Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04118 Қаржы в Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

 • Экономикалық теория
  Несиелер: 6

  студенттердің экономикалық категорияларды қолдана білуін қалыптастыру, әртүрлі экономикалық жүйелердің жұмыс істеу принциптерімен таныстыру, экономикалық ойлау мәдениетін қалыптастыру, оларды нақты экономикалық құбылыстар мен процестерді зерттеу мен талдауда ғылыми зерттеу әдістерін қолдануға үйрету. Курсты оқу барысында студенттердің қабілеттерін қалыптастыру: оқу және ғылыми қызметтегі негізгі экономикалық категорияларды білу; экономикалық процестер мен құбылыстарды зерттеу әдістерін қолдану; әртүрлі субъектілердің экономикалық мінез-құлқының негізгі принциптерін түсіндіру; экономикалық ақпаратты талдау нәтижелерін қорытындылау; әлеуметтік дамудың әртүрлі мәселелері мен проблемаларының экономикалық аспектілерін негіздеу

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 5

  студенттерде экономикадағы математикалық білімдер туралы тұтас түсінікті, экономикалық есептерді модельдеу, талдау және шешудің практикалық дағдыларын, оқу және зерттеу қызметінде математикалық тәсілдер мен әдістерді қолдана білуді қалыптастыру. Курсты оқу барысында студенттердің қабілеттерін қалыптастыру: экономикалық талдау саласында математиканың іргелі түсініктерін білу; қойылған міндеттерді шешу әдісін таңдау; экономикалық үрдістерді талдаудың математикалық әдістерін қолдану; экономикалық құбылыстарды талдаудың математикалық тәсілдерін әзірлеу

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Нарықтық экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Нарықтық экономика мен кәсіпкерліктің элементтерін, қағидаттарын, өз бизнесін ұйымдастыру тетіктері мен түзету тәсілдерін зерделеу; қоғамның экономикалық өмірінің процестерін, құбылыстарын зерделеу, экономикалық ғылымның әдістерін, тәсілдері мен тәсілдерін игеру, кәсіпкерлікті қолдау институты мен мемлекеттік тетіктерін қарау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Cыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет және құқық негіздері
  Несиелер: 2

  Құқықтық қатынастардың негізгі ұғымдары мен мәні, сондай-ақ құқықтық қатынастарды реттеудің құқықтық тетіктері, құқықтық қатынастарда жауапкершілікті қолдану тәртібі. Сыбайлас жемқорлықтың мәні және оның пайда болу себептері; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін моральдық-адамгершілік және құқықтық жауапкершілік шаралары; сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнама.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бухгалтерлік есеп және аудит
  Несиелер: 5

  Пән бухгалтерлік есеп пен аудиттің теориялық және практикалық негіздерін, Қазақстан Республикасындағы бухгалтерлік есеп пен аудиторлық қызметті заңнамалық реттеуді зерделейді, бухгалтерлік ақпараттың сапалық сипаттамаларын және қаржылық есептілік элементтерін меңгереді

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тіл
  Несиелер: 3

  Кәсіби тіл адам қызметінің белгілі бір саласына қызмет ететін тәртіптік құбылыс ретінде (мамандықтың ерекшелігін ескере отырып). Қазақ (орыс) тіліндегі кәсіби терминология. Арнайы кәсіби бағдарланған материал және оны берілген кәсіби жағдайларда пайдалану. Мамандық бойынша пәндік сала мазмұнының қазақ (орыс) тіліндегі сипаттамасы.Кәсіби құзырет: қазақ (орыс) тіліндегі мәтіндерде бағдарлану, кәсіби мазмұнды монологиялық айту және т. б.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Нарықтық инфрақұрылым
  Несиелер: 6

  Пән нарықтың құрылымын, яғни экономиканың барлық субъектілері мен олардың арасындағы қатынастарды, арнайы нарықтарда жұмыс істейтін және олардың қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ететін өзара байланысты институттар, қызметтер, кәсіпорындар арасындағы қатынастар жүйесін зерттейді. Пән нарықтың барлық шаруашылық жүргізуші субъектілерін, олардың арасындағы қатынастарды, нарықтардың қажеттіліктерін, нарықтардың жұмыс істеу ортасын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтік-экономикалық статистика
  Несиелер: 5

  Пән әлеуметтік-экономикалық статистиканың негіздері мен көрсеткіштер жүйесін, халық пен еңбек ресурстарының статистикасын, ұлттық байлықтардың, шығындар мен аралық тұтынудың, тауар және ақша айналысының статистикасын, баға статистикасын, өндіріс тиімділігінің статистикасын, негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерді, әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың серпінін статистикалық зерделеуді оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Статистика
  Несиелер: 5

  Пән көрсеткіштерді есептеу мен талдаудың статистикалық әдістерін, статистикалық байқылау әдістерін, статистикалық ақпарат көздерін;алғашқы статистикалық деректерді жинақтау және топтау әдістерін пайдалана отырып статистикалық ақпаратты жинақтауды жүзеге асыру, көрсеткіштерді есептеу, кестелер мен графиктер құру, көрсеткіштерді талдау және қорытынды жасау біліктерін; статистикалық ақпаратты жинау және өңдеу, статистикалық көрсеткіштерді есептеу әдістерінің дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Микроэкономика
  Несиелер: 5

