Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07311 Геодезия в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқытудың қажеттілігі жоғары және жоғары оқу орынан кейінгі білім беру жүйесінде магистранттардың тұтас педагогикалық процессті ұйымдастыра білуін, кәсіби-педагогикалық құзыреттіліктерді меңгеруін және табысты ғылыми шығармашылық белсенділіктерін дамыту болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математикалық және физикалық кеңістіктегі есептеу жүйесі
  Несиелер: 5

  Тірек геодезиялық желілер мен арнайы мақсаттағы желілерді құру, дамыту және қайта құру кезінде әртүрлі түрдегі жоғары дәлдікті геодезиялық өлшеулердің нәтижелерін қатаң математикалық өңдеу үшін координаттар жүйелерін негізді таңдауды шешу. Геодезиялық пункттердің координаталарын бір жүйеден екіншісіне түрлендіруді орындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Геодезиялық және картографиялық зерттеулердің геодинамикалық процесстері
  Несиелер: 5

  Геодинамикалық процестердің мониторингі үшін геодезиялық және картографиялық зерттеу әдістерін қолдану. Геодинамикалық процестерді геодезиялық әдістермен зерттеудің негізгі әдістері мен технологияларын қарастыру. Жаһандық, өңірлік және жергілікті ауқымдағы геодинамикалық зерттеулер проблематикасын көрсететін білімді қалыптастыру. Геодинамикалық зерттеулерге геодезиялық өлшеулердің қатысуының негізгі бағыттары туралы түсінік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Геодезия және қашықтықтан зондтаудағы ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 5

  Әртүрлі мақсаттағы геодезиялық және картографиялық міндеттерді шешу кезінде ақпараттық технологиялар әдістерін қолдану ерекшеліктері. Қазіргі заманғы геодезия, кең мағынада, Жердің пішінін, көлемін және гравитациялық өрістерін, топографиялық түсірулерді және оның бетінің картографиялық бейнесін анықтауға, қорғаныс, экологиялық, басқару және әр түрлі инженерлік міндеттерді шешуді қамтамасыз етуге арналған Пәнаралық ғылыми және өндірістік кешенді қамтиды, бұл аумақты геодезиялық қамтамасыз етудің мазмұнын құрайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Геодезия мен картографиядағы заманауи проблемалар
  Несиелер: 5

  Қазіргі кезеңдегі геодезия мен картография дамуының өзекті мәселелері. Қазіргі қоғам өміріндегі геодезия мен картографияның жағдайы, орны және рөлі туралы, геодезия және картография саласындағы ғылым, техника және өндірістің жай-күйін талдау, картографиялық-геодезиялық өндірісті жаңғырту жөніндегі іс-шаралар кешенін жоспарлау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аймақты геодезиялық және картографиялық басқару
  Несиелер: 5

  ӘӘртүрлі мақсаттағы аумақтарды басқару кезінде геодезиялық және картографиялық әдістерді қолдану. Оқу пәнін меңгеру нәтижесінде білім алушы істей алуы тиіс: ГАЖ техникалық және бағдарламалық құралдарын пайдалануды; әлеуметтік-экономикалық бағыттағы тақырыптық карталар мен атластарды құруды; әртүрлі мақсаттағы объектілерді (аудан, қала, облыс) басқарудың әртүрлі қолданбалы міндеттерін шешу кезінде ГАЖ қолдануды; ГАЖ деректер базасын құруды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Қоғамның қазіргі кездегі дамуы жағдайында басқару процесінің психологиялық мазмұнының рөлі арта түсуде. Курсты оқу барысында студенттер басқару қызметінің көп қырлы психологиялық мазмұны туралы қазіргі заманғы көзқарастармен танысады, сондай-ақ ұйымдардағы адамдардың мінез-құлықтарын басқаруға көмектесетін тәжірибелік дағдыларды игереді, оларды болашақ кәсіби қызметінде қолдануға мүмкіндік алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Геодезиялық өндірістің топографиялық құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  Топографиялық-геодезиялық өндіріс процесінде геодезия және картография саласының нормативтік құқықтық және нормативтік-техникалық актілерін басшылыққа алу қажет. Сондай-ақ топографиялық-геодезиялық жұмыстарды жүргізу нормативтік-техникалық актілерге, әртүрлі ережелерге, нұсқаулықтарға, әдістемелік ұсынымдарға, ірілендірілген сметалық нормаларға қатаң сәйкес орындалуы тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғарыштық геодезия және навигация
  Несиелер: 5

