Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01606 Тарих в Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

 • Психология және адам дамуы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқу барысында психологияның ерекшеліктері адамның психикасы мен санасын білу тәсілі ретінде, психологиялық ғылым мен практиканың пәні мен міндеттері, тұлғаның жас ерекшеліктері, баланың тұлға ретінде қалыптасуының әртүрлі кезеңдеріндегі психикалық дамуының механизмдері мен факторлары ашылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу ғылыми білім саласы ретінде педагогиканың әдіснамалық негіздерімен, тұтас педагогикалық үрдістің мазмұны мен құрылымымен студенттерді таныстыруға бағытталған. Қазіргі мектептегі оқу үрдісінің негізгі формалары мен құрылымы ашылады. Мектептің оқу-тәрбие процесінде қолданылатын негізгі әдістердің, нысандар мен құралдардың мазмұны мен қолданылуы анықталады. Қазіргі білім беру және тәрбие технологиялары, мектепті және мектеп құжаттарын басқару мәселелері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жас ерекшеліктік физиологиясы және мектеп гигиенасы
  Несиелер: 3

  Бұл пән болашақ педагогке балалардың, жасөспірімдердің өсу, даму заңдылықтары, ағзалар, ағзалар жүйелері және олардың жас ерекшеліктері туралы, сонымен қатар оқыту шарттарының, оқушыларға тәрбие берудің әсері, оқу бөлмелеріне қойылатын гигиеналық талаптар, мектеп жабдықтарына қойылатын гигиеналық талаптар, мектеп жасындағы балаларға арналған оқу-тәрбие процесін ұйымдастырудың гигиеналық негіздері туралы заманауи мәліметтер береді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Нарықтық экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Нарықтық экономика мен кәсіпкерліктің элементтерін, қағидаттарын, өз бизнесін ұйымдастыру тетіктері мен түзету тәсілдерін зерделеу; қоғамның экономикалық өмірінің процестерін, құбылыстарын зерделеу, экономикалық ғылымның әдістерін, тәсілдері мен тәсілдерін игеру, кәсіпкерлікті қолдау институты мен мемлекеттік тетіктерін қарау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Cыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет және құқық негіздері
  Несиелер: 2

  Құқықтық қатынастардың негізгі ұғымдары мен мәні, сондай-ақ құқықтық қатынастарды реттеудің құқықтық тетіктері, құқықтық қатынастарда жауапкершілікті қолдану тәртібі. Сыбайлас жемқорлықтың мәні және оның пайда болу себептері; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін моральдық-адамгершілік және құқықтық жауапкершілік шаралары; сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнама.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ежелгі Қазақстан тарихы
  Несиелер: 6

  Ежелгі Қазақстан тарихы курсында алғашқы қауымдық қоғамның қалыптасуы мен дамуы, өндіруші шаруашылықтың пайда болуы, әлеуметтік қатынастардағы өзгерістер, социумды ұйымдастыру, тайпалардың мәдени-шаруашылық байланыстарының дамуы, қола дәуірінің прогресін анықтаған факторлардың әсері, өзіндік төл мәдениетін қалдырған тайпалардың шығу тарихы мен ортақтығы, көшпенділіктің, скиф-сақ мәдениетінің пайда болуы мен дамуы, Қазақстан аумағында ерте мемлекеттік құрылымдардың, түркі мемлекеттерінің тарихы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ежелгі Шығыс тарихы
  Несиелер: 6

  Ежелгі Шығыс тарихы Ежелгі әлем тарихы курсының ажырамас бөлігі болып табылады, ол студенттерде алғашқы қауымдық жүйе дағдарысының себептері мен ежелгі шығыс халқының құлдық мемлекеттілік пен әлеуметтік – экономикалық қалыптасуға көшу туралы түсінік қалыптастырады. Курс аясында мифология, әдебиет, сәулет, діни ілімдер және т. б. контекстіндегі ежелгі шығыс қоғамының үрмелі мәдениетінің түрлі аспектілері де көрсетілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлемдік тарихтағы ежелгі өркениеттер
  Несиелер: 6

  Курс өркениеттердің пайда болуы мен даму үдерістерімен, ежелгі әлем тарихының негізгі теориялық проблемаларымен, негізгі тарихи фактілермен, жеке тұлғалармен, Оқиғалармен және процестермен; осы дәуірлердің тарихи ерекшелігін сипаттайтын негізгі ұғымдар мен құбылыстармен; тарихи дамудың негізгі тенденцияларымен және әлемнің әртүрлі аймақтарының тарихи даму ерекшеліктерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 3

  Бұл пән менеджменттің мазмұнын кәсіби қызметтің ерекше түрі ретінде ашуға бағытталған. Бұл ғылымның отандық және шетелдік авторлардың жұмыстарында дамуы байқалады. Білім беру жүйесін басқарудың негізгі теориялары мен тұжырымдамаларының мазмұны, басқару қызметінің психологиялық аспектілері, принциптері мен тетіктері ашылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тәрбие жұмысының теорясы мен әдістемесі
  Несиелер: 3

