәсілдерін; иіру тәсілдері мен иіру жүйелерін талдау , иірімжіп сапасын стандарттар бойынша бағалау, иіру жоспарлары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жаңа техника және технологиялар
  Несиелер: 5

  Иірудің жаңа технологиялары; иірімжіп өндірісінің технологиялық процестерінің ерекшеліктері; Жабдықтың технологиялық және экономикалық тиімділігін арттыру жолдары, шетелдік фирмалардың қазіргі заманғы жабдықтарының құрылымы мен жұмыс істеу принципі; иіру тәсілдері мен талшықтарды иіру жүйелерін талдау, стандарттар бойынша иірімжіптің сапасын бағалау, заманауи ағынды желілердің құрамына кіретін машиналардың технологиялық және кинематикалық есептері, иіру жоспарларын жасау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Текстильдегі инновациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Текстиль өндірісінің техникасы мен технологиясы саласындағы қазіргі заманғы жетістіктер, жабдықтың, процестердің және жалпы өндірістің технологиялық және экономикалық тиімділігін арттырудың негізгі бағыттары. Негізгі технологиялық процестерді талдау, оларға әртүрлі факторлардың әсері, текстиль материалдарын дайындау процестерінің тиімділігін арттыруға мүмкіндік беретін жағдайлар. Инновациялық текстиль материалдарын өндіру жоспарларын жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ресурс сақтаушы технологиялар
  Несиелер: 5

  Өндірістің технологиялық циклін қысқартудың негізгі принциптері мен тәсілдері; шикізат ресурстарын үнемді және ұтымды пайдалану, қалдықтарды азайту, материал сыйымдылығын төмендету; технологиялық процестердің сенімділігін арттыру және тұрақтандыру; шикізаттың химиялық түрлерін пайдалану есебінен табиғи талшықтардың Шығыс үлесін қысқарту; технологиялық процестерді экологияландыру; биотехнологияны, тоқыма материалдары мен бұйымдарын өңдеуде төмен модульді технологияны қолдану жолдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Текстиль машиналарын жобалау
  Несиелер: 5

  Текстиль машиналарын жобалау ережелері мен нормалары, текстиль өндірісінің қазіргі заманғы жабдықтарының құрылысы мен жұмысы; автоматты басқару жүйесінің түрлері, роботтарды және микропроцессорлық техниканы пайдалану; инженерлік есептерді жүргізе білу, өнімнің жаңа үлгілерін әзірлеу кезінде технологиялық жабдықтарды толтыру параметрлерін есептеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Химия текстильдік процестерді қарқындандыру
  Несиелер: 5

  Тоқыма талшықтарының химиялық құрылысы мен қасиеттері; дайындау, бояу, басу және қорытынды өңдеу процестерінің физика-химиялық негіздері; бояу-өңдеу өндірісі процестерінің технологиясы; тоқыма өндірісінің химиялық - тоқыма процестерін қарқындату әдістері, аз қалдықты технологияларды жасау принциптері; бояғыштардың қасиеттерін талдау; өңдеу өндірісі процестерінің сапасын бақылау; өнімнің осы ассортиментіне технологиялық карталарды жасау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өнеркәсіп мекемелерінің қоршаған ортасын қорғау (барлық мамандықтарға) OOSPP-4-2019
  Несиелер: 4

  ҚР экологиялық саясатының Заңдық базасы туралы, атмосфераға түсетін зиянды заттарды экологиялық нормалар туралы, негізгі зиянды қоспалардың пайда болуы мен осы қоспаларды төмендету әдістері туралы, өнеркәсіптік кәсіпорындардың ақаба суларымен шығарылатын тастандыларды қысқарту тәсілдері мен оларды тазарту әдістері туралы, қоршаған ортаны ластау салдарынан халық шаруашылығына келтірілетін зиянды анықтау және табиғатты қорғау бойынша бақылауды бұзғаны үшін жауапкершілік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Супертекстиль
  Несиелер: 4

