Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M05308901 7M05308901 - Химия в ҚарМУ Е.А.Бөкетов

 • Жоғарғы мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Жоғары мектеп педагогикасы нақты мамандықтар үшін жоғары білім беру мәселелерін шешуде, сондай-ақ магистранттар болашақтағы кәсіби қызметінде басқару үдерісінің мазмұнының ғылыми негізін игеруге ықпал етеді. Жоғары мектеп педагогикасы заманауи оқу үрдісіне қойылатын талаптарды ғылыми негіздеуге және оның заңдылықтарын анықтауға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Молекулалық жүйелерді компьютерлік моделдеу
  Несиелер: 3

  Курстың міндеті және күтетін нәтижелер: молекулалық жүйелерді зерттеудің компьютерлік әдістерін қолдану туралы терең түсініктерді қалыптастыру Курстың қысқаша мазмұны: Компьютерлік молекулалық модельдеудің негізгі тәсілдері және химиялық қосылыстардың құрылымы мен қасиеттері арасындағы байланысты талдау қарастырылады. Құзіреттіліктер: компьютерлік моделдеу саласында молекулалық қосылыстардың құрылымдық және динамикалық қасиеттерін зерттеу құралы ретінде Іскерліктер: жеке молекулалар мен молекулалық жү

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Магистранттардың басқару қызметінің психологиялық заңдылықтары туралы жүйелі түсініктерін қалыптастыру, менеджер қызметінің құрылымындағы әлеуметтік психологиялық білімдерді қолдану ерекшелігін ашу, тиімді басқару негізінде жатқан әлеуметтік-психологиялық қағидаларды талдау дағдыларын меңгеру болып табылады. Курстың мазмұны: басқару психологиясының негізгі түсініктері, теориялық ережелері және өзекті мәселелері; басқару психологиясының теориялық ерекшеліктері; басшының жеке ерекшеліктері; ұйымдағы басшының

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Түйіндес химияның байланысы (ағылшынша)
  Несиелер: 3

  Білімі: қосарланған байланыстары бар химиялық қосылыстар са-ласындағы негізгі түсініктер; қосарланған байланыстары бар қосылыстардың бірегей физика-химиялық сипаттамалары туралы идеялар; қосылыстарға негізделген материалдардың химиялық құрылымын анықтайтын молекулалық және интеррамолекулалық өзара әрекеттесу; қосарланған қосылыстардың физика-химиялық қасиеттерінің ерекшеліктері Біліктілігі: делокализацияланған байланысы бар қосылыстардың құрылымы мен қасиеттерін сипаттау Дағдылар: делокализацияланған байл

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми мақсаттағы химиктер үшін ағылшын тілі (ағылшынша)
  Несиелер: 5

  Білімі: ауызша және жазбаша кәсіби бағдарланған мәтіндерді, соның ішінде ғылыми және техникалық мәтіндердің функционал-дық ерекшеліктері; химиялық терминология ағылшын тілінде; халықаралық кәсіби қарым-қатынас жағдайында коммуникативтік мінез-құлық стратегиясы Біліктілігі: кәсіптік пәндер шеңберінде ауызша (монолог, диалогтық) сөйлеуді түсіну; мамандығы бойынша тақырыптарды талқылауға қатысуға; мультимедиялық технологияларды қолдануды қоса алғанда, кәсіби тақырыптар бойынша ауызша есептерді дайындайды жә

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  "Шет тілі" пәнінің мазмұны және "Кәсіби шет тілі" вариативті бөлімі шет тілді құзыреттіліктің интегрративімен байланысты тығыз байланыста болатын үш негізгі компонентті қамтиды: қарым-қатынас саласы және тақырып; Әлеуметтік-мәдени білім; лингвистикалық білім.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физикалық химияның теориясы мен мәселелері
  Несиелер: 4

  Білімі: қазіргі заманғы физикалық химияның теориялық негіздері мен математикалық аппараты, сондай-ақ қазіргі химияның теори-ялық және қолданбалы мәселелерін шешудегі оларды қолдану әдістері Біліктілігі: объектілердің жүйелі термодинамикалық талдауын жүргізу үшін қосылыстардың сандық сипаттамаларын қолдануға; зерттелмеген объектілердің физикалық-химиялық параметрлерін бағалау үшін қажетті математикалық аппаратты таңдауды сауатты түрде жүзеге асыру Дағдылар: термодинамикалық тұрақтылықты бағалау үшін зат

