Жаңа білім беру бағдарламасы

7M07115 Машина жасау өндірісін технологиямен қамтамасыздандыру в М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

 • Жоғары мектеп педагогикасы PVSh-4-2019
  Несиелер: 4

  Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениетінің негіздерін қалыптастыру, қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды, оқыту мен ұйымдастыруды қалыптастырады. Жоғары білім беру педагогикасының әдістемесі мен теориясы, қазіргі заманғы педагогикалық технологиялармен таныстыру, білім беруді жоспарлау мен ұйымдастыруды және тәрбиелеуді оқыту

 • Ғылым тарихы және философиясы IFN-4-2019
  Несиелер: 4

  Ғылым мен философияның мәні мен қоғамдағы рөлі, ғылым мен философияның құрылымы, ғылымның қазіргі кезеңдегі ерекшеліктері, ғылыми білімнің құрылымы, ғылыми революциялар мен ғылыми рационалдылықтың құрылымы, ғылымның әлеуметтік институт ретінде рөлі, педагогика мен білім философиясының филосо-фиялық мәселелері, қоғамдағы ғылымның рөлі мен қызметтері, Ғылым мен философияның өзара байланысы

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Машина жасаудағы форма құрушы процесстер
  Несиелер: 5

  Ыстық металды деформациялау арқылы форма құру. Суық металды деформациялау арқылы форма құру. Лист металды деформациялау арқылы форма құру. Сұйық металмен форма құру. Кесу арқылы форма құру. Жонудың, бұрғылаудың, сүргілеудің, қашаудың, фрезерлеудің, тартудың, ажарлаудың технологиялық схемаларын құру. Форма құрудың электрфизикалық және электрхимиялық әдістері, аралас әдістері. Пластмасса бөлшектердің формасын құру. Ұнтақ металлургия әдісімен форма құру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы PY-2-2019-UPE
  Несиелер: 2

  Басқарудың психологиялық заңдылықтарын зерттеу, диагностикалау және күйін болжау және басқару кіші жүйенің өзгеруі; басқарылатын объектінің жай-күйін осы бағытта өзгертуге бағындырушылар қызметінің бағдарламасы қалыптастыру; диагностикалық құралдарды құру, менеджерлерді оқытудың белсенді әдістерін әзірлеу, басқарушылық кеңес беру, атап айтқанда, біліктілігін арттыру, жоғары лауазымдарға тағайындау үшін резерв құру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Патенттану
  Несиелер: 4

  Ізденіс, қолданбалы, теориялық және эксперименттік ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижесінің патенттеуге лайықтығын анықтау; ғылыми зерттеудің патенттеуге бейім бағытын, өнертабысқа лайықты нысандарды (құрылым, әдіс, белгілі құрылымды қолдану, т.б.) анықтауға дағдыны қалыптастыру. Өнертабысқа өтініштің құрылымымен танысу: өнертабысты баяндау, өнертабыс формуласы, графикалық материалдар, жаңалық бойынша қорытынды, соавторлардың творчестволық қатысуы жайында мәліметтер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Машина жасау бұйымдарын құрамдау негіздері
  Несиелер: 5

  Құрамдау мәселелері. Машина құрамдаудың экономикалық негізі. Пайдалы жақтары. Жұмыс жасау ұзақтығы. Пайдаланудағы сенімділігі. Унификациялау базасымен туынды машиналар құру. Секциялау. Сызықтық өлшемдерді өзгерту әдәсі. Базалық агрегат әдісі. Конвертирлеу. Компаундирлеу. Модифицирлеу. Агрегаттау. Комплект стандарттау. Унификацияланған қатар. Параметрлік қатар. Өлшем-ұқсастық қатар. Машинаны әмбебаптау. Құрамдаудың жалпы ережесі. Құрамдау әдістемесі. Құрылымдық қолданылымдығы. Машинаны пайдалану аймағымен танысу. Құрылысын таңдау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • КОМПАС жүйесіндегі компьютерлік графика
  Несиелер: 5

  Компас жүйесін іске қосу және құрылымы. Компас-Графикте жұмыс істеу негіздері. Сызбаларды өлшемдерді және техникалық белгілеулерді қою. Қолданыстағы сызбаның параметрлерін баптау. Құжаттарды басып шығару. Жұмысшы сызба. Қолданбалы библиотекаларды пайдалану. Құрастыру. Бөлшектеу. Фрагменттер. Спецификациялар жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми-зерттеу жұмыстарының негіздері
  Несиелер: 4

