Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07202 Пайдалы қазбаларды байыту в Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

 • Минералдық шикізатты өңдеудің заманауи мәселелері
  Несиелер: 5

  Қиын байытылатын минералдық шикізатты қайта өңдеу проблемалары және жекелеген технологиялық процестер мен жабдықтарды пайдалану проблемалары бойынша материал бар, атап айтқанда қиын байытылатын сульфидті полиметалды және құрамында алтыны бар кендерді қайта өңдеу кезіндегі проблемалар, тотыққан мыс және мырыш кендерін байыту кезіндегі проблемалар, кенді байытудың жекелеген процестерін пайдалану кезіндегі проблемалар.

  Селективті тәртіп
 • Пайдалы қазбаларды байытудың қосалқы үрдістері
  Несиелер: 5

  Қара, түсті, асыл сирек металл кендерін, көмірді және металл емес пайдалы қазбаларды өңдеу тәжірибесінде қолданылған минералдық шикізатты байытудың қазіргі кездегі қосалқы процестері бойынша материалды қамтиды. Бұл процестер бірқатар жағдайларда минералдық шикізатты байыту технологиясына айтарлықтай әсер етеді.

 • Минералдық шикізаттарды қайта өңдеу негізгі үрдістерінің теориясы және іс-тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Флотациялық, гравитациялық, магнитті, электрлік байыту теориясы мен практикасы және полиметалдық, мыс-мырыш және құрамында алтыны бар кендерді өңдеудің арнайы әдістері бойынша ақпараттан тұрады. Кен құрамындағы бағалы минералдарды алу үшін флотациялық-гидро-пирометаллургиялық әдістермен құрама түсті металдардың қиын байытылатын кендерін өңдеу сұлбалары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
 • Байытудың арнайы әдістері
  Несиелер: 5

  Кендер мен өнімдерді сұрыптау, жуу, май беттеріндегі байыту, серпімділігі бойынша және ауыр ортада байыту жатады. Арнайы мақсаттағы технологиялық процестерден басқа, жоғарыда келтірілген процестерді жүргізуге арналған жабдықтардың негізгі түрлері қарастырылады.

 • Кенді және техногенді шикізатты өңдеудің қазіргі кездегі технологиялары
  Несиелер: 5

  Минералды шикізатты қайта өңдеудің қалдықсыз технологияларының негіздерін, жаңа прогрессивті технологияларды жетілдіру мен құруды зерттейді. Техногендік минералдық шөгінділердің (ТМТ) пайда болуы тиісті геологиялық, технологиялық және экономикалық факторлармен анықталады. Шикізатты қайта өңдеудің жаңа технологияларын енгізу аясында барлық бөліктерде минералдық шикізатты қайта өңдеудің технологиялық процестерін, ТМТ бағалы және зиянды компоненттерін және қолданыстағы техногендік объектілердің технологиялық қалдықтарын бөлу туралы ақпаратты игеру талап етіледі.

  Селективті тәртіп
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Пән магистрдің кәсіби дайындығының маңызды элементі болып табылады. Психологиялық-педагогикалық мәдениет арнайы дайындық (жоғары оқу орнынан кейінгі) нәтижесінде қалыптасатыны белгілі. Жоғары мектеп педагогикасының қазіргі өзекті мәселелерінің бірі - жоғары оқу орны магистрантының оқу-танымдық қызметі жағдайында өзіндік тұлғалық сипатын қалыптастыру.

 • Қиын байытылатын кендерді қайта өндеудін кұрамаланған әдістері
  Несиелер: 6

  Минералды шикізатты бастапқы қайта өңдеу, шикізатты байытуға дайындау, сұрыптау және сепарация негізінде кен сапасын басқарудың физикалық әдістерін қолдану, технологиялық-минералогиялық талдау, тотыққан және аралас полиметалл кендерін қайта өңдеу, гидрометаллургиялық және пирометаллургиялық процестер негізінде мыс-мырыш, қорғасын-мырыш кендерін гидрометаллургиялық өңдеу ерекшеліктеріне және құрамында алтыны бар кендерді гидрометаллургиялық қайта өңдеу ерекшеліктеріне назар аударылады.

  Селективті тәртіп
 • Байыту өнімдері мен кеннің заттық құрамын зерттеу
  Несиелер: 6

  Құрамында гранулометриялық, минералогиялық талдау және ұсақталған кендердің физикалық-механикалық сипаттамалары, металл емес құрылыс материалдары және тау-кен металлургиялық кешеннің техногенді өнімдері бойынша материалдар бар. Минералды шикізатты минералогиялық талдау әдістерін, пайдалы қазбаны гранулометриялық талдау тәсілін, минералды шикізаттың физикалық-механикалық сипаттамаларын анықтау әдістерін таңдау және негіздеу жүргізіледі.