  Бұл пән білім беруді тұтас педагогикалық процесте қарастырады, "тәрбие", "тәрбие процесі", "мектептің тәрбие жүйесі" ұғымдары, тәрбие жұмысындағы педагогикалық технологиялар туралы түсінік қалыптастырады. Бұл курсты оқу барысында тәрбие жұмысының ерекшеліктері, оқушылар ұжымын қалыптастыру, мектептің ата-аналарымен педагогикалық өзара әрекеттесу технологиясы, тәрбие саласындағы озық педагогикалық тәжірибені зерттеу және жалпылау, сондай-ақ академиялық адалдық мәдениеті қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ежелгі дүние тарихы
  Несиелер: 6

  Ежелгі дүние тарихы-әлем тарихын, ежелгі әлем тарихын жалпы тарих курсында, Ежелгі Шығыс және ежелгі өркениеттердің даму ерекшеліктерін, ежелгі әлем тарихындағы негізгі оқиғаларды, алғашқы қауымдық жүйеден құл иеленуші мемлекеттілікке көшу мәселелерін, сондай-ақ Месопотамиядағы, ежелгі Египеттегі, Азия елдеріндегі және Ежелгі әлем аумағындағы адамзат қоғамының экономикалық, саяси және мәдени дамуының генезисін зерттейтін алғашқы іргелі пәндердің бірі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Археология
  Несиелер: 5

  Археология курсы оқу пәні ретінде материалдық дерек көздері бойынша адамзаттың тарихи өткенін зерттеу пәні мен әдіснамасы ұғымын қарастырады. Студенттер археологияда өндіріс құралдары мен олардың көмегімен жасалған материалдық заттар: ғимараттар, қару - жарақтар, тұрмыстық заттар, түрлі әшекейлер мен өнер туындылары-адамның жұмысының нәтижесі болып табылатын материалдық көздер кешенін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазахстан археологиясы
  Несиелер: 5

  Пән қазақ археологиялық ескерткіштерін зерттеуге ғылыми үлес қосқан В.В. Бартольд, В. В. Радлов, Ш. Ш. Уәлиханов бастау алған Қазақстан археологиясының қалыптасуы мен дамуын қарастырады. Сондай-ақ, қазақстандық археология кеңес дәуірінде, Қазақ КСР ҒА жүйесінде Ә.х. Марғұлан археология бөлімінің басшысы болған кезде қарастырылады. Қазіргі заманғы Қазақстандық археологиялық мектеп Ұлы даланың материалдық мәдениеті тарихы мәнмәтініндегі өз зерттеулерінің нәтижелерімен сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ортағасырлардағы Қазақстан тарихы
  Несиелер: 5

  Ортағасырлардың тарихи үдерісінің негізгі кезеңдері мен ерекшеліктерін көрсетеді, кейінгі орта ғасырлардағы Қазақстанның этносаяси дамуының алдыңғы түркі кезеңімен, Қазақстанның моңғол мемлекеттілігінің құрамына кіру үдерісімен, моңғолдан кейінгі мемлекеттік құрылымдардың қосылуымен, қазақ халқының тарихи жолдарын, оның әлемдік және еуразиялық тарихи және мәдени-интеграциялық үдерістердегі орнын, қазақтардың ұлттық мәдениетінің ерекшеліктерін көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мұражайтану және мұрағаттану негіздері
  Несиелер: 5

  Мұражай ісін, тарихын және мұрағат ісінің қалыптасуын зерделейді. Пәннің мақсаты-адамзат қоғамының әлеуметтік-мәдени құбылысы ретінде мұражайлар мен мұрағаттардың жұмыс істеу ерекшеліктерін зерттеу. Студенттер оқу барысында мұражайлар мен мұрағаттардың шетелдік және отандық мәдениеттегі әлеуметтік институт ретінде дамуын зерттейді. Сондай-ақ білім алушылар мұражайлар мен мұрағаттардағы практикалық жұмыстың негізгі кезеңдерімен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Орта ғасырдағы Еуропа тарихы
  Несиелер: 5

  Ортағасырлық Еуропаның тарихы 476 жылы Рим империясы құлағаннан кейін феодалдық қоғам мен мемлекеттің генезисінің Тарихи процесі мен себеп - салдарлық қатынастарының заңдылықтарын түсінуді және 5-тен 17 ғасырға дейін феодалдық бытыраңқылық, орталықтандыру, таптық монархия және абсолютті монархия кезеңдерінен өткен ұлттық еуропалық мемлекеттердің құрылуын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қосалқы тарихи пәндер
  Несиелер: 5

  Қосалқы тарихи пәндер - тарихи дереккөзді жан-жақты зерттеуге, оның пайда болуы туралы барынша ақпарат беруге көмектесетін ғылымдарды біріктіреді. Әрқайсысының өзіндік зерттеу саласы бар және белгілі бір көз түрінің сыртқы сын мәселелерін шешу үшін нақты әдістер мен техникалық әдістерді әзірлейді. Түрдің тарихи процесті зерттеуде тәуелсіз маңызы бар және дереккөз сынының мәселелерін шешуге көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әлем мұражайларының тарихы
  Несиелер: 5