  Ғарыштық геодезия және навигацияны зерттеудің міндеттері, әдістемесі мен техникасы. Ғарыштық (жерсеріктік) геодезия - геодезиялық ғылым бөлімі, онда Геодезияның ғылыми және практикалық міндеттерін шешу үшін Жердің жасанды спутниктерін (ЖҚЗ), ғарыш аппараттарын (ға) және айды бақылау нәтижелері пайдаланылады. Координаттар жүйесінің жіктелуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Геодезиядағы геоақпараттық жүйелер
  Несиелер: 5

  Геодезиялық және картографиялық есептерді шешу кезінде ГИС (ArcGis, Mapinfo, Qgis және т. б.) қолдану. Қазіргі заманғы геодезия, кең мағынада, Жердің пішінін, көлемін және гравитациялық өрістерін, топографиялық түсірулерді және оның бетінің картографиялық бейнесін анықтауға, қорғаныс, экологиялық, басқару және әр түрлі инженерлік міндеттерді шешуді қамтамасыз етуге арналған Пәнаралық ғылыми және өндірістік кешенді қамтиды, бұл аумақты геодезиялық қамтамасыз етудің мазмұнын құрайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қашықтықтан зондтау әдістерімен табиғи ресурстарды зерттеу
  Несиелер: 5

  Әртүрлі сипаттағы табиғи ресурстарды зерттеуде ЖҚЗ әдістерінің ерекшеліктері. Кез келген объект оның табиғатының ерекшеліктеріне сәйкес электромагниттік энергияны шығарады және көрсетеді. Толқын ұзындығы мен сәулелену қарқындылығының айырмашылықтары онымен тікелей байланыссыз қашықтағы объектінің қасиеттерін зерттеу үшін пайдаланылуы мүмкін. ЖҚЗ деректер базасын қалыптастыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инфраструктуралы кеңістік мәліметтерді инновациялы қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  Азаматтардың, ұйымдардың, билік органдарының кеңістіктік деректердің ұлттық ресурстарына еркін қол жеткізуін қамтамасыз ету мақсатында базалық кеңістіктік деректерді жинау, өңдеу, сақтау және тұтынушыларға берудің қазіргі заманғы жүйелерін зерделеу. Кеңістіктік деректер инфрақұрылымын ақпараттық қамтамасыз етуді дамыту перспективалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты «Шетел тілі (кәсіби)» тілдік емес мамандықтардың шет тілді білім беру үдерісінде базалық стандарттық тыс деңгейінде магистранттардың мәдени-коммуникативті құзіреттілікті қалыптастыру (С1). Курс академиялық хаттарды меңгеру нормасын, сыни талдау дағдылары, ғылыми шолуларға дайындықтарын дамыту, түйіндер, рефераттар жасау және тақырыптар бойынша жүргізілетін зерттеулердің библиографиясын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Геодезиялық өңдірісті ұйымдастырудың әдістері
  Несиелер: 5

  Картографиялық-геодезиялық өндірістің ұйымдастыру құрылымын, құқықтық реттеу механизмдерін зерттеу. Картографиялық-геодезиялық өндірісті жоспарлау мен ұйымдастырудың заманауи әдістерін зерттеу. Геодезиялық жұмыстар мен зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу мәселелері мен міндеттері. Геодезиялық жұмыстар мен зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  «Ғылым тарихы мен философиясы» курсы магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырып, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Геодезиялық жұмыс кезіндегі экономикалық есептеулер
  Несиелер: 6

  Түрлі салалардағы Геодезиялық жұмыстарды жоспарлау және қаржыландыру негіздері. Қазақстан Республикасындағы халық шаруашылығының әртүрлі салаларындағы Геодезиялық жұмыстарды жоспарлау және қаржыландыру ерекшеліктері. Геодезиялық жұмыстарды жоспарлау және қаржыландыру саласындағы негізгі міндеттер. Геодезиялық жұмыстардың экономикалық есебін жүргізу, халық шаруашылығының әртүрлі салаларындағы геодезиялық жұмыстардың негізгі экономикалық көрсеткіштерін есептеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қоршаған ортаның аэроғарыштық мониторигісі
  Несиелер: 5

  Жерді қашықтықтан зондтаудың заманауи әдістерін зерттеу. Қоршаған ортаның мониторингі үшін аэроғарыштық деректерді ұсыну және түсіндірудің негізгі тәсілдерін қарастыру. Экономиканың әр түрлі салаларында қоршаған ортаның аэроғарыштық мониторингін дамыту және қолдану перспективалары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Гидрографиялық дешифирлеудің заманауи мәселері
  Несиелер: 5

