Жаңа білім беру бағдарламасы

6B06119 Компьютерлік инженерия в М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

 • Математика
  Несиелер: 4

  Математиканың базалық бөлімдерінің негізгі ұғымдарын түсіндіру және түсіну: сызықты және алгебралық теңдеулер жүйесінің теориясы; жазықтықтағы және кеңістіктегі Аналитикалық геометрия, бір айнымалы, дифференциалдық теңдеулер функциясын дифференциалдық және интегралдық есептеу және оларды инженерлік-техникалық мазмұнмен есептерде қолдану. Математикалық әдістермен практикалық және теориялық мазмұнда инженерлік-техникалық есептерді шешудің практикалық дағдыларын меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бағдарламалау негіздері
  Несиелер: 5

  Алгоритмдік тілдің негізгі компоненттері. Алгоритм түсінігі. Алгоритмдердің қасиеттері мен түрлері. Алгоритмнің күрделілігі. С программалау тілінің негізгі түсініктері. Деректер құрылымдары мен кіші түрлері. Кіші бағдарламалар Функциялар. Рекурсия Атаудың аумақтары. Қатысты тізімдер. Стек Кезек. Статикалық және динамикалық жад бөлу. Массивтер Сызық түрі. Жолдық операциялар. Деректер массивін сұрыптау алгоритмдері. Құрылымдар мен сыныптар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 4

  Математиканың базалық бөлімдерінің негізгі ұғымдарын түсіндіру және түсіну: сызықты және алгебралық теңдеулер жүйесінің теориясы; жазықтықтағы және кеңістіктегі Аналитикалық геометрия, бір айнымалы, дифференциалдық теңдеулер функциясын дифференциалдық және интегралдық есептеу және оларды инженерлік-техникалық мазмұнмен есептерде қолдану. Математикалық әдістермен практикалық және теориялық мазмұнда инженерлік-техникалық есептерді шешудің практикалық дағдыларын меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім ортасы мен білім алушының үндесуі (Құқық негіздері, Коррупцияға қарсы мәдениет, Ұлтаралық келісім, 1 курс семинары) 2019
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың негізгі түсінігі. Құқық салалары. Сыбайлас жемқорлық түсінігінің теориялық-методологиялық негіздері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттін қалыптасуы. Мәдениаралық коммуникацияның негізгі аксиомалары. Ұлтаралық коммуникациянын құрылымы мен детерминанттары. Ұлтаралық коммуникация саласындағы заманауи иновациялық үрдістер. Кредиттік оқыту технологиясынын негіздері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстандық құқық 2019
  Несиелер: 3

  Мемлекет туралы негізгі түсініктер. Құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың негізгі түсінігі. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығының негіздері. Қазақстан Республикасындағы адам және азаматтың құқықтық жағдайының конституциялық негіздері. Қазақстан Республикасындағы сайлау жүйесі. Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары. Қазақстан Республикасындағы сот және сот әділдігі.Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет ұғымы және түрлері. Мемлекеттік басқару жүйесі, ұйымдастырылуы және нысаны. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқығының негіздері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Операциялық жүйелер негіздері
  Несиелер: 4

  Операциялық жүйелердің мақсаты мен функциялары. Мультипрограммалау. Процес және ядро түсінігі. Енгізу/шығару жүйесін басқару. Синхронды және асинхронды енгізу/шығару. Енгізу/шығару жүктеу. Файлдық жүйенің негізгі функциялары. Жадыны ортақ қолдану. Жадты қорғау. Пайдаланушы интерфейсі мен қабықшалар. Телеқолжетімділіктің бағдарламалық қамтамасыздығы. Маршрутизация, буферизация және хабарламаларды тіркеу. Қашықтан өңдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Алгебра және геометрия
  Несиелер: 4

  Жиындар теориясы мен логиканың элементтері. Сызықтық алгебра элементтері. Сызықтық теңдеулер жүйесі. Сызықтық теңсіздіктер жүйесі. Бүтін сандар сақинасындағы бөлінгіштік теорисы. Салыстырулар теориясының арифметикалық қолданылуы. Қалдықпен бөлу теориясы. Кеңістіктегі векторлық алгебра элементтері. Жазықтықтағы түрлендірулер. Екінші ретті сызықтар. Жазықтықтар мен түзулер. Екінші ретті беттер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік құқық PP-3-2019
  Несиелер: 3