  Музейтанудың қалыптасуы туралы ақпарат, мұражай қорлары мен әлемнің жетекші мұражайларының экспонаттары туралы теориялық және практикалық мәліметтер береді. Музей ісін, музей ісінің тарихы мен эволюциясын зерттейді. Студенттер мұражайлар туралы ақпаратты отандық және әлемдік мәдениет тарихы контекстінде алады. Сондай-ақ, мұражай артефактілерінің тарихи оқиғалар мен фактілерді қалпына келтірудегі объективті қайнар көз ретіндегі рөлі көрсетілді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 3

  Бұл пән денсаулық мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларға инклюзивті білім берудің заңдылықтары мен мүмкіндіктері туралы, дамуында кемістігі бар балалардың ерекше білім алу қажеттіліктері туралы білімнің базалық жүйесін қалыптастырады, инклюзивті білім беру бойынша нормативтік-құқықтық құжаттарды қарастырады. Пәнді оқу барысында инклюзивті білім беру моделін қалыптастырудың компоненттері, критерийлері мен көрсеткіштері ашылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тарихи география
  Несиелер: 5

  Тарихи география-тарихи процестің географиялық, кеңістіктік жағының негізгі сипаттамаларын зерттейтін тарих ғылымының саласы. Ол тарихи оқиғалар мен құбылыстар туралы біздің идеяларымызды нақтылайды, оларды белгілі бір аумақтармен байланыстырады, адамзаттың тарихи өткенінің географиясын, соның ішінде табиғат пен қоғамның өзара әрекеттесуі мен өзара әсерін зерттейді. Басқаша айтқанда, Тарихи география-бұл белгілі бір аумақтың халқының тарихи дамуының белгілі бір кезеңіндегі географиясы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ортағасырлар тарихы
  Несиелер: 5

  Орта ғасырлардағы феодализмнің генезисі, оның ыдырауы және капиталистік қатынастардың дамуы туралы ақпарат береді, 5 ғасырдан 17 ғасырға дейінгі мемлекеттердің саяси дамуын, әлеуметтік құрылымын және мәдениетін қарастырады. Ортағасырлық Еуропаның тарихы 476 жылы Рим империясы құлағаннан кейін феодалдық қоғам мен мемлекеттің генезисінің Тарихи процесі мен себеп - салдарлық қатынастарының заңдылықтарын және 5 ғасырдан 17 ғасырға дейін феодалдық бытыраңқылық, орталықтандыру, таптық монархия және абсолютті монархия кезеңдерінен өткен ұлттық еуропалық мемлекеттердің құрылуын түсінуді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақ хандығының тарихы
  Несиелер: 5

  Қазақ хандығы тарихын зерттеудің жаңа концептуалды тұрғылары контекстінде, қазақ хандығы тарихының негізгі кезеңдері динамикасындағы оқиғаларды баяндап, қазақ ұлтының қалыптасу кезеңдерін, әлеуметтік-экономикалық, саяси, мәдени үдерістерді бақылап, қазақ халқының көшпелі өркениет жүйесіндегі рөлі мен орнын ашып көрсетеді; көшпенділердің рухани әлемінің эволюциясын және олардың Еуразиялық әлем өркениетіне қосқан үлесін көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ғылымның тарихы мен әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Пән теориялық-әдіснамалық, әдістемелік және тарихнамалық өлшемдерде әлемдік және отандық ғылымның пайда болуы, дамуы мен қазіргі жай-күйін қарастырады; Ғылым тарихы, деректану және ғылыми зерттеу әдістері саласындағы зерттеу және педагогикалық жұмысқа дайындайды, ғылыми танымның тәсілдері мен әдістерін, әдіснамалық идеяларды байыту және ғылымның деректанулық базасын кеңейту нәтижелерін игеруге көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Батыс және Шығыс елдерінің жаңа заман тарихы
  Несиелер: 5

  Азия мен Африка мемлекеттері мен халықтарының саяси және әлеуметтік-экономикалық дамуы туралы тұтас түсінік, студенттер арасында XVII-ХХ ғасырдың басындағы Батыс пен Шығыстың тарихи дамуының заманауи тұжырымдамасын қарастыру. Азия, Африка, Еуропа және Америка елдерінің экономикалық, саяси және әлеуметтік дамуының мәні мен ерекшеліктері, сондай-ақ феодалдық қатынастарды жоюдағы буржуазиялық төңкерістердің рөлі туралы идеялар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тарихты оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Тарихи пәндерді оқыту әдістемесінің іргелі мәселелерін, оқу процесін зерттеуде және игеруде әдістемелік дәстүрлерді тану, тарихты оқытудың міндеттері, мазмұны, әдістері, Тарихты оқыту процесінің заңдылықтары, оқытудың, тәрбиелеудің білім беру мақсаттарын шешудің әдістемелік шарттарын ашады; оқу сабақтарының дидактикалық және ұйымдастырушылық сипаттамаларын, педагогикалық жобалау технологияларын ашады, оқу процесінде дәстүрлі және инновациялық сабақтардың түрлерін, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдануды іске асыру қабілетін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстанның жаңа заман тарихы
  Несиелер: 5

