Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04216 Ғылыми азаматтық-құқықтық қызмет в М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты біліктілігі жоғары, азаматтық құқық және азаматтық сот ісін жүргізу саласында білім және тәжірибелік дағдысының деңгейлері бойынша бәсекеге қабілетті, ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызметтерге қабілетті құқық магистрлерін дайындау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M078 Құқық
 • Дайындық бағыты 7M042 Құқық
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Заманауи психологиялық ғылымның, экспериментті-психологиялық зерттеу әдістерінің және психологиялық әдістермен түзеу жұмыстарының негізгі бағыттарының дайындық бағыты бойынша кәсіби қызметтерге керекті негізгі амалдары мен ұстанымдарын қарастыру. Түбегейлі психологиялық түсінікті, психологиялық ғылым туралы ұғымның дамуын, жеке тұлғаның психологиялық зерттеуінің әдістемелік негізін оқып үйрену.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлік құқықтың даму тенденциясы
  Несиелер: 5

  Коммуникациялық ептілік пен икемді тиімді пайдалану; көптілділік жағдайында әдеби және іскерлік түріндегі жазба сөз бен ауызекі тілді еркін қолдана білу тиіс; шаршы және ғылыми сөз дағдысы; заңи сипаттағы мәтіндерді құруды және редакциялауды білуі тиіс; пікір айту мен пайымдау логикасын талдау. Коммуникативті мәселелерді шешу үшін заманауи техникалық құралдарды және ақпараттық технологияларды қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Табиғатты қорғау құқығының өзекті мәселелері
  Несиелер: 3

  Қоршаған ортаны қорғау мен сақтау мәселелерін реттейтін заңнама қағидаларын терең оқу. Экологияны қорғау бағдарламасын іске асыратын мемлекеттік және коммерциялық құрылымдардың жүйесін тану. Осы саладағы құқық бұзушылық және жіберілген бұзушылықтар үшін азаматтардың жауапкершілік шарасы. Экологияны қорғау сұрақтары бойынша түзілетін құқықтық мәселелерін талдау. Азаматтық заңнама қағидаларын қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіби құқықтың өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік іс-әрекеттер жасаған кезде түзілетін мәселелерді зерттеу. Кәсіпкерлік іс-әрекеттер жасау барысында тұлғалар мен банк арасында түзілетін қаржылық, банктік заңнамаларда келтірілген қағидаларға қайшы келетін мәселелерді зерделеу. Пәнді оқып үйрену, кәсіпкерлер сияқты өз құқықтарын жүзеге асыру барысында мүмкін болған мәселелерді анықтай алуға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мұрагерлік құқықтың өзекті мәселелері
  Несиелер: 4

  Мұрагерлік құқықтағы негізгі теориялық және тәжірибелік мәселелерді қарастыру; мұраның құқықтану жүйесіндегі рөлі мен орны;мұраны бөлу, куәләндіру және беру заңдылықтарымен байланысты даулар бойынша ғылыми бағыттар. Мұраны куәләндіру мен міндетті үлестерді анықтаудың ережелеу заңнамасының даму тенденциясын, қағидаларды қолдану ерекшеліктерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Банк құқығының өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Банк қызметімен байланысты негізгі тұжырымдылық сұрақтарын талқылау. Банк қызметтерін жүргізген кездегі мәселелер мен кемшіліктер. Банк қызметтерін жүргізу барысында жалпы��заматтық және арнайы азаматтық заңнамалардың қағидаларын қолдану. Банк қызметін жүргізудегі ерекшеліктерді қабылдау, осы саладағы даулы мәселелерді сотқа дейін реттеу мүмкіндіктері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқықтық талдау әдіснамасы
  Несиелер: 3

  Құқықтану саласында талдау жұмыстарын жасаудың, сонымен қатар жағдайдың, құжаттардың және тәуекелділіктің құқықтық талдау әдістерінің әдіснамалық негіздерін және тұжырымдамалық ықпалын меңгеру.Жеке нормаларға және құқық институттарына құқықтық зерттеу жұмыстарын жүргізу барысында барлық заңи қызметтерінде құқықтық талдау әдістерінқолдану талдауы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 3

