Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07101 Автомобильдер көліктерін пайдалану в Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

 • Математика 1
  Несиелер: 5

  Сызықтық алгебра элементтері. Анықтауыштар және олардың қасиеттері. Анықтауыштарды есептеу. Матрица және оларға операциялар. Үздіксіз функцияның шегі, шегі ұғымы. Квадраттық үшчлен тұратын функциялардан интегралдар. Тригонометриялық функцияларды интегралдау

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сызба геометрия және инженерлік графика
  Несиелер: 6

  Кешенді сызбада нүкте, түзу, жазықтықтар және көп қырлы тапсырма; сызбаны түрлендіру тәсілдері, беттердің ұңғыларын, жанама сызықтарды және беттерге жазықтықтарды құру. Конструкторлық құжаттама, сызбаларды ресімдеу, бөлшектер геометриясының элементтері, суреттер, жазулар, белгілер, бөлшектердің аксонометриялық проекциялары, бөлшектер элементтерінің бейнесі мен белгілері, бұранданың бейнесі мен белгіленуі, бөлшектердің жұмыс сызбалары, бұйымдардың Құрастыру сызбасы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Физика
  Несиелер: 5

  Механика, молекулалық физика, термодинамика, электр, магнетизм, оптика. Кванттық электроника элементтері. Спонтанды және мәжбүрлі сәулелену. Лазерлер. Конденсацияланған күй. Құрылымдық Кристаллография элементтері. Зерттеу әдістері. Кристалдық құрылымдар. Жылусиымдылық. Кристалды торлар. Фононды газ.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математика 2
  Несиелер: 5

  Көп айнымалылардың функциялары, олардың белгіленуі және анықтау саласы. Көп айнымалылардың функциясының шегі, үздіксіздік. Қос интеграл. Есептеу қос интеграл екі дүркін біріктіру. Полярлық координаттардағы Қос интеграл. Дифференциалдық теңдеулер. Жалпы және жеке шешімдер. Бірінші ретті теңдеулер. Ықтималдықтар теориясының элементтері. Негізгі ұғымдар. Қосу және көбейту теоремасы. Толық Ықтималдықтар формулалары, Бейес және Бернулли. Лаплас теоремасы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өзін-өзітану
  Несиелер: 3

  Бүгінгі таңда еліміз жаңа ғасырдың табалдырығын асқақ жетістіктермен аттап, дамыған отыз елдің қатарына қосылуға бет бұрып отырғандықтан еліміздің білім беру жүйесін де бүкіл әлемдік білім талаптарына сәйкес болуы тиіс. Ал бүкіл әлемдік білім кеңістігінде адам мүмкіншілігінің шексіздігін, өзін-өзі дамыту қабілетіне деген сенімі мен еркін бостандығын мойындау, абыройын қорғау және адамның бақытқа жету жолындағы кұқығы мен сұраныстарын қамтамасыз ету негізгі мақсаттардың бірі.Сондықтан біздің білім беру жүйесі тек қана академиялық білім беруге ғана құрылмай, адамдар арасындағы қарым-қатынастың сүйіспеншілікке негізделуі, олардың ар-намысын, абыройын, ұжданын құрметтеу, адамгершілік тұрғыдан қамқорлық жасау, қадірлеуге үйретуге бағытталуы тиіс. Аталған мәселеде «Өзін-өзі тану» пәнінің маңызы зор.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Материалтану және конструкциялық материалдар технологиясы
  Несиелер: 3

  Autodesk Revit – сәулеттік жобалау, инженерлік жүйелер мен құрылыс конструкцияларын жобалау, сондай-ақ құрылысты модельдеу мүмкіндігін беретін толық функционалды АЖЖ. Орындалатын жобалардың жоғары дәлдігін қамтамасыз етеді. Ғимараттар-BIM ақпараттық моделдеу технологиясына негізделген. Бұл жүйе әр түрлі пәндер мамандарының бірлескен жұмысының жоғары деңгейін қамтамасыз етеді. Кез келген күрделіктегі Құрылыс құрылымдары мен инженерлік жүйелерді құруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Материалтану және сплавтарды термиялық өңдеу
  Несиелер: 3

  Түсінігі металдарды термиялық өңдеу. Талаптар, металдар мен қорытпаларға қойылатын талаптар. Легирлеу және термоөңдеу өзара байланысы. Көміртегі және болат және шойын. Қыздыру кезіндегі болатқа фазалық түрлену. Салқындатылған аустениттің болаттардың түрленген беттік Диффузионное айналдыру салқындатылған аустенит