  Қазақ хандығының Ресей империясының отарлық бағыныстылығына айналу процесін оқытады, тарихтың жаңа кезеңіндегі қоғамдық – саяси дамудың, тектік-топтық стратификацияның, қазақ қоғамы шаруашылығының аса маңызды проблемаларын, Қазақстан аумағында Еуразия халықтарының тарихымен өзара байланыста және өзара іс-қимылда болған рухани мәдениеттің дамуын, тарихи оқиғаларды қарастырады, Қазақстанның ХҮІІІ-ХІХ ғасырлардағы халықаралық қатынастар жүйесіндегі орнын айқындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстанның жаңа заман тарихындағы өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Жаңа уақыттағы Қазақстан тарихының өзекті мазмұнын зерделейді, Қазақстан аумағы шегіндегі тарихи процестің тұтастығын, Қазақстанның жаңа тарихтың әлемдік ағымына енуін жария етеді; басым проблемалардың шеңберін ашады: қазақтардың ділі, дәстүрлердің, имандылықтың эволюциясы, заңның, құқықтың және биліктің, жаңа уақыттағы қазақтар қоғамының өзгеруі; Қазақстанның континенттік колонияға айналуы, қазақ халқының мемлекеттік дербестігінен қалай айырылғанын ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу негіздері
  Несиелер: 5

  "Ғылыми зерттеулер негіздері" пәні студенттерді ғылыми-зерттеу жұмысының ерекшеліктерімен таныстыруды, ғылыми-зерттеу процесінің логикасын түсінуді, ғылыми-зерттеу жұмысының әдістерін меңгеруді, ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыруды қамтиды. Пән студенттерде ғылыми зерттеу процесінде қолдануға қажетті теориялық және практикалық білім, білік және дағды жүйесін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тіл
  Несиелер: 3

  Кәсіби тіл адам қызметінің белгілі бір саласына қызмет ететін тәртіптік құбылыс ретінде (мамандықтың ерекшелігін ескере отырып). Қазақ (орыс) тіліндегі кәсіби терминология. Арнайы кәсіби бағдарланған материал және оны берілген кәсіби жағдайларда пайдалану. Мамандық бойынша пәндік сала мазмұнының қазақ (орыс) тіліндегі сипаттамасы.Кәсіби құзырет: қазақ (орыс) тіліндегі мәтіндерде бағдарлану, кәсіби мазмұнды монологиялық айту және т. б.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жаңа кезеңдегі Азия және Африка елдерінің тарихы
  Несиелер: 5

  Азия мен Африка мемлекеттері мен халықтарының саяси және әлеуметтік-экономикалық дамуы, отандық тарихнамада қалыптасқан бірқатар ұғымдардың салыстырмалылығына және еуроцентристік көзқарастың шектеулігіне ерекше назар аударды. Азия мен Африка елдерінің жаңа тарихы бойынша Курс екі жарым ғасыр бойы (ХУП ғ. ортасынан бастап ХХ ғ. оныншы жылдарына дейін) осы өңірдің тарихын қамтиды.)

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби-бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби тіл адам қызметінің белгілі бір саласына қызмет ететін тәртіптік құбылыс ретінде (мамандықтың ерекшелігін ескере отырып). Шет тіліндегі кәсіби терминология. Арнайы кәсіби бағдарланған материал және оны берілген кәсіби жағдайларда пайдалану. Мамандық бойынша пәндік сала мазмұнының шет тіліндегі сипаттамасы. Кәсіби құзыреттілік: шет тіліндегі мәтіндерде бағдарлау, кәсіби мазмұнды монологиялық айту және т. б.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Батыс және Шығыс елдерінің қазіргі заман тарихы
  Несиелер: 4

  Оқу пәні ретінде шығыс және батыс елдерінің жаңа тарихының пәні 1918 жылдан XXI ғасырдың басына дейін батыс және шығыс елдерінде болған негізгі оқиғалардың әлемдік даму контекстінде зерттеу болып табылады. Студенттердің осы кезеңде болған негізгі әлеуметтік-экономикалық және саяси процестер туралы объективті білімдерін қарастыру, сондай-ақ осы тарихи кезеңдегі халықаралық қатынастардың дамуы туралы ғылыми идеялар құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Орта білім беру жүйесіндегі заманауи тарих курсы
  Несиелер: 6