  студенттерде жеке экономикалық бірліктер мінез-құлқының негізгі принциптері және микроэкономикалық талдау әдістері туралы тұтас түсінік қалыптастыру. Курсты оқу барысында студенттердің қабілеттерін қалыптастыру: микроэкономиканың негізгі түсініктері мен әдіснамасын білу; микроэкономикалық талдаудың негізгі әдістерін түсіну; экономикалық агенттердің мінез-құлқын талдау үшін микроэкономикалық теорияларды пайдалану; жекелеген нарықтардың жай-күйін бағалау, тұтынушылар мен фирмалардың мінез-құлқының себептерін түсіндіру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ақша, несие, банктер
  Несиелер: 5

  Пән ақша, несие және банк ісі теориясының іргелі мәселелерін; ақша-несие саясатын реттеу әдістері мен құралдарын; ақша айналымын, банк жүйесінің жай-күйі бойынша статистикалық материалдарды талдай білу; ақша-несие саласының негізгі үрдістерін бағалауға мүмкіндік беретін есептерді жүргізу; макро және микро деңгейлерде ақша-несие саласын сипаттайтын экономикалық көрсеткіштерді есептеу әдістерінің дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Менеджмент және маркетинг негіздері
  Несиелер: 6

  Пән өндірістік жүйеде басқару жүйесінің негіздерін, Менеджмент және маркетинг элементтерін, Менеджмент және маркетинг тиімділігінің экономикалық және әлеуметтік аспектілерін; ұйымдастырушылық мақсаттарды қалыптастыра білуді; оқу процесінде алынған білімді экономикалық, әлеуметтік, техникалық және басқа факторларды ескере отырып, басқарушылық шешімдер қабылдау үшін қолдана білуді; жеке адамды және ұжымды басқару дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Функционалдық - құндық талдау
  Несиелер: 4

  Бұл пән ұйымның функциялары, оның ресурстары мен шығындарын есепке алудың объектілерінің тиімділігін кешенді жүйелік зерттеу әдісін, сондай-ақ оны құру және пайдалану шығындарын барынша азайта отырып, объектінің функционалды пайдалылығын жақсарту (сақтау) мақсатын көздейді. Негізгі критерий анықтауда тұтыну қасиеттерінің ара қатынасы ерекшешығын бірлігін анықтау әдістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономикалық талдау негіздері
  Несиелер: 4

  Пән Экономикалық талдаудың базалық түсініктері; экономикалық талдаудың әдістемелік тәсілдері; экономикалық талдауды ақпараттық қамтамасыз ету көздері туралы білімді қалыптастырады; ақпараттық-әдістемелік қамтамасыз етуді жүйелендіре білу және оны стандартты Талдамалық міндеттерді шешу үшін тиімді қолдана білуді; Талдамалық есептеулердің нәтижелерін түсіндіру және экономикалық ақпаратты Талдамалық өңдеу нәтижесінде алынған қорытындыларды тұжырымдауды оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржы
  Несиелер: 5

  студенттерде қаржы теориясы саласында қазіргі заманғы іргелі білімді қалыптастыру, Қаржы мәнінің теориялық аспектілерін, олардың функцияларын, қазіргі нарықтық экономикадағы рөлін, мемлекеттік қаржының қазіргі теориялық тұжырымдамаларын ашу болып табылады. Пәнді оқу барысында студенттер қаржыны ұйымдастырудың түсініктері мен принциптерін білуі керек, қаржылық жағдайды талдау әдістемесін игеруі керек. Дамыған нарықтық қатынастар жағдайында қаржының рөлі артады, өйткені қаржы макро - және микро деңгейлерде қаражат қорларын қалыптастыру және пайдалану процесін тікелей анықтайды, бұл өз кезегінде мемлекет, ұйымдар, кәсіпкерлердің экономикалық және басқарушылық функцияларын сапалы орындау мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби-бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби тіл адам қызметінің белгілі бір саласына қызмет ететін тәртіптік құбылыс ретінде (мамандықтың ерекшелігін ескере отырып). Шет тіліндегі кәсіби терминология. Арнайы кәсіби бағдарланған материал және оны берілген кәсіби жағдайларда пайдалану. Мамандық бойынша пәндік сала мазмұнының шет тіліндегі сипаттамасы. Кәсіби құзыреттілік: шет тіліндегі мәтіндерде бағдарлау, кәсіби мазмұнды монологиялық айту және т. б.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Консалтинг
  Несиелер: 5

  Пән ЖК және ЖШС тіркеу, оңайлатылған және жалпы белгіленген режим бойынша бухгалтерлік және салық есебін жүргізу, декларацияны толтыру, кәсіпорынның статистикалық есептерін қалыптастыру, бизнес жоспарларды жасау кезінде жобалық-сметалық құжаттаманы жасау және қызмет көрсету, жылдық қаржылық есептерді толтыру және қалыптастыру, басқарушылық, қаржылық және экономикалық қызметте кеңес беру үшін ережелерді қолдануды оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Макроэкономика
  Несиелер: 5