  Кәсіпкерлік құқық - құқықтың кешенді интеграцияланған саласы, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру және оған басшылық жасау саласындағы қатынастарды, жеке және жария мүдделерді біріктіру негізінде реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы. Қазақстанның құқық жүйесіндегі кәсіпкерлік құқықтың орнын айқындайтын отандық құқық жүйесінің ерекшеліктерін қамтиды

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Компьютерлік жүйелердің теориялық негіздері
  Несиелер: 4

  Шекті автоматтар. Мур және Мили автоматтары. Санау жүйесі Бульдық алгебра. Бульдық функциялар және логикалық байланыстар. Графтар теориясы. Графтардың түрлері және олардың сипаттамалары. Ықтималдық теориясының негізгі ұғымдары. Комбинаторика. Комбинаториканың формулалары мен принциптері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Деректерді тасымалдау желілері
  Несиелер: 5

  Компьютерлік желілердің даму тарихы. Желі классификациясы. Жергілікті және ғаламдық желілер. Желілердің топологиялық элементтерінің классификациясы. Негізгі желілік ұғымдар: желілік түйіндер, кабельдік сегмент, желілік сегмент, логикалық желі, бұлт, пассивті және белсенді коммуникациялық құралдары. Физикалық және логикалық топология. Қолжетімділік әдістері. Желілік шешімдерді стандарттау. Ашық жүйелердің (OSI үлгісі) өзара әрекеттесуін ұйымдастырудың негізгі моделі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Python тілінде программалау
  Несиелер: 5

  Python бағдарламалау тілінің қолдану аясы. Python-дағы айнымалылар. Атаулар. Айнымалылармен жұмыс істеу кезінде Python жад үлгісі. Python-дағы функциялар. Функцияларды жасау. Python-дағы қатынас операторлары. Python-дағы кластар мен нысандар. Терезенің қосымша tkinter құрылымы (оқиғаларды өңдеу). Python-да объектке бағытталған бағдарламалаудың ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өзін-өзі тану
  Несиелер: 4

  Өзін-өзі тану процесінің мәнін білу, командада жұмыс істеу қабілеті. Әлеуметтік және кәсіби міндеттерді шешуде әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдардың негізгі ережелері мен әдістерін қолдана білу. Өзін-өзі тану, өзін-өзі дамыту және жетілдіру үшін өзін-өзі тану механизмін қолдану дағдысын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика және дизайн
  Несиелер: 4

  Компьютерлік графика және web-дизайн: CorelDRAW, Adobe Photoshop. web-сайтты құру технологиясы. HTML тілі. HTML тілінің ерекшеліктері мен негізгі тегтері. web-сайттың ыңғайлылығы. Сценарийлер және оқиғаларды өңдеу. JavaScript. Интернет желісінде веб-сайтты алға жылжыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бағдарламаларды әзірлеу технологиясы
  Несиелер: 5

  Программалауды автоматтандыру әдістері. Бағдарламаларды құру кезеңдері мен деңгейлері. Бағдарламалау технологиясының негіздері. C ++ тілінде бағдарламалау. C ++ бағдарламалау тілінің негіздері. C ++ операциялары. C ++ тілінің операторлары. Деректер құрылымдары. Көрсеткіштер және деректер құрылымдары. Файлдар. Файл құрылымының сипаттамасы. Файлдармен жұмысты ұйымдастыру. Бағдарламалау кезінде кітапхана функцияларын пайдалану. Терезелермен жұмыс

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік іс
  Несиелер: 4

  Кәсіпкерлік қызметтің негізгі және стандартты емес мәселелерін шешу үшін кәсіпкерлік қызметтің негіздерін зерделеу, кәсіпкерлік процесін талдау, жаңа бизнестік концепциялардың өміршеңдігін және мүмкіндігін анықтау; экономикалық және ұйымдастырушылық шешімдерді қабылдау әдістері

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мамандықтың кәсіби-қолданбалы бағдарламалары
  Несиелер: 5

  Қолданбалы бағдарламалар жинағын пайдаланудағы ғылыми - тәжірибелік білім, базалық математикалық модельдер мен алгоритмдер, олар кәсіби процестерді қалыптастыруға және шешуге көмектеседі белгілі бір салаларда проблемаларды есептеу техникасы және есептеу техникасы, интерфейстер «адам - электрондық есептеу машиналары»; деректер базасының үлгілерін қоса алғанда, ақпараттық жүйелердің компоненттік үлгілері; заманауи құралдар мен бағдарламалау технологиялары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шет тілі 2019
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Компьютерлік электроника
  Несиелер: 5

