Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07103 Жылу энергетикасы в Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Ғылым феноменін арнайы мәселе және талдау пәні ретінде қарастырады. Ғылым теориясы мен техника және олардың постиндустриалды қоғам жағдайында дамуы туралы түсінік береді. Курстың өзектілігі ғылым философиясы мен жаратылыстану-техникалық ғылымдары интеграциясы негізінде ғылыми білім және ғылыми зерттеу әдістемесі саласында болып жатқан үрдістерге бағдармен байланысты.

 • Жылу энергетика өндірісіндегі басқарудың қазіргі кезеңдегі әдістері
  Несиелер: 6

  Нарық жағдайында энергетикалық кәсіпорын жұмысының теориясы мен тәжірибесі туралы түсінік береді. Оның операциялық және инвестициялық қызметі, сондай-ақ өндірістік процесс және оны ұйымдастыру принциптері, үздіксіз өндіріс ерекшеліктері, энергетикалық және еңбек ресурстарын нормалау әдістері сияқты ұғымдар қарастырылады. Жоспарлардың түрлері және оларды жасау тәртібі.

 • Жылу энергетикасы мен жылу технологиясындағы ғылыми-техникалық мәселелері
  Несиелер: 5

  Пән энергетиканың қазіргі мәселелерін, отын-энергетикалық ресурстарды пайдалануды, оларды алу және түрлендіру түрлерін, тәсілдерін баяндайды. Тұрмыстық энергия үнемдеуге, энергия үнемдеу мен экологияға, Жылу энергетикасы мен жылутехнологиядағы энергия үнемдейтін технологияларға, сондай-ақ өнеркәсіпте маңызды көңіл бөлінген

 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Пән магистрдің кәсіби дайындығының маңызды элементі болып табылады. Психологиялық-педагогикалық мәдениет арнайы дайындық (жоғары оқу орнынан кейінгі) нәтижесінде қалыптасатыны белгілі. Жоғары мектеп педагогикасының қазіргі өзекті мәселелерінің бірі - жоғары оқу орны магистрантының оқу-танымдық қызметі жағдайында өзіндік тұлғалық сипатын қалыптастыру.

 • Жылу энергетикасында ақпараттық жүйелер және теплотехнологии
  Несиелер: 5

  АЖ теориясындағы жүйелерді талдау және жүйелердің жалпы теориясының ұғымдық аппараттының элементтері. Жүйелердің парадигмасы. Жылу энергетикасы АЖ зерттеуге жүйелі көзқарас негізгі ережелер. Мәселелі-мақсатты ақпаратты-талдамалық ресурстарды қалыптастыру. Жылу энергетикасы АЖ ақпараттық қамтамасын жобалау.

 • Өнеркәсіптегі техникалық термодинамика
  Несиелер: 5

  Термодинамиканың негізгі сипаттамалық атқарымдары мен олардың қасиеттері. Ішкі энергия, энтальпия және энтропия үшін дифференциалды теңдеулер. Күрделі жүйелердің термодинамикалық тепе-теңдік шарттары. 2 түрдегі фазалық ауысулар. Реакциялардың жылу нәтижелері және олардың температура мен заттың агрегаттық күйінен тәуелділігі. Химиялық потенциал. Теңдеу және реакция шамасы. Химиялық айналдырулар. Гиббс-Гельмгольц тендеілері.

  Селективті тәртіп
 • Техниклық термодинамиканың толықтырушы бөлімі
  Несиелер: 5

  Пән жылу және масса алмасудың арнайы мәселелерін қарастырады. Жылу және масса алмасуды интенсификациялау әдістері. Күрделі жүйелердің термодинамикалық тепе-теңдік шарттары. біртекті емес процестер мен ашық жүйелердің термодинамикасы, Онзагер арақатынасы, жану процестерінің термодинамикалық сипаттамасы.

  Селективті тәртіп
 • Жүйелік талдау
  Несиелер: 5

  Бұл курста жүйелер теориясы мен жүйелік талдау пәні, жүйелік талдаудың принциптері мен құрылымы, жүйелік талдаудың элементтері мен әдістері, жүйелерді сапалық және сандық бағалау әдістері, жүйелік талдау және шешім қабылдау мәселелері оқытылады.