  Бұл шет тілінде ауызша қарым-қатынас дағдыларын, мәдениетаралық құзыреттілікті, іскерлік хат алмасу дағдыларын дамытуға, шет тіліндегі түпнұсқа дереккөздерді оқудың негізгі түрлерін игеруге, мамандық бойынша ғылыми тақырыптар бойынша жазбаша есептерді дайындауға мүмкіндік береді: ғылыми баяндама, презентация, талқылау, реферат және ғылыми зерттеулер бойынша мақалалар шет тілі, ғылыми мәтіннің аннотациясы, резюме жазу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасындағы еңбек құқықғының жетілдіру мәселелері
  Несиелер: 6

  Еңбек құқығының заманауи жағдайын, еңбек заңнамасының жетілдіру мүмкіндігін қарастыру. Еңбек заңнамасының коллизиясын анықтау. Еңбек заңнамасын қолдануда теория мен тәжірибенің пікірталастық мәселелерін түсіну және талдау. Еңбек заңнамасында түзілген жайттарындан шығу, шешу жолдары және еңбек дауларын сотқа дейін реттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Жаратылыстану және техникалық ғылымдар тарихы мен философиясын, мәдениет пен өркениеттегі жаңа еуропалық ғылымды, ғылыми таным құрылымын, нақты ғылымның философиялық мәселелерін, ХХІ ғасырдың коммуникативтік технологияларын және олардың қазіргі ғылымдағы рөлін қарастырады. Жаратылыстану және техникалық ғылымдардың қазіргі өзекті әдіснамалық және философиялық мәселелерін шешу жолдарын анықтайды, сыни ойлау мен логиканы дамытады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экологиялық құқықтың өзекті мәселелері
  Несиелер: 3

  Қоршаған ортаны қорғау мен сақтау мәселелерін реттейтін заңнама қағидаларын терең оқу. Экологияны қорғау бағдарламасын іске асыратын мемлекеттік және комме��циялық құрылымдардың жүйесін тану.Осы саладағы құқық бұзушылық және жіберілген бұзушылықтар үшін азаматтардың жауапкершілік шарасы. Экологияны қорғау сұрақтары бойынша түзілетін құқықтық мәселелерін талдау. Азаматтық заңнама қағидаларын қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы/
  Несиелер: 3

  Жоғары білім берудің заманауи парадигмаларын қарастырады. Қазақстандағы жоғары кәсіптік білім беру жүйесі. Педагогикалық ғылымның әдістемесі. Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби құзыреттілігі. Жоғары мектепте кредиттік оқыту жүйесі негізінде оқу үдерісін ұйымдастыру. Болашақ мамандарды дайындауда оқытудың әдістері мен формалары. Жоғары мектептегі жаңа білім беру технологиялары. Жоғары мектеп маманның тұлғасын қалыптастыру және тәрбиелеу әлеуметтік институты ретінде.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жалпы заң теориясының қазіргі мәселелері
  Несиелер: 3

  Мемлекет пен құқықтың басқа ғылымдар жүйесіндегі орны мен рөлі зерттеледі. Мемлекет пен құқық типологиясының мәселелері қаралып, мемлекеттің нысандарын зерттеудің әдіснамалық мәселелері талқыланды. Мемлекеттік тетіктерде, мемлекет пен құқық арасындағы қарым-қатынаста биліктің бөлінуіне ерекше назар аударылады. Сондай-ақ жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру барысында қылмыстарды тергеудің қоғамдық және құпия әдістерін қолдану ерекшеліктері мен талқыланатын мәселелері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бейіндік пәндерді оқытуды әдістемесі
  Несиелер: 5

  Отандық заң білімі мен түрлі құқықтық пәндерді оқытудың сапасын жоғарлату ерекшелігінің мақсаты мен міндеттерін негіздеу. Суденттерді оқыту құралдары мен негізгі әдістерін, оқу үрдісі ұйымдарының түрін меңгеру.Дәріс берудің және құқықтануды оқып үйренудегі педагогикалық үдеріс талдауына жүйелік ықпалдың ұғыну.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қаржылық құқықтың өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Қаржылық іс-әрекеттер жасаған кезде түзілетін мәселелерді зерттеу. Қаржылық іс-әрекеттер жасау барысында тұлғалар арасында түзілетін қаржылық заңнамаларда келтірілген қағидаларға қайшы келетін мәселелерді зерделеу. Пәнді оқып үйрену, кәсіпкерлер сияқты өз құқықтарын жүзеге асыру барысында мүмкін болған мәселелерді анықтай алуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасындағы нотариат мәселелері
  Несиелер: 4

