Жаңа білім беру бағдарламасы

6B01606 Тарих-география в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • - қоғамның тарихи-географиялық даму заңдылықтарын талдайды, ана тілінде, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша қарым-қатынастың әр түрлі нысандарын, түрлерін пайдаланады, оқу-ғылыми қарым-қатынаста академиялық жазу және сөйлеу әрекетінің дағдыларын меңгерген
  • - тұлғааралық және мәдениетаралық өзара әрекеттесу мәселелерін шешу үшін қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасау қабілетін тиімді қолданады
  • -конфессияаралық мәдениет, адамгершілік және академиялық адалдық қағидаларын ұстана отырып, дифференциалды, біріңғай, дамыта оқытудың педагогикалық технологияларын пайдаланады.
  • - толыққанды әлеуметтік, кәсіби және өмірдің әртүрлі салаларын қамтамасыз ету үшін қауіпсіздік негіздерін, дене шынықтыру және салауатты өмір салтын қалыптастыру әдістері мен құралдарын пайдаланады
  • - педагогика және әдістеме, тарих пен географияны оқыту саласындағы кәсіби білімін көрсетеді, оқу және ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру мен жоспарлауда шығармашылық қабілетін, кәсіби біліктілігін, интеллектуалдық, шығармашылық және жалпы ғылыми деңгейін арттырады;
  • - Қазақстан және дүние жүзі тарихы мен географиясының жалпы және теориялық негіздері туралы әлемдік және аймақтық деңгейдегі білімді тарихи-географиялық зерттеулерде пайдаланады;
  • - ақпаратты алу, сақтау және өңдеу тәсілдерін, әдістері мен құралдарын меңгерген, заманауи digital қоғамның дамуындағы ақпараттың маңыздылығы мен мәнін түсінеді;
  • - барлық дәуірлер мен кезеңдегі Қазақстан тарихы мен Дүниежүзі тарихын зерттеудің өзекті мәселелерін, отандық және шетелдік деректанудың, тарихнаманың кезеңдеріне, даму бағыттарына сыни талдау, ретроспективті, тарихи - салыстырмалы сияқты зерттеудің басқа да әдістері арқылы жіктейді
  • - білім беру ресурстарын әзірлеудің принциптері мен әдістерін таңдайды, соның ішінде, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды және ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын ескере отырып, цифрлық білім беру ресурстарын пайдаланады
  • - білім алушылардың жеке ерекшеліктерін есепке алуға бағытталған белгілі педагогикалық технологияларды пайдалана отырып, тарих пен географияны оқытудың берілген мақсаттарына сәйкес оқу қызметінің шарттарын әзірлейді, дербес құрастырады.
Top