  Қазіргі кезеңдегі мекемелер мен кәсіпорындарда, ғылыми-зерттеу институттары мен жобалау-конструкторлық ұйымдарда жүргізілетін ғылыми-зерттеу жұмыстарының негіздерімен, ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру ерекшеліктерімен, ғылыми-техникалық кадрларды дайындау әдістемесімен, ғылыми ақпаратты іздестіру мен өңдеу жолдарымен, эксперименттік зерттеуледі жүргізу тәртібі мен нәтижелерін өңдеу әдістерімен танысу. Ғылыми зерттеулердің бағытын таңдау; ғылыми ақпараттарды жинақтау және өңдеу; ғылыми ұжымды басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Машина жасаудағы квалиметрия
  Несиелер: 5

  Машина жасау бұйымдарының сапасын сандық бағалау мен өлшеу мәселелерімен айналысатын ғылым саласы бойынша арнайы білім алу және дағдылану. Машина жасау бұйымдарының сапасын бағалау әдісі мен өлшеу құралдарын таңдауға дағдыны қалыптастыру. Машина жасау бұйымдарының сапасын сипаттайтын көрсеткіштер номенклатурасын негіздеу. Өнеркәсіптік кәсіпорындарда қолданылатын квалиметрикалық әдістерге негізделген әдістер мен нормативтердің ерекшеліктері; квалиметрикалық шкалаларды жасау технологиясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Машина жасау бұйымдарын компьютерлік үлгілеу
  Несиелер: 5

  Машина жасау бұйымдарының 3D-үлгілерін жасаудағы приемдарды, әдістер мен командаларды, қатты денелерді компас 3DLT үлгілеу инструменттерін игеру және тәжірибе жүзінде орындау; көпқырлы денелерді, айналу денелерін, күрделі денелерді «приклеить выдавливанием», параллель орын ауыстыру, кинематикалық операциялар, орын ауыстыру сияқты тәсілдерді қолданып үшөлшемді сызу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инженерлерге арналған кәсіпкерлік (техникалық мамандықтар үшін)
  Несиелер: 3

  Technology Ventures және технологиялық кәсіпкерлікке кіріспе. Кәсіпкерлік қызметтің халықаралық және ұлттық заңнамалық базасы, құқықтық нысандары. Кәсіпкерлік ойлау қабілеті. Team Building. Іскерлік этика және келіссөздер. Кәсіпкерлік идеяның генерациясы және жүзеге асырылуын талдау. Бизнесті құрылымдау, стратегия және басқару; бизнес-моделдеу және бизнес-жоспарлау. Elevator pitch форматындағы жобаның тұсаукесері

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Машина жасаудағы басқару жүйелері
  Несиелер: 3

  Машина жасаудағы басқару жүйелері әдістерін игеру. Автоматты басқару жүйелері; автоматты басқару жүйелерінің негізгі функциялары; машина жасау бұйымдарының сапасын басқару. Станоктарды автоматты басқару жүйелерінің классификациясы, БЖ функционалды схемалары, АБЖ-нің негізгі функциялары, Машина жасау бұйымдарының сапасын басқару әдістері; БЖ-нің функционалдық схемелерын тұрғызу, машина жасаудағы технологиялық және бақылау операцияларын үлгілеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өлшеу, бақылау және сынау әдістері мен құралдары
  Несиелер: 3

  Физикалық шамалар мен олардың өлшем бірліктерін, зертханалық және өнеркәсіптік жағдайда әртүрлі физикалық шамаларды өлшеудің қазіргі заманда қолданылатын әдістері мен құралдарын, цифрлық өлшеу техникасының даму перспективасын тереңдетіп зерделеу, Өлшеу жұмыстарын ( геометриялық, механикалық және жылулық, электрлік, және дискреттік шамаларды) ұйысдастыру, өлшеулер нәтижесіндегі ауытқуларды анықтау және бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Машиналардың динамикасы және беріктігі
  Несиелер: 3

  Машина элементтерін есептеу және жобалау әдістерін, шынайы нысандарды, әсер етуші күштерді, материалдар мен оларға қоршаған ортаның әсерін нақты үлгілеу негізінде машиналар мен механизмдердегі динамикалық процесстерді зерттеу әдістерін игеру. Есептеу схемалары мен динамикалық үлгілерді таңдау, машина элементтеріндегі кернеулер мен деформацияларды анықтау және беріктік пен сенімділікке есептеу, жабдықтарды динамикалық синтездеу және тербелістен қорғау бойынша есептер шығару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Деформацияланатын қатты дененің механикасының негіздері
  Несиелер: 3

