Жаңа білім беру бағдарламасы

7M02314 Филология (орыс) бейіндік в Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Менеджмент ғылым, практика және басқару өнері ретінде және оның қазіргі концепциясын түсіну, сондай-ақ осы тұжырымдаманы жаңа экономикалық жағдайларда отандық ұйымдарды басқарудың қажеттілігі мен міндеттеріне бейімдеу. Әртүрлі деңгейлерде тиімді басқаруды қамтамасыз ету әдістері, нысандары және механизмі. Персоналды басқарудың барабар әдістері және сауатты басқару шешімдерін қабылдау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Магистратурада шет тілін оқытудың негізгі мақсаты болашақ маманның кәсіби қызметінде тілді белсенді меңгерудің дағдылары мен іскерлігін одан әрі дамыту негізінде шет тілді білім берудің халықаралық стандарттары шеңберінде тілді жүйелі түрде тереңдетіп оқыту болып табылады.. Монологиялық сөйлеуде қарым-қатынастың әлеуметтік-мәдени және оқу-кәсіби саласындағы базалық тақырыптардың аясында өзіндік қабылдау тәжірибесі арқылы түсіндіре отырып, бірқатар дәйекті тұжырымдар түрінде жағдайлар мен оқиғаларды сипаттау

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дискурсты зерттеудің тәсілдері
  Несиелер: 4

  Магистранттар келесі тақырыптармен танысады: зерттеудің заманауи технологиялары мен дискурстың ауызша қызметімен байланысты, көп өлшемді лингвистикалық феномен ретіндегі сипаты; барлық қызметтері бойынша дискурс талдауының әдістері мен қабылдауы, сонымен қатар лингвистиканың өзіндік нысаны ретінде дискурсты оқуда зерттеу технологияларын білу. Пәннің мақсаты: магистрант-тарды дискурстың заманауи зерттеу технологияларымен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мәтін теориясы және дискурс
  Несиелер: 4

  Курс көркем мәтіннің жан жақты мүмкіндіктерін оқуға негізделген; филология магистрінің кәсіби дайындығы үшін керекті мәтін мағынасын түсіндіруге теориялық және практикалық жолдарды үйретуді көздейді. Сондай ақ нақты уақыт режимінде тлдің қызмет ету мәселелері, санаға әсер етеін дискурстың инновациялық бірліктері, грамматикалық категориялар және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әдебиеттанудың жаңа бағыттары
  Несиелер: 5

  Пән орыс және әлем әдебиетінің даму үлгісін, орыс және отандық әдебиеттің жаңа бағыттарын, қазіргі заманғы әдебиеттанудағы зерттеу әдістерін, қазіргі кезеңде филология ғылымының әдебиетін дамытудағы ұлттық-түпнұсқа, типологиялық жалпыға елеулі үрдістерді қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Филологиялық білім берудегі заманауи технологиялар
  Несиелер: 5

  Осы курсты оқыған кезде, филологиялық цикл пәндерін оқытудағы инновациялық тәсілдер заманауи білімнің ерекшеліктері мен бүгінгі қажеттіліктерге, магистранттардың өздерінің әлеуетіне байланысты оқу үрдісіне жаңалық енгізуін білдіреді. Бұл пәнді оқыған кезде филологиялық білім берудің қазіргі заманғы технологиялары туралы түсінік беру, тілдік пәндер әдіснамасы саласында кәсіби дағдылард

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Орыс тілі мен әдебиетін оқытудың заманауи әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттар арасында жоғары білім берудегі орыс тілі мен әдебиетін оқытудың заманауи әдістерін білу, оқытушылардың біліктілігін арттыру және сапасын жоғарылату, пән арқылы тілдік және кәсіби дамуды дамыту. Магистранттар филологиялық пәндерді оқытудың заманауи әдістерін біліп, тәжірибеде оқытудың заманауи әдістерін қолдануы керек. Магистранттар заманауи әдістер саласында кәсіби дағдыларды дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  "Басқару психологиясы" курсы басқару қатынастарын, басқару қызметін зерттеуге бағытталған. Пәнді оқу барысында басқару психологиясының даму кезеңдері қарастырылады., қазіргі басқару теориясының жағдайы. Ұйымның "ішкі" "сыртқы" ортасының ұғымдары, ұйымның моделі айқындалады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектепте әдебиетті оқыту әдістемелік негіздері
  Несиелер: 5

  Курсты оқыған кезде жоғары оқу орындарындағы әдебиеттерді оқытудың әдістемелік негіздерін, қазіргі заманғы оқу үрдісінде кредиттік оқыту талаптарына сәйкес келетін оқыту түрлері мен әдістерін меңгеру керек. Курстың мақсаты: әдеби пәндердің мазмұны мен құрылымы туралы нақты түсінік беру, оларды оқыту әдістемесі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көркем мәтінді интерпретациялау
  Несиелер: 5