 • Жылу энергетикасындағы ресурс үнемдеу технологиялары
  Несиелер: 6

  Пән энергетикалық оптимизация және энергетикалық баланстар, жылу энергиясын өндіру және тарату кезінде энергия үнемдеу, өнеркәсіптік қазандықтарда энергия үнемдеу, энергия тасымалдағыштарды өндіру және тарату жүйелерінде тиімді ресурс пайдалану, Жоғары температуралы жылутехнологияларда, жылыту, желдету, ыстық сумен жабдықтау жүйелерінде, кептіру, буландыру, ректификациялық қондырғылар және өнеркәсіптік электрмен жабдықтау кезінде ресурс үнемдеу туралы білім алуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
 • Физикалық кинетика
  Несиелер: 5

  Молекулалық жүйелер бөлшектерінің жеке дара қасиеттері. Заттардың тепе-теңдік қасиеттеріне молекулалардың өзара әрекетінің әсері. Газдар мен сұйықтардың нақты қасиеттерінің идеал қасиеттерінен ауытқуларының себептері. Молекулалық жүйелердің әркелкі қасиеттері. Макропараметрлерінің кең аумағындағы процесстердің бағытын өзгертуінің ерекшеліктері. Бағытын өзгерту құбылыстарының қатаң кинетикалық теориясының негізгі түсініктері. Тығыз газдардың кинетикалық теориясы және шекаралық нәтижелер. Бірқалыпты тығыздықты газды қоспалар

  Селективті тәртіп
 • Экспериментті жоспарлау
  Несиелер: 6

  Эксперимент жоспарлау әдістер. Мәселе қойылуы, нәтижелерді ұсыну. Бірфакторлы, толық факторлы және бөлшек факторлы тәжірибелердің жоспары. Өлшеу, өлшеу құралы , қателер теориясы, ықтималдық теориясы және математикалық статистиканың арнайы мәселелері Электро, жылу энергетикасындағы тәжірибелік әдістерді оқып үйрену сұрақтары, Электро, жылу энергетикасындағы тәжірибелік зерттеулер

  Селективті тәртіп
 • Жылу техникалық құбылыстардағы кинетикалық теория
  Несиелер: 5

  Термодинамикалық жүйелердегі қайтымсыз процестер. Статистикалық әдіс. Кинетикалық теорияның даму кезеңдері. Әртүрлі сипаттамалық жылдамдық жүйелері (Есептеу жүйелері). Әртүрлі жүйелердегі ағындар тасымалдау процестерінің феноменологиялық және кинетикалық сипаттамасы. Газдардағы тасымалдау процестерінің қарапайым кинетикалық теориясы (тұтқырлық, жылуөткізгіштік, диффузия, термодиффузия, пародиффузия және ілеспе әсерлер). Кинетикалық теңдеулер. Кластерлік талдау негіздері. Газдардың кластерлік моделі.

  Селективті тәртіп
 • Жылу энергетикасындағы энергия үнемдеу технологиялары
  Несиелер: 6

  Келесі сұрақтарды зерттеу қарастырылған: Қазақстанның энергетикалық саясатының негіздері, өндіріс кезіндегі энергияны және ресурстарды сақтау, энергияны тасымалдау және қолдану, энергоресурстарды есепке алу және оларды кәдеге жарату, энергетикалық тексерулерді ұйымдастыру, электрлік және жылу жылу энергиясының автоматталған есепке алу жүйелері, іс-шаралардың энергия тиімділігін арттыру іс-шараларын дәлелдеу үшін технико-экономикалық

  Селективті тәртіп
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 3

  Оқыту курсы магистранттардың лингвистикалық, дискурсивтік және әлеуметтік-мәдени құзыреттілігін қалыптастыруды, оларды оқытылатын тіл елдерінің мәдениетіне баулуды, шет тілінде кәсіби сөйлеу дағдыларын қалыптастыруды, мамандық бойынша мәтіндерді аудару дағдыларын дамытуды көздейді. Курсқа кіретін тақырыптары: грамматикаға шолу, оқу және жазбаша жұмысқа дайындалу әдістемелері, эссе жазу, тындау және сөйлеу әдістемелері.

 • Экологияның жылу-техникалық мәселелері
  Несиелер: 6

  Қоршаған ортаның ластануының сипаттамасы және оны қорғаудың негізгі әдістері: қоршаған орта сапасының көрсеткіштері; атмосфераның ластану көздері; ауаның Шаң-газ ластағыштарының сипаттамалары; аэрозольдардың негізгі қасиеттері; зиянды газдар мен булар; өнеркәсіптік қалдықтардың жіктелуі; қоршаған ортаның энергетикалық ластануы; қоршаған ортаны техногендік ластанудан инженерлік қорғаудың негізгі процестері.