  Орта білім беру жүйесін дамыту проблемаларын, мектептегі тарихи білім беру мазмұнын жаңарту саласындағы қазіргі заманғы үрдістерді, негізгі және бейіндік мектептер үшін тарихи білім беру мазмұнын іріктеуді зерделейді, тарих курсының пәндік мазмұнын, мектептегі тарихи материалдың мазмұндық аспектілерін трансформациялауды жария етеді, тарихты оқытуда заманауи білім беру технологияларын пайдалану мүмкіндіктерін ашады; тарихты оқытудың әлемдік үрдістері контексінде мектептегі тарихи білім беруді дамыту проблемаларын ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстанның қазіргі заман тарихының өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Курс Қазақстанның қазіргі тарихының өзекті мазмұнын зерделейді, жаңа тұжырымдамалық ұстанымдарды, тарихи процестің жаңа пайымын; қазіргі Қазақстанның оқиғалық тарихының жалпы әлемдік тарихи контекстке интеграциялануын; жиналмаған тарих құбылыстарын (дін, рухани өмір, құқықтық сана), "билік пен мәдениет" проблемаларын зерделейді; саясат пен экономиканың өзара байланысын ашады; этноәлеуметтік процестерді, әлеуметтік саясатты, оның өзгеруінің бағыттары мен тетіктерін; қала мен ауылдың күнделікті өмірінің ерекшеліктерін ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тарихты оқытудағы IT
  Несиелер: 6

  Білім беру мекемесінің білім беру ақпараттық ортасын, оның құрамдас бөліктерін зерделейді: білім беруді ақпараттандыру, оқытудың ақпараттық технологиялары, дәстүрлі және заманауи педагогикалық технологиялар, ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың мәні мен түрлерін, олардың қазіргі білім беру ұйымының білім беру қызметіндегі орнын, білім алушылардың білім беру мақсаттарына қол жеткізуі үшін жағдай жасаудағы АКТ рөлін, тарихты оқыту процесін технологияландыру шарттарын, тарихты оқытудың инновациялық тәжірибесін зерделеу, сипаттау, цифрлық технологияларды қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы
  Несиелер: 4

  Азия мен Африка елдерінің қазіргі тарихының пәні қазіргі кездегі Азия мен Африка елдерінің тарихи процесінің, оқиғалары мен фактологиясының себеп – салдарлық байланыстары мен заңдылықтарын зерттеу болып табылады. Бұл пәнді оқу XX – XXI ғғ. Шығыс елдерінің дамуының негізгі бағыттарын талдау контекстінде студенттерде дүниежүзілік тарихтың бірлігі мен ерекшелігін түсінуді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тарихи білім берудіің заманауи моделі
  Несиелер: 6

  Пән білім алушыларда жалпы білім беру процесін ұйымдастыру ретінде тарихи білім беру моделі туралы, белгілі бір ғылыми тәсілді іске асыру ретінде, білім беру кеңістігін ұйымдастырудың ерекше тәсілі ретінде негізгі тұжырымдарды қалыптастыруды болжайды; қазіргі инновациялық процестер контекстінде тарихи білім беруді жаңарту және реформалау бағыттарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстанның қазіргі заман тарихы
  Несиелер: 5

  Тарих ғылымының қазіргі заманғы әдіснамалық тұрғылары мәнінде ХХ-ХХІғ. басындағы тарихи процестерді, оқиғаларды; Қазақстандағы кеңестік жүйенің дамуы мен дағдарысын зерделейді, тәуелсіздікке деген күрделі және қарама-қайшы, бірақ бірыңғай және ажырамайтын Тарихи қозғалыстағы процесті, Тәуелсіз ҚР-ның қалыптасуын, оның әлемдік қоғамдастықтағы орнын, саяси жаңғыртудың негізгі бағыттарын, саяси жүйенің эволюциясын, әлеуметтік-экономикалық және мәдени саясаттың жетекші бағыттарын ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тарихты оқытудағы критериалды бағалау және технологиялар
  Несиелер: 6

  Критериалды бағалау технологиясы, критериалды бағалаудың моделі мен мәні бойынша білім мазмұнын зерделейді; оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау жүйесін игеру және енгізу, критериалды бағалаудың әдістемелік негіздерін, критериалды-бағдарланған оқыту технологиясын жариялайды, жеке тұлғаға бағытталған оқыту кезінде бағалау жүйесінің ерекшеліктерін, педагогикалық бағалау функцияларын, бағалау түрлері мен жобалау технологиясын ашады, критериалды бағалауды әдістемелік қамтамасыз етуді әзірлеу дағдыларын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тарихты оқытудағы инновациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Студенттерді білім беру жүйесінің даму үрдістерімен, білім берудегі инновациялық үдерістердің өлшемдерімен; мектепте тарихты оқытудың инновациялық технологияларымен, жаңа оқу бағдарламаларын жобалау және білім беру процесін ұйымдастырудың инновациялық әдістемелерін әзірлеу принциптерімен таныстырады; тарихты оқытуда заманауи технологияларды пайдалану қағидаттарымен таныстырады; заманауи технологияларды пайдалана отырып, оқу-тәрбие үдерісін жобалау дағдыларын қалыптастырады, жаңартылған білім беру мазмұны бойынша инновациялық оқыту құзыреттерін меңгереді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақ халқының рухани мәдениеті тарихы
  Несиелер: 5