  Пән көркем мәтіннің белгілерін және негізгі санаттарын, тұтас мәтінді құрастыру принциптерін, шығармашылық жұмыстың көркемдік құрылымын қалыптастыратын лингвистикалық материалды жүйелік ұйымдастыруды түсінуді, жазушының лингвистикалық стилін түсіндіретін көркемдік үлгілерді анықтауды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Эстетикалық теория негізіндегі әдебиет
  Несиелер: 5

  Курс эстетиканың философиялық негіздерін, өнер туындысын, жанрлық жіктеуді, эпикалық, лирикалық, драмалық жанрларды зерттеуді қамтиды. Көркем мәтіннің көп өлшемді мүмкіндіктерін зерттеуді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Орыс әдебиетінің жанрлық құрылымының семиотикасы
  Несиелер: 5

  Курсты оқыған кезде келесі тақырыптар терең қарастырылады: филологиялық пәндер шеңберіндегі семиотика; Филологияның негізгі салаларының бірі ретінде семиотикті қалыптастыру мен дамытудың негізгі кезеңдері; Семиотиктің негізгі заңдары; Қазіргі заманғы семиотиктегі бағыттар; Жанрлық құрылымдардың семиотикасы; Ауызша және шекаралық-ауызша мәтінді жеті еселі талдау негіздері. Пәннің мақсаты: гуманитарлық зерттеулердің супердисциплинарлы әдістемесі ретінде магистранттардың семиотиктерді арнайы тәртіптік және семиотиктер ретінде қабылдауын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  филология саласындағы ең озық білімдерді қоса алғанда, зерттеу саласында білім мен түсінігін көрсете отырып, филология пәндерінің кең ауқымды тіл мен әдебиетті дамытудың жалпы үрдісіне қалай кіріктірілгенін түсіндіру

 • Код ON2

  ұлттық және әлемдік классиктердің ең танымал және бағдарламаланған туындыларын жаңғырту;

 • Код ON3

  отандық, орыс және шетел әдебиетінің маңызы мен рухани және мәдени құндылығын таныту

 • Код ON4

  тіл мен әдебиеттің елеулі құбылыстарына пікір қалыптастыруды меңгеру

 • Код ON5

  қазіргі филология саласының әртүрлі ғылыми мектеп өкілдерінің тіл, әдебиет және мәдени құбылыстарды зерттеуге арналған әдістемелік тәсілдерін, тілдік және тілдік процестерді зерттеудің негізгі психолингвистикалық әдістерін талдау;

 • Код ON6

  педагогика және психология саласындағы білім беру мазмұнын таңдау, білім беру үдерісін жобалау формасын, әдістер мен құралдарды, білім беру технологияларын таңдау;

 • Код ON7

  диссертациялық зерттеудің құрылымдық бөліктерін жасау және жоспарлау

 • Код ON8

  еліміздегі филологиялық зерттеулердің одан әрі дамуын болжау

 • Код ON9

  : қазіргі заманғы гуманитарлық ғылымдар саласының отандық, орыс және шетел тіл білімі мен әдебиетінің орнын анықтау, оның ішінде функционалдық лингвистика, лингвистикалық мектептердің теориясы мен тұжырымдамалары, әдістер мен әдістемелерін анықтау, ғылыми теориялар мен филология тұжырымдамаларын зерттеу арқылы кәсіби құзыреттілігін кеңейту және жүйелі түрде тереңдету;

 • Код ON10

  заманауи маманның гуманитарлық ойлауын әмбебап антропософиялық критерийлеріне негіздей отырып, әлеуметтік шындыққа, бүкіл әлемге шығармашылық, сезімтал-көркемдік және көркемдік көзқарасқа негізделген кәсіби мәдениет элементі ретінде дамыту;

 • Код ON11

  студенттерге азаматтық қоғамды дамытудағы эстетикалық сана құндылықтарының мәртебесін көтеру, адам құқықтары мен бостандықтарын дамыту және оның тіл мәдениетін қалыптастыру идеясын қалыптастыру;

 • Код ON12

  отандық әдеби шығармаларды әлемдік мәдениеттің жетістіктері тұрғысынан сыни зерттеу және бағалай білу дағдыларын дамыту;

 • Код ON13

  мамандық бойынша пәндерді оқу мен оқытуда заманауи техникалық және бағдарламалық құралдарды, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану;

 • Код ON14

  ғылыми зерттеулерді жүзеге асырудағы отандық және шетелдік тәжірибені қолдану;

 • Код ON15

  ең жоғары әлеуметтік және эстетикалық құндылықтарға, гуманистік педагогиканың идеяларына бағыну;

Top