 • Кендайындау және байыту
  Несиелер: 6

  Пайдалы қазбаларды байытуда кен дайындау үрдістері туралы негізгі мәліметтерді қамтиды. Кендердің әртүрлі типтеріне арналған ұсақтау және елеу, ұнтақтау және жіктеу үрдістері баяндалған. Оларды пайдалану үшін жабдықтардың конструкциясы мен жұмыс істеу принципі қарастырылған. Ұсақтау, елеу, ұнтақтау және жіктеудің технологиялық сұлбалары.

  Селективті тәртіп
 • Байыту үрдістерін зерттеу кезіндегі белсенді зерттеулер
  Несиелер: 5

  Ғылыми ақпаратты алдын ала талдай отырып, эксперименттің ғылыми негіздемесі байыту саласындағы диссертацияның негізі ретінде қарастырылады; ғылыми таным мен шығармашылықтың әдістемелік негіздері, Теориялық зерттеу әдістері, Ғылыми зерттеудің бағытын таңдау, математикалық әдістерді қолдану: математикалық модельді алумен және оның негізінде кейіннен оңтайландырумен экспериментті жоспарлау, математикалық статистика әдістерімен алынған нәтижелердің дұрыстығын растау.

 • Химиялық байыту
  Несиелер: 6

  Гидрометаллургиялық операцияларды құрамдастырылған әдістерде қарау көзделеді. Ерітінділерден компоненттерді тұндыру, сілтілеу үрдістерінің теориясы мен практикасы оқытылады. Құрамдастырылған әдістерде сорбция, экстракция, пирометаллургиялық операциялар процестерін пайдалану. Байытудың құрамдастырылған әдістерінің үлгілері бойынша есептер жүргізіледі.

  Селективті тәртіп
 • Минералдық шикізатты негізгі замануи байыту үрдістерінің теориясы
  Несиелер: 5

  Минералды шикізатты байыту кезінде теория және практикалық пайдалану бойынша қазіргі заманғы ақпараттан тұрады. Пән магистранттарды полиметалл, мыс-мырыш, мыс - молибден кендерін және тау-кен металлургиялық кешеннің техногенді өнімдерін өңдеудің заманауи әдістері бойынша ғылыми ақпаратпен қамтамасыз етеді. Осыған байланысты пән магистранттарды диссертацияны жазуға және қорғауға дайындау бөлігінде ерекше назар аударуға тұрарлық.

  Селективті тәртіп
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Пән қазіргі заманда қоғамның басқару қызметінде тұрақты кездесетін өзекті әртүрлі әлеуметтік мәселелерді шешуге қажетті психологиялық терең теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды қалыптастыруды кеңінен қарастырады. Мекеме персоналын басқару негіздерін меңгеру, персоналмен жұмыс жасау және басқару техникасын игеру туралы білім беріледі.

 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Ғылым феноменін арнайы мәселе және талдау пәні ретінде қарастырады. Ғылым теориясы мен техника және олардың постиндустриалды қоғам жағдайында дамуы туралы түсінік береді. Курстың өзектілігі ғылым философиясы мен жаратылыстану-техникалық ғылымдары интеграциясы негізінде ғылыми білім және ғылыми зерттеу әдістемесі саласында болып жатқан үрдістерге бағдармен байланысты.

 • Байыту үрдістеріндің минералды кендерді өңдеудегі физико-химиялық заңдылықтары
  Несиелер: 5

  Білім алушыларды физикалық химия заңдарын қолдану саласындағы технологиялық процестерді зерттеу үшін ғылыми ақпаратпен қамтамасыз етеді, оның ішінде кен шикізатын ашу және пайдалы қазбаларды байыту процестерін зерттеудің термодинамикалық әдісін практикалық қолдануды қарастырады. Минералдық шикізатты ашу және оны байыту технологиясында физикалық-химиялық есептер жүргізіледі.

  Селективті тәртіп
 • Кұрамдастырылған байыту әдістері
  Несиелер: 6

  Асыл металдар мен басқа да қоспалы компоненттерді кешенді алу мақсатында байытудың құрамдастырылған әдістерін пайдаланудың негізгі бағыттары баяндалған. Түсті металлургиядағы минералды шикізатты кешенді пайдалану проблемалары. Тотыққан және аралас полиметалл рудалары, полиметалдық кендердің шикізат базасын кеңейтудегі аралас байыту процестерінің рөлі.