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 4

  Ғылымның тарихы мен философиясы оның тарихи дамуындағы және өзгермелі әлеуметтік-мәдени контекстіндегі ғылыми танымның жалпы заңдылықтарын зерттеу ретінде. Ғылым философиясы және ғылым әдіснамасы. Ғылым танымдық қызмет және дәстүр ретінде, әлеуметтік институт ретінде және мәдениеттің ерекше саласы ретінде. Қазіргі заманғы өркениет мәдениетіндегі ғылым. Ғылыми танымның ерекшеліктері. Қоғам өміріндегі ғылымның қызметтері. Ғылыми қызметтің институционалдық нысандарының тарихи дамуы. Ғылыми қауымдастықтар және

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аналитикалық химияның таңдаулы тараулары (ағылшынша)
  Несиелер: 4

  Білімі: аналитикалық химияның дамуының негізгі кезеңдері, қазіргі жағдайы және оны дамыту перспективалары; физикалық және физика-химиялық әдістердің физикалық және физика-химиялық әдістерінің теориялық негіздері, химиядағы базалық талдау әдістерін қолдану қағидалары мен бағыттары, талдау объ-ектілерінің ерекшеліктері, метрологиялық талдаудың негіздері, нақты тапсырмаларды шешудің әдіснамасын таңдау әдістемесі Біліктілігі: талдаудың міндеттеріне, мақсаттарына негізделген үлгіні дайындаудың және талдаудың

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Химиялық инноватика
  Несиелер: 5

  Білімі: экономикалық өсу факторлары мен факторлары; иннова-циялық және инновациялық даму тұжырымдамалары; инноваци-ялық теориялар; инновациялық процестің құрылымы мен кезеңдері; инновацияларды енгізудің формалары, инновациялық фирмалардың түрлері, инновацияларды құру және енгізудегі эко-номикалық және ұйымдастырушылық үдерістер; инновацияларды дамытуды мемлекеттік қолдау әдістері мен құралдары; иннова-циялық жобаның инвестициялық және нарықтық өмірлік циклі; білім алмасудың психологиялық факторлары; экономи

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Органикалық химияның қазіргі кездегі мәселелері (ағылшынша)
  Несиелер: 4

  Білімі: заманауи жетістіктер, органикалық химияның теориялық және қолданбалы мәселелері; органикалық химия саласындағы зерттеу әдістерін; органикалық қосылыстардың молекулала-рындағы электрондық эффектілер; органикалық реакциялардың негізгі механизмдері; стереохимия және молекулалық қайта топтасу механизмі; функционалдық топтарды енгізу, қорғау және қалпына келтіру әдістері Біліктілігі: бейорганикалық және физикалық химияның теориялық және тәжірибелік білімін пайдалана отырып, органикалық химияның проблем

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Химия өнеркәсібіндегі экология
  Несиелер: 3

  Курстың міндеті және күтетін нәтижелер: химиялық өндірістің улы заттары туралы түсініктерді, ластанудың монитроинг түрлері бойынша ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау әдістерін қарастыру. Бағдарламалық-басты әдістер негізінде ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлауға жүйелік амалдар принциптері туралы түсінік, химиялық өндірістердегі экологияны ғылыми зерттеуді материалдық қаматамасыз ету және қаржыландыру. Курстың қысқаша мазмұны: экологияның негізгі түсініктері. Қоршаған орта мониторин

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Статикалық термодинамиканың кванттық негіздері (ағылшынша)
  Несиелер: 5

  Білімі: статистикалық термодинамиканың негізгі түсініктері және оның ғылымдағы орны; статистикалық термодинамиканың іргелі заңдары (принциптері); статистикалық физиканың термодинами-калық қатынастары; жүйенің термодинамикалық тұрақтылығының шарттары Біліктілігі: статистикалық термодинамиканың математикалық аппаратын қолдануға; қарапайым жүйелердің мінез-құлқын талдау; зерттелетін әдістерді флуктациялық құбылыстарда қолдану Дағдылар: термодинамика мен статистикалық физиканың математикалық аппаратын игеру;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Химиялық өнім сапасының анализі және басқару
  Несиелер: 4

