Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B06103 Есептеуіш техника және бағдарламалық қамтамасыз ету в Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

 • Математика
  Несиелер: 5

  Сызықтық алгебра және Аналитикалық геометрия элементтері.Математикалық талдауға кіріспе. Бір айнымалы функцияны дифференциалдық есептеу. Бір айнымалы функцияны интегралдық есептеу. Кешенді сандар, олардың формалары, өту формулалары. Көптеген айнымалылардың функциялары, анықтау аймағы, қасиеттері, графиктері, шегі. Дифференциалдық теңдеулер, түрлері және шешу әдістері. Сандық және функционалдық қатарлар. Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика элементтері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бизнес негіздері
  Несиелер: 5

  Бизнес түсінігі, даму тарихы. Орта, шағын бизнесті ұйымдастыру. Ірі бизнесті ұйымдастыру. Венчурлік бизнесті ұйымдастыру. Бизнес түрлерін жіктеу. Бизнесті жүргізу нысандары. Бизнес субъектілерін тіркеу тәртібі. Кәсіпорынның банкроттығы және таратылуы. Бизнес инфрақұрылымын құрудың объективті қажеттілігі. Бизнестегі персоналды басқару және іскерлік этика бизнес инфрақұрылымының элементтері. Бизнестегі менеджменттің негізгі принциптері. Бизнес жоспарлау негіздері

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тілдер және программалау технологиясы
  Несиелер: 3

  ДК бағдарламалық құралдары. Бағдарламалаудың технологиялық негiздерi. Бағдарламалаудың автоматизация әдісі. Бағдарламалау методологиясы. Бағдарламаны өңдеудің деңгейлері мен этаптары. Бағдарламалау технология негіздері. Си тілінде бағдарламалау. Тіл элементтері, мәліметтер типтері, операциялар. Си тілінің операторлары. Си тілінде күрделі типтердің қолданылуы. Массивтер. Символдар және жолдар. Процедура және функциялар. Файлдар. Delphi және Visual Basic тiлдерiнiң басқарушы құрылымдары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Физика
  Несиелер: 5

  Үдемелі қозғалыстың кинематикасы. Айналмалы қозғалыс кинематикасы. Үдемелі қозғалыс динамикасы. Айналмалы қозғалыс динамикасы. Жұмыс, қуат және энергия. Гидродинамика. Тербеліс қозғалысы. Толқындар. Молекулалық физика. Идеал газдың МКТ негізгі теңдеуі. Максвеллдің таралу заңы. Больцманның таралу заңы. Құбылыс көшіру. Нақты газдар. Термодинамика заңдары. Циклдар. Жылу қозғалтқыштары. Капиллярлы құбылыстар. Электростатика. Тұрақты электр тогы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Алгоритмдеу және программалау
  Несиелер: 4

  Алгоритмдер. Алгоритмдерді өңдеу принциптері. Цикл операторларының құрылымы. Алгоритмдерді талдау. Алгоритмдердің күрделілігін бағалау. Функциялардың өсуі. Қарапайым рекурсиялар. Деректер түрлері. Құрылымдық және базалық деректер типтері. Көрсеткіштер. Динамикалық жады түсінігі. Деректер құрылымы. Деректер құрылымын өңдеу алгоритмдері. Деректердің абстрактілі түрлері. Жолдарды өңдеу алгоритмдері. Рекурсивті Алгоритмдер. Сұрыптау алгоритмдері. Іздеу алгоритмдері. Жолдарды өңдеу алгоритмдері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби шет тілі
  Несиелер: 5

  Мамандық бойынша болашақ мамандықтың ерекшеліктерімен белгіленетін студенттердің шет тілін үйренудегі қажеттілігін есепке алуға негізделген кәсіптік-бағдарлы оқыту, қосымша кәсіби білім алу, лексикалық минимум алу, терминологияны оқу, студенттерді ғылыми мақалалар мен жарияланымдарды өз бетінше оқуға дайындау, кәсіби тілде қарым-қатынас жасау

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Математикалық модельдеу және сандық әдістер
  Несиелер: 3

  Экономикадағы математикалық модельдеу. Нарықтық экономика жағдайында экономикалық-математикалық әдістер негізінде кәсіпорындардың қызметін басқару міндеттерін қою, шешу және талдау принциптері мен әдістерін сандық интегралдау. Сызықты программалау есебінің жалпы түрі. Бір айнымалы функциялар. Дөңес жиындар мен дөңес функциялар. Дөңес функция экстремумы теоремасы. Шексіз евклидтік кеңістіктегі сызықтық операторлар. Үздіксіз оператордың симметриялық толық өзіндік мәні мен меншікті векторы теоремасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сандық схемотехника
  Несиелер: 5

