Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M06127 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (2) в Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар Академиясы

 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Пән басқару субъектілері мен объектілерін зерттеудің психологиялық әдістерін және олардың типологиясын; білім беру үдерісі субъектілерінің қызметін тиімді басқару факторларын қамтиды. Ұжымда өзара қарым-қатынасты басқару стратегиясын, сондай-ақ тайм менеджмент; менеджердің коммуникативтік құзыреттілігін қарастырады. Өкілеттілікті тиімді табыстауды үйренеді; тұлғаның мотивациясын басқару; кәсіби қарым-қатынастың психологиялық ерекшеліктері

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Желілік технологиялар
  Несиелер: 5

  Пәнде әртүрлі масштабтағы компьютерлік желілерді құру және пайдалану негіздері, оларды базалық технологияларға және стандарттарға негізделген іске асыру мүмкіндіктері қарастырылады. Бұл курстың мақсаты магистранттарға ақпараттық технологияларды тарату үшін бөлінген жүйелерді пайдалану және пайдалану және теориялық білімдерін дамыту, сонымен қатар әртүрлі бағдарламалық құралдарды қолданумен бөлінген жүйелерді құрудың тәжірибелік дағдыларын дамыту болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғарғы мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Пән білім ғылымының әдіснамасын зерттейді; жоғары білім жүйесінің мазмұны; университетте кредиттік технология негізінде оқу үрдісін ұйымдастыру; инновациялық әдістер мен білім беру нысандары; оқу материалдарын құрастыру технологиясы; жоғары білімнің ғылыми қызметі; жоғары оқу орнының оқытушысының кәсіби және коммуникативті құзыреттілігі; жоғары білім саласындағы басқару.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Геоақпараттық технологиялар
  Несиелер: 5

  Бұл курста MapInfo MapBasic и Microsoft Visual Studio ортасында интеллектуалды геоақпараттық жүйелерді жобалау теориясы мен практикасы, арнайы интеллектуалды геоақпараттық жүйелерді, универсалды геоақпараттық жүйелерді кеңейтудің интеллектуалды модульдерін, клиент- серверлік геоақпараттық жүйелерді құру сұрақтар қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым және философия тарихы
  Несиелер: 3

  Курсты оқу барысында студенттер ғылым феномені проблематикасымен арнайы философиялық талдау тақырыбы ретінде таныстырылады, ғылым тарихы мен теориясы туралы, ғылымның даму заңдылықтары және ғылыми білім құрылымы туралы, ғылым мамандық және әлеуметтік институт ретінде, зерттеу әдістері туралы; қоғамның дамуындағы ғылымның рөлі туралы түсінік қалыптасады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Зерттеуді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Бұл курс ғылыми зерттеулерді, жобалар мен әзірлемелерді жүргізу үшін қажетті мәселелерді, аспектілерді, Заңдарды, қағидаларды, үрдістерді, әдістерді қарастырады. Жоғары психикалық функциялардың эксперименттік зерттеу ерекшелігі; практиканың әр түрлі салаларында психологиялық-педагогикалық, ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру технологиясы; психологиялық-педагогикалық, әлеуметтік-психологиялық зерттеулерді жүргізу ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Шет тілінде материалды ғылыми ұсыныстың функционалдық және стилистикалық сипаттамаларын, жалпы ғылыми терминологияны және шет тілінде тиісті мамандықтың терминологиялық шеберлігін, халықаралық ынтымақтастық аясында іскерлік хат алмасу негіздерін, ағылшын тіліндегі сөйлемнің құрылымын және күрделі дәрежедегі уақытты, уақытты анықтауды үйренеді. Психологиялық терминология.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Магистрлік зерттеу технологиялары
  Несиелер: 5

  Бұл курста ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру, ғылыми-зерттеу жобаларының барлық түрлерінің құрылымы мен логикалық дәйектілігі, ғылыми жұмыста білім әдістерін қолдану, зерттеу үрдісінде қолданылатын әдістер мен құралдардың ерекшеліктері қарастырылады. Магистрант өз бетімен ғылыми-зерттеу жұмысымен айналысуға дайындалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Yлкен деректер талдауы мен технологиялары
  Несиелер: 4

  Пәннің мазмұны DataMining үлгілерін пайдалана отырып үлкен деректерді талдаудың қолданбалы міндеттерінің концептуалды және теориялық модельдерін әзірлеу және талдау, үлкен деректерді талдау және өңдеудің өзекті мәселелері туралы бірқатар сұрақтарды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Операцияларды зерттеу
  Несиелер: 5