  студенттер арасында макроэкономика саласындағы білім жүйесі, макроэкономикалық талдау әдістері, макроэкономикалық көрсеткіштер құрылымы және макроэкономикалық саясаттың салдарын талдау туралы тұтас түсінік қалыптастыру. Курсты оқу барысында студенттердің қабілеттерін қалыптастыру: макроэкономика терминологиясын білу; макроэкономикалық талдау әдістерін түсіну; макроэкономикалық саясаттың түрлері мен құралдарын талдау үшін макроэкономикалық теорияларды пайдалану; макроэкономикалық талдауды жақсарту бойынша ұсыныстар әзірлеу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әлемдік қаржы нарығы
  Несиелер: 5

  Пән бағалы қағаздарды талдау (қаржылық аналитика) саласындағы қаржы нарығының мамандарын даярлауға арналған. Курстың мақсаты студенттерге әлемдік қаржы нарықтары бойынша ақпаратты бағдарлауға, әлемдік қаржы нарығының архитектурасын түсінуге, қаржы нарығының әртүрлі сегменттері арасындағы өзара тәуелділікті түсінуге, оқиғалардың әлемдік қаржы нарығындағы әсерін бағалауға дағдыландыру болып табылады;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржы нарығы және делдалдары
  Несиелер: 5

  Пән қаржы нарығының құрылымын; қаржы нарықтарын ұйымдастыру және басқару қағидаттары мен әдістерін, қаржы нарығының құралдарын; қаржы нарығына қатысушылардың қызметін талдай білу, қаржы құралдарына бағалау жүргізе білу; қаржы институты тәуекелдерінің құрылымын айқындау; капитал нарықтарындағы өзгерістер жағдайында қаржы-кредит институттары қызметінің бағыттарын, қаржы нарықтарын макроэкономикалық талдау негіздерін меңгеру дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Салық және салық салу
  Несиелер: 5

  Пән салық және салық салу саласындағы білімді қалыптастырады, жеке тұлғалар мен ұйымдар төлейтін салықтар мен алымдарды есептеу, бюджетке салықтар мен алымдарды аудару үшін төлем құжаттарын ресімдеу; мемлекет бюджетіне алынатын салықтар мен алымдарды есептеу бойынша дағдыларды оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салықтық менеджмент
  Несиелер: 6

  Пән салық менеджменті саласындағы теориялық білім кешенін зерттейді және салық төлеуші ұйымдар өздерінің өндірістік мүмкіндіктерін жүзеге асыратын макроэкономикалық ортада жүзеге асыратын салықты басқаруды оқытады. Салық менеджменті менеджмент түрлерінің бірі болып табылады. Салық менеджерінің міндеті-елдің салық саясатындағы өзгерістерді, салық салудың заңнамалық базасын болжау және оларды бағалауды оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Исламдық қаржыландыру
  Несиелер: 5

  Пән исламдық қаржыландырудың негізгі нысандары мен әдістері, исламдық қаржыландыру құралдары, исламдық қаржыландыруды енгізу бойынша дамыған елдердің тәжірибесі туралы білімді қалыптастырады. Исламдық қаржы индустриясының жұмыс істеуін теориялық және практикалық талдау, шетелдік тәжірибені жинақтау, сондай-ақ заңнамалық және нормативтік құжаттарды зерделеу негізінде Қазақстан Республикасында осы саланы этикалық қаржыландырудың негізгі тетіктері және оның даму перспективалары бойынша білім алуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Коммерциялық банк қызметіндегі қаржылық талдау
  Несиелер: 6

  Пән талдамалық міндеттерді шешу үшін қажетті деректерді жинау, талдау және өңдеу тәсілдері, әдістерін; несиелік ұйымдардың бухгалтерлік, қаржылық және статистикалық есептілігіндегі ақпаратты талдау және түсіндіру біліктіліктерін; тәуекелдерді бағалау және оларды азайту, дәлелді талдамалық негіздемені дайындау жәненесиелік ұйымдардың қаржылық есептілігінің деректері негізінде басқарушылық шешімдерді қабылдау дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инвестицияларды қаржыландыру және несиелендіру
  Несиелер: 5

  Пән инвестициялардың экономикалық мәнін және олардың құрылымын, инвестициялық жобаларды қаржыландырудың нысандары мен әдістерін, жобаны жасау, инвестициялық мүмкіндіктер бойынша қаржыландырылатын жобаларды іріктеу, инвестициялық жоба бойынша кредиттік тәуекелді бағалау біліктерін; жобалық қаржыландыру және инвестициялық кредиттеу кезінде жобалардың тиімділік көрсеткіштерін, кредиттік тәуекелді бағалау әдістерін есептеу, инвестициялық шешімдерді қабылдау процесін ұйымдастыру дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сақтандыру
  Несиелер: 4

  Пән сақтандыру, қайта сақтандыру, ортақ сақтандыру негіздерін, сақтандыру түрлерін, нысандарын, сақтандыру нарығындағы сақтандыру өнімдерін; сақтандыру нарығы, сақтандыру компаниялары бойынша сақтандыру статистикасын талдай білу, сақтандыру бойынша нормативтік және заңнамалық құжаттарды пайдалана білу, сақтандыру операцияларына экономикалық талдау жүргізу, сақтандырушының негізгі қаржылық көрсеткіштерін талдау және есептеу, оның қаржылық тұрақтылығын бағалау дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Корпоративтік қаржы
  Несиелер: 5