  Логика және цифрлы схематехника негіздері. Логикалық алгебраның негізгі ұғымдары. Логикалық элементтер. Логикалық алгебраның негізгі заңдары. Комбинациялы сұлбалар. Шифраторлар және дешифраторлар. Мультиплексорлар және демультиплексорлар. Сумматорлар. Компараторлар. Триггерлі құрылғылар. Асинхронды және синхронды триггерлер. Регистрлер. Жады регистрлері. Реверсивті регистрлер. Әмбебап регистрлер. Санағыштар. Реверсивті санағыштар. Цифрлы есте сақтау құрылғылары. Есте сақтау құрылғыларының параметрлері және классификациясы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электроника
  Несиелер: 5

  Электрониканың қысқаша даму тарихы. Жартылай өткізгіштер-дің негізгі физикасы p-n өткелдер теориясы. Диодтар. Диодтардың сипаттамасы, құрылысы және оларды қолдану негізі. Транзисторлар. Биполярлы транзистор мен өндірістік транзистордың жұмыс істеу принципі және құрамы. Тиристор. Тиристорлар: конструкциясы, типтері және қосылу түрлері, жұмыс істеу принциптері. Күшейткіштер. Классификациясы, күшейткіштерді құру принципі. Ортақ коллекторлы күшейткіштер. Дифференциалды күшейткіш. Операционды күшейткіш.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сандық әдістер
  Несиелер: 3

  Өндірісті жоспарлау есебінің қойлымы және Сандық интеграциялау. Сызықты программалау есебінің жалпы түрі. Сызықты программалау есебінің стандартты, канондық түрлері. Таяныш жоспарын біртіндеп жақсарту әдісінің (ТЖБЖ) алгебрасы. Симплекстік кестелердегі әдістің алгоритмі. М-әдісі. М-есебінің тиімді шешімдеріне байланысты теоремалар. Нақты сандар, сандық тізбектер. Бір айнымалы функциялар. Функцияның шегі. Функцияның үзіліссіздігі. Бір айнымалы функциялардың дифференциалдыќ есептеулері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби орыс/қазақ тілі
  Несиелер: 5

  Кәсібилендіру терминологияны терең ұғынуға және бекітуге, ғылыми сөйлеу стиліне тән құрылымдарды қолдану дағдыларын қалыптастыруға ықпал ететін арнайы лексиканы іріктеумен қол жеткізіледі. Бұл студенттердің өзіндік жұмысын белсендіруге, кәсіби сөйлеу, ғылыми және іскерлік сөйлеуде теориялық мәліметтерді зерделеуге ықпал етеді. Кәсіп саласы бойынша сөйлеу деңгейлерін кеңейту; терминдерді пайдаланып, кез-келген жағдаятта еркін сөйлесу; өз ойын дұрыс, жүйелі айта алатын дәрежеге жеткізу; естумен қабылдаған мәліметті қорытуға, мәтін, өз мамандықтарына сәйкес еңбектер мен ғылыми зерттеулерді оқып, негізгі ақпаратты ала білу дағдысын қалыптастыру,іс қағаздарын сауатты толтыру, ғылыми жұмыстарды мемлекеттік тілде қорғау деңгейлерін кеңейту.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мобильді құрылғылардың операциялық жүйелері
  Несиелер: 5

  Мобильді құрылғылар мен түрлі платформаларға арналған платформаларды шолу. Android-тарих, iOS-тарих әзірлеушілерінің институты, ОЖ архитектурасы, құрылымы және қосымшалар компонттері. Мобильді қосымшаларды әзірлеуге кіріспе. Android үшін қосымшалардың архитектурасы. Пайдаланушы интерфейсі. Android үшін қосымшаларды әзірлеу құралдары: Android Studio, Android NDK. Android-қосымшалардың негізгі түрлері. Қосымша архитектурасы, негізгі компоненттер: Activities, Services, Content Providers, Broadcast Receivers. Android деректер базасымен, графикамен жұмыс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Операциялық жүйелер негіздері
  Несиелер: 5

  Операциялық жүйелердің даму тенденциялары. Операциялық жүйелердің архитектурасы.Операциялық жүйелердiң классификациясы. Енгiзу-шығарумен басқару. Басқару жүйелерiнiң тағайындау және функциялары. Программалау. Көп қолданушы жұмыс тәртiбi. Әмбебап басқару жүйелерi. БЖ және олардың тасымалданғыштығының құрастыруын модулдiк құрылым. Процессормен басқару. Файл жүйесi. Жадты басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Басқару мо-дельдері мен әдістері
  Несиелер: 5

  Модель. Модель туралы түсінік. Модельдерге талап. Модельдеу теориясының негізгі түсініктері. Модельдеу түрлерінің классификациясы. Модельдеудің матемаикалық моделі. Регрессивті анализді қолданумен полиноминальді модельдерді құру. Математикалық бағдарламалаудың есеп классификациясы және қаулысы. Бағытталған және бағытталмаған графтар теориясы. Сызықтық емес бағдарламалау. Динамикалық бағдарламалау. Ойын модельдері. Кездейсоқ функциялар теориясы. Монто-Карло әдісі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 5