  Белсенді қасиеттері бар Тоқыма материалдарының жаңа түрлерін жасау технологиясын дамытудың инновациялық бағыттары, электрондық тоқыма бұйымдарының сипаттамалары, олардың тұтынушылық қасиеттері және қолданылу саласы; "супертекстиль", киім дизайнында жаңа маталарды қолдану, тоқыма өнеркәсібінде "ақылды материалдарды" қолдану.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Талшықтарды өңдеуге арналған желілер
  Несиелер: 4

  Қазіргі заманғы ағынды желілердің құрамына кіретін қазіргі заманғы текстиль жабдықтарының құрылысы мен жұмысы, талшықты төсеніш дайындау ағынды желілерін пайдалану, шетелдік фирмалар жабдықтарының конструктивтік ерекшеліктері; Жабдықтың технологиялық және экономикалық тиімділігін арттыратын факторлар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Зерттеу әдістері мен құралдары
  Несиелер: 4

  Ғылыми зерттеулер технологиясы (ғылыми зерттеулер процестері және оларды орындау әдістемесі туралы білім жиынтығы). ғылыми зерттеу процестері: таным формалары, әдістері және құралдары; ғылыми зерттеу әдістері: ғылымның тиісті саласы немесе кәсіби қызмет саласы үшін тиімді нақты нысандар мен құралдарды таңдау, математикалық модель құру, оны ЭЕМ-де өңдеу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Нео текстиль материалдары
  Несиелер: 4

  Нео –тоқыма" атауымен біріктірілген маталарды әзірлеу және өндіру технологиясындағы негізгі инновациялық бағыттар, тоқыма – белсенді қызметтері бар материалдар: электрондық тоқыма, белсенді қасиеттері бар тоқыма, эко-техно Тоқыма; материалдардың жаңа түрлері, инновациялық материалдардың қасиеттерін зерттеу

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Текстиль материалдарының химиялық технологиясы
  Несиелер: 4

  Тоқыма талшықтарының химиялық құрылысы мен қасиеттері; дайындау, бояу, басу және қорытынды өңдеу процестерінің физика-химиялық негіздері; бояу-өңдеу өндірісі процестерінің технологиясы; аз қалдықты технологияларды құру принциптері; бояғыштардың қасиеттерін талдау, өңдеу өндірісі процестерінің сапасын бақылау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өңдеу өндірісінің технологиясы
  Несиелер: 4

  Дайындау, бояу, басу және қорытынды өңдеу процестерінің физика-химиялық негіздері, бояу-өңдеу өндірісі процестерінің технологиясы; аз қалдықты және экологиялық қауіпсіз технологияларды құру принциптері, бояғыштардың қасиеттерін талдау; өңдеу өндірісінің технологиялық міндеттері, дайын текстиль материалдарының сапасы мен қауіпсіздігін бақылау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мата өндірісінің технологиясы
  Несиелер: 5

  Маталар өндірісінің технологиялық процестері, олардың ақауларының түрлері, пайда болу себептері және жою тәсілдері; текстильдағы дайындық процестері, текстиль өндірісіне арналған шикізат пен жабдықтарды таңдау, техникалық бақылау, маталар ассортиментіне техникалық құжаттаманы, технологиялық және техникалық тапсырмаларды әзірлеу, экономикалық және экологиялық талаптар.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Технологиялық процестерді басқару
  Несиелер: 5

  Неғұрлым ұтымды жұмыс режимін қамтамасыз ететін технологиялық процестер мен машиналарды басқару принциптері, материалдарды, машина конструкциясын, жұмыс принципін таңдау; тоқыма өндірісінің техникалық-экономикалық көрсеткіштері, тоқыма өндірісінің процестері мен жабдықтарын басқару жүйесінің ерекшеліктері; өнімнің жаңа үлгілерін әзірлеу кезінде технологиялық жабдықтарды толтыру параметрлерін автоматты реттеу; автоматты басқару жүйесінің типтері, роботтар мен микропроцессорлық техниканы пайдалану.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Интерактивті зерттеу әдістері
  Несиелер: 4