  Құқықтану жүйесін тану және нотариат рөлін анықтау; заңнамаға өзгеріс енгізген нотариустың іс жүргізу қызметін оқып білу; нотариаттық заңнаманы жетілдіру; нотариат құжаттарын дайындайтын және растау тәртібін реттейтін нотариаттық іс-әрекеттерді жасаған кездегі құқықтық мәселелерді талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасында еңбек құқығының даму тенденциясы
  Несиелер: 6

  Жеке тұлғалардың еңбек қатынастары бойынша өз құқықтарын жүзеге асыру және әлеуметтік кепілдік алу бойынша мәселелері оқылады. Сонымен қатар, оқу барысында заңнама шеңберіндегі еңбек сипатындағы сұрақтар қаралады, олар: заңнаманы қолдану, оның барлық кемшіліктері жәнебасқа ұлттық заңнамалардың қағидаларын қолдану арқылы оларды жүзеге асыру сұрақтары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жер құқығының өзекті мәселелері
  Несиелер: 6

  Жер заңнамалары мәселелерін реттейтін заңнама қағидаларын терең оқу. Жер телімдерін пайдалану бағдарламасын іске асыратын мемлекеттік және коммерциялық құрылымдар жүйесін тану. Осы саладағы құқық бұзушылық және жіберілген бұзушылықтар үшін азаматтардың жауапкершілік шарасы. Жерді қорғау және мақсатты қолдану сұрақтары бойынша түзілетін құқықтық мәселелерін талдау. Азаматтық заңнама қағидаларын қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аграрлық құқықтың өзекті мәселелері
  Несиелер: 6

  Аграрлық құқық мәселелерін реттейтін заңнама қағидаларын терең оқу. Аграрлық құқық бағдарламасын іске асыратын мемлекеттік және коммерц��ялық құрылымдар жүйесін тану. Осы саладағы құқық бұзушылық және жіберілген бұзушылықтар үшін азаматтардың жауапкершілік шарасы. Аграрлық құқық сұрақтары бойынша түзілетін құқықтық мәселелерін талдау. Азаматтық заңнама қағидаларын қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Азаматтық іс жүргізу заңнамаларының өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Азаматтық істердің күрделі мәселелерін зерттеу; қолданыстағы заңнамадағы жаңашылдықты оқу; коллизиялық нормаларды және аралас құ��ықтары бар іс-жүзіндегі тәжірибені анықтау. Коллизия анықталған жағдайда күрделі мәселелерді сотқа дейін реттеу механизмі заңдылығын қарастыру, партисипативті рәсімді медиативтіден ажырата білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Отбасы құқығының өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Отбасылық құқықтың барлық даму сатыларын құқық және заңнама тарауы ретінде оқып зерттеу; отбасы құқығының қалыптасқан қағидаларын іс-жүзінде қолданылуын зерттеу; белгілі мәселелерді немесе сын-тегеурінін түзетін шешімдер. Отбасы құқығы пәніне кіретін отбасы құқығындағы мәселелерді шешу. Отбасы құқығы қағидаларының ескіруі. Отбасы құқығындағы коллизия. Отбасы құқығы қағидаларын қолдану мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Азаматтық іс жүргізу заңнамасын қолдану тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Іс жүргізу негізін және азаматтық сот ісін жүргізудегі шараларды қолдану бойынша пікір-таластық сұрақтарды оқу; бұзылған құқықтарын қайта қалпына келтіру кезінде және мәселелерді сотқа дейін реттеуді жүргізудеотандық азаматтық іс жүргізу заңнамаларының таңдау негіздерін, түрлерін және қағидаларды қолдану тәртіптерін реттейтін қосымшамалары; азаматтық сот ісі қатысушыларының өкілеттілігін оқу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Азаматтық заңнаманы қолдану тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Мамандықтың әлеуметтік маңыздылығын ұғыну;жеткілікті кәсіби құқықтық сана деңгейін меңгеру; ойлау мәдениетін меңгеру; ақпараттарды жалпылауға, та��дауға, қабылдауға, мақсатты қоюға және оған жету жолдарын таңдауға қабілеттілігі; өзін-өзі дамытуға, біліктілігін және шеберлігін жоғарлатуға талпыну; заңмен дәлме-дәл сәйкестікте құқықтық іс-әрекеттерді жасау және шешімдерді қабылдау; құқытық құжаттарды дайындау дағдысын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Отбасы құқығының теориясы мен тәжірибесінің даму тенденциясы
  Несиелер: 5