  Білімі: химия өнімдерінің сапасын басқару әдістемесі мен терми-нологиясы; өнімнің сапасын қамтамасыз ету үшін ИСО 9000 се-риялы отандық және халықаралық стандарттардың ұсыныстары; қолданыстағы менеджмент жүйелерінің ерекшеліктері және сапа-ны қамтамасыз ету, эволюция және сапа менеджменті мен жалпы басшылықты дамытудың негізгі кезеңдері; талдаудың заманауи әдістері, болжау және өнім сапасының белгілі бір деңгейін қам-тамасыз ету; өнімді сертификаттау процедуралары және сапа ме-неджменті жүйесі Біліктілігі:

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерциализациялау
  Несиелер: 5

  Ғылыми-зияткерлік қызметтің нәтижелерін коммерцияландыру процесін зерттеу, инвестициялар тарту, өндірістегі дамуды жүзеге асыру және оларды одан әрі қолдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Есептеу химиясының заманауи әдістері (ағылшынша)
  Несиелер: 5

  Білімі: ТКанттық химияның негізгі жуықтауы; ТКанттық-химиялық есептеулердің негізгі әдістерінің негізгі принциптері; ТКанттық-химиялық есептеулердің жартылай эмпирикалық, эм-пирикалық емес және гибридті әдістерінің теориялық негіздері Біліктілігі: молекулалардың құрылымын, химиялық байланыстың табиғатын және химиялық қосылыстардың мүмкін қасиеттерін бағалау үшін осы ақпаратты қолдануға; молекулалардың есептік параметрлері мен олардың физика-химиялық қасиеттері ара-сындағы корреляцияны орнату Дағдылар: ком

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Заманауи зерттеу әдістерін және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, тиісті кәсіби салада ғылыми-зерттеу қызметін өздік жүзеге асыра білу

 • Код ON2

  Химия және химиялық технология саласындағы жалпы білім беру, орта кәсіби оқу орындарында және жоғары білім ұйымдарында оқытушылық қызметке дайындық

 • Код ON3

  Ғылыми тәжірибелер нәтижелерін өңдеу және өздік ғылыми зерттеу жүргізу барысында ақпаратты жинау, өңдеу, сақтау және тасымалдау кезінде пайдаланылатын заманауи компьютерлік технологияларды меңгеру

 • Код ON4

  Кәсіби қызмет саласындағы өздерінің ана тілі мен шет тілдерінде ғылыми-педагогикалық қарым-қатынастың заманауи әдістері мен технологияларын университетте арнайы пәндерді зерттеуге және оқытуға мүмкіндік беретін деңгейде пайдалануға дайындық

 • Код ON5

  Өзіндік кәсіби және жеке даму мәселелерін жоспарлау және шешу мүмкіндігі

 • Код ON6

  Химиялық ғылымның дамудың негізгі кезеңдері мен заңдылықтары бойынша білімдерін көрсетеді, жаңа бағыттардың пайда болудың объективті қажеттілігін түсінеді, фундаменталды химиялық түсініктер мен химияның әдістемелік аспектілерін, ғылыми білімнің формалары мен әдістерін, олардың химиктерді жалпы білім беру кәсіби даярлаудағы рөлін түсінеді

 • Код ON7

  Зерттеу жұмысында қазіргі заманғы ғылыми жабдықтармен жұмыс істеу және жұмыс принциптерін түсінуді көрсетеді

 • Код ON8

  Метрология, сапа, стандарттау бойынша нормативтік құжаттарды іс жүзінде пайдалану мүмкіндігін көрсетеді; еңбек қауіпсіздігі, еңбек қорғау, өрт қауіпсіздігі және еңбекті қорғау нормаларын қолдануға қабілетті

 • Код ON9

  Ғылыми жетекші ұсынған тақырып бойынша зерттеу бағытын тандау мақсатында ғылыми әдебиеттерді талдау және өздік зерттеу жоспарын құрастыру білімдерін көрсетеді; химияның тандалған саласында практикалық жұмыс теориясы мен дағдыларын меңгеру, алынған нәтижелерді талдау қабілеті, қажетті қорытындыларды жасап, сөйлемдерді құрастыру

 • Код ON10

  Химия саласындағы инновацияның қазіргі заманғы проблемаларын сыни түрде талдау, мақсаттарды қою және зерттеу бағдарламаларын әзірлеу, алынған нәтижелерді түсіндіру, ұсыну және қолдану дағдысын көрсетеді.

Top