  Пән корпоративтік қаржының негізгі ұғымдары, санаттары мен құралдары, корпорацияның қаржылық қызметін сипаттайтын көрсеткіштерді құру, есептеу және талдау негіздері; экономикалық көрсеткіштердің типтік әдістері мен нормативтік-құқықтық базалары негізінде есептеу, қаржылық бухгалтерлік және өзге де ақпаратты талдау және түсіндіру, алынған мәліметтерді басқарушылық шешімдер қабылдау үшін пайдалану біліктерін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Банк ісі
  Несиелер: 5

  Пән банк жүйесінің жұмыс істеуінің ұйымдық-құқықтық негіздерін, банк операцияларын жүзеге асыру тәртібін, бірінші және екінші деңгейдегі банктер балансының құрылымын талдауды, салымдар мен депозиттер бойынша пайыздық төлемдер сомасын есептеуді, жеке және заңды тұлғаның несие қабілеттілігін бағалауды; банк құжаттамасымен жұмыс істеуді, Банктің пруденциалдық нормативтері негізінде өтімділікті және тәуекелдерді бағалау дағдыларын меңгеруді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тәуекел-менеджмент
  Несиелер: 4

  Пән экономикалық қызметтегі тәуекелдер ұғымы, тәуекел құраушы факторлар, тәуекелдерді талдаудың жалпы принциптері, тәуекелдерді басқару, тәуекелдерді азайту тәсілдері, жобаны қаржыландыру кезінде тәуекелдерді есепке алу, тәуекелдерді басқаруды ұйымдастыру сияқты мәселелерді зерттейді. Зерделеу нәтижесінде студент қаржылық тәуекелдерді және тәуекелдік оқиғалар басталған кезде ықтимал қаржылық шығындар деңгейін талдау және бағалау;- қаржылық тәуекелдерді басқару саласында тиімді шешімдер қабылдау дағдыларын меңгеруі тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Банктік менеджмент
  Несиелер: 5

  Пән банк менеджменті мен маркетингінің мәнін, заңды және жеке тұлғалар үшін банк маркетингін іске асыру әдістерін; басқару кезінде шешімдер қабылдауды әзірлеуді; банк менеджменті мен маркетингін ажырата білуді, банк менеджменті мен маркетингінің процестері мен құбылыстарын талдауды; әдістемелерді пайдалана отырып, нарықтарды саралауды жүзеге асыруды; нарықта ұсынылған банк өнімдерін бағалау дағдыларын меңгеруді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының салық құқығы
  Несиелер: 5

  Мақсаты: салық құқығының теориялық негіздерін, салық салу практикасын және салық және мемлекеттік бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы заңнаманың негізгі проблемаларын қазіргі кезеңде білу қажеттілігі. Курсты оқу нәтижесінде студенттер: Салық құқығы, Салық-құқықтық нормалар және салықтық құқықтық қатынастардың негізгі ұғымдары туралы нақты түсінікке ие болуы; қолданыстағы салық жүйесінің сипаттамасын, салықтар мен мемлекеттік бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер арасындағы айырмашылық пен қатынасты және олардың сипаттамалық белгілерін білуі керек; салық салу және салық қызметіне, сондай-ақ мемлекеттің салық жүйесін құру проблемаларына қатысты нормативтік материалдарды меңгеру; салықтық құқықтық қатынастар субъектілерінің заң құқықтары мен міндеттерінің мазмұнын, олардың өзара іс-қимыл тетігін түсіну; заң құжаттарын жасау және ресімдеу, білікті заң консультацияларын беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • 1C бухгалтерия
  Несиелер: 5

  Пән кәсіпорын қызметін автоматтандырудың әмбебап жүйесін зерттейді, тауарлық және материалдық құралдарды есепке алу, жалақы есебінің контрагенттерімен өзара есеп айырысу, негізгі құралдардың амортизациясын есептеу, субъектінің қаржылық және шаруашылық қызметі туралы сапалы және уақтылы ақпаратты қалыптастыру үшін кез-келген бөлімдер бойынша бухгалтерлік есепті жүргізуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бұлтты есептеу қызметтері
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты-студенттердің бұлтты технологияларды игеруі. Курсты оқу барысында студент бұлтты қызметтердің желілік модельдерін және бұлтты архитектураларды жобалау ерекшеліктерін білуі керек. Деректерді басқаруды және сақтауды жүзеге асыру. Бұлтты шешімдерді жобалау және олардың құнын есептеу. Мультитенантты, арнайы, теңшелетін, мультитенантты архитектураға көшу кезеңдерін анықтау. Мультитенантты деректер қоймасын ұйымдастырудың модельдерін жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Заманауи банктік технологиялар
  Несиелер: 4

  Пән банк, төлем жүйесі, банк және төлем операцияларын жасаудың электрондық технологияларын; банк қызметтерінің қашықтық нысандарын; банк операцияларының орындалу тиімділігін талдай білуді, қаржы қызметтерінің халықаралық қағидаттары мен ұсынымдарға сәйкестігін бағалау жүргізу; төлем және банк операцияларын жүргізу кезінде пайдаланылатын терминологияны, төлем және банк қызметтерін ұсынудың қашықтық тәсілдерін меңгеруді оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мемлекеттік бюджет
  Несиелер: 5