  Серпімділік, пластикалық және жылжу теориясы, оның міндеттері мен әдістері, оның негізгі принциптері, гипотезалар. Кернеу теориясы. Күштер мен кернеулер. Дифференциалдық теңдеулер. Иілу аймағындағы кернеу. Бетіндегі шарттар. Кернеуді нүктеде зерттеу. Негізгі кернеу. Кернеулі күйдің инварианты. Кернеу тензоры.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шетел тілі (кәсіби) IYa-2-2019
  Несиелер: 2

  Кәсіби тақырыптар бойынша диалогтық және монологтық сөйлеу қабілетін дамыту, түпнұсқада берілген мәтіннің мазмұнын түсіну, ауызша орындалатын жұмыстар мен жеке құжаттарды (үзінділер, іскер хаттар, хабарламалар, авобиография, жұмысқа орналасу туралы өтініштер) жаза білу, арнайы әдебиетке шолу жасап аудара алу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өндірістік процесстерді механикаландыру және автоматтандыру
  Несиелер: 3

  Станоктың технологиялық опреацияларды механизациялау. Механизациялаудың экономикалық қажеттілігі. Құрастыру технологиялық операцияларды механизациялау. Ауыстырып тиейтін құрылымдардың түрлері. Гравитациялық ауыстырып тиейтін құрылымдар. Тастайтын және итеретін ауыстырып тиейтін құрылымдар. Қармайтын құрылғылар, беретін құрылғылар, жинайтын құрылғылар, жетектер. Дайындаманы келтіруді, бекітуді және әкетуді механизациялау және автоматтандандыру. Әмбебап станоктарды механизациялау және автоматтандыру. Құрастыру технологиялық процесстерді механизациялау және автоматтандыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Машина жөндеудің технологиялық процесстерін жобалау
  Несиелер: 5

  Ақаулы бөлшектерді қалпына келтірудің, бөлшекті дайындаудың және машинаны құрастырудың технологиялық процесстерін жасау әдістерін, бөлшектерді қалпына келтіру және жұмыс жасау ұзақтығын арттыру әдістерін игеру. Маршрутты және технологиялық процесстерді жобалау, құрастырма бірлікті реттеу және сынақтан өткізу, Жабдықтарды жөндеуге дайындау, ақаулы және маршрутты технологияны қолданып бұзылған бөлшектерді қалпына келтіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ғылыми-зерттеулерді және инновациялық қызметті ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 4

  Ғылыми-зерттеу жұмысын жоспарлау мен ұйымдастыру әдістемесімен, ғылыми-зерттеу жұмысы нәтижелерін және инновациялық патентке өтінішті рәсімдеу ережелерімен, ғылыми ұжымда жұмысты ұйымдастыру ерекшеліктерімен, ғылыми құжаттар мен баспалармен жұмыс істеумен, теориялық және эксперименттік зерттеулерді жоспарлап, жүргізу әдістемесімен танысу; алған білімдерін ғылыми-өндірістік және педагогикалық қызметте қолдану. Ғылыми-зерттеу жұмыстарының экономикалық тиімділігін бағалау, зерттеу нәтижелерін статистикалық өңдеу, эксперимент нәтижелеріндегі дөрекі ауытқуларды анықтау и бағалау, теориялық шешімдерді бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Машина жасау өндірісінің технологиялық процесстерін жобалау
  Несиелер: 5

  Технологиялық процесстердің түрлері. Технологиялық процесске технологиялық талаптар. Жекеленген технологиялық процессті құрудың негізгі кезеңдері. Технологиялық процессті құрудың бастапқы шарты. Типті шешімдердің негізінде ТП жобалау. ТП-ны ұйымдастыру формасы. Бөлшекті жасаудың технологиялық маршрутын анықтайтын факторлар. Өндіріс түрі. Дайындама таңдаудың эконромикалық негіздемесі. Машинаның қызметтік арналуы. Қызметтік арналудан өлшемдік параметрге өту кезеңдерінің реті. Құрамды бірліктің технологиялық тиімділігін сараптау. Машинаны құрамды бірліктерге бөлу. Құрастыруды ұйымдастыру формасы. Құрастырудың ТП құру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Наноинженерлік зерттеу негіздері
  Несиелер: 4

  Нанотехникалық зерттеулердің негіздері мен әртүрлі әдістерін зерттеу, жалпы интеллектуалды және жалпы мәдени деңгейді дамыту; жаңа ғылыми-зерттеу әдістерін және олардың кәсіби қызметінің ғылыми бағытын дамыту; Кәсіби міндеттерді шешу үшін ресурстық және ақпараттық базаны қалыптастыру, студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын басқару.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Машина жасау өндірісі
  Несиелер: 4