  Кәсіпорын-экономиканың негізгі буыны. Ұйымның өндірістік және ұйымдық құрылымы. Өндіріс түрлері және өндірістік үрдісті ұйымдастыру. Кәсіпорынның негізгі және айналым қорлары. Ұйымның еңбек ресурстары. Кәсіпорынның даму стратегиясы. Өндіріс шығындары және өнімнің өзіндік құны. Кәсіпорынның баға саясаты. Өнімнің сапасы және кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі. Ұйымның инновациялық және инвестициялық қызметі. Кәсіпорынның шаруашылық қызметінің тиімділігін бағалау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Операциялық жүйелер
  Несиелер: 5

  Басқару жүйелерiнiң классификациясы. Енгiзушығарумен басқару. Басқару жүйелерiнiң тағайындау және функциялары. Программалау. Көп қолданушы жұмыс тәртiбi. Әмбебап басқару жүйелерi. БЖ және олардың тасымалданғыштығының құрастыруын модулдiк құрылым. Процессормен басқару. Файл жүйесi. Жадты басқару. Жергілікті және ғаламдық компьютерлік желілер, ақпаратты өңдеудің желілік технологиялары, Операциялық жүйелерді орнату және конфигурациясы, Операциялық жүйелердегі қауіпсіздік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономикадағы моделдеу әдістері
  Несиелер: 5

  Экономикалық моделдеуге кіріспе. Экономикалық модельдердің ерекшеліктері. Экономикалық моделдеу: классика және түрлері. Модель-деу әдістері. Экономикалық теория модельдері. Кәсіпорынды басқарудағы сараптамалық әдістер. Экономиканы оңтайландырудың сызықтық математикалық модельдері. Басқару қызметіндегі ойын теориясының әдістері. Ұйым қызметінің тиімділігін талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бизнесте бағдарламалық қамтама-сыз ету
  Несиелер: 5

  1С: Кәсіпорын бағдарлама жүйесінің компо-ненттері мен бағдарламалардың құрылымы. "Бухгалтерлік есеп", "жедел есеп" және "есеп" компоненттері. 1С: Бухгалтерия, 1С: сауда және қойма, 1С: еңбекақы және кадрлар бағдарламалары-мен байланысы. 1С: Бухгалтеря бағдарламасының түрлері: базалық нұсқа, стандартты нұсқа, ПРОФ нұсқасы, Microsoft SQL Server жүйесімен жұмыс істеуге арналған нұсқа. 1С:Бухгалтерия бағдарламасының интерфейсі және есеп жүргізу кезіндегі негізгі операциялар. 1С:Бухгалтерия бағдарламасында конфигурация теңшеу және бағдарламалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өндірістік менеджмент
  Несиелер: 5

  Өндірістік менеджменттің мәні. Өндірістік менеджменттің негізгі функциялары. Өндірістік менеджменттің ғылым ретіндегі эволюциясының кезеңдері. Басқару циклінің құрылымы.Кәсіпорын мен ұйымның мәні. Кәсіпорынның ішкі және сыртқы ортасы. Өндірістік процесс және оның кәсіпорында жіктелуі. Өнім сапасының стандарттары. Өнімнің сапасын бағалау әдістемесі. Шығарылатын өнімнің ақауы және оны бағалау және есепке алу тәсілдері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономикадағы Web-технологиялар
  Несиелер: 5

  WEB технологиялар туралы түсінік. WEB технологиялар типтеріне шолу. WEB технологияларды қолдану ортасы. Ғаламтордағы Клиент-серверлік архитектура. Әртүрлі деңгейдегі желілердегі WEB технологиялар. ISP, POP, NAP, "соңғы миля" ұғымдары. TCP / IP протоколдарының стегі. WEB технологиялар негіздері. SI моделінің қолданбалы деңгейдегі протоколдары. WEB қосымшаларды құру технологиялары. Статикалық және динамикалық WEB-беттер. WEB сервердің жұмыс механизмі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономикадағы Мультимедиа технологиясы
  Несиелер: 5

  Мультимедиа туралы негізгі түсінік. Оптикалық дисктер: жұмыс істеу принциптері, құрылғылар, перспективалары. MP3- және MD-плеерлары. Дыбыстық карталар. Видеоконференциялар. Графикалық ақпаратты өңдеу технологиясы. Қазіргі заманғы графикалық акселаторлар. Позицияланатын 3D дыбысты құру технологиясы..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономикадағы операцияны зерттеу негіздері
  Несиелер: 5