  Жартылай өткізгіш диодтар. Биполярлық транзисторлар. Өрістік транзисторлар. Транзисторлардың негізгі параметрлері. Оқшауланған қақпасы бар далалық транзисторлар. Тиристорлар. Фотоэлементтер. Фоторезисторлар. Фотодиодтар. Фототранзисторлар. Жарықдиодтар. Интегралдық схемалардағы логикалық элементтер. Сақтау құрылғылары. Ақпаратты бейнелеу құрылғылары. Бағдарламаланатын логикалық матрицалар. Бағдарламаланатын логикалық интегралды схемалар. Күрделі бағдарламаланатын логикалық құрылғылар (CPLD). Пайдаланушы бағдарламаланатын вентильді матрицалар (FPGA).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Заманауи операциялық жүйелер
  Несиелер: 3

  UNIX/Linux операциялық жүйесі жиынтығының тарихы. UNIX жиынтығының стандарттары. C бағдарламалау тілінің стандарты. System V Interface Definition (SVID). Операциялық жүйелердің интерфейстері. XWindow жүйесінің негізгі түсініктері. Linux-де XWindow. Есептеу процесін ұйымдастыру. Процестер мен ағындарды басқару. Жадты басқару Әдістері, алгоритмдері және құралдары. Жадты ұйымдастыру. I/O шағын жүйесі. Файлдық жүйелер I/O шағын жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Менеджмент және экономиканы мемлекеттік басқару негіздері
  Несиелер: 4

  Экономиканы мемлекеттік реттеу негіздері. Экономиканың басқару органдары. Экономика менеджменті. Мемлекеттік реттеудің тиімділігі. Мемлекеттік реттеу нысандары. Ақша саясаты. Мемлекеттің монополияға қарсы саясаты. Инвестициялық қызметті реттеу. Шағын бизнесті қолдау жүйесі. Еңбек нарығын реттеу. Ғылыми зерттеулерді мемлекеттік реттеу. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік реттеу. Бағалы қағаздар нарығын мемлекеттік реттеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпараттық жүйелердің элементтері, құрылғылары және құралдары
  Несиелер: 5

  Есептеу машиналарының даму тарихы. Тьюринг машинасы. фон-Нейман үрдістерінің сұлбасы және заманауи компьютерлерінің жұмысының алгоритмдері. Заманауи микропроцессорлардың сұлбасы және даму тарихы. Орталық өңдеу қондырғыларының өнімділігін арттыруды ұйымдастыру және негізгі бағыттары. CISC және RISC сұлбасы. Компьютерлік жадты ұйымдастыру және оның жылдамдығын арттыру әдістері. Компьютерлік шиналар. Бейне шағын жүйелері және экрандағы ақпаратты шығаруды ұйымдастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік сұлбатехника
  Несиелер: 5

  Интегралды микросұлбалар. Транзистор-транзисторлық логика (ТТЛ). Эмиттер-байланысқан логика (ЭСЛ). Логикалық элементтер. Декодерлер және кодерлер. Мультиплексорлар. Код компараторлары. Сумматорлар. Триггерлер. Регистрлер. Есептегіштер. Сақтау құрылғылары. Тұрақты сақтау құрылғысы. Жедел жад. Орталық процессор. Арифметикалық логикалық құрылғылар (АЛҚ) және басқару құрылғылар. Операциялық құрылғыларды сипаттау тілдері. Сұлба логикамен басқару автоматтар. Бағдарламаланатын логикамен микробағдарламалық автоматтың синтездеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тілі 2019
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсіби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тіршілік әрекеттері қауіпсіздігінің негіздері (lдля всех специальностей) OBZh-4-2019
  Несиелер: 4

  Осы курсты аяқтағаннан кейін сіз: - пайда болған табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың түрлерін, сондай-ақ ықтимал салдарларын анықтау; - пайда болу ошақтарында, таралу жолдарында, салдарын жою, сондай-ақ халықты қорғау тәсілдері мен құралдарын таңдау; - құтқару жұмыстарын жүргізу іс-қимылдарын әзірлеу жоспарын, қолданылатын техниканың, құтқарушылардың түрлері мен санын белгілеу; - табиғи және техногенді сипаттағы туындаған төтенше жағдайлардың мәні, ғылыми негіздері туралы түсінікке ие болу;; - ғылыми негізделген көзқарас тұрғысынан табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың туындауы мү��кін негізгі себептерді түсіндіру, сондай-ақ зардап шеккендерге алғашқы дәрігерге дейінгі көмек көрсету.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Деректер базасын ұйымдастыру жүйесіОрганизация системы баз данных
  Несиелер: 5