  Отбасылық құқықтың барлық даму сатыларын құқық және заңнама тарауы ретінде оқып зерттеу; отб��сы құқығының қалыптасқан қағидаларын іс-жүзінде қолданылуын зерттеу; белгілі мәселелерді немесе сын-тегеурінін түзетін шешімдер. Отбасы құқығы пәніне кіретін отбасы құқығындағы мәселелерді шешу. Отбасы құқығы қағидаларының ескіруі. Отбасы құқығындағы коллизия. Отбасы құқығы қағидаларын қолдану мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Азаматтық заңнаманы қолдану тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Мамандықтың әлеуметтік маңыздылығын ұғыну;жеткілікті кәсіби құқықтық сана деңгейін меңгеру; ойлау мәдениетін меңгеру; ақпараттарды жалпылауға, талдауға, қабылдауға, м��қсатты қоюға және оған жету жолдарын таңдауға қабілеттілігі; өзін-өзі дамытуға, біліктілігін және шеберлігін жоғарлатуға талпыну; заңмен дәлме-дәл сәйкестікте құқықтық іс-әрекеттерді жасау және шешімдерді қабылдау; құқытық құжаттарды дайындау дағдысын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Коммуникациялық ептілік пен икемді тиімді пайдалану; көптілділік жағдайында әдеби және іскерлік түріндегі жазба сөз бен ауызекі тілді еркін қолдана білу тиіс;шаршы сөз дағдысы; заңи сипаттағы мәтіндерді құруды және редакциялауды білуі тиіс; пікір айту мен пайымдау логикасын талдау.

 • Код ON2

  Дүниетанымдық, әлеуметтік және жеке тұлғалық маңызы бар философиялық мәселелерді талдау және түсіну; әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдардың негізгі күйлері мен әдістерін білу және оларды кәсіпқой мәселелерін шешу барысында қолдана білу;әлеуметтік-мағыналы мәселелер мен үдерістерді талдау

 • Код ON3

  Әлеуметтік мәні бар құқықтық мәселелер мен процестерді талдау және сыни тұрғыдан бағалау, азаматтық құқықтың тұжырымдамалық мәселелерін талдау мен бағалауға ғылыми көзқарасты негізді және әдіс-тәсілмен сауатты қолдану

 • Код ON4

  Азаматтық және сабақтас құқықтар саласында зерттеулер жүргізуге, заңдық қызметті жетілдіруге қатысты нақты ұсыныстарды қалыптастыруға біліктілігі бар

 • Код ON5

  Логикалық және талдамдық ой-өрістердің икемімен пайдалана білу; педагогикалық қызметті жүргізу барысында кәсіптік әлеуетті жүзеге асыру. Құқықтық тәрбиені тиімді жүргізу.

 • Код ON6

  Жеке және команданың мүшесі ретінде тиімді жұмыс жасаңыз, өз көзқарасыңызды дұрыс қорғауға, әрекеттеріңізді реттеуге және әр түрлі әдістерді қолдануға

 • Код ON7

  Ақпаратты жалпылау, талдау және қабылдау, мақсаттар қою және оған жету жолдарын таңдау жоғары ақпарат пен есептеу сауаттылығының негізінде

 • Код ON8

  Қолданыстағы заңнаманың нормаларын құзыретті талдау, азаматтық заңнаманың тарихын түсіну, іс жүзінде нормативтерді түсіндіру және қолдану әдістеріне ие болу, азаматтық даулар бойынша негізді шешім қабылдау үшін түрлі салалардан білім алуға мүмкіндік береді. Азаматтық құқықбұзушылықтар жасауға себеп болатын себептер мен жағдайларды анықтау және жою

Top