  Машина жасау өндірістерінің негізгі түрлері. Жекеленген өндіріс. Техникалық және экономикалық сипаттары. Жаппай өндіріс. Жаппай-лекті өндіріс. Жаппай туралекті өндіріс. Операциялырды бөлшектеу немесе жинау принциптері. бойынша технологиялық процессті құру. Техникалық және экономикалық сипаты. Өндірістік бағдарлама. Машина жасау зауытының өндірістік құрамы. Дайындайтын цехтар. Өңдейтін цехтар. Қосалқы цехтар. Қоймалар. Энергетикалық құрылымдар. Тасымалдайтын құрылымдар. Санитарлық-техникалық құрылымдар. Жалпы зауыттық мекемелер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мамандық пәндерін оқытудың әдістемесі
  Несиелер: 4

  Оқу үрдісінің негізгі формаларында білім алушылардың ойлау әрекетін белсендірудің әдістемелік тәсілдері көмегімен педагогикалық процестің жалпы түсініктері мен басқару элементтерін оқып білу, магистранттарға педагогикалық тәжірибе өтуде оқу сабақтарының әдістемелік әзірлемелерін даярлауға көмектесу, оқу үрдісінде инновациялық формалар мен технологияларды қолдану, оқу жүйесіндегі заманауи үрдістерді және олардың арнайы пәндерді оқытуға әсерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құрастыру жабдықтарын жобалау
  Несиелер: 4

  Машина құрастыру технологиясымен, құрастыру жабдықтарымен және оларды жобалау әдістерімен танысу. Машиналар мен тораптарды құрастырудың технологиялық процесін жасау, машиналарды құрастыру схемаларын құру және қажетті технологиялық саймандар мен жабдықтарды анықтау, стандарт жабдықтарды қабылдау және машиналарды құрастыруға қажетті саймандарды жобалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Металл кесетін станоктарды жобалау
  Несиелер: 4

  Жобалау кезеңдері және станокты жасауға дайындау. Негізгі талаптар, станокты бағалау критериясы, техника-экономикалық көрсеткіштері. Станокты жобалауға алғы шарттар. Жобаланатын станоктың кинематикалық схемасын құру. Біліктің айналу жиілігін сатылап реттеудің типті механизмдері. Біліктің айналу жиілігін сатылмай реттеу механизмдері. Бұранда кесетін тізбектің жетегінің кинематикасы. Қозғалыстарды қосатын механизмдер. Реверстеу құрылымдары. Озып кету механизмдері. Периодты қозғалысты жасайтын механизмдер. Беріліс механизмдерін күшке есептеу. Беріліс қорабының құрылысы. Түзу сызықты-қайтатын қозғалыстың жетегі. Металл кесетін станоктардың гидравликалық жетектері. Станоктар шпинделі және шпиндельді торапты қиуластыру. Корпустың бөлшектер мен тораптар. Станоктардың бағыттаушылары. Майлау және суыту жүйелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Машина жасаудағы технологиялық процесстерді автоматтандыру
  Несиелер: 4

  Технологиялық процесстерін автоматтандыру мақсаты мен міндеттерін, өнім сапасын бақылау түрлерін, белсенді автоматты бақылау құрылымдардың түрлерін игеру; технологиялық процесстерді автоматтандыруды техника-эеономикалық негіздеу, станоктық технологиялық операцияларды, бұйымды құрастыру операцияларын, тиеу-түсіру жұмыстарын, дайындамаларды орнатып-бекіту және өңделген бөлшекті шығару операцияларын автоматтандыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жоғары мектепте машина жасау технологиясын оқытудың теориясы мен әдісі
  Несиелер: 4

  Машинабөлшектерін механикалық өңдеу арқылы жасау және машиналарды құрастыру технологиялық процесстерін оқыту әдістемесімен, педагогикалық процессті басқару элементтерімен таныстыру. Пәннің техникалық базасын қалыптастыру, әдістемелік қамтамасыздандыру, дәрістік материалдарды әзірлеу, практикалық жаттығу жұмыстарын, лабораториялық сабақтар мен студенттердің өзіндік жұмыстарын жоспарлау, пәнді оқытуда озық әдістерді пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Ғылым тарихы мен философиясы, жоғарғы мектеп, басқару психологиясының қазіргі заманғы концепциялары мен мәселелерін білу, шет тілінде диалогтық және монологтық формада әңіме құра білу, түпнұсқадағы текстің мазмұнын түсіну. Жоғарғы мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениетін, басқарушыға лайық стилін, жаңа білім беру бағдарламаларын, іскерлік этикет дағдыларын игеру. Алған білімін жинақтап, практикалық қызметте қолдану, ары қарай дамыту.