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік дизайн
  Несиелер: 3

  Қарапайым примитивтерді құру, еркін қисықтардыредакциялау, объектілердің контурларын орнату, объектілердің түсін басқару, әртүрлі мәтіндік нысандармен жұмыс жасау, объектілерге әртүрлі әсерлерді қолдану. Векторлық графика жүйесінде схемалық сызбаларды құру. Оқу үрдісінде иллюстрациялық диаграммаларды және кескіндерді дайындау үшін компьютерлік графикалық жүйелердіпайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби орыс тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби қазақ тілін меңгеру студентті шығармашылық ойлауға, көзқарасын кеңейтуге, өзінің жеке қасиеттерін жан-жақты ашуға, яғни кәсіби білімін дамытуға әсерін тигізеді. Студент өзіндік жұмыс орындаудың дағдысын қалыптастырады, шығармашылық дербестікке қол жеткізед, соларөылы тілдік түініктерді, логиканың барлық түрлерін (талдау, жинақтау, салыстыру, тұжырымдама жасау) жетілдіріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ тілі
  Несиелер: 3

  Студенттерге іскери және кәсіби қарым-қатынас түрлері, ғылыми стильдің жанрлық ерекшеліктері, кәсіби қарым-қатынастың білік пен дағдыларын игертеді, жалпы гуманитарлық және жалпы кәсіби танымын кеңейтеді. Пәнді игеру барысында кәсіби сөздердің мағыналық, құрылымдық ерекшеліктерін, кәсіби салалық терминдердің семантикасы мен жасалу ерекшеліктерін, кәсіби саладағы сөйлеу тілі мен ғылыми стильдің ерекшеліктерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қаржылық сауаттылық негіздері
  Несиелер: 3

  «Қаржылық сауаттылық негіздері» пәнін оқытудың мақсаты- мемлекеттік білім беру стандартына және жұмыс берушілердің талабына сәйк ескелетін, қаржылық сауаттылық саласында кәсіптік қызметті орындауға жеткілікті деңгейде білімге, іскерлікке ие мамандарды дайындау. Пәнді оқыту міндеттері: Пәннің мақсатына сәйкес, кәсіпті білім алу, жетекшінің тәжірибелік жұмысының дағдысын меңгеру, тәжірибелікжұмыстар, жаттығулар, кейстер, тренингтер, тестердіорындау, лекциялық материалдарды және т.б. оқу арқылы іскер қасиетті және студенттердің шығармашылық белсенділігін дамыту болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экскурсиятану
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты-студенттердің әлемдегі және Қазақстандағы ұйымдастырылған саяхаттардың тарихы мен дамуы бойынша білім жүйесін қалыптастыру, алған білімдерін отандық туризм индустриясы үшін қолдана білу. Пәнді оқытудың міндеттері: - студенттердің отандық және халықаралық туризмді дамыту саласында талдау және үрдістерді дамыту; - студенттерді Қазақстан Республикасында және әлемде ұйымдастырылған саяхаттардың даму тарихымен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Академиялық хат
  Несиелер: 3

  «Академиялық жазылым» пәнінде академиялық жазылым туралы ұғым, академиялық сауаттылық, академиялық дағды, академиялық жазылымның деңгейлері, академиялық жазылым стилі, құрылымы мен композициясы, академиялық эссе жазу технологиясы, аннотация, рецензия, ғылыми баяндама, ғылыми мақала, ғылыми жоба, ғылыми жұмыс, автореферат, диссертация талаптары және академиялық ақпараттық ресурс қолданысы туралы білім беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби шет тілі
  Несиелер: 3

  «Кәсіби шетел тілі» бағдарламасы бойынша табысты жұмыс істеудің қажетті және жеткілікті шарты - жалпы тілдік дайындық, сонымен қатар қазақ / орыс тілдерінде арнайы пәндер бойынша базалық біліммен игеруі.Бағдарламаның мазмұны кәсіптік саладағы студенттердің коммуникативтік қажеттіліктері мен анықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Робототехника негіздері
  Несиелер: 3

  Робототехника қолданбалы ғылым ретінде. Робототехникалық конструктордың электронды және құрылымдық компоненттері. Конструктор Lego негізіндегі робот модельдері. Робототехникалық конструкторлардың бағдарламалық жасақтамасы. Lego Mindstorms графикалық бағдарламалау ортасы. Қозғалыстарды бағдарламалау. Датчиктерді бағдарламалау. Сенсорлық жүйелер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жылу техникасының негіздері
  Несиелер: 5