  Ғылыми зерттеулердің жалпы сұрақтары( теория, методология және әдістер), ғылыми зерттеулердің процестері (таным формалары, әдістері және құралдары), математикалық статистиканың терминдері мен формулалары, Вариациялық қатарлар және олардың сипаттамалары, Ықтималдықтар теориясы және Үлкен сандар заңы, таңдамалы әдіс, динамикалық қатарларды математикалық өңдеу, дисперсиялық және факторлық талдау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Технологиялық процестерді модельдеу және оңтайландыру
  Несиелер: 5

  Математикалық модельдердің және техникалық объектілердің түрлері, Сыртқы және ішкі параметрлері, объектілердің құрылымы мен құрылысы, жұмыс істеу сапасының сипаттамалары мен өлшемдері; модельдеудің техникалық-экономикалық, ақпараттық міндеттері; математикалық модель; талдаудың аналитикалық және сандық әдістері; математикалық модельдерді талдауға арналған қолданбалы бағдарламалар пакеттері, ЭЕМ-ді пайдалана отырып оңтайландыру

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Текстиль өнеркәсібінінің машиналары мен аппараттары
  Несиелер: 4

  Тоқыма өндірісінің технологиялық жабдықтарының құрылымы мен жұмыс принципі, жетекші шетелдік фирмалар машиналарының конструкциясының ерекшеліктері, жабдық жұмысының технологиялық және экономикалық тиімділігін арттыру бағыттары; кендеудің технологиялық және кинематикалық есептері; машиналардың технологиялық және кинематикалық сызбаларын құрастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Беймата өндірісінің интерактивті тәсілдері
  Несиелер: 4

  Ғылыми зерттеулердің жалпы сұрақтары( теория, методология және әдістер), ғылыми зерттеулердің процестері (таным формалары, әдістері және құралдары), математикалық статистиканың терминдері мен формулалары, Вариациялық қатарлар және олардың сипаттамалары, Ықтималдықтар теориясы және Үлкен сандар заңы, таңдамалы әдіс, динамикалық қатарларды математикалық өңдеу, дисперсиялық және факторлық талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Текстиль өнеркәсібіндегі нанотехнологиялар
  Несиелер: 4

  Текстиль материалдарындағы нанотехнология объектілері, нановолокон, нанокомпозиттер, текстиль материалдарындағы нано жабуларды жасауға арналған құралдар өндіру тәсілдері, интерактивті текстиль жасау принциптері; текстиль индустриясындағы нанобъектіні талдау; нанотехнологиялардың қауіптері мен тәуекелдері, нанотехнологиялар мен наноматериалдарды бақылау принциптері

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дана бұйымдар технологиясы
  Несиелер: 5

  Трикотаж жеке бұйымдарын өндіру тәсілдері, олардың артықшылықтары мен кемшіліктері, электронды микропроцессорлық басқарылатын трикотаж машиналарын пайдалана отырып, жеке Бұйымдарды өндірудің қазіргі заманғы технологиялары; трикотаж машиналарын толтыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Текстиль материалдарын сертификаттау
  Несиелер: 5

  Орындалатын жұмысқа қатысты халықаралық және отандық стандарттар, нормативтік және басшылық материалдар; стандарттау және сертификаттау мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасы; ИСО 9000 және ИСО 14000 сериялы халықаралық стандарттарға сәйкес сапа менеджменті жүйелерін құрудың жалпы принциптері; ғылыми зерттеулер мен есептеулерді жүргізу әдістері. тоқыма материалдарын сертификаттауды жүргізудің әдістемесі мен технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • "Беймата материалдардың технологиясы
  Несиелер: 4

  Тоқылмаған текстиль жаймаларын өндірудің технологиялық процестері; олардың ақауларының түрлері, пайда болу себептері және жою тәсілдері; тоқылмаған материалдарды өндіру тәсілдері, тоқылмаған материалдарды өндіруге арналған шикізат пен жабдықтарды таңдау; техникалық бақылау, тоқылмаған өндірісті дамыту перспективалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Инновациялық текстиль материалдарының қасиеттерін жобалау (курстық жұмыс)
  Несиелер: 4

