Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01509 География-Тарих мұғалімдерін даярлау в Жұмабек Ахметұлы Тәшенов атындағы университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • отан және әлем тарихындағы маңызды географиялық-тарихи деректерді жинақтайды және оқытылатын салада оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық пен практикалық білімді қолдана алады;
 • оқушыларды сыни ойлауға, проблеманы шығармашылықпен бірлесе шешуге тарту мақсатында пәннің негізгі концепциялары мен зерттеу құралдарын және құрылымын айқындай біледі;
 • географиялық-тарихи оқиғаларды, процестерді, құбылыстарды, тұлғаларды отандық және әлемдік тарихқа ықпалы тұрғысынан бағалап, академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңызын ұғынуда қолдана алады;
 • ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін, педагогикалық инновациялық технологияларды оқыту мен тәрбиелеудің мақсат-міндеттеріне, күтілетін нәтижелеріне және оқушылардың физиологиялық ерекшеліктеріне сәйкес қолдана біледі;
 • дереккөздерден алынған географиялық-тарихи ақпараттарды сипатты белгілерін жалпы заңдылықтарды анықтайды, жіктейді, жүйелейді, талдайды және оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдыларын қалыптастыра алады;
 • кәсіптік саладағы проблемалардың шешімін және қорытындылардың тұжырымдарын талдай алады;
 • пәндік және пәнаралық саланың негізгі бөлімдері бойынша білімін және интеграциялауды көрсете алады;
 • пәнді оқытуда АКТ-ны және цифрлық білім ресурстарын пайдалана алады;
 • пән бойынша таңдалған мақсатқа сәйкес оқу жетістіктерін критериалды бағалауды және диагностикалауды қолдана біледі;
 • командада, тұлғааралық қарым-қатынаста, тиімді жұмыс істеуде коммуникативтілік көрсете біледі;
 • оқушының тұлғалық дамуын қалыптастыру мен өзінің кәсіби деңгейін көтеру мақсатында өмір бойы білім алуға дағдыларын қалыптастыра алады;
 • география-тарихты оқытудың озық әдістемелік тәсілдерін меңгереді және білімін теория мен практикада қолдана алады;
Top