  Жылу агрегаттарын сынау және оның элементтерін типтік әдістемелер бойынша сенімділікке келтіру. көлік техникасының жобалау, пайдалану және жылу режимдерінің ерекшеліктерін анықтау. отынның баламалы түрлерін қолдану; көлік техникасының жылу оқшаулағыш жүйелері және шудан қорғау; қауіпсіз еңбек жағдайларын ұйымдастыру және аварияларды жою дағдылары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Теориялық механика
  Несиелер: 5

  Статика бөлімі: зерттеледі - байланыс реакциясы, күштердің жазық және кеңістіктік жүйелерінің тепе-теңдік шарттары, күштер жұптарының теориясы; Кинематика бөлімі:- нүктенің кинематикалық сипаттамалары, нүктенің күрделі қозғалысы, қатты дененің қозғалыс жағдайлары; динамика бөлімі: оқытылады - инерциалды және инерциалды емес есептеу жүйелеріндегі нүкте қозғалысының дифференциалдық теңдеулері, динамика теоремалары, аналитикалық динамика, соққы теориясы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бизнес негіздері
  Несиелер: 3

  Бұл пән бизнестің, кәсіпкерліктің және коммерцияның жалпы түсінігін қарастырады. Курста келесідей сұрақтар қарастырылады: бизнесті жүргізу мәдениеті, тәуекелдер, бәсекелестік, персоналды басқару және еңбек қатынастары, еңбекті ұйымдастыру, нормалау және еңбекақы төлеу мәселелері. Курстың негізгі сипаттамасы – өз бизнесін құру, қаржылық тұрақтылық, жауапкершілік және қызметті тоқтату, бизнесті дамытуды мемлекеттік реттеу және мемлекеттік қолдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Іс қағаздары және латын графикасы
  Несиелер: 3

  Латын графикасы негізінде мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізуде білім алушылар кеңселік іс қағаздары, іскерлік іс қағаздары, қызметтік хаттармен танысып, олардың құрылымы мен мазмұнын, өзіндік ерекшелігі мен жазылу үлгісін, тірек сөздері мен жазылу жағдаяттарын меңгереді. Қазақстан Республикасында қалыптасқан құжат айналымы мен түрлі құжаттардың рәсімделуіне қойылатын талаптарымен танысады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Машина жетектерін жобалау
  Несиелер: 5

  Машиналардың бөлшектері мен тораптарын жобалау негіздері. Жұмысқа қабілеттілік критерийлері. Тісті берілістер. Бағалау және қолдану. Жұмысқа қабілеттілік және есептеу критерийлері. Цилиндрлік тісті дөңгелектердің геометриялық параметрлері. Бекітудегі күштер. Конустық тісті берілістер. Құрттық берілістер. Белдікті берілістер. Тізбекті берілістер. Фрикциялық берілістер және вариаторлар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Машина және механизмдерді инженерлік жобалау
  Несиелер: 4

  Механизмдердің негізгі түрлеріне шолу. Иінтіректі механизмдердің құрылымдық талдауы. Ассура Тобы.Механизмнің 12 жағдайын құру. Механизмнің 12 жағдайын құру және кинематикалық диаграммаларды құру. Механизм буындарының бұрыштық жылдамдықтары мен бұрыштық үдеулерін анықтау. Маховиктің көмегімен қозғалыстың біркелкі еместігін төмендету Маховикті Виттенбауэр әдісімен есептеу. Планетарлық механизмдер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Келтіруді құрастыру және есептеу
  Несиелер: 5

  Жетектердің жіктелуі. Жобалау әдістері. Құрастырудың негізгі принциптері. Пайдалану талаптары. Тісті дөңгелектерді дайындау әдістері, олардың конструкциялары, материалдары және термоөңдеуі. Біліктердің тағайындалуы, құрылымы және материалдары. Редукторларға арналған подшипниктер түрін таңдау. Редукторлар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Машина және механизмдер теориясы
  Несиелер: 4

  Механизмдердің құрылымы. Буындар. Буындардың негізгі түрлері. Кинематикалық жұп. Кинематикалық талдаудың негізгі міндеттері мен әдістері. Механизмдердің қозғалу дәрежесі. Ассура Тобы. Механизмнің 12 жағдайын құру. Механизм нүктелерінің жылдамдығын жоспар әдісімен анықтау. Жуковский Теоремасы. Маховикті есептеу. Тісті ілінісу суретін құру тәртібі. Кулакты механизмдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Машина бөлшектері
  Несиелер: 5