  Қазақ халқының интеллектуалдық және рухани мұрасының даму процесін зерттейді, қазақтардың рухани мәдениетінің құндылық-мағыналық мазмұны мен тарихилық, мәдени өсім мен өзгерудің маңызын ашады. Ежелгі дәуірдің, ежелгі түркі дәуірінің рухани мәдениетінің негізгі мазмұнын, мұсылман факторының, қазақ фольклорының, жыраулар, ақындар, билер, музыканттар шығармаларының, жазба әдебиет ескерткіштерінің, отаршылдық дәуірінің мәдени мұраларының мәнін, рухани-мәдени үдерістердің қайшылықтары мен үрдістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тәуелсіз Қазақстанның тарихы
  Несиелер: 5

  Тәуелсіз Қазақстан тарихының пәні Кеңес мемлекетінің күйреуіне және посткеңестік кеңістікте егемен мемлекеттердің құрылуына әкелген тарихи үдерістің және себеп-салдарлық байланыстардың заңдылықтарын зерттеу болып табылады. Пән Қазақстан Республикасын құрудың объективтілігін және ұлттық - мемлекеттік құрылыстың теориялық аспектілерін түсінуді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Түрік халықтарының тарихы
  Несиелер: 5

  Бұл пән пәнаралық болып табылады және тарихи, мәдени, тілдік материалдарды қамтиды. Пәнді оқу түркі халықтарының тарихы, мәдениеті мен тілдері бойынша түркі халықтарының шығу тегі мен олардың этномәдени дәстүрлерін, түркі халықтарының отбасына кіретін сол немесе өзге өлкенің байырғы халқының даму факторлары мен шарттарын, түркі халықтарының әлемдік тарих барысына ықпалы, әлемдік өркениеттің дамуына қосқан үлесі туралы түсінік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақ халқының материалдық мәдениетінің тарихы
  Несиелер: 5

  Курс қазақ халқының материалдық мәдениетінің тарихы туралы білімді қарастырады; революцияға дейінгі кезеңнен бастап қазақ халқының дәстүрлі мәдениетін зерделеу тарихын баяндайды; Қазақ мәдениеті тарихының феномені ұлттық мәдениет контексінде адамды құрастыру тәсілін қалай сипаттайтынын ашады; қазақ халқының тұрмысын ұйымдастырудың тиімділігі мен ұтымдылығын, өзгеру серпінін талдайды, салыстырады және қадағалайды;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дүниежүзі контекстіндегі көшпенділер тарихы
  Несиелер: 5

  Курс көшпенділердің пайда болуын, дүниежүзілік тарих контекстінде дамуын, көшпенділік феноменін, оның ерекшелігін, көшпенділіктің пайда болу және өндіріс экономикасының ерекше түрі ретінде даму шарттарын, оның әртүрлі қоғамдар мен мәдениеттер арасындағы байланыстырушы рөлін ашады; көшпелі мал шаруашылығының пайда болу процестерін көрсетеді, көшпенділердің сыртқы әлеммен өзара қарым-қатынасының әлеуметтік алғышарттарын ашады; көшпелі қоғамдардағы генеалогия, отбасы және қауым ерекшеліктерін айқындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстандағы кеңестік мәдениетінің модернизациясы(20-80 жж. ХХғ.)
  Несиелер: 5

  ХХ ғасыр бойы қазақстандық қоғамды жаңғырту туралы ақпарат береді. ХХ ғасырдың тарихы 1917 жылғы төңкерістер мен социалистік құрылыстың салдарынан әлеуметтік-саяси және мәдени қайшылықтарға, саяси және экономикалық өзгерістерге толы. 1920-80 жылдардағы Қазақстанның қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық және мәдени жағдайы. Отанды фашистік агрессиядан қорғаудағы мәдениеттің рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақ диаспорасының тарихи тағдыры
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны диаспорологияның теориялық аспектілерін қарастыру, қазақ диаспорасын қалыптастырған және дамытқан тарихи процестерді, оның қазіргі жай-күйін, шетелдегі қазақтардың өзекті әлеуметтік-экономикалық, саяси, психологиялық және мәдени-тұрмыстық проблемаларын анықтау болып табылады, шетелдегі қазақтардың қазіргі әлеуметтік-экономикалық, саяси және мәдени өміріндегі өзгерістерге негізделген қазіргі заманғы этносаралық және этникааралық процестерді зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Деректану және тарихнама
  Несиелер: 5

  Пән тарихи дереккөздер туралы ғылым ретінде деректану теориясы мен әдіснамасын кешенді зерттеуге, оның гуманитарлық ғылымдар жүйесіндегі орнына бағытталған; пәннің маңызды құрамдас бөлігі адамзат қоғамының дамуы туралы білімді жинақтау процесін, тарихи ойдың эволюциясын, тарихшылардың еңбектерін, тұжырымдамаларын, оларды негіздеу мен дәлелдеуді, тарихи білімнің болу жағдайларын, ғылыми зерттеулерді ұйымдастыруды, тарих ғылымының дамуына мемлекет саясатының әсерін түсіндіретін тарихнама болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлемдік қауымдастықтағы Қазақстан Республикасы
  Несиелер: 5