  Гидрографиялық объектілерді дешифрлеудің проблемалық мәселелері. Гидрографиялық нысандарды дешифрлеу арқылы шешілетін заманауи міндеттер. Гидрологиядағы есептерді шешу үшін геоақпараттық жүйелер технологияларын қолдану. Гидрография деректерін фотограмметриялық өңдеу мәселелері. ГАЖ арқылы гидрографиялық объектілерді фотограмметриялық өңдеу және дешифрлеу әдістемесі мен техникасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инновациялық қызметті басқару.
  Несиелер: 6

  Нарықтық экономика жағдайында бәсекеге қабілеттілікті арттырудың негізгі бағыттарының бірі ретінде өндірістік ұйымның инновациялық қызметін басқарудың теориясы мен практикасын зерттеу. Қазіргі кезеңдегі өндірістік ұйымның инновациялық қызметін басқару ерекшеліктері. Өндірістік ұйымның инновациялық қызметін басқарудағы негізгі міндеттер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жерді жаһандық желіде қашықтан зонділеу деректерінің банкілері
  Несиелер: 6

  Жерді қашықтықтан зондтау деректер қорын пайдаланудың негізгі бағыттары. Ғаламдық желіде Жерді қашықтықтан зондтау деректер банкін пайдаланудың міндеттері мен рөлі. Ғаламдық желіде Жерді қашықтықтан зондтау деректер банкін құру әдістемесі мен техникасы. Жерді қашықтықтан зондтау деректер банкі жүйесіндегі қазіргі заманғы мәселелер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерді жобалау және ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Ғылыми әзірлемелер мен зерттеулерді ұйымдастыру мен жоспарлаудың қазіргі заманғы әдістерін зерттеу, сондай-ақ геодезия және картография саласындағы ғылыми білімді тереңдету жолымен жаһандану жағдайында кәсіби құзыреттілікті дамыту. Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау саласындағы шетелдік және отандық тәжірибені зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Спутниктік навигациондық жүйелер
  Несиелер: 6

  Геодезия мен картографиядағы спутниктік навигациялық жүйелердің міндеттері мен рөлі. ГЛОНАСС және GPS мысалындағы спутниктік навигациялық жүйелердің құрылымы. Геодезия және картография есептерін шешу үшін навигация жүйелерін қолдану. Қазіргі заманғы жерсеріктік қабылдағыштардағы режимдер мен теңшеу. Геодезия мен картографиядағы спутниктік навигациялық жүйелердің даму болашағы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Негізгі дүниетанымдық және әдістемелелік мәселелерді, соның ішінде ғылым дамуының заманауи кезеңінде пайда болатын пәнаралық сипаттағы мәселелерді, талдайды және кәсіби қызметте пайдаланады

 • Код ON2

  Заманауи педагогикалық технологияларды және коммуникативті дағдыны игерe білу

 • Код ON3

  Жаңа мәселелер мен жағдайларды шешуге шығармашылық көзқараспен қарау және креативті ойлай алу, ғылыми-зерттеу қабілетінің болуы, кәсіби салада ғылыми жобалар мен зерттеулерді жүзеге асыра білу

 • Код ON4

  Ғаламдық, ұлттық, аудандық, жергілікті, муниципалды, деңгейдегі геоақпараттық жүйелерді құру

 • Код ON5

  Ғылыми зерттеу және өндірістік-техникалық шешімдерді қабылдаған кезде мультимедиялық, виртуалды, көп өлшемді сандық кеңістіктік модельдеу технологияларын еңгізу

 • Код ON6

  Зерттеу тақырыптары бойынша ғылыми шолулар, түйіндемелер, рефераттар мен библиографиялар дайындау

 • Код ON7

  Картографиялау, геоақпараттық жүйелерді жасау, аэроғарыштық жұмыстар мен мониторинг кезінде ғаламдық жерсеріктік жайғастыру және телебайланыс жүйелерін қолдана білу

 • Код ON8

  Геодезия, геодинамика, қашықтықтан зондтау салалырында жоғары дәлдікті өлшеулерді орындауға дайын болу

 • Код ON9

  Картографиялау, ғылыми-зерттеу мен өндірістік жұмыстар мақсатында геодезиялық және аэроғарыштық ақпаратты өңдеу және жинақтау дағдысы

 • Код ON10

  Топографиялық геодезиялық және тақырыптық ақпараттың сандық мәліметтер базаларын мен банкілерін жасау дағдысы.

 • Код ON11

  Табиғи ресурстар, табиғатты қолдану, техногенді қауіпі бар территориялар мониторингін өңдеу және жүзеге асыру дағдысы.

Top