 • Код ON2

  Наноқұрылымдарды құрудың теориялық негіздерін, табиғи және жасанды нанообъектілердің, нанобөлшектердің қасиеттерін, құрылымын білу; кәсіпкерлік, жаңа технологиялық компанияның идеялары мен стартын пысықтау рәсімдерін білу; бизнес процестерді қалыптастыру; компанияларды басқару және адам ресурстарын дамыту. Наноматериалдардың қасиеттері мен құрылымын анықтай білу, сондай-ақ оны өндіруге арналған жабдықты таңдау; наноматериалдарды алу әдістері мен тәсілдеріне баға беру; материалдар құрамын іріктеу, наноматериалдардың сапасын сынау және бағалау әдістерін пайдалану; тиісті құралдарды пайдалана отырып, компанияның стратегиясы мен жобаларын әзірлеу бойынша ұсыныстарды дербес тұжырымдау, стратегиялық, ағымдағы және жедел жоспарлау және бақылау жүйелерін әзірлеу, салаларда қазіргі заманғы менеджмент принциптерін пайдалану.

 • Код ON3

  Машина жасау бұйымдарын дайындауда және құрастыруда қолданылатын прогрессивті технологиялық процесстерді автоматтандыру құралдарын қолданып жобалау мен үлгілеу; машина жасау өндірісінің технологиялық процесстерін, механикалық, гидравликалық және басқа да жүйелерді теориялық есептеу негіздері мен жобалауды түсіну мақсатында жалпытехникалық пәндердің іргелі бөлімдері бойынша білімді қолдану.

 • Код ON4

  Жаңа бұйымдар жасауға және шығарылып жатқан бұйымдарды модернизациялауға, технологиялық процесстерді, материалдарды, техниканы (машиналар, аппараттар, приборлар, механизмдер) жетілдіруге техникалық тапсырмалар дайындау; өндірісті автоматтандыру және еңбек сыйымдылығы жоғары процесстерді механикаландыруға байланысты технологиялық процесстерді механикаландыру мен автоматтандыруды, жаңа тәжірибелік және өнеркәсіптік қондырғыларды жобалап жасауды, стандартты емес жабдықтар мен саймандарды жобалауды техника-экономикалық негіздеу.

 • Код ON5

  Ұжым жұмысын ұйымдастыру, атқару шешімдерін қабылдау, жұмыстардың орындалу тәртібін анықтау; бұйым сапасына, орындалу мерзімдерін, өмір қауіпсіздігі мен экологиялық тазалыққа қойылған талаптарды ескере отырып, жұмыстарды орындауда тиімді шешімдерді іздестіру; халықаралық стандарттар негізінде заманауи сапа басқару жүйелерін нақты шарттарға сйкестендіру; эксперттік және консультативтік қызметті жүргізу, сапаны бақылау әдістерін жетілдіру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру. Орта кәсіптік және жоғарғы оқу орындарында педагогикалық қызмет атқару.

 • Код ON6

  Өнеркәсіптің машина жасау және металл өңдеу салаларындағы технологиялық процесстерді жобалау, өндірістің технологиялық дайындық деңгейін жақсартуды және өндірісті техникалық қайта жабдықтауды қамтамасыз ету, орныққан технологиялық процесстерді өзгертпеу, өнімділігі жоғары технологиялық процесстер мен технологиялық схемалардыжасады және іске асыруды қадағалау.

 • Код ON7

  Ғылыми зерттеулер мен тәжірибелік-техникалық жұмыстар жоспары мен орындау бағдарламаларын жасау; зерттеу бағыты бойынша ғылыми-техникалық ақпараттарды жинау, өңдеу, талдау және жүйелеу; міндеттерді орындау әдісі мен құралдарын таңдау; ғылыми зерттеулер мен эксперименттерді жүргізудің, жаңа техника мен технологияларды сынақтан өткізудің, нәтижелерін талдаудың әдістемелерін жасау; орындалған зерттеулер бойынша ғылыми-техникалық есеп дайындауды, шолу жасауды және нәтижелерін баспада жариялауды ұйымдастыру; жаңа техника мен технологияларды, өндіріс бөлімдерін қайта жабдықтау жобалау бойынша ғылыми-зерттеу және жобалау мекемелерімен келісім-шарттар жасау.

Top