  Пән мемлекеттік бюджеттің экономикалық мәнін, Бюджет жүйесі мен сыныптамасын, бюджет кірістері мен шығыстарының мазмұнын, бюджеттің жасалуы мен орындалуын талдай білу; салық түсімдерін болжау; мемлекеттің белгілі бір салаларына бюджет шығыстарын бөлу; бюджеттік инвестициялардың тиімділігін бағалау, бюджеттерді қаржыландырудың оңтайлы тәсілін таңдау, бюджет шығыстарын бөлу және салық түсімдерін болжау дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бағалы қағаздар нарығы
  Несиелер: 5

  Пән мемлекеттік және бюджеттік сектор ұйымдарының қызметін автоматтандыру, жалақыны есептеудің және есептеудің бизнес-процесін жасау, персоналды және іскерлік процестерді басқарудың қажетті нормативтік-анықтамалық ақпаратын (бюджеттік сыныптама кодтарын) жүргізу, бюджеттік және Мемлекеттік мекемелердің регламенттелген есептілігін қалыптастыру үшін бағдарламалық өнімді зерделейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инвестициялық жобалар мен шешімдерді басқару
  Несиелер: 3

  Пән инвестициялық жобаларды, жобалардың өзгерістері мен тәуекелдерін басқару саласында білімді қалыптастырады; инвестициялық жобаның тиімділігін, оның тәуекелдерін есептеу және бағалау; инвестициялық жобаның бизнес-идеясы мен моделін негіздеу; инвестициялық жобаның қаржылық моделін әзірлеу; инвестициялау және экономикалық тиімді жобаларды таңдау дағдыларды; талдау кезінде экономикалық сипаттағы проблемаларды анықтау және оларды шешу тәсілдерін ұсынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инвестициялық шешімдер тиімділігін бағалау
  Несиелер: 3

  Пән инвестициялық шешімдерді бағалаудың мәнін, мазмұнын, оның мақсаттары мен міндеттерін, инвестициялық жобаның ақша ағындары мен ағымдарын, инвестициялардың тиімділігін бағалауды және жобаны негіздеуді, шектеулі бюджеті бар инвестициялық жобаларды таңдауды, инвестициялық жобаларды қаржылық талдауды, қаржылық және экономикалық тәуекелдерді талдауды, коммерциялық, бюджеттік және экономикалық тиімділік көрсеткіштерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қаржылық статистика
  Несиелер: 4

  Пән қаржы статистикасының мәні мен әдістері, мемлекеттік бюджет статистикасының мазмұны, кәсіпорындар мен халық шаруашылығы салаларының қаржы резервтері статистикасы, өнеркәсіптегі қаржы резервтерінің статистикалық көрсеткіштері, қоғамдық өнімнің тауар айналымы саласындағы қаржылық нәтижелер, ақша айналымы статистикасының мазмұны, банк статистикасы, бағалы қағаздар статистикасы, сақтандыру статистикасы, валюта бағамдары статистикасы туралы білімді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Банктік статистика
  Несиелер: 4

  Пән теориялық тәсілдерді, статистикалық көрсеткіштерді қолдану және жинау механизмдері мен әдістерін, банк статистикасының пәні мен міндеттерін қалыптастырады. Ақша айналымы мен ақша массасын болжау мен талдаудың статистикалық әдістерін негізге ала отырып, ақша айналысының статистикалық көрсеткіштер жүйесін, макроэкономикалық көрсеткіштерді оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биржалық іс
  Несиелер: 5

  Пән Қазақстандағы биржалық істің мәні, функциялары, даму тарихы туралы білімді қалыптастырады. Осы курсты оқу кезінде студенттер қаржы құралдарының құны мен табыстылығын бағалау үшін қажетті білім мен дағдыға ие болады және бағалы қағаздар мен туынды қаржы құралдарын талдауды үйренеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Парус 8 бухгалтерия
  Несиелер: 5

  Пән мемлекеттік және бюджеттік сектор ұйымдарының қызметін автоматтандыру, жалақыны және есептеудің бизнес-процесін жасау, персоналды және іскерлік процестерді басқарудың қажетті нормативтік-анықтамалық ақпаратын (бюджеттік сыныптама кодтарын) жүргізу, бюджеттік және Мемлекеттік мекемелердің регламенттелген есептілігін қалыптастыру үшін бағдарламалық өнімді зерделейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Big Date және бизнес саясаты
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты студенттерді деректерді талдау саласындағы теориялық және практикалық аспектілерге қарқынды оқыту, сондай-ақ олардың математика, жобалық басқару және кәсіпкерлік сияқты сабақтас салалардағы дағдыларын жетілдіру болып табылады. Курсты оқу барысында студент: тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін өндірістік қызмет барысында туындайтын міндеттерді тұжырымдай және шеше білуі; проблемаларды талдаудың қажетті тәсілдері мен әдістерін таңдауы, сондай-ақ нақты жағдайдың міндеттеріне байланысты барларын түрлендіруі және жаңаларын әзірлеуі тиіс; Деректерді талдаудың бағдарламалық құралдарын, сондай-ақ бағдарламалық жүйелерді әзірлеу, деректерді тиімді талдау және деректерден білім алу үшін талап етілетін алгоритмдерді, модельдер мен әдістерді талдау және жобалау; зерттеу, сондай-ақ проблемалардың тиімді шешімдерін әзірлеу үшін бастапқы ақпаратты жинау үшін сандық және сапалық әдістер мен тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Салықтық-бюджеттік саясат
  Несиелер: 5