  ДБ жүйелерін құру принциптері, деректерді ұсыну модельдері, деректерге қатысты негізгі операциялар, ДБ жобалау негіздері. Деректерді әртүрлі модельдер арқылы ұсыну. Әртүрлі пәндік аумақтарда түрлі аппараттық платформаларда заманауи ДББЖ қолдана отырып ақпараттық қосымшаларды, ақпараттық жүйелерді құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік жүйелердің сәулеті және ұйымдастырылуы
  Несиелер: 5

  Компьютер сәулетінің негізгі түрлері. Процессордың ішкі ұйымдастыруы. Процесорлардың командалар жүйесі және кластары. Арифметикалық логикалық құрылғы. Компьютер жадының жұмысын ұйымдастыру. Жадтың иерархиялық құрылымы. Компьютерлік жүйелердің интерфейстері. Интерфейсттерді жіктеу. Ішкі және сыртқы компьютерлік интерфейстер. Процессордың жұмыс режимдері. Қазіргі заманғы процессорлар. Компьютерлік жүйелерде есептеуді ұйымдастыру. Компьютерлік жүйелерді жіктеу. Көп процессорлы компьютерлік жүйелер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Java тілінде программалау
  Несиелер: 5

  Java технологиясына кіріспе. JDK тұжырымдамасы. Java тілінің деректер түрлері мен операциялары. Операторларды басқару. Java-де объектілі-бағытталған бағдарламалау. Жаңа жұмыс. Әдістер Әдіс сипаттамасының синтаксисі. Параметрді өткізу, шамадан тыс жүктеу және әдістерді қайта анықтау. Сынып. Класс құрастырушылары. Пакеттер мен интерфейстер. Ерекшеліктерді өңдеу. Көп айналымды бағдарламалау. I/O жүйесі. Java.awt кітапханасы Апплеттер. Swing графикалық кітапханасы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Пайдаланушы интерфейсін жобалау
  Несиелер: 4

  Адам-машина жүйелерін жобалаудың инженерлік-психологиялық және эргономикалық әдістері. UI/UX дизайнын жобалау негіздері. Пайдаланушыларды зерттеу. Шешуді және шектеуді зерттеу. UX және UI принциптері. Көрнекі дизайн ерекшелігі. Пайдаланушыны сынау. Адаптивті дизайн. Өзара әрекеттердің динамикалық пртотипін үлгілеу. Пайдаланушы интерфейсінің компоненттері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • С++ тілінде бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Программалауды автоматтандыру әдістері. Шартты оператор. Цикл операторлары. Функциялар. Массивтерді жариялаужәне анықтау. Жады кластары: автоматты, статикалық, сыртқы, регистрлік айнымалылары. Сілтемелер және адрестік арифметика. Графика. Программалауда стандартты функциялар қорын қолдану. Файлдар құрылымын баяндау және жұмыс істеуді ұйымдастыру. С++ тілінде программалаудың ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сала экономикасы
  Несиелер: 4

  Экономикалық жүйелердің барлық экономикалық жүйелерінің негізгі санаттарын, нарықтық экономикалық жүйенің жұмыс істеу тетіктерін, мемлекеттік экономикалық саясаттың негізгі модельдерін, өндірістік процестердің көрсеткіштері, экономикалық талдау әдіснамасын меңгеру, экономикалық жүйелерді жіктеу критерийлерімен танысу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 4

  Қауіпсіз еңбек шарттарының саласына байланысты заңдық және нормативтік-құқықтық мәселелерді зерттеу, адамның денсаулығына әсер ететін зиянды және қауіпті өндіріс факторлары анықтау, сонымен қатар, қауіпсіз еңбек шарттарын қамтамасыз ету және өндірістік жарақаттануларды алдын-алуға бағытталған дұрыс шешімдерді қабылдау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Perl тілінде бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Perl мүмкіндіктері. Web-сервер және web-клиенттің өзара байланысын ұйымдастыру. Клиент-серверлік технологияның негізі. Басқару конструкциялары. Қолданушы функциялары. Қолданушы анықтайтын функциялар. Деректер массивімен жұмыс. Массивтердің түрлері. Массив элементтерін қосу, өзгерту және өшіру. Ассоциативті массивтермен жұмыс істеу ерекшеліктері. SQL тілі. Perl және MySQL әрекеттестігі. Perl арқылы өңдеу сұраулары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау
  Несиелер: 4