  Текстиль материалдарын жобалау және әзірлеу бойынша нормативтік материалдар; эко-технологиялардың флагманы болып табылатын материалдардың жаңа санаттары, оларды табиғатты қорғау қызметінде қолдану; белсенді қызметтері бар материалдар: электрондық текстиль, эко-технокстиль; Текстиль материалдарының құрылымы мен қасиеттерін жобалаудың креативті әдістері

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Текстиль материалдарының сапасын бағалау
  Несиелер: 5

  Текстиль материалдар мен бұйымдардың түрлері, олардың қасиеттері, алу тәсілдері, құрылымы ерекшеліктері, материалдар сапасын стандарттар бойынша бағалау текстиль материалдарын сынау әдістері, сынау нәтижелерін өңдеу, дайын текстиль материалдарының сапасы мен қауіпсіздігін бақылау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Текстильдегі инженерия
  Несиелер: 5

  Технологиялық құжаттаманы жобалау, әзірлеу және ресімдеу бойынша нормативтік және басшылық материалдар; нарықтық экономика және текстиль өнеркәсібін кластерлік дамыту талаптарын ескере отырып, қазіргі заманғы техника мен технология деңгейінде Текстиль өндірісін жобалау кезеңдері; өндірістің технологиялық және экономикалық тиімділігін арттыру жолда

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Кластерлік жобалау
  Несиелер: 5

  Тоқыма материалдарының ассортиментін, технологиялар мен жабдықтарды таңдау, технологиялық өткелдер бойынша технологиялық параметрлерді есептеу әдістемесі, ұсынылатын шешімдердің тиімділігін бағалау әдістемесі; қазіргі заманғы нарықтық экономика және Тоқыма өнеркәсібінің кластерлік даму талаптарын ескере отырып, қазіргі заманғы техника мен технология деңгейінде тоқыма кәсіпорындарын салу және қайта құру бойынша іс-шараларды жобалау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Кәсіби бағытталған қазақ (орыс) және шет тілі жүйесін, орфография және орфоэпия, сөзжасам, морфология және синтаксис ережелерін білу; таңдаған мамандығы бойынша лексикалық және грамматикалық минимум, маманның жазбаша және ауызша кәсіби сөйлеуіне тән арнайы сөздік айналымы, фразеологизмдер; мәтін ақпаратын түсіндіре білу, сертификаттық талаптар көлемінде қарым-қатынастың әлеуметтік-мәдени, қоғамдық-саяси, ресми-іскерлік және кәсіби салалары мәтіндерінің стильдік және жанрлық ерекшелігін түсіндіру, кәсіби тақырыптарға әңгіме құрастыру, диалог, монолог, полилог жүргізу дағдылары; тезистер, Конспектілер, аннотациялар, Рецензиялар, Пікірлер, рефераттар құрастыру және кәсіби тақырыптарға әңгімелесу жүргізу дағдылары

 • Код ON2

  Ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістерін, ақпараттық және коммуникациялық процестерді іске асыру тәсілдерін түсіну; ақпараттық Интернет ресурстарды, бұлтты және ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және тарату үшін мобильді сервистермен қамтамасыз ету; цифрлық технологиялардың көмегімен қызметтің әр түрі үшін деректерді талдау және басқару құралдарын әзірлеу; деректерді жинау, беру, өңдеу және сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен желілерді бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етуді қолдану

 • Код ON3

  Тоқыма өнеркәсібі салаларын, тоқыма дамуының эволюциясын, шикізаттың жаңа түрлерін және оны тиімді пайдалануды; тоқыма материалдары мен бұйымдарының перспективалы ассортиментін, текстилдегі Графикалық дизайн әдістерін білу; шикізат, тоқыма материалдары мен технологиялық процестер қасиеттерінің негізгі параметрлерін өлшей білу; Тоқыма материалдарының құрылымын зерттеудің заманауи әдістерін қолдану, стандартты және сертификаттық сынақтарды жүргізу; Тоқыма материалдарының сапасын бағалау бойынша нормативтік құжаттарды пайдалану, тоқыма бұйымдарының Графикалық дизайн әдістерін меңгеру