  Бұл пән мемлекеттің салық-бюджет саясатының негіздерін, бюджеттің кіріс бөлігін қалыптастырудағы салықтардың рөлін, мемлекеттің бюджет шығыстары саласындағы саясатын, мемлекеттің бюджет қаражатын басқаруды, мемлекеттің фискалдық саясатын, мемлекеттің фискалдық саясатының тиімділік көрсеткіштерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қаржылық менеджмент
  Несиелер: 5

  Пән қаржылық менеджменттің негізгі санаттары туралы білімді қалыптастырады; корпорация активтерін, капитал құнын, бағалы қағаздар портфелін, левериджді, инвестициялық жобалардың тиімділігін және компаниялардың нарықтық құнының өсуіне қол жеткізу жолдарын бағалаудың модельдері мен әдістерін, сондай-ақ ақша ағындарын, активтер мен пассивтерді, қаржылық портфельді, қаржылық және инвестициялық тәуекелдерді, инвестициялық жобаларды, ресурстарға қажеттілікті талдау және бағалау және оларды пайдалануды жоспарлау дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бюджеттік бақылау
  Несиелер: 5

  Пән: бюджеттік бақылауды құқықтық реттеу, қадағалауды, мониторингті, ревизияларды жүргізудің, бюджеттік бақылаудың басқа да тәсілдерін тексерудің негізгі әдістемелерінің ерекшелігі, бақылау рәсімдерін дайындау және жүргізу бойынша бюджеттік бақылау органдарының жұмысын ұйымдастыру, іске асыру бақылауларының нәтижелерін ресімдеу тәртібін жүргізу саласында білімді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржыгердің кәсіби құндылықтары мен этикасы
  Несиелер: 5

  Әр түрлі жағдайлар мен этикалық мінез-құлық нормалары туралы білімді, қаржыгерлердің моральдық мінез-құлқы мен қарым-қатынасының негізгі заңдылықтарын және олардың кәсіби қызметтегі көріністерін; іскерлік салада тұлғааралық қатынастарды құра білуді, іскерлік іс-шараларды ұйымдастыруды, қақтығыстардың алдын алу, іскерлік әңгімелер, келіссөздер жүргізу дағдыларын қалыптастырады. Психологиялық мәдениеттің жоғары деңгейі және басқарушылық шешімдер қабылдауды оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық талдау
  Несиелер: 4

  Пән кәсіпорынның кірістілігіне, кәсіпорын мүлкінің динамикасы мен құрылымына және оларды қалыптастыру көздеріне, өтімділік пен төлем қабілеттілігіне, қаржылық тұрақтылыққа, іскерлік белсенділікке, Қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелеріне, кәсіпорынның рентабельділігіне, дәрменсіздігіне және кәсіпкерлік тәуекелге талдау жүргізу білімі мен дағдыларын қалыптастырады. Сондай-ақ қойылған міндетке сәйкес деректерді талдау және қаржылық талдау нәтижелерін бағалау дағдылары қалыптастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық бақылау және аудит
  Несиелер: 6

  Пән мемлекеттік билік органдары, сондай-ақ мамандандырылған аудиторлық ұйымдар жүзеге асыратын қаржылық бақылау мен аудиттің нақты міндеттерін оқытады. Мемлекеттік қаржылық бақылаудың барлық нысандарын жүргізу әдіснамасымен таныстырады. Тиімділік аудитін – мемлекеттік қаржылық бақылаудың перспективалы және іске асырудағы күрделі бағытын жүргізуге ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Банкроттық және кәсіпорынды қайта ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пән банкроттықтың негізгі рәсімдерін, дәрменсіздік туралы істерді қарауды реттейтін нормативтік құқықтық актілер жүйесін; кәсіпорынның дағдарысқа қарсы жағдайын бағалай білуді, дәрменсіздік туралы істерді қарау мен шешуді қамтамасыз етуге қойылатын талаптарды саралауды, кәсіпорынның банкроттығы туралы істерді қарау тәртібін реттейтін заңнаманы бағдарлауды, кәсіпорынның жұмыс істеуінің әртүрлі салаларында дұрыс қаржылық шешімдер қабылдау дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Іскерлік қарым-қатынас этикасы
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі сөйлеу этикетін, әдеби тілдің нормаларын, мәтіндерді модельдеу тәсілдерін, сөйлеудің негізгі композициялық бөліктерін құруға қойылатын талаптарды, сөйлеуді логикалық ұйымдастыруды зерттейді; пәнді оқу нәтижелері бойынша білім алушы сындарлы диалог жүргізе алады, көпшілік алдында сөйлей алады, қарым-қатынас жағдайына сәйкес өз сөзін құра алады, әртүрлі қарым-қатынас жағдайларында риторикалық әдістерді қолдана алады, аудиторияның назарын аудару тәсілдерін қолдана алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық Валюта-қаржы қатынастары
  Несиелер: 6

  Пән әлемдік және ұлттық валюта жүйесінің негізгі элементтері, халықаралық валюта - қаржы қатынастарының даму үрдістері туралы білімді қалыптастырады; валюталық реттеу саласындағы заңнамалық және нормативтік құжаттарды қолдана білуді; халықаралық есеп айырысу нысанын таңдауды; Халықаралық Валюта-қаржы қатынастарының даму тенденцияларын анықтауды; сыртқы экономикалық операциялардың тиімділігін бағалау және валюта нарығында мінез-құлық стратегиясын қалыптастыру дағдыларын үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық-шаруашылық қызметті талдау
  Несиелер: 4