  Бұл курста операцияларды зерттеудің негізгі ұғымдары мен әдістері қарастырылады. Детерминирленген модель болған жағдайда сызықтық және динамикалық программалау қарастырылады. Конфликт жағдайында ойын теориясы қарастырылады. Қауіп-қатер және белгісіздік жағдайында шешім қабылдау үшін табиғатпен ойын қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жасанды интеллект қағидалары: оқыту алгоритмдері
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұны проблемалық жағдаяттардың математикалық модельдерін тұрғызу және зерттеу негіздері, бейнелерді тану жүйелері мен нейрокомпьютерлік жүйелердің әртүрлі модельдерінің жұмыс істеу принциптері, әртүрлі салады оларды пайдаланалуын талдау, оларды оқыту әдістері сұрақтарын қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мобильді қосымшалардың қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Бұл курс мазмұнында мобилдік платформалар, мобильді құрылғылар архитектурасы, ақпаратты аппараттық және бағдарламалық деңгейде қорғау, мобильді ОЖ түрлері, қауіп модельдері, мобильді құралдар қызметі, ақпараттық жүйелер модельдерін талдау, әртүрлі мобильді ОЖ үшін арналған сертификацияланған қорғау құралдары, құрылғыларды қорғау шараларының тізімі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Болжау және шешім қабылдау теориясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны басқару шешімінің мәні, қасиеті, ролі, шешімдерді жіктеу, шешімдерді шығару және қабылдау теориясының теориялық негіздерін, тиімді шешімдерді анықтау үшін төмен құрылымды ақпаратты өңдеу үшін шешімдерді қабылдау теориясының әдістерін пайдаланудың практикалық нәтижелері туралы сұрақтарды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жүйелер және жүйелік талдау теориясы
  Несиелер: 4

  Пәннің мазмұны зерттеу мәселесін қалыптастыру және талдау; оқу объектісінің жүйелі көрінісін таңдау; жүйенің қолданылу әдістерін және шарттарын сипаттау; зерттеу объектісінің жүйелік қасиеттерінің проблемалары мен ерекшеліктерін ескере отырып, сипаттама әдісін таңдау; жүйелік талдау тапсырмалары және оларды қолдану шарттары; жүйелік талдау әдістері туралы сұрақтарды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сенсорлық технологиялар және жасанды интеллект
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту барысында интеллектуалды технологиялар және құрылғылар, робототехникалық өлшеуіш құрылғылардың сенсорлық жүйелері, сенсорлық сигналдардың трансформациясы және жасанды интеллект түсініктері қарастырылады. Пән сенсорлық технологиялармен және жасанды интеллектпен жұмыс істеудің теориялық негіздерін білетін болашақ маманның кәсіби дайындығының негізін қалайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Нақты уақыт жүйесі үшін программалық қамтама құру технологиялары
  Несиелер: 5

  Пәнде нақты уақыт режимінде жұмыс істейтін жүйелерді (SRV) жобалау және дамыту, сондай-ақ нақты уақыт жүйелерінде есептеу процестерін ұйымдастырудың негізгі принциптері, заманауи CALS технологиялары мен CASE құралдарын пайдаланып бағдарламалық қамтамасыз етуді қамтамасыз ету әдістері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Компьютерлік желілердің қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Курс жүйелік осалдықтардың пайда болу себептерін, негізгі қорғаныс механизмдерінің мүмкіндіктері мен кемшіліктерін егжей-тегжейлі зерделейді, құқық бұзушылар қолданатын әдеттегі әдістер мен құралдарды көрсетіп, желілік хаттамалар мен қызметтерге хакерлік шабуылды симуляциялайды, компьютерлік желілерде қауіпсіздікті қамтамасыз ету және ақпаратты қорғау құралдарын ұтымды іріктеуді ұсынады .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инновациялық жобаларды басқарудағы модельдеу
  Несиелер: 5

  Пәнде инновациялық процестің ерекшеліктері, жобаларды басқару мәселелері, жобаның өмірлік циклі, жобаларды басқарудың функционалдық мәселелері және оларды шешу жолдары, негізгі басқару моделін таңдау, әртүрлі типтегі желілік модельдерді құрастыру әдісі, уақыт бойынша желілік модельдерді есептеу және оңтайландыру, ресурстық шектеулерді немесе уақытты ескеретін жобаларды басқарудың көпөлшемді есептерін шешу қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бұлттық есептеулер технологиялары
  Несиелер: 5