  Ақпараттық қауіпсіздіктің теориялық негіздері мен әдістері. Құпия жүйелердің математикалық құрылымы. Ақпаратты математикалық ұсынылу. Тілдік жүйелердің ақпараттық сипаттамалары мен артықшылығын талдау әдістері. Еркін мәтіндердің ақпараттық сипаттамаларын түзету және қалпына келтірудің теориялық негіздері. Ақпаратты қорғау жүйесін құру. Ақпаратты қорғаудың негізгі әдістері мен құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпараттық қорғаудың әдістері және құралдары
  Несиелер: 4

  Қорғау объектілері. Кәсіпорын мүдделеріне қауіптердің негізгі түрлері. Қауіпсіздікті басқару. Ақпаратты қорғаудың әдістері мен құралдары жайлы білім алу және ақпаратты қорғаудың түрлі модельдерін үйрену. Қауіпсіздіктің кешендік жүйелерін зерттеу және ақпаратты қорғау нысандарын классификациялау. Ақпаратты қорғаудың криптографиялық жүйелерін жасай білу және криптографиялық құралдарын қолдана білу қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Үлкен деректер технологиясы
  Несиелер: 4

  Деректерді өңдеу мен талдаудың үлкен технологиялары, ғылыми эксперименттерді жоспарлау және ұйымдастыру, эксперименттік деректерді өңдеу әдістері мен технологиялары, деректерді өңдеудің үлкен алгоритмдері, қолданбалы үлкен деректерді талдау міндеттерінің тұжырымдамалық және теориялық үлгілері, талдау және проблемаларды шешу үшін аппараттық ресурстар саласындағы негізгі түсініктер мен терминология.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Микропроцессор жүйелерді және желілерді жобалау
  Несиелер: 4

  Микропроцессорлық жүйелердің (МПЖ) архитектурасы мен құрамы. Микропроцессорлардың архитектурасы мен классификациясы. МП командалар жүйесі. Жадты адресациялау әдістері. МП-ң сыртқы ортамен және уақытпен жұмысын ұйымдастыру. Үзіліс, үзілісті өңдеу. МПЖ енгізу-шығару ішкі жүйесі. Микроконтроллерлар. МП ішкі ұйымдастырылуы және классификациясы. МПЖ жобалау заманауи әдістері. МПЖ құрудың перспективалық әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютерлік желілердегі деректерді қорғау
  Несиелер: 5

  Компьютерлік шабуылдар және оларды анықтау технологиясы. Шабуылдардың үлгілері. Шабуылдардың жіктелуі. Шабуылды табу құралы. Брандмауэр. Брандмауэрлердің жіктелуі және сипаттамасы. Виртуалды желілерді ұйымдастыру. Виртуалды VLAN желісін басқару. Компьютерлік желілерде деректерді қауіпсіз өңдеу және ақпараттық қауіпсіздікті бақылау технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Деректербазасыныңжүйесі
  Несиелер: 4

  Деректер базасы және ДББЖ. MS Access қатынасу дерекқорымен танысу. ДББЖ классификациясы. Қалыпқа келтіру негізінде реляциялық БҚ жобалау. Мәліметтермен манипуляциялау тілдері. QBE сұраныстарының тілдері. QBE үлгісі бойынша сұраныстар тілдері. SQL сұраныстардың құрылымды тілдері. БҚ жобалаау.БҚ-ны жобалаауда CASE құралдар туралы жалпы мәліметтер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аппаратық құралдарды бағдарламалау
  Несиелер: 4

  Arduino бағдарламалау. 1-Wire құрылғыларымен өзара әрекеттесу.SPI құрылғыларымен өзара әрекеттесу. Интерфейсті тізбекті бағдарламалау. USB интерфейсті бағдарламалау.Желілік өэара әрекеттестікті бағдарламалау. Сигналдарды цифрлік өңдеу.Бір үрдіспен көп есептеулер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өнеркәсіп мекемелерінің қоршаған ортасын қорғау
  Несиелер: 4

  ҚР экологиялық саясатының Заңдық базасы туралы, атмосфераға түсетін зиянды заттарды экологиялық нормалар туралы, негізгі зиянды қоспалардың пайда болуы мен осы қоспаларды төмендету әдістері туралы, өнеркәсіптік кәсіпорындардың ақаба суларымен шығарылатын тастандыларды қысқарту тәсілдері мен оларды тазарту әдістері туралы, қоршаған ортаны ластау салдарынан халық шаруашылығына келтірілетін зиянды анықтау және табиғатты қорғау бойынша бақылауды бұзғаны үшін жауапкершілік.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Заттар интернеті
  Несиелер: 5