  Селективті тәртіп
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 3

  Оқыту курсы магистранттардың лингвистикалық, дискурсивтік және әлеуметтік-мәдени құзыреттілігін қалыптастыруды, оларды оқытылатын тіл елдерінің мәдениетіне баулуды, шет тілінде кәсіби сөйлеу дағдыларын қалыптастыруды, мамандық бойынша мәтіндерді аудару дағдыларын дамытуды көздейді. Курсқа кіретін тақырыптары: грамматикаға шолу, оқу және жазбаша жұмысқа дайындалу әдістемелері, эссе жазу, тындау және сөйлеу әдістемелері.

 • Кенді дайындау және алдын-ала концентрациялау
  Несиелер: 6

  Кен дайындау және әр түрлі кен түрлерін орталандыру процестері бойынша кең материалды қамтиды. тау-кен металлургия кешендерінің алтынқұрамды үйінділерін, құрылыс материалдары мен техногенді шикізатын өндіру. Жаңа буынды ұнтақтау, жіктеу және сусыздандыру жабдықтары бойынша материалдар келтірілген.

  Селективті тәртіп
 • Байыту үрдістерінің физико-химиялық негіздері
  Несиелер: 5

  Химиялық айналулар теориясын және физикалық параметрлердің химиялық процестерге және химиялық құрамның физикалық қасиеттерге әсерін, байыту жүйелерінде жасалатын айналуларды талдау үшін Физикалық химия әдістерін зерттейді, өндірістік процестерді жүргізу үшін неғұрлым қолайлы жағдайларды таңдауға мүмкіндік береді. Гомогенді және гетерогенді ортадағы химиялық реакциялардың жылдамдығы мен молекулалық механизмін зерттейді. Заттардың коллоидтық жағдайы және беттік құбылыстар туралы ілім.

  Селективті тәртіп
 • Алтыны бар кендерді химиялық байыту
  Несиелер: 6

  Әр түрлі тіректі кендердің заттық құрамының технологиялық ерекшеліктері қарастырылады; алтынның минералды түзілімдері мен ассоциацияларының қасиеттері сипатталған. Кенді байыту процестері мен аппараттарының қысқаша сипаттамасы, байыту әдісімен Алтынды алудың негізгі технологиялық тәсілдері мен әдістері келтірілген. Отандық және шетелдік тәжірибенің ерекшеліктері мен алтынды байыту сызбасы атап өтілді; құрамында алтыны бар кендер мен материалдардың гидрохимиялық технологиясының мысалдары келтірілген.

  Селективті тәртіп
 • Ғылыми зерттеу әдістері
  Несиелер: 6

  Халықаралық тәжірибеде және ҚР қазіргі заманғы ғылыми зерттеулерге қойылатын талаптарға сәйкес: байыту саласындағы магистрлік диссертацияның негізі ретінде ғылыми ақпаратты талдай отырып, ғылыми зерттеу әдістері; ғылыми таным мен шығармашылықтың әдістемелік негіздері, теориялық зерттеу әдістері, ғылыми зерттеудің бағытын таңдау және ҒЗЖ кезеңдері, математикалық әдістерді қолдану.

 • Код ON1

  Байыту саласындағы әртүрлі теориялық концепцияларды талдау, бағалау және салыстыру; зерттеудің заманауи әдіснамасын пайдалану

 • Код ON2

  Қоршаған орта туралы ғылыми білімнің тұтас жүйесі негізінде кешенді инженерлік қызметте арнайы пәндердің негіздерін пайдалану

 • Код ON3

  Кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін коммуникативтік қабілеттерге ие болу

 • Код ON4

  Жеке және команда мүшесі ретінде жұмыс істеу, орындаушылардың жекелеген топтарына басшылық жасау, жеке жауапкершілік көрсету

 • Код ON5

  Ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдерін және құралдарын меңгеру

 • Код ON6

  Заманауи технологиялар мен материалдарды жетілдірудегі ақпараттың мәні мен маңызын түсіну

 • Код ON7

  Өнім сапасын басқару жолдарын, шаралары мен құралдарын таңдау үшін технологиялық процестерге талдау жүргізу

 • Код ON8

  Толық технологиялық циклды талдау және технологиялық процестерді жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу

 • Код ON9

  Жобаларды басқару, материалдарды алу технологияларын қаржыландырудың мақсатын, қажеттілігін және ықтимал схемасын негіздеу

 • Код ON10

  Ресурстарды пайдалану тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстарды әзірлеу

Top