  Пәнде бұлттық технологиялар туралы идеялар ақпараттық технологиялар саласының даму перспективалы бағыттарының бірі, сондай-ақ компьютерлік ресурстарға қолжетімді және ыңғайлы желіге қолжеткізудің заманауи құралы болып табылады. Пәннің мақсаты – қазіргі заманғы бұлттық есептеу технологияларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бағдарлама аралық өзара әрекеттесуді ұйымдастыру технологиялары
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында ақпараттық жүйелерді жобалаудың CASE-құралдары, мәліметтерге қол жеткізуді ұйымдастыру технологиялары, ODBC, OLE DB (ADO) және т.б., NET. Платформа, бағдарлама аралық әрекеттестікті ұйымдастыру механизмдері, тармақталған қосымшалар және оларды құру технологиялары, СОМ. технология, интерфейс ұғымы, СОМ. серверлер, Automation технологиясы, ActiveX элементтері, Com+ технология және тармақталған транзакциялар, CORBA технология қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тармақталған есептеулер технологиясы
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында магистранттар келесі сұрақтарды қарастырады: тармақталған қосымшалар мен ақпараттық қорларды интеграциялаудың заманауи тедннциялары, тармақталған ақпараттық жүйелердің құрылымдарының даму деңгейлері, тармақталған жүйелерді ұйымдастырудың өзекті әдіснамалық мәселелері, WCF қызметтерінің композициясы түрінде тармақталған жүйелерді С# тілінде VisualStudio ортасында жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Күрделi жүйелерді имитациялық модельдеу
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі экономикалық, әлеуметтік және өндірістік-технологиялық жүйелерді модельдеу әдістерін зерттеу және қаржылық-экономикалық салада өздерінің ғылыми зерттеулерін жүргізу, басқару шешімдерін қабылдау және енгізу дағдыларын қалыптастыру саласындағы қазіргі теориялық білімдерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ақпараттық жүйелерде мәліметтерді басқару
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында келесі сұрақтар қарастырылады: дизайнерлік объектілер ретінде экономикалық АЖ-дің әртүрлі кластарының құрамы мен құрылымы; АЖ-ны жобалаудың заманауи технологиялары және оларды пайдаланудың тиімділігін негіздеу әдістері; әртүрлі жобалау технологияларын қолданып, АЖ-ны жобалау кезеңдері мен сатыларының мазмұны; ақпараттық объектілерді алдын ала зерттеудің мақсаттары мен міндеттері; пәндік облыстың ақпараттық процестерін модельдеу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Зерттеудің мақсаты мен міндеттерін тұжырымдауға, заманауи ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, библиографиялық ізденістер жүргізуге, белгілі бір зерттеудің мақсаттарына негізделген ғылыми зерттеулердің заманауи әдістерін қолдана біледі.

 • Код ON2

  Шет тілінде өзінің ойын білдіріп, әлеуметтік және кәсіби мәселелерді шешу үшін ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас орната алады.

 • Код ON3

  Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу-педагогикалық қызметін жүзеге асыруға қабілетті; кәсіптік пәндерді оқыту әдістемесіне ие.

 • Код ON4

  Программалаудың негізгі ұғымдарын мен әдістерін біледі және түсінеді, кәсіби және ғылыми-зерттеу жіс-әрекетінде қолданбалы бағдарламалық қамтамаларды пайдалана алады.

 • Код ON5

  Ақпараттық жүйелердің, бағдарламалық қамтамалардың, ақпараттық технологиялар жүйелерінің сервистерінің өмірлік цикл үдерістерін жүзеге асыруды және құруды, сонымен қатар ақпараттық технологиялар жүйелерінің және құралдарының жұмыс істеуін бағалай және талдау әдістері мен механизмдерін біледі.

 • Код ON6

  Есептеу жүйелері мен желілерінің жүйелік, құралдық және қолданбалы бағдарламалық қамтамаларын баптай және қызмет көрсете алады, түрлі жүйелердің бағдарламалық өнімдерін сүйемелдей алады, кәсіби қызметіндегі объектілердің пайдалану сипаттамаларын өлшеу әдістері мен құралдарын таңдай алады.

 • Код ON7

  Заманауи бағдарламалау құралдары мен технологияларын қолдана және WEB ресурстар, сервистер, мәліметтер қорын, мобильді қосымшаларды құра алады және кәсіби қызметте ақпаратты қорғау әдістерін қолданадуды біледі.

 • Код ON8

  Ақпараттық технологиялардың даму бағыттарын талдай алады, жұмыс істеу тиімділігін болжай алады, шығындар мен тәуекелдерді бағалауды, қорғалатын объектілердің қауіпсіздік саясатын қалыптастыруды, корпоративтік желілерді қорғаудың қазіргі заманғы тетіктері мен құралдарын пайдалануды, мобильді операциялық жүйелерге арналған бағдарламалар әзірлеуді және мобильді қосымшалардың ықтимал осалдықтарын анықтауды, мобилді құрылғыларда деректерді қорғау әдістерін пайдалануды біледі.

 • Код ON9

  Ақпараттық жүйелерді құру мен құрастырудың маңызды әдістерін қолдана біледі, ақпараттық жүйелерде деректер ағымымен жұмыс істеу және модельдердің негізгі кластарын және модельдеу әдістерімен жұмыс істей алады.

 • Код ON10

  Зерттеудің күрделі қолданбалы объектілерін жүйелі талдау, ақпаратты өңдеу әдістерін, сонымен қатар талдау, модельдеу, тиімділеу, басқаруды жетілдіру және шешімді қабылдау сұрақтарын біледі және қолдана алады.

Top