  Операцияларды зерттеу және модельдеу теория-сының жалпы түсінігі. Экономикалық есептердің сызықтық модельдерін талдау. Көліктік есеп. Есепті қою, шешу әдістері. Сызықтық бағдарламалау бүтінсандық есептері. Оларды шешудің кейбір әдістері мен талдауы. Сызықтық емес есептер. Оларды шешудің кейбір әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мультимедиалық технология
  Несиелер: 5

  Мультимедиа туралы негізгі түсінік. Оптикалық дисктер: жұмыс істеу принциптері, құрылғылар, перспективалары. MP3- және MD-плеерлары. Дыбыстық карталар. Видеоконференциялар. Графикалық ақпаратты өңдеу технологиясы. Қазіргі заманғы графикалық акселаторлар. Позицияланатын 3D дыбысты құру технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік ақпаратты қорғау әдістері мен құралы
  Несиелер: 5

  Ақпараттарды компьютерлік жүйелерде қорғау-дың пәні. Компьютерлік жүйелердегі ақпараттарды қорғау объектілері мен субъектілері. Ақпараттарды өңдеудің автомат-тандырылған жүйелерідегі (АӨАЖ) қорғау әдістері. Енуді шектеу.Аппараттық қамтамасыз етуші жабдықтарға енуді бақылау. АӨАЖ –дегі ақпараттарға енуді бақылау және шектеу. Ақпараттарды кездейсоқ әсерлерден қорғау әдістері. Ақпараттарды апатты жағдайлардан қорғау әдістері. Ақпараттарды заң жүзінде қорғау мүмкіндіктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Web-технологиялар
  Несиелер: 5

  WEB технология туралы түсінік. WEB технология типтерін қарау. WEB технологиялардық қолданылу ортасы. Интернетте клиент-серверлік архитектура. Әртүрлі деңгейдегі желілердегі WEB технология. ISP, POP, NAP, «соңғы миля» түсініктері. TCP/IP протоколдар стегі. WEB технология негіздері. Статистикалық және динамикалық WEB- беттер. WEB сервер жұмысының механизмі. WEB қосымшалардағы графика.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпаратты қорғаудың негіздері мен әдістері
  Несиелер: 5

  Ақпаратты қорғау. Ақпарат қауіпсіздігі. Ақпараттық жүйелер-дің бағдарламалық және аппараттық платформасын талдау. Ақпараттық жүйелердің қауіпсіздік модельдері. Қорғау және қауіпсіздік жүйелерін практикалық іске асыру мысалдары. Ақпараттық жүйенің негізгі сипаттама-лары. Ақпараттық қорғаудың дұрыс әдіснамасы. Ақпаратты қорғау шаралары. Қорғау процестерін оңтайлы басқару. Қорғау жүйесін бағалау. Компьютерлік жүйелердің қауіпсіздігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жүйелік бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Жүйелік бағдарламалаудың мақсаты мен міндеттері. ОЖ құрудың қысқаша тарихы. Үрдістер және ағындарды басқару. Үрдіс және ағын түсініктері. Үрдіс деректерінің басқарылушы құрылымдары. Ағын қүйлері. Үрдістердің және ағындардың синхронизациясы Жадыны басқару жүйелері. Әртүрлі операциялық орталарда виртуальды жадының ұйымдастырылуы. Файлдық жүйелер. Файлдық жүйелердің функциялары Жадыға бейнеленетін файлдар. Динамикалық байланысатын кітапханалар. Windows жүйесінде қауіпсіздікті басқару.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Операцияны зерттеу негіздері
  Несиелер: 5

  Операциялық жүйенің анықтамасы. Операциялық жүйенің даму кезендері. Операциялық жүйенің классификациясы. Дисктік операциялық жүйелер, олардың түрлері. Желілік ОЖ. ОЖ құрудың негізгі принциптері. Бір қолданушылық операциялық жүйенің құрылымы. Көпесептелік операциялық жүйенің құрылымы. Басқару жүйелерiнiң классификациясы. Енгiзу-шығарумен басқару. Басқару жүйелерiнiң тағайындау және функциялары. Программалау. Көп қолданушы жұмыс тәртiбi. Әмбебап басқару жүйелерi. Процессормен басқару. Файл жүйесi. Жадты басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономикалық ақпараттық жүйелер теориясы
  Несиелер: 5

  ЭАЖ міндеттері. ЭАЖ құрылу және жұмыс істеу принциптері. Ақпараттық жүйенің даму этапы, процестері. Экономиикалық ақпараттық жүйелердің классификациясы. Экономикалық ақпараттық жүйелер компоненттері. Экономикадағы ақпараттық технологиялар. Ақпараттық технологияларды экономика саласында пайдалану. Ақпараттық жүйенің құрылу этаптары. Бизнес–процестер моделінің қазіргі кезде сай түзілуі. Банк технологиясын автоматтандыру отандық жүйелерінің ерекшеліктері. БЖА классификациясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бағдарламаларды өңдеудің құрал-жабдықтары
  Несиелер: 5