  Пән қаржылық санаттар мен коэффициенттер (өтімділік, қаржылық тұрақтылық, рентабельділік, айналымдылық, тәуекел мен кірістілік, меншікті және қарыз капиталының қосылған құны (экономикалық, нарықтық, акционерлік), леверидж, инвестициялық жобаны және капитал мен компанияның құнын бағалау, алға қойылған міндетке сәйкес жиналған экономикалық деректерді өңдеу және талдау үшін аспаптық құралдарды таңдау нәтижелері негізінде деректерді талдау білімі мен дағдыларын қалыптастырады, есеп айырысу нәтижелерін талдайды және алынған қорытындыларды негіздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпорынды қаржылық сауықтыру
  Несиелер: 5

  Мақсаты: студенттерде: - дағдарыс жағдайында басқару саласындағы қазіргі заманғы проблемаларды талдау; - процестердің кәсіпорынды қаржылық сауықтыру экономикалық өсу серпініне әсерін зерттеу; - контрагенттердің қаржылық және ақша-кредит қатынастары жағдайында кәсіпорынды қаржылық сауықтыру жөніндегі шаралар кешенін практикалық іске асыру; - мемлекет деңгейінде де, жеке алынған кәсіпорын деңгейінде де басқарудың дағдарысқа қарсы әдістерін әзірлеу үшін қажетті білім кешенін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кеден ісі
  Несиелер: 5

  Пән кеден ісі саласындағы ұғымдық аппараттың; кеден қызметінің құрылымдарының білімін; преференциялық кеден режимдерін ескере отырып жеткізушілерді таңдай білу, жеңілдікті кедендік режимдерді пайдалану, жеткізудің қауіпсіз тізбегін жобалау; тауарға ілеспе құжаттарды талдау, кедендік декларацияны толтыру, кеден ісі саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтар мен қылмыстарды анықтау, алдын алу және жолын кесу дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық мониторинг
  Несиелер: 4

  Қаржы мониторингі студенттердің оның элементтерін, ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылдың халықаралық жүйесін зерделеуге, Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимылдың ұлттық жүйесін қарауға, сондай-ақ экономикалық және қаржылық құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу және тергеп-тексеру, қаржы мониторингі әдістемелерін қолдану, операциялардың қаржылық ағындарын талдау, қаржы ағындарын басқаруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Лизинг және лизингтік операциялар
  Несиелер: 4

  Пән лизингтің кәсіпорынның негізгі құралдарын қаржыландыру көздері жүйесіндегі орны мен рөлін зерттейді; лизингті нормативтік реттеу; лизингтің баға белгілеу процесі және лизингтік төлемдер схемалары; лизингтік операцияларды сақтандыру; лизингтің артықшылықтары мен кемшіліктерін және кәсіпорынды инвестициялаудың басқа көздерін талдауды оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Қаржылық жоспарлау
  Несиелер: 4

  "Қаржылық жоспарлау және болжау" пәнін оқытудың мақсаты студенттердің төлем қабілеттілігі мен қаржылық тұрақтылығын қолдауға мүмкіндік беретін кәсіпорындар мен ұйымдардың перспективалық қызметін басқару саласындағы білімдерін тереңдету болып табылады. Пәнді игеру нәтижесінде келесі құзыреттер қалыптасады: - жоспарлардың экономикалық бөлімдерін құру үшін қажетті есептерді орындау, оларды негіздеу және ұйымда қабылданған стандарттарға сәйкес жұмыс нәтижелерін ұсыну мүмкіндігі; - әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың, ұйымдардың, ведомстволардың және т. б. есептілігінде қамтылған қаржылық, бухгалтерлік және өзге де ақпаратты талдау және түсіндіру қабілеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 3

  Пән кәсіпкерлік құқықты, кәсіпкерлік құқықтың принциптерін, кәсіпкерлік қызмет субъектілерін құрудың, қайта ұйымдастырудың және таратудың құқықтық ерекшеліктерін , кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуді, кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау ерекшеліктерін және шаруашылық дауларды шешуді, биржалық қызметті , инвестициялық қызметті, сыртқы экономикалық қызметті құқықтық реттеуді және серіктестік бірлескен қызмет шартын, консорциумды зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Қаржылық құқық
  Несиелер: 3

  Пән мемлекеттің қаржылық қызметінің негіздерін, Қазақстан Республикасының қаржылық құқығының мазмұнын, оның әдістерін, мәні мен жүйесін, қаржылық-құқықтық нормалар мен қаржылық қатынастардың мазмұнын, оның жалпы бөлігін құрайтын қаржылық-құқықтық институттардың мазмұнын: мемлекеттің ақша жүйесін; қаржылық құрылымын; қаржы саласындағы басқаруды; қаржылық жоспарлауды; қаржылық бақылауды; Қазақстан Республикасында қолданылатын қаржылық-құқықтық жауапкершілікті қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON8

  қолданыстағы салық-бюджет саясатына сәйкес, салық есептілігін жасау және мемлекеттік бюджетке салық міндеттемелерінің орындалуының салықтық есебін зерттеу, мемлекеттік қаржыны болжау, жоспарлау және басқару;