  Заттар интернеті: қабаттар, протоколдар, пакеттер, қызметтер, пакеттік коммутацияланған желінің өнімділік параметрлері. IoT анықтамалары: шолу, қосымшалар, әлеует және проблемалар, архитектура. IoT мысалдары: тақырыптық зерттеулер (casestudy), body-area-network сенсор және ақылды үйді басқаруы. Жергілікті сымсыз және мобильді желілердегі өнімділікті өлшеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Желілік технологияр
  Несиелер: 5

  Ақпараттық-есептеу желілерінің түсінігі.Желілер классификациясы. Коммутация тәсілдері. Желілік құралдарды дамытуда көп деңгейлі тәсіл. Ашық жүйелер. Хаттамалар мен хаттамалық стектер. Интерфейстер. Ашық жүйеаралық OSI моделі. ITT құрылымы. Ауыстыру әдістері. Пакеттік коммутация IVS-ке үндеу. IVS технологиясы бойынша IP технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жүйелер мен процестерді модельдеу
  Несиелер: 5

  Модельдеу теориясының негізгі түсініктері. Құру принциптері және жүйелердің математикалық үлгілері үшін негізгі талаптар. Жүйе, элементтер, қатынастар, құрылым, модельдеудің негізгі міндеттері, физикалық және математикалық модельдеу. Математикалық үлгілердің артықшылықтары мен кемшіліктері. Кіріс және шығыс айнымалысы, қолданыстағы заң, жүйенің өнімділік индикаторы, математикалық модельді анықтау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Желілер мен жүйелерді әкімшіліктеу
  Несиелер: 5

  Компьютерлік желілерді жіктеу. Жергілікті және ғаламдық желілер. Физикалық және логикалық топология. Желілік шешімдерді стандарттау. Коммуникациялық протоколдарының стектарының стандарттары. Жергілікті желілердің құрылысы мен жұмыс істеу технологиялары. Желіні құруға арналған белсенді және пассивті жабдықтарды таңдау. Сервер, жұмыс станциясы және желіге қойылатын талаптар. Ethernet технологиясы. Fast Ethernet стандарттары. GigabitEthernet стандарты

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Web бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Зерттеу пәні және пәннің құрылымы. Ақпаратты жіберу және өңдеу WEB - технологиялар туралы түсінік. WEB -жүйелердің негізгі элементтері. HTML белгілеу тілі. HTML құжаттың құрылымы. CSS стильдерінің каскадты кестелері. CSS тағайындалуы. Web-беттерді бағдарламалау. JavaScript пайдалану тәсілдері. JavaScript деректер типтері. XMLдегі деректерді ұсыну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ендірілген жүйелерді жобалау
  Несиелер: 5

  Ендірілген жүйесін (ЕЖ) әзірлеу тұжырымдамасы. ЕЖ үшін жіктеу, талаптар және стандарттар. Микропроцессорлық және бағдарламаланатын логикалық құрылғылар (МБЛҚ). Жалпы мақсаттағы операциялық жүйелерге және нақты уақыттағы операциялық жүйелерге негізделген ЕЖ. ЕЖ үшін аппараттық - бағдарламалық құралдар. МБЛҚ үшін бағдарламалау интерфейстері және дұрыстау. Программаторлар. Компиляторлар. ЕЖ үшін ОЖ өңдеу тілдері мен орталары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Деректер қоры қосымшаларын бағдарламалау
  Несиелер: 5

  java-да ДБ қолжетімді технологиялар. Деректер жиынында іздеуді ұйымдастыру. Бағдарлама құрылымының модульдігі. Клиенттік қосымшаларды әзірлеу. ДБ-да сұраныстарды жасау. Firebird ДББЖ. IBX технологиясын қолдану. ДБ қолжетімділік. ActivX Data Objects (ADO) технологиясы. Транзакцияны басқару және ДБ қолжетімділікті анықтау. Есепті құру. Деректерді көп өлшемді талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мобильді қосымшаларды әзірлеу
  Несиелер: 5

  OЖ негізгі модульдері. Android OЖ артықшылықтары мен кемшіліктеріне шолу. Құрастыру ортасын орнату. Пайдаланушы қосымшаларын белгілейтін элементтер. Мәзірді пайдалану. Мобильді құрылғылар мен планшеттер үшін интерфейстерді жобалау. Экран өлшеміне байланысты емес интерфейстерді жобалау. Фрагменттер. Дабыл. Кідіртілген дабыл. Картографиялық қызметтер. Фондық қызмет және процестер. AIDL тілі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жобаны басқару
  Несиелер: 4