  Оқу пәні мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын қарастырады, оның негізінде Қазақстан егемендік кезеңінде әлемдік қоғамдағы өз орнын анықтайды. Тәуелсіздік жылдарында Қазақстанда мемлекеттің өзінің тұрақтылығының, бейбітсүйгіш саясатының және басқа мемлекеттермен тату көршілік қарым-қатынастарының арқасында әлемдік қоғамдастықта лайықты орын алатындай мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатын қалыптастыру процесі жүріп жатты. Пән Қазақстан дамуының негізгі проблемаларын оның әлемдік қоғамдастықтағы рөлі мен қатысуы тұрғысынан зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстан тарихының тарихнамасы мен деректануы
  Несиелер: 5

  Пән Қазақстан тарихының әртүрлі кезеңдерінде тарихи білімнің пайда болу, тарихи ғылымның қалыптасу, даму, тарихи ой процесін қарастырады; Қазақстанда тарихи ғылымның қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдерін талдауды, жетекші тарихшылардың тарихи тұжырымдамаларымен танысуды қамтиды; тарихи ғылымның қазіргі даму деңгейіне сәйкес келетін студенттерде тарихи дереккөздер корпусының типологиясы мен эволюциясы, оларды деректанулық талдау әдісі туралы түсініктердің қалыптасуына ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстанның кеңестік модернизациясы
  Несиелер: 5

  Ағарту және ғылым проблемалары контексінде қазақтардың мәдени даму мәселелерін қарастырады. Студенттер кеңестік кезеңдегі Қазақстанның материалдық және рухани мәдениеті туралы теориялық білім алады, сондай – ақ социалистік қайта құру кезеңіндегі қазақстандық қоғамды индустрияландыру, ұжымдастыру және мәдени жаңғырту генезисінің теориялық-әдіснамалық мәселелерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақтардың көшпенді өркениеті
  Несиелер: 5

  Курс қазіргі тарихнамада көшпенділер өркениеттерін зерделеу проблемаларын қарастырады, қазақтардың көшпелі қоғамының жұмыс істеуі мен тыныс-тіршілігінің негізгі ерекшеліктерін, табиғат пайдалану жүйесін, шаруашылықты, әлеуметтік ұйымды және әлеуметтік-экономикалық қатынастарды көрсетеді. Көшпенді экожүйелердің ерекше ресурстарына көшпенділердің бейімделу процестерін, әлеуметтік-экономикалық дисперсиялығы мен шоғырлануын, қауымды әртүрлі меншік нысандарын талдайды; қазақтардың көшпелі өркениетінің ерекшелігі туралы біртұтас түсінік қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шығыс Қазақстан өңіріндегі этнодемографиялық өзгерістерді зерттеудің әдістемелік қырлары (1920-1959)
  Несиелер: 4

  Бұл курс ХХ ғасырдың 1920-1959 жылдардағы демографиялық жағдайын түсіндіре отырып, елдегі қоғамдық-саяси жағдайды дұрыс бағалауға, сондай-ақ халықтың өсуі мен төмендеуінің салдарын зерделеуге және қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Мерзімді бүкіл қазақстандық санақтар деректері негізінде өңір халқы санының этнодемографиялық ауытқулары мен этникалық өзгерістер талданады. Осы кезеңдегі шығыс аймақтағы әлеуметтік жағдай да қарастырылуда.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Әлем тарихының өзекті мәселелері
  Несиелер: 4

  Пәннің мазмұны жалпы тарихтың неғұрлым өзекті мәселелері туралы қазіргі заманғы тұтас ғылыми түсінікті қалыптастыруға, тарих ғылымының қазіргі заманғы ұғымдық аппаратын меңгеруге; қазіргі тарих ғылымының дамуының негізгі үрдістерін зерделеуге, жалпы тарихтың маңызды құбылыстары мен оқиғаларын ғылыми тұрғыдан түсіндіруге; нақты-тарихи проблемаларды зерделеуге қатысты өзекті теориялық-әдіснамалық тәсілдерді игеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Семей Ертіс өңірінң әлеуметтік-экономикалық даму тарихы
  Несиелер: 4

  Ертіс өңіріндегі Семейдің әлеуметтік-экономикалық даму тарихын зерделеу Шығыс Қазақстанның өңірлік тарихының құрамдас бөлігі болып табылады, ол 18-20 ғғ.Семей мен Семей өңірін дамыту үшін сауда мен өндірістің рөлі мен маңызын түсінуді осы пән бойынша Тарихи деректер кешенін талдау негізінде әкімшілік – аумақтық, демографиялық және әлеуметтік – экономикалық аспектілерде қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Отан тарихының өзекті мәселелері
  Несиелер: 4

  Пән Егемен Қазақстандағы ұлттық тарих пен тарихи жадты жаңғырту, бұрынғы идеологиялық тәсілдерді еңсеру, Қазақстан тарихын объективтілік, шынайылық, құжаттылық тұрғысынан, жаңа ақпараттық көздер тұрғысынан қайта қарастыру міндеттерін шешуге бағытталған; отандық тарихтың негізгі іргелі мәселелерін зерделеуге және тұтас ұсынуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON5

  Тарихи үдерістің даму фактілерінің білімі мен түсінігін қолдану, жалпы заңдылықтарды анықтау; елдердің тарихи бағытын, даму динамикасын сипаттайтын негізгі фактілерді анықтау; Қазақстан мен әлем елдерінің тарихи даму модельдерін салыстыру.