  Бағдарламаларды өңдеудін аспаптық құралдарының даму тарихы. Қазіргі заман жабдықтық құралдарының негізгі ерекшеліктері және классификациясы. Бағдарламаның компиляциясы мен үйлесімделуі. Қазіргі заман талабына сай CASE – технологиялар. CASE – құралдарының сипаттамасы және классификациясы. Құрылымдық түрдегі CASE – жүйелер (BPWin, ERWin). Ұғымдарды анықтау: бағдарлама, бағдарламалаудың деңгейлері және категориялары, жабдықтары және бағдарламаларды өңдеу. Өңдеу тәртібі. BPWin құралының көмегімен бизнес - үдерістері моделдеу. Унифицирленген моделдеу тілі UML. Тілдің кілттік аспектілері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ЭЕМ және кешендер мен жүйелерді ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  ЭЕМ, жүйелерін, есептеу тораптарын құру және ұйымдастыру принциптері. ЭЕМ сұлбатехникалық негіздері. ЭЕМ арифметикалық негіздері. ЭЕМ логикалық жобалаудың негіздері. Автоматтарды матрицалық ҮШС-те жобалау. ЭЕМ жады. ЭЕМ ішкі жадын ұйымдастыру: жедел, аса жедел, тұрақты, аралық және ФЛЭ жады. Процессорлар. Арифметикалық процессорлар құрылымы. Есептеу кешендері мен тораптарын ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Автоматтан-дырылған жобалау жүйелері
  Несиелер: 5

  AutoCAD жөнінде жалпы мәліметтер. Программаны орнату. AutoCAD жүйесінің негізгі функцияларын басқару. AutoCAD редакторының командалары. Графикалық редактордың экрандық құрылымы. Редактор жұмысының бастапқы сеансы. Сызбаны түзету. Материалдарды қағазға басып шығару. Үш өлшемді модельдеу. Қатты денелі объектілер және оларды түзету командалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 5

  Нүктенің проекциясы. Аксонометриялық проекциялар. Түзу. Жазықтық. Проекция жазықтығын алмастыру әдісі. Айналдыру әдісі. Көпжақтылар. Көпжақтылардың қиылысуы. Қисық сызықтар. Айналдыру беттері. Беттердің өзара қиылысуы. Беттердің жазбасы. Конструкторлық құжаттаманы алу үшін компютерлік графика жүйесінде жобалау мен конструкциялауды меңгеру. Қатты денелердің жазықтықта және кеңістіктіктегі модельдерін құру, мүмкіндіктерін зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экономикадағы деректер базалары мен банкілері
  Несиелер: 5

  Деректер базасы және ДББЖ. Мәліметтер банкін қолданатын жүйелер. Деректер банкінде қолданатын тілдер: деректерді суреттеу тілі, деректер-і қимылдату тілі. Деректерді ұсыну деңгейлері: сыртқы, концептуалды, ішкі. Базадағы дерек-терге қолданылатын негізгі операциялар: жүктеу, түзету, іздеу, сұрыптау, қайта құру, реструктуризациялау. Деректер моделі. Иерархиялық, тораптық және реляциялық моделдер. Қазіргі заманғы ДББЖ-да деректер базасын құру. Деректер банкінің қолданушылары. Деректер банкінде сұраныстарды өңдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Есептеу жүйелерін және желілерін ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  ЭЕМ, жүйелерін, есептеу тораптарын құру және ұйымдастыру принциптері. ЭЕМ сұлбатехникалық негіздері. ЭЕМ арифметикалық негіздері. ЭЕМ логикалық жобалаудың негіздері. Автоматтарды матрицалық ҮШС-те жобалау. ЭЕМ жады. ЭЕМ ішкі жадын ұйымдастыру: жедел, аса жедел, тұрақты, аралық және ФЛЭ жады. Процессорлар. Арифметикалық процессорлар құрылымы. Есептеу кешендері мен тораптарын ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мәліметтер қорын жобалау
  Несиелер: 5

  Деректер қорын жобалау теориясының негіздері. Деректер модельдері: иерархиялық, желілік және реляциялық. ДҚБЖ классификациясы және салыстырмалы сипаттамасы. Деректер қорын жобалау. Жобалаудың негізгі принциптері; деректер қорының сипаттамасы. Деректер қорының логикалық және физикалық құрылымы.Қамтамасыз ету қайшылықсыз және деректер тұтастығын. Деректер қорының құрылымдарын жобалау құралдары. SQL және QBE сұраныстарының тілдері. SQL сұраулар. SQL тілінде деректерді өңдеу операторлары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ДББЖ бағдарламалау
  Несиелер: 5

