Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M08701 Ауылшаруашылық техникасы және технологиясы в Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

 • Жобалау және эксперименттік зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Аппараттарды ұтымды құрастыру және технологиялық процестерді есептеу негіздері. ТЭН-нің техникалық-экономикалық негіздемесі. Жоба алдындағы ізденістер. Ғылыми-техникалық ақпаратты талдау. Патенттік ізденістер. Ғылыми зерттеулерді коммерцияландырудың мәні

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Зерттеудің мақсаты: ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастыру. Курстың қысқаша мазмұны: Ғылым тарихы мен философиясын зерделеу ғылыми білімнің кумулятивті дамуына ғана емес, сонымен қатар ғылыми танымның әдістемелік құралдарының дамуына ықпал етеді. Ғылым феномені академиялық пән ретінде емес, ғылыми пән ретінде, яғни ғылыми білім дамыған сайын пайда болатын мәселелерді шешу процесі ретінде оқытылады. Оқыту технологиялары мен әдістері: топтық жұмыс, жобалық жұмыс (PBL)

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Автоматтық басқару теориясының негізі
  Несиелер: 5

  Заманауи ауыл шаруашылығы өндірісінде Автоматты техника мен оның элементтерін қолданудың принциптері мен практикалық әдістемелерін зерттеу. Агроөнеркәсіптік кешенге автоматты басқарылатын техниканы енгізу және оны пайдалану әдістемелерін зерделеу. Машина және автоматика механизмдерін зерттеу және жобалаудың жалпы әдістерін оқу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (Кәсіби)
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты: сөйлеу әрекетінің әр түрлі аспектілерін үйрету: оқу дағдыларын жетілдіру, монологтық және диалогтік сөйлеу, дыбысты сөйлеуді тыңдау арқылы түсіну. Курс барысында магистранттар кәсіби сөздік қорын кеңейтеді, әр түрлі электронды сөздіктермен және анықтамалықтармен жұмыс жасауды үйренеді. Оқыту процесінде коммуникативті, интерактивті әдістер, жеке және топтық жұмыс түрлері қолданылады, интернет -ресурстар белсенді қолданылады. Материалдар мен дереккөздер әр түрлі мамандықтардың ерекшеліктерін ескере отырып таңдалады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Курсты оқытудың мақсаты-жоғары мектеп оқытушысының кәсіби педагогикалық мәдениетінің негіздерін меңгеру, болашақ оқытушыларды жоғары мектеп педагогикасының жалпы проблемаларымен, әдіснамалық және теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді талдаудың, жоспарлаудың және ұйымдастырудың қазіргі заманғы технологияларымен, оқытушы мен студенттің ЖОО-ның білім беру процесіндегі субъектілік-субъектілік өзара іс-қимылының коммуникативтік технологияларымен таныстыру, Мультимедиялық презентациялар мен бейнематериалдарды көрсету, әдістемелік материалдарды пайдалана отырып практикалық сабақтар өткізу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Зерттеу мәдениеті және ғылыми этика
  Несиелер: 5

  Жас ғалымның зерттеу мәдениетін жетілдіру. Зерттеушінің этикалық кодексіне сәйкес психологиялық-педагогикалық зерттеулер жүргізудің негізгі ғылыми стандарттарымен танысу. Зерттеу тақырыбы бойынша қажетті әдебиеттерді ғылыми іздеудің, нақты педагогикалық іс-әрекетте практикалық қолданудың негізгі білімі мен дағдыларын қалыптастыру. Зерттеушінің ғылыми этика принциптері мен ғылыми зерттеу жүргізу нормаларын сақтауы. Этикалық сараптама технологияларын, зерттеу жүргізу сапасының өлшемдері мен көрсеткіштерін білу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Магистранттарда басқару психологиясы бойынша білімді және басқарудың стратегиялық, жобалық және басқа түрлері кезінде негізгі психологиялық тетіктерді, сондай-ақ ұйымдар стратегиясы мен олардың ортасын әзірлеу және іске асыру әдіснамасын меңгеру негізінде басқарушылық шешімдер қабылдаудың практикалық дағдыларын қалыптастыру; типологиялық тәсіл негізінде басқарудың психологиялық әдістерін меңгеру. Оқытудың белсенді әдістері: ризома-әдіс, Жоба әдісі, кейс-стади