 • Код ON12

  Ауызша және жазбаша сөйлеуді логикалық және дәлелді түрде құра білу, мемлекеттік, орыс және шет тілдерінің бірінде кәсіби қарым-қатынастың қажетті дағдыларын меңгеру, педагогикалық риторика, пікірталас жүргізу дағдыларын дамыту, Тарих бойынша оқу бағдарламаларын іске асыру шеңберінде білім беру қатынастарына қатысушылармен өзара іс-қимылды негіздеу.

 • Код ON8

  Мектептегі тарих курсының мазмұның тарихи-педагогикалық ғылымның ережелерімен қолдану, мектеп курсы үшін мазмұнды таңдау принциптерін түсіну және негіздеу, әдіснаманы меңгеру және қолданылатын білім беру технологияларының тиімділігін бағалау.

 • Код ON6

  Негізгі тарихи ақпаратты сыныптау, тарихи процестің қозғаушы күштері мен заңдылықтарын түсіну; Шығыс пен батыс және Қазақстан елдерінің тарихи дамуының жалпы үрдістері контексінде процестердің пайымдауларын қалыптастыру үшін ақпаратты жинау мен түсіндіруді жүзеге асыру.

 • Код ON13

  Тарих саласында әрі қарай оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқу дағдыларын меңгеру, тарихтағы тарихи оқиғаларды, фактілерді, тұлғаларды бағалау, әлеуметтік модельдердің дүниетанымдық негіздерін болжау, батыс және шығыс қоғамының мәдени және қоғамдық алуан түрліліктерінің айырмашылықтарын анықтау.

 • Код ON2

  Кәсіби бағытталған, оның ішінде ғылыми-техникалық сипаттағы ауызша және жазбаша мәтіндердің функционалдық ерекшеліктерін білу мен түсінуді қолдану; ауызша және жазбаша мәлімдемелерде кәсіби сөйлеуге тән негізгі грамматикалық бірліктерді тану және қолдану; кәсіби қарым-қатынас шеңберінде шет тілдік коммуникацияны жүзеге асыру.

 • Код ON9

  Тарих саласындағы теориялық және практикалық білімдерін қолдану, тарих ғылымының өзекті мәселелерін талдау, оларды шешу жолдарын бағалау, қазақстандық және шетелдік тарих ғылымының теориялық-әдіснамалық жетістіктеріне кешенді зерттеулер жүргізу

 • Код ON11

  Оқыту мен тәрбиелеудің заманауи технологияларын көрсету; коммуникациялық және ақпараттық технологиялар ұғымдарының мәні, білім беру ортасын зерттеуді жоспарлау және жүргізу, критериалды-бағдарланған оқыту технологиясын меңгеру, оқыту жүйесін және тарихтың тәрбиелік әлеуетін іске асыру процесін жобалау.

 • Код ON1

  Академиялық адалдық қағидаттары мен мәдениетінің мәнін түсіну, кәсіби қызметте қолдану үшін экономикалық, құқықтық ақпаратты жүйелеу, жинақтау, сондай-ақ нарықтық экономика мен кәсіпкерлік мәселелеріне бағдарлану, құқықтық, экономикалық тәртіп құбылыстарын талдау және кәсіпкерлік қызметтің ұйымдық-құқықтық нысандарын білу

 • Код ON7

  Отандық және дүниежүзілік тарихтың, жаһандық процестердің даму логикасын олардың тарихи шарттылығында түсіну; тарих ғылымы дамуының теориялық және әдіснамалық негіздерін қолдану; мәдени әралуандық пен рухани мұраны белгілеу.

 • Код ON3

  Заманауи психологиялық-педагогикалық ғылымның негізгі ережелері мен категориялары, жас ерекшелік физиологиясы мен мектеп гигиенасы туралы білімдерін көрсету, практикалық педагогикалық іс-әрекетте білім алушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес тәрбие қызметінің және инклюзивті білім берудің әдістемесі мен технологиясын қолдану, сондай-ақ мектептің тұтас педагогикалық процесін басқару дағдыларын қолдану.

 • Код ON4

  Өркениеттер мен мемлекеттердің тарихи типтерінің дамуы, мемлекеттік-құқықтық институттардың, мәдениет ошақтарының қалыптасу кезеңдері туралы білімдері мен түсініктерін көрсету; көшпенділіктің тарихи түрлерін салыстыру; Еуразиялық дала өркениетінің қалыптасуы мен даму кезеңдерін бағалау;

 • Код ON10

  Тарихи зерттеулердің теориясы мен әдіснамасын салыстыру; ғылыми танымның қазіргі заманғы әдістерін пайдалану ерекшелігін анықтау, әртүрлі дереккөздерден ақпаратты синтездеу, тарихи материалға тарихнамалық және деректанулық талдау жүргізу, дүниежүзілік және отандық тарих саласында өз бетінше ғылыми эксперимент жүргізу;

Top