  ДҚБЖ MS Access: тағайындалуы, ерекшеліктері: негізгі объектілері, жұмыс жасау принциптері. SQL сұраныс тілі. Негізгі құрылымдары, пайдалану мысалдары. Деректерді қосу, өзгерту, жою сұраныстары. SELECT құрылымы. Delphi-де деректер қорын бағдарламалау негіздері. Delphi-де деректер базасымен жұмыс. Деректер қорының Web-интерфейсі. PHP және MySQL.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Торлық және жүйелiк әкiмдiк ету
  Несиелер: 4

  OSI моделі, жеті деңгейі. Протоколдар және стандарттар. TCP/IP протоколдар жиынтығы, компоненттері және мінездемесі. IP желілердегі мекен-жай. Желілік деңгей протоколдар негізінде желілердің біріктіру принципі. Физикалық схема және топология (жұлдызша, шина, сақина). Желілік әкімшілендірудің мақсаттары мен міндеттері. Желілік хаттамалар мен қызметтер туралы түсінік. DNS қызметі. Active Directory каталогтар қызметі. Деректердің резервті көшірмесін жасау мен қалпына келтірудің Internet Information Service.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компьютерлік жүйелердің интерфейстері
  Несиелер: 5

  Оператордың есептеу жүйесімен өзара байланыс интерфейсін инженерлік - психологиялық жобалау. Қолданушы интерфейсін жетілдіру принциптері. WIMP және SILK компоненттері негізінде қолданушы интерфейстерін классификациялау. Диалогтi өзара әрекеттесудiң түрлерi. Компьютерлiк жүйелердiң интерфейстерiнiң кешендi жобалауы. Компьютерлiк жүйелердегi қолданбалы, аппаратты және программалық интерфейстерiнiң өзара байланысы. Клиент ұғым - серверлiк компьютерлiк жүйелер. Компьютерлiк жүйелердегi өзара әрекеттесудiң интерфейстерiнiң дамытуының перспективалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бағдараламалау технологиясы
  Несиелер: 5

  ДК бағдарламалық құралдары. Бағдарламалаудың автоматизация әдісі. Алгоритмдік тілдері. Бағдарламалау методологиясы. Бағдарламаны өңдеудің деңгейлері мен этаптары. Бағдарламалау технология негіздері. Си тілінде бағдарламалау. Тіл элементтері, мәліметтер типтері, операциялар, Си тілінің операторлары. Си тілінде бағдарламалау. Си тілінде күрделі типтердің қолданылуы. Массивтер. Си тілінде бағдарламалаудың ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жоғары өнімді есептеу жүйелері
  Несиелер: 3

  Жоғары өнімді есептеуіш жүйелердің пайда болу және даму тарихы. Жоғары өнімді есептеуіш жүйелерді қолдану саласы. Есептеу жүйелерінің жіктелуі. Сәулет есептеуіш жүйелер. Жоғары өнімді есептеу жүйелерін бағалау. Жоғары өнімді есептеу жүйелерін бағдарламалау. Қосылатын жүйелер үшін жоғары өнімді есептеулер. Есептеуіш жүйе. Есептеуіш жүйе ресурстары. Есептеуіш жүйе түрлері. Есептеуіш жүйе жұмысының режимдері. Мультипрограммалау. Есептеуіш жүйе жұмысының бірпрограммалау жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компьютерлік желілер
  Несиелер: 5

  Желілік есептерді стандартизациялау. Компьютерлік желілер классификациясы. Компьютерлік желілер құру негіздері. «Протокол» және «интерфейс» негіздері. Компьютерлік желілердің аппартаы құралдары. Локальді желілерді қалыптастыру және құру технологиясы. Ethernet технологиясы. Локальді желі технологиясы. Token Ring стандарты. FDDI, CDDI стандарты. 100VG-AnyLAN стандарты. ARCnet, TCNS стандарты. Token Bus, Local Talk. Сети ISDN стандарты. X.25 желісі. Frame Relay желілері. TDM технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі заманғы есептеу жүйелерінің құрылысы
  Несиелер: 3

  Есептеу машиналарының даму кезеңдері. Қазіргі ЭЕМ жүйелерін, кешендерін құру принциптері. ЭЕМ тораптарды құруды ұйымдастыру. Процессорлар. Арифметикалық процессорлар құрылымы. Көппроцессорлы сәулет. Көпмашина-лы есептеуіш жүйе. Параллельді процессорлармен сәулет. Есептеуіш жүйе ресурстары. Аналық тақша. Чипсеттер құрылымы. Дербес компьютерлерді ұйымдастыру. Жүйелік интерфейстер. Операциялық жүйе. Программалау жүйесі. Қосымша жүйелердің даму этаптары. Виртуалды машина.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Объектіге бағытталған программалау
  Несиелер: 5