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • САПР теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Конструкторлық құжаттама туралы негізгі мәліметтер, сызбадағы бұйымдардың бейнесі, бөлшектер мен олардың бейнелерін сызбаларда, сызбаларда біріктіру, конструкторлық құжаттаманы көбейту, сызба-конструкторлық жұмыстарды механикаландыру және автоматтандыру. Бұйымдар мен конструкторлық құжаттардың түрлері. АЖЖ техникалық, ақпараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуді құру. Математикалық модельдердің түрлері, сандық әдістер және жобалық есептерді шешу алгоритмдері. Жобалау жұмыстарын орындау кезінде нақты САПР қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Агроинженерлік жүйелерді модельдеу
  Несиелер: 5

  Агроинженерлік Ауыл шаруашылығын моделдеу; принциптері электр және жылу алмасу аппараттары мен саланың басқа да негізгі техникалық құрылғыларының іс-әрекеттері мен құрылғылары, пайдалану және қауіпсіз қызмет көрсету ережелері; электр және жылумен жабдықтаудың ұтымды жүйесін есептеу және таңдау, энергияны қайта құру және пайдалану әдістерін, салада қолданылатын жабдықтарды салқындату және термостаттау тиімді жүйелерін игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инженерлік пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - инженерлік-педагогикалық бейіндегі мамандарды дайындаудың сапасын, құрылымын, мазмұнын және студенттерді автоматтандырылған жобалау жүйесіне оқытудың әдістемесін жасау арқылы кәсіби мектептің болашақ педагогтарына өзінің кәсіби-педагогикалық қызметінде ақпараттық модельдерді өз бетінше жобалау және жүзеге асыруға мүмкіндік беретін деңгейде арттыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инженерлік жобалау
  Несиелер: 5

  Ғылыми-техникалық ақпаратты талдау. Патенттік ізденістер. Ғылыми зерттеулерді коммерцияландырудың мәні

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жаһандық навигациялық спутниктік жүйелер (NAVISTAR, GLONASS, GALILEO)
  Несиелер: 6

  Карталар және навигациялық жүйелер бойынша өрістердің технологиялық процестерін есептеу және ұтымды құрастыру негіздері. Техникалық-экономикалық негіздеу және навигациялық жүйелердің тиімділігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • АПК технологиялық жобалау
  Несиелер: 5

  Оңтайлы технологиялық схеманы әзірлеу, сондай-ақ стандарттар мен технологиялық шарттарға сәйкес бастапқы шикізатты ұтымды өңдеуді және дайын өнімді шығаруды қамтамасыз ететін оңтайлы технологиялық режимдерді таңдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өсімдік шаруашылықта техника және технология
  Несиелер: 5

  Өсімдік шаруашылығындағы заманауи технологиялар және өсімдік шаруашылығында қолданылатын машиналар мен жабдықтар конструкциялары. Ауыл шаруашылығында қолданылатын машиналар мен технологиялық жабдықтардың жұмысы, олардың жұмыс процестерінің теориясы, өндіріс жағдайында а/ш машиналарының жіктелуі, мақсаты, құрылысы, жұмыс принципі, техникалық сипаттамалары және пайдаланылуы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлеуметтік жұмыстағы заманауи ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 6

  Пәнді оқытудың мақсаты әлеуметтік қызметкердің кәсіби қызметін жүзеге асыруда информатика әдістерінің мүмкіндіктерін оқу және әлеуметтік саладағы қазіргі ақпараттық технологияларды қолданудың практикалық дағдыларын алу болып табылады. Пәнді оқытудың негізгі міндеттері: * студенттерді деректерді компьютерлік өңдеу әдістері мен құралдарына үйрету; * фактографиялық және құжаттық ақпаратты талдау үшін маманның жұмысында автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді және оларды қолдану тәсілдерін зерттеу; * статикалық және динамикалық көріністерді талдау және синтездеу үшін мультимедиа технологияларын зерттеу; * желілік технологиялар; тану құралы ретінде жасанды интеллект жүйесінің әдістері мен құралдары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инженер қызметінде ақпараттық технология
  Несиелер: 6