 • Код ON4

  Талшықты шикізатты бастапқы өңдеу технологиясы мен жабдықтарын; талшықты түзуші полимерлерге қойылатын талаптарды, тоқыма өнеркәсібіне арналған полимерлер түрлерін, олардың құрылысы мен қасиеттерін, химиялық талшықтарды алу және модификациялау әдістерін; қалыптаудың технологиялық операцияларын; химиялық жіптерді орау және шығару операцияларының мақсатын; Химиялық талшықтар мен жіптерді қалыптау техникасы мен технологиясын білу; талшықты субстраттарды физикалық-химиялық және физикалық-механикалық сынау жүргізу дағдысы.; талшықтардың бұйымға қайта өңдеуге жарамдылығы туралы қорытынды жасау үшін алынған деректерді талдау және өңдеу жүргізу

 • Код ON5

  Тоқыма өндірісінің негізгі түрлері мен технологиялық процестерін білу; иірімжіп өндірісінің технологиясы мен жиектеу, тоқыма материалдары мен бұйымдарының ақауларының түрлері, олардың пайда болу себептері мен жою тәсілдері; иірімжіп және басқа да тоқыма материалдарын өндіруге арналған шикізат пен жабдықтарды таңдау дағдысы; қолданыстағы технологиялық процестерді басқара білу; техникалық бақылауды жүзеге асыру; иірімжіп пен бұйымдардың шығарылатын ассортиментіне техникалық құжаттаманы, технологиялық және техникалық тапсырмаларды әзірлеу, техникалық шешімдерді негіздеу және қабылдау.

 • Код ON6

  Мата емес материалдар өндірісінің және бояу-өңдеу өндірісінің технологиясы мен жабдықтарын, шикізат базасын, жабдық жұмысының принциптерін, мата емес материалдарды алу тәсілдерін; дайындау, бояу, басу және қорытынды өңдеу процестерінің физикалық-химиялық негіздерін; материалдарды түрлері мен мақсаты бойынша жіктеу дағдысы; дайын тоқыма материалдарының сапасы мен қауіпсіздігін бағалау әдістерін білу, оларды пайдалану бойынша ұсыныстарды әзірлеу; талшықтар мен бояғыштарды тану; тоқыма емес және өңдеу өндірістерінің технологиялық міндеттерін шешу

 • Код ON7

  Маталар, трикотаж жаймалар мен бұйымдар өндірісінің технологиялық процестерін; олардың ақауларының түрлерін, пайда болу себептерін және жою тәсілдерін білу; оларды іске асыру үшін шикізат пен жабдықтарды таңдау дағдысы; қолданыстағы технологиялық процестерді басқара білу; техникалық бақылауды жүзеге асыру, маталар мен трикотаждың шығарылатын ассортиментіне техникалық және технологиялық тапсырмаларды әзірлеу; маталар мен трикотаж өндірісінің технологиялық процестерін әзірлеу кезінде техникалық шешімдерді негіздеу және қабылдау; экономикалық және экологиялық талаптарды ескере отырып технологиялық жабдықты және технологияны таңдау; технологиялық параметрлерді есептеу әдістерін және технологиялық жабдықты толтыру дағдыларын меңгеру

 • Код ON8

  Қоршаған ортаның ластану деңгейін бір уақытта төмендету кезінде химиялық-технологиялық процестерді интенсификациялау әдістерін; қысқартылған технологиялық циклмен тоқыма материалдарын басу және бояудың жаңа технологиясын, химиялық материалдарға шығындарды қысқартуды және бояу сапасын жақсартуды; тоқыма өндірісінің техникасы мен технологиясы саласындағы қазіргі жетістіктерді білу, жабдықтар мен өндіріс процестерінің технологиялық және экономикалық тиімділігін арттыруға талдау жасай білу, инновациялық тоқыма материалдарын өндіру жоспарын құру.