  Бағдарламалаудың негіздері. Объектілібағытталған бағдарламалауға кіріспе. Visual бағдарламалау ортасы Delphi. Басқару панелі және Delphi бағдарламалау ортасындағы құралдар тақтасы. Delphi тілінің басқару құрылымдары. Процедуралар мен функциялар. Массивтер Таңбалар мен жолдар. Delphi мультимедиа мүмкіндіктері. Delphi графикалық мүмкіндіктері. Концерттік қосымшалар. Анықтама жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инженерлiк және үш өлшемдi графика
  Несиелер: 5

  Негізгі геометриялық примитивтер мысалында екі өлшемді және үш өлшемді объектілерді салу. Кеңістіктегі объектілерді түрлендіру. Бояу үлгілерінің тапсырмасы. Текстураны салу. Техникалық бейнелерді құру. Нақты геометриялық объектілердің кешенді сызбаларын құру. Стандартты аксонометриялық бейнелер. Айналу осіне жалпы нүктесі бар конустық беттердің қиылысуы. Геометриялық модельдеудің осьтік қималары мен қималары.3D нысандарын жасау. Геометриялық модельдерді түрлендіру негіздері. Негізгі анимация. Байланыс және кері кинематика.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экономикада бағдарламалау
  Несиелер: 4

  Сызықты бағдарламалау. Сызықты бағдарла-малау есептері. Қосарлы есептер. Сезімталдықты талдау. Сызықты емес бағдарламалау әдістері. Математикалық бағдарламалау әдістері. Бағдарламалау модельдері. Динамикалық бағдарламалау модельдері. Желілік модельдерді құру ережесі. СМ параметрлері және оларды есептеу әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Есептеу жүйелерінің сәулеті
  Несиелер: 5

  ЭЕМ негізін ұйымдастыру. Компьютерлік жүйе элементтерінің құрамы мен белгіленуі. ЭЕМ жіктелуі. ЭЕМ-нің негізгі сипаттамалары мен параметрлері. ЭЕМ-де ақпараттың көрсетілуі. ЭЕМнің арифметикалық және логикалық негіздері. Цифрлық құрылғыларды логикалық жобалаудың теориясының негіздері. ЭЕМ-нің базалық элементтері, құрамы және сипаттамалары. Жадыны ұйымдастыру және шина интерфейсі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экономика және менеджмент саласындағы ІТ технология
  Несиелер: 5

  Экономикадағы ақпараттық технологиялардың маңызы мен орны. Инновациялық менеджмент негіздері. Қазіргі ақпараттық технологиялар және экономикадағы ақпараттық жүйелер. Экономикадағы ақпараттық технологиялардың рөлі мен орны . Экономикада заманауи ақпараттық техно-логияларды қолдану салалары. Ақпараттық технологиялардың жіктелуі. Биз-нес-аналитика жүйелері . ІТ енгізу және кәсіпорын қызметінде ІТ қолданудың экономикалық тиімділігін бағалау. Қазақстанда ІТ-технология жобасын енгізудің негізгі мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Java тілінде бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Java тілінде бағдарламалау негіздері. Java тілінің синтаксисі. Пайдаланушының графикалық интерфейсі. Апплеттер. Сервлеттер. Java Server Pages (JSP) технологиясы. Желілік мүмкіндіктер. Деректер базасына кіру. JavaBeans Технологиясы. Java тілінің озық технологияларын шолу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • С++ тілінде қосымшаларды өңдеу
  Несиелер: 4

  ДК бағдарламалық құралдары. Бағдарламалау-дың автоматизация әдісі. Алгоритмдік тілдері. Бағдарламалау методологиясы. Бағдарламаны өңдеудің деңгейлері мен этаптары. Бағдарламалау технология негіздері. Си тілінде бағдарламалау. Тіл элементтері, мәліметтер типтері, операциялар, Си тілінің операторлары. Си тілінде бағдарламалау. Си тілінде күрделі типтердің қолданылуы. Массивтер. Си тілінде бағдарламалаудың ерекшеліктері. Анықтама жүйесi. Символдар және жолдар. Консолды қосымша. Процедура және функциялар. Массивтер. Файлдар. Бағдарламашымен анықталатын мәлiметтердiң түрлерi.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • 1С: Кәсіпорын ортасын-да бағдарлама-лау
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы автоматтандырылған бухгалтерлік бағдарламалар. Бухгалтерлік тізім автомотизациясы бойынша бағдарламалық өнім классификациясы. 1С кәсіпорын 8.2 платформасымен танысу. 7.7 және 8.2. Болжамның салыстырмалы анализы. Конфигурацияның ішкі жүйесінің жасалуы. Құжат объек түрінің жасалуы. Рәсімдерге кіріспе. Негізгі формалар и модулдердің механизмдерін жасау. Тіркелімдер. Тіркелім жасау және жинақтау. Есептер жасау. Макеттерді түзету. Бухгалтерлік есеп.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Есептеу кешендер және жүйелердің сенімділігі
  Несиелер: 4