  Жүзеге асырылатын процестердің ғылыми негіздері және машиналардың маңызды сипаттамаларының инженерлік есептері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Патенттану және интеллектуалды меншікті қорғау
  Несиелер: 5

  Зияткерлік меншік саласында магистранттарды теориялық және тәжірибелік даярлау, ұлттық экономиканың әлемдік экономикалық кеңістікке табысты кірігуі үшін болашақ мамандардың білім беру, ғылыми-техникалық, ұйымдастырушылық әлеуетін жүзеге асыру. Өнеркәсіптік меншік объектілерін қорғау саласындағы қолданыстағы халықаралық заңнамамен; Қазақстан Республикасының, шет елдердің патенттік заңнамасымен; өнертабысқа, пайдалы модельге патент беруге өтінім жасау және беру ережесімен танысу; Өнеркәсіптік меншік объектілеріне құқықтарды беруге лицензиялық келісімдер жасасу тәртібін айқындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Машиналар сенімділіктің теоретикалық негіздер
  Несиелер: 6

  Қойылтылған жемді ұнтақтауға арналған машиналар. Агроөнеркәсіптік кешеннің машиналарын техникалық қызмет көрсету және ұстау принциптеріне ие болу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мал шаруашылығында техника және технология
  Несиелер: 5

  Өсімдік және жануар тектес ауыл шаруашылығы шикізатын тамақ өнімдеріне қайта өңдеуге арналған желілердің машиналық-аппараттық сұлбасы. Химиялық емес, жылу алмасу, биотехнологиялық процестерді жүргізуге арналған жабдықтар. Сиырларды саууды механикаландыру. Витаминді-шөп ұнын дайындауды механикаландыру. Жемді тығыздау механизациясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ГАЖ технологиясын ауыл шаруашылығында қолдану
  Несиелер: 3

  Егіншілік жүйесіндегі ауыл шаруашылығындағы ГИС-технологиялар. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруде қазіргі заманғы жабдықтар мен ақпараттық технологияларды қолдану және алынған нәтижелерді өзінің кәсіби қызметінде пайдалану. Дәл егіншілікте технология элементтері мен техникалық құралдарды таңдау. Позициялау жүйелері. Ауыл шаруашылығында ГАЖ қолдану ерекшеліктері, геоақпараттық жүйелердің негізгі функциялары мен мысалдары,дәл егіншілік жүйесіндегі өрістерді карталау. Өрістерді карталау мақсаттары мен міндеттері. Карталау технологиясының кезеңдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қайта өндеу өндіріс машиналар және аппараттар
  Несиелер: 5

  Өсімдік және жануар тектес ауыл шаруашылығы шикізатын тамақ өнімдеріне қайта өңдеуге арналған желілердің машиналық-аппараттық сұлбасы. Химиялық емес, жылу алмасу, биотехнологиялық процестерді жүргізуге арналған жабдықтар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ауыл шаруашылықта энергетикалық жүйелер
  Несиелер: 3

  Фирмалық техникалық сервисті ұйымдастыру және оның негізгі элементтері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ауыл шаруашылығындағы энергетикалық қондырғылар
  Несиелер: 5

  Электр және жылу алмасу аппараттары мен саланың басқа да негізгі техникалық құрылғыларының іс-әрекеттері мен құрылғылары, пайдалану және қауіпсіз қызмет көрсету ережелері; электр және жылумен жабдықтаудың ұтымды жүйесін есептеу және таңдау, энергияны қайта құру және пайдалану әдістерін, салада қолданылатын жабдықтарды салқындату және термостаттау тиімді жүйелерін игеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ауыл шаруашылықта технологиялық және техникалық сервис
  Несиелер: 5

  Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету жүйесінің құрылымы мен құрылу принциптері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Нақты ауыл шаруашылығында басқару және шешімдер қабылдау
  Несиелер: 3

  Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында дәл егіншілікті енгізудің технологиялық тәсілдері. Технология элементтерін таңдау, техника мен бағдарламалық қамтамасыз етуді таңдау, енгізу кезеңдері, позициялау жүйесі. Ауыл шаруашылығы өндірісінде GPS\ GLONASS қолдану ерекшеліктері, ауыл шаруашылығында ГАЖ қолдану ерекшеліктері, геоақпараттық жүйелердің негізгі функциялары мен мысалдары, дәл егіншілік жүйесіндегі өрістерді карталау. Өрістерді карталау мақсаттары мен міндеттері. Карталау технологиясының кезеңдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қайта өндеу өндіріс құрал-жабдықтар және процесстер
  Несиелер: 5

  Жүзеге асырылатын процестердің ғылыми негіздері және машиналардың маңызды сипаттамаларының инженерлік есептері, машиналарды техникалық диагностикалау. Диагностикалау технологиясы

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мал шаруашылығында машиналар және аппараттар
  Несиелер: 5

  Өсімдік және жануар тектес ауыл шаруашылығы шикізатын тамақ өнімдеріне қайта өңдеуге арналған желілердің машиналық-аппараттық сұлбасы. Химиялық емес, жылу алмасу, биотехнологиялық процестерді жүргізуге арналған жабдықтар. Сиырларды саууды механикаландыру. Витаминді-шөп ұнын дайындауды механикаландыру. Жемді тығыздау механизациясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON8

  Топырақтың физика-механикалық қасиеттерін және конструкциялық материалдар технологияларын білу негізінде техниканы пайдаланудың тиімділігін арттыру және зерттеудің заманауи әдістерін қолдану

 • Код ON10

  ҚР еңбек заңнамасының нормаларын, еңбекті қорғау және экологиялық қауіпсіздік, өндірістік санитария және өртке қарсы қорғау ережелерін қолдану

 • Код ON4

  Ауылшаруашылығы объектілерінің құрылымдық-техникалық шешімдерін және ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, машиналардың құрылымын әзірлеу

 • Код ON1

  Кәсіби қызметте тілдік білім мен коммутативті құзыреттіліктерін көрсете отырып, ауыл шаруашылығында ғылыми зерттеу жүргізу әдіснамасы және педагогикалық және психологиялық оқыту әдістемесі бойынша білімін пайдалану.

 • Код ON5

  ҚР аймақтық ерекшеліктерін ескере отырып, өндірісте заманауи техника мен технологияны қолдана отырып, ауылшаруашылық дақылдарын өсіруде білімін, ережелері мен инновациялық технологияларын қолдану

 • Код ON6

  Стандарттарға, техникалық шарттарға және басқа да нормативтік құжаттарға сәйкес техникалық құжаттама негізінде агротехнологиялық машиналар мен жабдықтардың элементтерін жобалау

 • Код ON2

  Өзінің пікірі мен көшбасшылық ұстанымын қалыптастыру мақсатында ғылыми ақпаратты сыни бағалау

 • Код ON3

  Ғылыми зерттеулерде оны әрі қарай қолдану үшін ғылыми білімнің әртүрлі салаларынан ақпаратты синтездеу

 • Код ON9

  Нормативтік және есептік анықтамалық құжаттар негізінде ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу мен қайта өңдеудің механикаландырылған және электрлендірілген технологиясының жобаларын әзірлеу, фермерлік және шаруа қожалықтарын жобалау

 • Код ON7

  Ғылыми зерттеулерде, оның ішінде қазіргі заманғы бағдарламалық өнімдерді пайдалана отырып, инженерлік жүйелердің машиналары мен механизмдерін құрылымдауда есептеуді жүргізу

Top