Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D01701 Шет тілі: екі шет тілі в Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

 • Академиялық хат
  Несиелер: 5

  Курс докторанттың жазу дағдыларын дамытуға және академиялық бағыттағы мәтіндерді жазудың практикалық дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Курстың мазмұны ғылыми жанрдағы, яғни ғылыми мақала, баяндамалардың тезистері және ғылыми мәтіндердің презентациялары ғылыми зерттеулерді сипаттауға арналған метатілдің ерекшеліктерін зерттеумен, сонымен қатар ағылшын тілінде ғылыми еңбектер жазу мен байланысты. Нәтиже сінде академиялық мәтінді құру шеберлігі оның құрылымы, мақсаттары, жанрлық және стильдік ерекшеліктері туралы білім қалыптасады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Курс зерттеу тәсілдері мен әдістерін ажырата білу және қолдану қабілетін дамытуға бағытталған; Зерттеу әдістемесіне сәйкес зерттеудің нәтижесінде алынған мәліметтерді талдау; теориялық және нақты материалдарды түсіну және жалпылау, арнайы ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру; лингводидактика мен мәдениетаралық қатынас тоғысында қазіргі талаптарға сәйкес теориялық және қолданбалы ғылыми бағыттың ерекшеліктеріне негізделген ғылыми инновациялық зерттеулерде құзыреттілікке негізделген тәсілді игертуді көздейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көптілділік және шет тілдік білім беру
  Несиелер: 5

  Курс көпмәдениеттілікті мемлекеттің және әлемнің қоғамдық-саяси дамуындағы заманауи тенденцияларға сәйкес келетін ажырамас сипаттама ретінде қалыптастыруға бағытталған; көптілділік жағдайында қазіргі заманғы құзыреттілік-әдістемелік тұрғыдан шетел тілінің білім беру парадигмасын модельдеу. Курстың әдіснамалық негізі - мәдениетаралық коммуникация мәселелерін зерттеуге тұлғаға бағытталған тәсіл арқылы жүзеге асырылатын философиялық-антропоцентристік (гуманистік) принцип; шет тілдерін игеру мен оқытудың заңдылықтары және шет тілінде білім беруді ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Когнитивті лингвистиканың қолданбалы аспектілері
  Несиелер: 5

  Курс кәсіби қызметте әдіснамалық мәселелерді шешуге арналған когнитивтік лингвистика саласындағы маңызды ұғымдар мен ғылыми терминологияны игеруге бағытталған; курс когнитивтік лингвистиканың қалыптасу көздері мен кезеңдерін қарастырады. Концептілер әлемнің тілдік бейнесі ретінде зерттеледі; өзінің кәсіби қызметіндегі әдістемелік мәселелерді шешу үшін когнитивтік лингвистика саласында зерттеулер жүргізетін ғылыми топтардың жұмысына қатысуды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан мен шет елдегі шет тілдік білім берудің деңгейлері мен мазмұны
  Несиелер: 5

  Курс шетел тілін оқытудың қазіргі заманғы тұжырымдамасының әлеуметтік-педагогикалық талаптарына сәйкес келетін мамандарды кәсіби және пәндік даярлау сапасын қамтамасыз етуге бағытталған. Курс Қазақстан Республикасында білім беру саласындағы қолданыстағы нормативтік-құқықтық базаны, Қазақстан Республикасында білім беруді дамыту тұжырымдамасын, техникалық және кәсіптік білім беру туралы конвенцияның, Лиссабон конвенциясының, Декларацияның мәселелерін зерттейді. Жоғары білім бойынша Дүниежүзілік конференциясының, Болоньяда өткен Еуропа елдері министрлерінің кездесуі, ЮНЕСКО-ның өмір бойы білім беру бойынша ұсыныстары қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілдік білім берудің әдістемесі мен технологиясы
  Несиелер: 5

  Курс дамытушы технологиялардың тұжырымдамалық негіздерін игеруге, оның тұлғалық және лингвистикалық дамуына барынша бағытталған, қоғамның талаптарына және білім беру парадигмасына жауап беретін шет тілін оқыту әдістерін талдамалық бағалау, таңдау және енгізу үшін жеткілікті; оқу үрдісін жобалау, білім беру жағдайына сәйкес оқыту әдістері мен технологияларын таңдау; білімалушылардың оқу жетістіктерін бағалау; жобалық және инновациялық қызметті ұйымдастыру дағдылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Екінші шет тілінің салыстырмалы лингвомәдениеттану
  Несиелер: 5

  Салыстырмалы мәдени лингвистика тіл мен мәдениеттің өзара байланысы туралы ғылым ретінде тілдік материал арқылы халықтардың табиғаты, менталитеті, әдет-ғұрпы мен дәстүрлері туралы қызықты ақпарат алуға мүмкіндік береді. Салғастырылып отырған тілдердің лингвистикалық бірліктерінің мәдени негіздері сыртқы формасын олардың терең семантикасымен байланыстыруға мүмкіндік береді. Курс тілдік материалды сыни тұрғыдан талдау дағдыларын игеруге және білімді ғылыми зерттеулерге енгізуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON5

  ғылыми және ғылыми-көпшілік мәтіндердің қазақ, орыс және шетел тілдеріндегі әртүрлі мәтіндерінде (ғылыми баяндама, тезистер, ғылыми мақала, монографиялық зерттеулер және т.б.) зерттеу нәтижелерін ұсыну;

 • Код ON1

  ғылыми және практикалық мәселелерді шешуде, соның ішінде пәнаралық салаларда сыни тұрғыдан талдау, заманауи ғылыми жетістіктерді бағалау және жаңа идеялар тудыру;

 • Код ON6

  Ана және шетел тілдерінде өзіндік, инновациялық оқу материалдарын әзірлеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну; ғылыми этика қағидаларын ұстанады және ғылыми зерттеулер жүргізу кезінде ресми жарияланған ережелерді ұстанады.

 • Код ON2

  когнитивті лингвомәдени кешендерді зерттеудің барысындағы пәндік аспектілерін модельдеу;

 • Код ON3

  халықаралық қатысуымен зерттеу топтарының құрамында жан-жақты зерттеу жағдайында тұлғааралық қарым-қатынас мәдениетін иелену;

 • Код ON4

  қазіргі тіл білімінің негізгі ұғымдары мен категориялық аппараттарын меңгеруге сүйене отырып, салыстырмалы тарихи, типологиялық және салыстырмалы лингвистика саласындағы тәуелсіз ғылыми зерттеулерді жоспарлау және жүргізу;

Top