  ЭЕМ, жүйелерін, есептеу тораптарын құру және ұйымдастыру принциптері. Сенімділік табиғаты. Сенімділік терминологиясы. Сенімділіктің басы. Объектінің қүйлері. Істен шығудыңтүрлерін зерттеу. Объектілердің қасиеттері. Сандық көрсткіштері. Үздіксіз жұмыс істеудің ықтималдығы. Сенімділіктің типтік зандары. Сенімділікке сынау Байес теоремасын колдану. Қайта калпына келтірілмейтін жүйелердің сенімділігі. Қалпына келтіру үрдістері. Қалпына келтірілетін жүйелердің сенімділігі. Құрылғыларды қолданудың тиімділігі. Тиімді жоспарлы ескерту жұмыстары. Ауыстыру моделі. Тобымен ауыстыру әдісі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржы-экономикалық қызметтегі компьютерлік желілер
  Несиелер: 5

  Компьютерлік желілер. Негізгі ұғымдар. Қаржы-экономикалық қызметтегі компьютерлік желілер. Компьютерлік желілердің жіктелуі. Желілік модель түсінігі. OSI желілік моделі. Желіге қатынау әдістері. Жергілікті есептеу желілері. Жаһандық желі. Халықаралық Internet желісі. Internet Мүмкіндіктері. Электрондық пошта. Интернет ұйымдастыру. Интернет іздеу технологиясы. Интернет-технологиялардың даму болашағы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде тұлғааралық әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас жасау қабілеті; қазіргі әлемдегі ұтқырлыққа, сыни ойлауға және дене бітімін өзін-өзі жетілдіруге қабілеттілігі, Қазақстанның тарихи және экономикалық дамуының өзіндік ерекшелігін терең түсіну және ғылыми талдау негізінде азаматтық позицияны көрсету қабілеті (N 1).

 • Код ON2

  әлеуметтік-гуманитарлық пәндердің базалық білімін ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби коммуникацияның әр түрлі салаларында жағдайлар бере білу; нақты ғылымды зерттеудің ғылыми әдістері мен тәсілдерін пайдалану; тұлғалық және кәсіби бәсекеге қабілеттілігін көрсету; қазақстандық қоғамның қоғамдық, іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларына сүйену (N 2)

 • Код ON3

  ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, ақпараттық және библиографиялық мәдениет негізінде кәсіби қызметтің стандартты міндеттерін шеше білу, кәсіби қызметте жаратылыстану-ғылыми және жалпы техникалық пәндердің негізгі заңдарын қолдану. (N 3)

 • Код ON4

  бөлімдерді, зертханаларды, офистерді компьютерлік және желілік жабдықтармен жарақтандыруға арналған бизнес-жоспарлар мен техникалық тапсырмаларды әзірлеу , жобаларды басқаруда классикалық концепциялар мен меаптажмент модельдерін қолдану (N 4)

 • Код ON5

  ЭЕМ және әртүрлі архитектуралық жүйелер үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді жасауға, бағдарламалық өнімдерді жобалауға, құрастыруға және тестілеуге, сондай-ақ бағдарламалық қамтамасыз етуді құрастырудың формальды әдістерін модельдеуге, талдауға және қолдануға қабілетті (N 5)

 • Код ON6

  практикалық есептерді шешу үшін бағдарламалық құралдарды қолдану әдістемесін меңгеру, бағдарламалық кешендер мен деректер базасының компоненттерін әзірлеу, қазіргі заманғы аспаптық құралдар мен бағдарламалау технологияларын пайдалану (N 6)

 • Код ON7

  операциялық жүйелерді, желілік технологияларды, бағдарламалық интерфейсті әзірлеу құралдарын, компьютерлік графиканы қолдана алады, жоғары деңгейлі тілдер мен формальды ерекшеліктердің әдістерін, деректер қорын басқару жүйелерін қолдана алады (N 7)

 • Код ON8

  әртүрлі бағдарламалық және аппараттық қорғау құралдарын пайдалана отырып, желілік қауіпсіздіктің бұзылуына қарсы іс-қимыл шараларын жүзеге асыру(N 8)

 • Код ON9

  объектілер мен процестерді жүйелі талдау әдістерін, операцияларды зерттеу және шешім қабылдау, электронды схемаларды, аппараттық-бағдарламалық кешендерді құру кезінде микропроцессорлық құралдарды меңгеру, сондай-ақ жүйелерді зерттеу және жобалау кезінде жүйелік модельдеу әдістерін, модельдеуші алгоритмдердің сұлбаларын, модельдеуші жүйелерді модельдеудің қолданбалы бағдарламалар пакеттерін және модельдеу тілдерін меңгеру қабілеті (N9)

Top