  Бағдарламалық қамтамасыз ету жобаларын басқарудағы тәсілдердің эволюциясы. Жобаны басқару. Компанияның жобалық және ұйымдық құрылымы. Бағдарламалық жасақтама әзірлеу процесінің үлгілері. Жобаны бастау. Басымды жобаны басқару. XP, Agile, TDD, Kanban әдістемелері. Конфигурацияны басқаруды жоспарлау. COCOMO II әдістерінің негіздері. Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеудің күрделілігі мен уақытын бағалау. Команда құру. Жобаны іске асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жасанды интелект жүйелері
  Несиелер: 5

  Жасанды интеллект мәселелерін шешу жолдары мен әдістеріне кіріспе. Бұл жасанды интеллект жүйелері (жасанды интеллект жүйелері), жасанды интеллект жүйелерін білудің инженерлік әдістерінің мазмұнын, сараптамалық жүйелер мен нейрондық желілердің ерекшеліктерін зерттеуді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Сигналдарды және сүреттерді цифрлық өңдеу
  Несиелер: 5

  СЦӨ көп өлшемді сұлбасы. Сызықты дискретті жүйелер (СДЖ). СДЖ импульстік сипаттамасы (ИС). Шекті және шексіз импульстық сипаттамасы бар жүйелер. СДЖ-нің амплитудалы-жиіліктік және фазалы-жиіліктік сипаттама. Цифрлік сүзгілер (ЦС). ЦС-гі кванттау нәтижелері. Жиіліктік аймақтағы дискретті сигналдардың сипаттамасы. Дискретті сигналдың Фурье түрленуі. Фурье жылдам түрленуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Университеттегі оқу үрдісін ұйымдастырудың академиялық ережелерін, экономика саласындағы басқаруды, жұмыс істеу ерекшеліктерін, құқықтық жүйенің негіздері және Қазақстан заңнамасын, Қазақстан Республикасындағы бизнесті ұйымдастырудың құқықтық негіздері мен принциптерін, іскерлік құқықтың негізгі теориялық принциптерін, іскерлік құқықтық қатынастарды реттейтін заңнаманы, белгілі бір жағдайларда нормативтік актілерді қолдануды, іскерлік құқық саласындағы құқықтық мәселелерді шешуді білу.

 • Код ON2

  Кәсіби бағдарланған қазақ (орыс) және шет тілдерін білу, орфография мен ортоэпия ережелері, сөзді қалыптастыру, морфология және синтаксис; таңдаған мамандықтың лексикалық және грамматикалық минимумы, ауызша ауызша сөйлеу, маманның жазбаша және ауызша сөйлеу тіліне тән фразеологизмдер, мәтіндік ақпараттарды интерпретациялау мүмкіндігі, әлеуметтік-мәдени, әлеуметтік-саяси, ресми бизнестің стилистикалық және жанрлық ерекшеліктерін түсіндіру.

 • Код ON3

  Ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістерін, ақпараттық және коммуникациялық процестерді іске асыру тәсілдерін түсіну; ОЖ-дің мақсаты мен функциясын, заманауи ОЖ-дің сипаттамаларын білу; ақпаратты іздестіру, сақтау, өңдеу және тарату үшін ақпараттық Интернет ресурстарды, бұлтты және мобильді қызметтерді пайдалана білу; сандық технологияларды пайдалана отырып әртүрлі қызметтер үшін деректерді басқару құралдарын әзірлеу.

 • Код ON4

  Физика және математиканың базалық бөлімдерін және оларды кәсіптік қызметте қолдануды, негізгі ғылыми заңдарды, тұжырымдамалар мен оларды тәжірибелік тұрғады қолдануды білу және түсіну; заманауи әлемнің ғылыми бейнесі және физиканы дамытудың келешегі туралы түсінік болу. Логикалық сипаттағы мәселелерді тұжырымдау және оларды шешу үшін математикалық логиканың құралдарын қолдану.

 • Код ON5

  Табиғаттың, қоғамның және ойлаудың даму заңдылықтарын, ҚР қоршаған ортаны басқарудың негізгі заңдары мен принциптерін білу және түсіну, өндірістік объектінің қоршаған ортаға әсерін бағалай білу, қоғамның экономикалық дамуымен бірге ғаламдық экологиялық мәселелердің техникалық және экологиялық сараптамасы мен аудит жүргізу.