  Бұрандалы қосылыстар. Беріктікке есептеу дәнекерленген қосылыстар. Шпонкалы және шлицті қосылыстар. Механикалық берілістер. Түйіспелі кернеу және түйіспелі беріктігі. Қиғаш цилиндрлік берілістер қиғаш тісті цилиндрлік берілістер құрттық берілістер. Тізбекті берілістер. Біліктер, подшипниктер, муфталар.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Электротехника және электроника негіздері
  Несиелер: 5

  Тұрақты ток: түсінігі, сипаттамалары, өлшем бірліктері, тізбек учаскесі үшін Ом заңы, жұмыс, электр тізбегінің қуаты: түсінігі, жіктелуі, шартты бейнесі, элементтері, шартты белгілері, есептеу әдістері. Ток көздері: типтері, сипаттамалары, өлшем бірліктері, қосылу тәсілдері, толық тізбек үшін Ом заңы. Резисторлар: ұғым, қосу тәсілдері, алмастыру сұлбалары күрделі электр тізбектері: ұғым, Кирхгоф заңдары, контурлық токтар әдісі, тораптық кернеу әдісі

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Материалдардың қарсыласуы
  Несиелер: 5

  Негізгі ұғымдар, қималар әдісі, орталық созылу-сығу, ығысу, қималардың геометриялық сипаттамалары, тік көлденең иілу, айналдыру, қисық иілу, қарапайым жүйелерді ұтымды жобалау элементтері, статикалық анықталатын өзекті жүйелерді есептеу, күш әдісі, дене нүктесіндегі кернеулі және деформацияланған жағдайды талдау, беріктілік теориясы бойынша есептеу; өзектің тұрақтылығы, көтеру қабілеті бойынша есептеу

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дінтану
  Несиелер: 5

  «Дінтану діннің пайда болуы, дамуы және жұмыс істеуі, оның әртүрлі құбылыстары, діннің және мәдениеттің басқа салаларының өзара әрекеттестігі мен өзара әрекеттесуін реттейтін заңдарды зерделеуге бағытталған. Ол философиялық ойдың, табиғи және әлеуметтік ғылымдардың тарихымен, қазіргі заманғы ғылыми-техникалық революция жетістіктеріне сүйенеді. Курстың мақсаты дінді әлеуметтік феномен ретінде объективті зерттеуді, оның пайда болуын зерттеуді, тарихи эволюцияны қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Автомобильдердің теориясы және қиыстырмасы
  Несиелер: 5

  Қозғалтқыштардың тағайындалуы және жіктелуі. Қозғалтқыштың механизмдері мен жүйелері. Қозғалтқыштың иінді білігінің айналмалы қозғалысына поршеньдің қайтарымды-үдемелі қозғалысын түрлендіру. Терминдер мен анықтамалар: жоғарғы және төменгі өлі нүктелер, поршень жүрісі, жану камерасының көлемі, цилиндрдің толық және жұмыс көлемі, литраж, сығылу дәрежесі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инженерлік есептеулердегі компьютерлік 3D модельдеу
  Несиелер: 5

  Жобалау процесінің құрылымы. Жобалық құжаттамаға ЕСКД госттары. АЖЖ пайдаланушыларының санаттары КОМПАС-3D - дегі 3D-модельдеу негіздері. Модель ағашы. КОМПАС-3D үлгісінде 3D-модельді өңдеуге арналған команданы үлгілеудің жалпы принциптері. КОМПАС-3D ассоциативті сызбаларды құру. Сызбаны баспаға шығару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономика негіздері
  Несиелер: 5

  Экономика негіздері пәні қоғамда экономиканың қызмет етуінің іргелі мәселелерін қарастырады және зерттейді, сондай-ақ, қоғамның әлеуметтік- экономикалық даму эволюциясы, жеке ұдайы өндірістің заңдылықтарын, ұлттық экономика деңгейіндегі ұдайы өндірісті, мезоэкономика және әлемдік шаруашылықты қарастырады. Студенттерге экономиканың кез келген саласында талдау әдістерін, тәсілдерін, құралдарын өздігінен қолдану үшін олар пайдалана алатын жаңа экономикалық ойлар қалыптасуына септігін тигізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 5

  Қоршаған орта құрамының өзгеруін, тиісінше озон қабатының бұзылуын, мөлдірліктің өзгеруін, түтіннің пайда болуын, оның күкірт, азот оксидтерімен, қорғасынмен, сынаппен ластануының ұлғаюын зерттейді. канцерогендік заттармен және т. б. Ғылыми-техникалық процесс антропогендік фактордың ОС - ға әсер етуінің ұлғаюына әкеп соқтырады және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануды ерекше өткір талап етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тіршілік қауіпсіздік негіздері
  Несиелер: 5