 • Код ON6

  кәсіпорындар мен қаржы ұйымдарының маркетингтік зерттеулерінің нәтижелерін талдау; Менеджмент және маркетинг саласында білім және дағдылар алу; Экономикалық талдаудың негізгі әдістерін және функционалдық-құндық талдаудың негізгі құралдарын жүйелеу;

 • Код ON5

  статистикалық зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдау; Статистикалық зерттеу бағдарламаларын жасау, динамика қатарларының деректерін жүйелеу, индекстердегі статистикалық көрсеткіштерді есептеу және әлеуметтік-экономикалық құбылыстар туралы бақылау нәтижелерін қорытындылау, қаржы және банк ұйымдарының қызметі туралы статистикалық есептілік жасау; деректерді жинау, талдау және сақтау білігін көрсете білу; бизнес-көрсеткіштерді талдай алу;

 • Код ON7

  қоғамдық өндіріс, мемлекет, ұйымдар және сыртқы экономикалық байланыстар жүйесінде, сақтандыру және сақтандыру қызметін реттеу негіздерінде, сондай-ақ тәуекелдерді реттеу әдістерінде, оның ішінде қаржы институттарында қаржыны пайдалану; қаржы құралдары туралы білімдерін көрсете алу, ұйымдардың қызметін инвестициялаудың исламдық қаржы құралдарын қолдана білу.

 • Код ON11

  Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметін талдау, оның ішінде банкроттықтың туындау ықтималдығын айқындау, ұйымдардың дәрменсіздігін еңсеру және кәсіпорындарды қаржылық сауықтыру мақсатында қаржылық орнықтылықты, төлем қабілеттілігін есептеу әдістерін меңгеру; дәрменсіздік туралы істерді қарауды және шешуді қамтамасыз етуге қойылатын талаптарды саралау, кәсіпорынның банкроттық туралы істерін қарау тәртібін реттейтін заңнамаға бағдарлану.

 • Код ON3

  базалық экономикалық ұғымдарды, ұлттық экономиканың жұмыс істеу шарттарын түсіндіру; әртүрлі факторлардың әсерін ескере отырып, нарықтағы сұраныс пен ұсынысты болжау; әлеуметтік-экономикалық құбылыстарды есептеу мен болжаудың математикалық әдістерін пайдалану;

 • Код ON12

  Кәсіптік, оның ішінде кәсіпкерлік қызметте қолдану үшін қаржы институттары мен экономикалық салалардың субъектілерінің қызметі туралы Нормативтік-құқықтық ақпаратты жүйелендіру, қорытындылай алу.

 • Код ON1

  мемлекеттік және шет тілдерін, қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар мен бағдарламаларды, мінез-құлық нормаларын, сондай-ақ кәсіби қызметтегі мінез-құлық нормаларын кәсіби деңгейде меңгеру арқылы коммникабелділік көрсету;

 • Код ON4

  микро және макро деңгейлердегі экономикалық жағдайды бағалау, Қаржы нарығы конъюнктурасының экономикалық дамуын болжау, бизнестің дамуына және отандық кәсіпорындардың әлемдік нарықтардағы бәсекеге қабілеттілігін арттыруға ықпал ететін факторларды анықтау;

 • Код ON2

  Академиялық адалдық қағидаттары мен мәдениетінің мәнін түсіну, кәсіби қызметте қолдана білу үшін экономикалық, құқықтық ақпаратты жүйелей алу және қорытындылай алу, сондай-ақ нарықтық экономика мен кәсіпкерлік мәселелеріне бейімделу, құқықтық, экономикалық тәртіп құбылыстарын талдау және кәсіпкерлік қызметтің ұйымдық-құқықтық нысандарын білу;

 • Код ON13

  ақша айналысы, банк жүйесінің жай-күйі бойынша статистикалық материалдарды талдау; ақша-несие саласының негізгі үрдістерін бағалауға мүмкіндік беретін есептерді жүргізу; төтенше жағдайлар және қазіргі заманғы банктік технологияларды қолдана отырып, қашықтықтан қызмет көрсету жағдайларында клиенттердің қажеттілігін қанағаттандыратын банк ұйымдарының, оның ішінде банк қызметтерінің қызметін ұйымдастыру;

 • Код ON9

  Кәсіпорынның тіркелген активтерінің амортизациясын есептеу, ақша қаражатымен, негізгі құралдармен және материалдық емес активтермен операциялардың есебін жүргізу, өндірісті есепке алу және кезеңді аяқтау үшін автоматтандырылған есеп, сондай-ақ, есептілік бағдарламаларын пайдалану (1С-Бухгалтерия), қысқа мерзімді активтерді бағалаудың әртүрлі әдістерін таңдау, ұйымдардың кірістерін ұлғайту үшін қаржылық тетіктерді таңдау; инвестициялық жобаның бизнес-идеясын және моделін негіздеу; инвестициялық жобаның қаржылық моделін әзірлеу;

 • Код ON10

  Қаржылық, инвестициялық нарықтар мен бағалы қағаздар нарығының қызметін білу, талдау және басқару; валюталық реттеу саласындағы заңнамалық және нормативтік құжаттарды қолдану; Халықаралық Валюта-қаржы қатынастарының даму үрдістерін анықтау; жеткізілімдердің қауіпсіз тізбегін жобалау; тауарға ілеспе құжаттарды талдау, кедендік декларацияны толтыру.

Top