 • Код ON6

  Құрылымдық және модульдік бағдарламалау принциптерін білу, объектіге-бағытталған бағдарламалау принциптерін, бағдарламалық қамтамасыздандыруды (БҚ) әзірлеу әдіснамасын және БҚ программалау технологиясы мен оның функционалдық мүмкіндіктерін білу. Бағдарламалау ортасында жұмыс істей білу, құрылған алгоритмдерді нақты бағдарламалау тілінде жазылған бағдарламалар түрінде іске асыру. Бағдарламалық модульді біріктіру процедураларын әзірлеу үшін таңдалған бағдарламалау ортасын пайдалану.

 • Код ON7

  Ұйымның жергілікті есептеу желісін жобалау, монтаждау және қызмет көрсету; бейнебақылау жүйелерін, ұйымның серверлік жабдықтарын жинақтау, монтаждау, баптау және қызмет көрсету. Ұйымның жүйелік қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Желілік жабдықтарды және желілерді құру принциптерін білу, желідегі ақаулықты тексеру. Серверлік жабдықтардың техникалық шарттары мен қызмет көрсету нормасын, жүйелік әкімшілеу саласындағы технологияларды білу.

 • Код ON8

  Заманауи цифрлық электрондық тораптар мен есептеуіш техника құрылғыларын құрудың және жұмыс істеуінің физикалық негіздерін білу. Кең қолданылатын белсенді құралдардың негізгі сипаттамалары мен параметрлерін анықтау, бағдарламалық құралдардың архитектурасын жобалау. Компьютерлік техниканың құрамына кіретін электрондық тораптардың жұмыс істеуін әзірлеу және бақылау кезінде электрондық аппаратураны автоматтандырылған жобалаудың электрондық құралдары мен бағдарламалық құралдарын пайдалану

 • Код ON9

  Деректерді қорғаудың қазіргі заманғы технологиялары туралы білім. Қорғау жүйесінің бағдарламалық, бағдарламалық аппараттық және техникалық құралдарын орнату. Қорғау жүйесінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету. ОЖ жұмыс істеу және әкімшілендіру принциптерін және оларға кіріктірілген қорғаныс механизмдерін білу. Блокчейн аппараты зерттеу және қолданбалы қызметте түсіну және қолдану. БҚ әзірлеудің түрлі технологияларын қолдану дағдыларын меңгеру.

 • Код ON10

  Реляциялық және құжаттық бағытталған (Oracle, MySQL, MongoDB) ДҚ әзірлеу және әкімшілендіру; ДҚ қолдану перспективасын ескере отырып ДҚ орнату және ДҚ құрылымы үшін аппараттық-бағдарламалық кешенді жобалау. ДБ резервтік көшіру бойынша жұмыстардың орындалуын ұйымдастыру және бақылау. ДБ сұраныстарын орындау кезінде жүктемені бағалау үшін ДБ басқарудың қол жетімді құралдары мен әдістерінің спектрін пайдалану.

 • Код ON11

  Интернет-технологиялар, Web-технологиялар, HTML, CSS, Java және т. б. білім негізінде интернет-сайттарды әзірлеу; есептеу жүйелерінің архитектурасын, құрылымын және жұмыс істеу қағидасын, коммуникациялық Жабдықтардың жұмыс істеу принциптерін білу. Құрылған интерфейстің тиімділігі мен ыңғайлылығын бағалау үшін құралдарды қолдану, интерфейсті оңтайландыру үшін алынған деректерді қолдану. Модельді экспериментті жоспарлай білу және нәтижелерін дербес компьютерде өңдеу

 • Код ON12

  Микропроцессорлық және микроконтроллерлік жүйелерді жобалаудың заманауи әдістеріy принциптерін білу; қазіргі Микропроцессорлар мен микроконтроллерлердің архитектурасын; МПС қосу және тестілеудің базалық сызбаларын; Микропроцессорлар мен микроконтроллерлерді бағдарламалау; Инфокоммуникациялық жүйелердің жұмыс істеу сапасын бақылау бағдарламасы мен әдістемесін қолдану, инфокоммуникациялық жүйелердің жұмыс істеу мониторингінің бастапқы деректерін қайта өңдеуден кейін жүргізу үшін алгоритмдер мен скрипттер әзірлеу.

 • Код ON13

  БҚ талаптарын іске асыру мүмкіндіктерін талдай білу. БҚ әзірлеу әдістемесін және БҚ бағдарламалау технологиясын және оның функционалдық мүмкіндіктерін, ДБ жобалау және пайдалану технологиясын білу. БҚ алдын ала пайдалану құжаттамасын әзірлеу. БҚ компоненттерінің және олардың арасындағы интерфейстердің сипаттамасы, оларды кейіннен кодтау және тестілеу үшін. Бағдарламалық кодты баптауды жүзеге асыру.

Top