 • Код ON9

  Тоқыма өндірісінің қазіргі заманғы жабдықтарының құрылысы мен жұмысын, заманауи ағынды желілер машиналарының құрамын, роботтар мен микропроцессорлық техниканы пайдалана отырып автоматты басқару жүйесінің типтерін, тоқыма машиналарын жобалау әдістерін, ережелері мен нормаларын білу; Машиналардың технологиялық және кинематикалық есептеулерін жүргізу дағдысы; жабдықтың үздіксіз жұмысын ұйымдастыру, жаңа процестер мен машиналарды әзірлеу және зерттеу, инженерлік есептеулер жүргізу.

 • Код ON10

  Ғылыми зерттеулердің теориясын, әдіснамасын және процестерін (таным нысандары, әдістері мен құралдары); ғылыми зерттеулердің интерактивті әдістерін; текстилдегі нанотехнология объектілерін, нановолокон, нанокомпозиттер өндірісінің тәсілдерін, тоқыма материалдарында наноөтпе жасау құралдарын, интерактивті тоқыма жасау принциптерін; нанотехнологиялардың қауіптері мен тәуекелдерін, нанотехнологиялар мен наноматериалдарды бақылау принциптерін; ғылыми зерттеу процестерін және оларды орындау әдістерін білу.; ғылыми зерттеу әдістерін қолдана білу (ғылым саласына немесе кәсіби қызмет саласына сәйкес келетін тиімді нақты формаларды, әдістер мен құралдарды таңдау); тоқыма индустриясында нанобъектілерді пайдалануды талдау; наноматериалдарды стандартты және сертификаттық сынақтарды жүргізу кезінде алынған білімді қолдану.

 • Код ON11

  Математикалық модельдер мен техникалық объектілердің түрлерін, объектілер құрылымының ішкі және сыртқы параметрлерін, Технологиялық құжаттаманы жобалау, әзірлеу және ресімдеу бойынша нормативтік материалдарды, Тоқыма материалдарының сапасын бағалау әдістерін, Тоқыма материалдарының құрылымы мен қасиеттерін жобалаудың креативті әдістерін білу, математикалық әдістер мен құралдарды білу, оларды тәжірибеде қолдана білу; жобалаудың автоматтандырылған жүйелерін пайдалана отырып технологиялық процестер мен жабдықтарды жобалау дағдысы; Технологиялық жабдыққа сынақ жүргізу

 • Код ON12

  Математика, физика және химияның базалық бөлімдерін білу және түсіну және оларды кәсіби қызметте қолдану, негізгі ғылыми заңдар, ұғымдар және оларды практикалық қолдану, әлемнің қазіргі ғылыми көрінісі және физиканың даму болашағы, негізгі химиялық заңдар мен түсініктер, Зат құрылысы теориясы, ерітінділер теориясының негіздері, тотығу-қалпына келтіру процестерінің теориясы, элементтер мен олардың қосылыстарының химиялық қасиеттері; эксперимент нәтижелерін рәсімдеу және ұсыну.

 • Код ON13

  Университетте Оқу үдерісін ұйымдастырудың академиялық ережелерін білу, экономика, менеджмент, экономика салаларының қызмет ету ерекшеліктерін, Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасының негіздерін, ҚР-да бизнесті ұйымдастырудың заңнамалық базасы мен принциптерін, кәсіпкерлік құқықтың негізгі теориялық ережелерін, кәсіпкерлік құқықтық қатынастарды реттейтін заңнаманы білу, нақты жағдайда қажетті нормативтік актілерді қолдана білу, Кәсіпкерлік құқық саласындағы заңды мәселелерді талдау және шешу.

 • Код ON14

  Табиғатты, қоғам мен ойлауды дамыту заңдарын, ҚР табиғатты пайдалануды басқарудың негізгі заңдары мен принциптерін білу және түсіну, өнеркәсіптік объектінің қоршаған ортаға әсерін бағалау, қоғамның экономикалық дамуымен өзара байланыстағы ғаламдық экологиялық проблемаларға техникалық және экологиялық сараптама және аудит жүргізу, кәсіби қызметте осы білімдерді қолдану

Top