Жаңа білім беру бағдарламасы

7M10122 MBA Денсаулық сақтау саласындағы менежмент в Астана медицина университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Заманауи Денсаулық сақтау менеджментінің әртүрлі түрлері мен функциялары туралы практикалық білімдерін көрсету және қолдана білу. ҚР және әлемдегі заманауи нарықтық ортада ұйым қызметінің стратегиялық бағыттарын ескере отырып, бизнесті басқару әдістерін анықтау.
  • Экономикалық теорияны білуге сүйене отырып, медициналық ұйымның қызметі үшін макроэкономикалық факторлардың маңыздылығын, медициналық қызмет көрсетушілер мен пациенттердің түпкілікті тұтынушы ретіндегі экономикалық мінез-құлқының заңдылықтарын түсіну.
  • Медициналық ұйымның стратегиясын түсінуге және негіздеп тұжырымдауға мүмкіндік беретін деңгейде стратегиялық ойлау, Стратегиялық жоспарлау және басқару дағдыларын меңгеру.
  • Денсаулық сақтаудағы корпоративтік басқарудың қазіргі заманғы түсінігін және денсаулық сақтау ұйымдарында корпоративтік басқаруды енгізудің ерекше ерекшеліктерін қалыптастыру. Бизнестің проблемалық аспектілерін талдау және шешімдер жасау.
  • Қызметкерлердің уәждемесін арттыру және медициналық ұйымдарда жанжалды жағдайларды төмендету мақсатында қарамағындағы қызметкерлермен тиімді бизнес-коммуникация әдістерін және қарым-қатынас әдістерін меңгеру. Денсаулық сақтау менеджментінде бизнес жүргізу мәселелерін бәсекелестік тұрғысынан анықтау және шешу.
  • Ақпараттық технологиялар мен ақпараттық жүйелердің дағдыларын және олардың денсаулық сақтаудағы рөлін меңгеру және ақпараттық қауіпсіздік технологияларын қоса алғанда, деректерді жинақтаумен, ұйымдастырумен, есте сақтаумен, жаңартумен, сақтаумен және ақпаратты іздеумен (деректерді басқарумен) байланысты процесті түсіну.
  • Зерттеулер жүргізудің тұжырымдамалары мен әдістерін, ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу, статистика мен деректер базасын пайдалану, релевантты ақпаратты жинау әдістерін, басқару проблемаларының негізделген шешімдерін әзірлеу үшін оны талдау мен синтездеуді білуі және оларды практикалық денсаулық сақтауда қолдануы тиіс. Кәсіби өсумен айналысу, өзін-өзі талдау дағдыларын көрсету.
  • Кадрлық жұмысты жоспарлау мен ұйымдастыруды қоса алғанда, денсаулық сақтау ұйымдарында адам ресурстарын басқаруды ұйымдастыру, басқару және іс жүзінде жүзеге асыру. Көшбасшылықтың мәнін түсіну және теорияларды, нақты модельдерді, әдістерді, басқару әдістерін сыни талдау және оларды денсаулық сақтау саласындағы басқаруда қолдану.
Top