  Селективті тәртіп
 • Ғылыми тәжірибенің теориясы мен техникасы
  Несиелер: 6

  әдістер мен жылу технологиялық құралдар , физикалық, химиялық және электрикалық өлшеулер: жылу және масса тасымалдау үдерістерін, жылу технологияларындағы физико – химиялық үдерістердің параметрлерінің жылулық белсенділігі, жылу энергетикасында қолданылатын металлдар мен техникалық материалдардың сипаттамалары мен қасиеттерін зерттеуге байланысты

  Селективті тәртіп
 • Жылутехнологиялық қондырғы
  Несиелер: 6

  Жабдықтардың тізімін және оның мақсатын қарау. Жылу станцияларының түрлері. Термодинамиканың заңдылықтары. Бу турбиналарының жылу циклдары. Жылу схемаларын есептеу әдістері. Жылу процестерін автоматтандыруды өлшеу әдістері мен құралдары. Бөлшектер мен компоненттердің конструкциялары. Жылыту желілері мен қазандық қондырғыларына арналған қондырғыларды орнату және іске қосу.

 • Реалды газдар мен сұйықтықтардың физикасы
  Несиелер: 5

  Пән нақты газдар мен сұйықтықтардың қасиеттерін, газдар мен сұйықтықтардың нақты қасиеттерінің идеалдыдан ауытқу себептерін қарастырады. Макропараметрлердің кең аймағында тасымалдау процестерінің ерекшеліктері. Газдар мен сұйықтықтардың нақты қасиеттерін анықтау әдістері

  Селективті тәртіп
 • Жылу энергетика үрдістеріндегі жұмыс істеу денелері
  Несиелер: 5

  Пән келесі негізгі сұрақтарды қарастырады: жұмыс денесінің күй теориясы, Нақты газдардың күй теңдеуі, сұйықтықтың күй теңдеуі, қатты дененің күй теңдеуі, жұмыс денесінің, газ бен сұйықтықтың нақты қасиеттерін анықтау әдістері.

  Селективті тәртіп
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Пән қазіргі заманда қоғамның басқару қызметінде тұрақты кездесетін өзекті әртүрлі әлеуметтік мәселелерді шешуге қажетті психологиялық терең теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды қалыптастыруды кеңінен қарастырады. Мекеме персоналын басқару негіздерін меңгеру, персоналмен жұмыс жасау және басқару техникасын игеру туралы білім беріледі.

 • Экологияның жылу-физикалық аспектілері
  Несиелер: 6

  Өндірілетін заттардың негізгі физико-химиялық қасиеттері: заттардың агрегаттық күйлері; қатты денелердің қасиеттері; дымқылдану және капиллярлық құбылыстар; коллоидты жүйелер; үстірт құбылыстар; заттардың еріген күйі; химиялық процесстердің кинетикасы; көп компонентті жүйелердің құрамы. Қоршаған ортаны қорғаудың жылу процесстері: бу тәрізді қоспалардың суға айналуы; газдарды жоғары температуралық зарарсыздандыру; ағынды суларды өңдеудің термиялық процесстері; қалдықтарды өңдеудің термиялық процесстері.

  Селективті тәртіп
 • Код ON1

  Кәсіби қызметті тиімді түрде жүзеге асыруға мүмкіндік беретін коммуникативтік қабілеттерге ие болу

 • Код ON2

  Жүйелік талдау теориясын, қағидатын және құрылымын, элементтері мен әдістерін, жүйені сапалық және сандық бағалау әдістерін меңгеру

 • Код ON3

  Өнеркәсіптік кәсіпорындардың жылуэнергетикалық жүйелерін тиімді ұйымдастыру принциптері

 • Код ON4

  Жылу энергетикасы саласында теориялық және эксперименталды зерттеу қабілетіне ие болу

 • Код ON5

  Ғылыми эксперименттің әдіснамасын, негізгі түсініктерді, эксперименттің нәтижелерін өңдеу әдісін меңгеру

 • Код ON6

  Жылу энергетика саласындағы ғылыми-техникалық даму перспективаларын, ғылым мен техниканың жетістіктерін, озық отандық және шетелдік тәжірибені қарастыру

 • Код ON7

  Жылуэнергетиканың ақпараттық жүйесін зерттеуге жүйелік тәсілдің негізгі ережелерін меңгеру.

 • Код ON8

  Жылу энергетикалық кешен кәсіпорындарының ағымдағы өндірістік-технологиялық, жоспарлы-экономикалық қызметін басқару

 • Код ON9

  Қолданылатын қондырғылар мен Жылу энергетикасы жүйелерінің жұмыс принциптерін, техникалық сипаттамаларын, конструктивтік ерекшеліктерін білу

 • Код ON10

  Алынған жылутехникалық шешімдерді экологиялық мақсаттылық тұрғысынан талдай білу және бағалау

Top