  Авариялардың, төтенше жағдайлардың туындау қаупін азайту негізінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Тіршілік ету ортасының қауіптілігі мен зияндылығын тану, төтенше жағдайлар кезіндегі сауатты іс-әрекеттер. Өмір сүру процесінде адамның денсаулығы мен жұмысқа қабілеттілігін сақтау қауіпсіздігін қамтамасыз ететін әлеуметтік-экономикалық, ұйымдастырушылық, техникалық, гигиеналық және емдеу-алдын алу шаралары мен құралдары жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қолданбалы графикалық пакеттер Auto CAD және КОМПАС
  Несиелер: 5

  Автоматтандырылған жобалаудың артықшылықтары. АЖЖЖ КОМПАС-3D сызбаларды орындау кезінде. Бағдарламалық интерфейс. Басты терезе. Негізгі мәзір. КОМПАС-3D аспапты панельдер: Геометрия, Өлшемдер, белгілер, редакциялау, өлшеу, бөлу, ассоциативті түрлер. Техникалық есептеулерде ДК қолдану. Есептеу процестерін Алгоритмдеу. Алгоритмді жазу. Міндеттерді шешу бағдарламасын құру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Автомобильдердің электрлік және электронды жүйелері
  Несиелер: 5

  Айнымалы токты түзету автомобиль электр жабдығы. Аккумуляторлық батареялар. Генераторлық қондырғы. ІЖҚ іске қосу құрылғылары.От алдырудың байланыс жүйесі. ІЖҚ контактілі-транзисторлық жүйесі.Байланыссыз ІЖҚ жүйесі.Холлдың Сенсоры. Отынды бүруді басқарудың электрондық жүйелері автомобильді жарықтандыру жүйесін тұтандырудың сандық жүйесі. Автомобильдің навигациялық жүйесі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Толеранттылық негіздері
  Несиелер: 5

  Этносаралық қатынастардың жағымды тәжірибесі, этносаралық және конфессияаралық қатынастарды нығайту және үйлестіру. Қазақстан Республикасының ұлттық саясатының элементтері, олардың бірі - қазақ мәдениетінің мақсатты дамуы, басқа этникалық топтар үшін қолайлы жағдай жасау. Көп ұлтты қоғамда әлеуметтену, толеранттылықты дамыту, этносаралық қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру және тұлғааралық қарым-қатынас..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 5

  «Құқық негіздері» пәні қоғамдағы түрлі құбылыстардың аясында заңның және мемлекеттің пайда болуы мен дамуын зерттейді. Тәртіп жұмыс, азаматтық, қылмыстық, отбасылық құқық және т.б. сияқты мемлекеттің құқықтық құбылыстарының, динамикасының, заң мен мемлекеттің даму заңдылықтарын қамтитын түрлері мен формалары туралы идеяларды және құзыреттерді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шоқантану
  Несиелер: 5

  Нақты тарихи материалдағы Курс Ш. Уәлихановтың өмірі мен қызметі туралы бұрын белгісіз көптеген өмірбаяндық материалдарды ашып қана қоймай, ХІХ ғ. екінші жартысындағы Қазақстан дамуының барлық қарама-қайшы тұстарын толықтыра аша түсе, тарихи үрдісі туралы түсінік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көлік техникасының энергетикалық қондырғылары
  Несиелер: 5

  Жүйелердің конструктивтік ерекшеліктері, жұмыс принципі және сипаттамалары: ауамен жабдықтау және шығару, отын беру, жұмыс режимін автоматты реттеу, үйкелетін бөлшектерді майлау, кернеулі тораптардың жылуын салқындату, іске қосу және тоқтату, әр түрлі энергетикалық қондырғылардың авариялық жұмыс режимдерінен автоматты қорғау. Қозғалтқыштардың түрлі типтерін қоспалау тәсілдері. ІЖҚ-ң теориялық циклдары. ІЖҚ-ң шын мәндік циклдары. Индикаторлық диаграммалар.Шығару, сығу,жану,жұмыс барысы,шығару процестері. Отынның меншікті тиімді шығыны.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Гидравлика және гидрожетек
  Несиелер: 5

  Курс туралы түсінік. Рейнольдс Критериі. Ауысу мәселесі. Сұйық қозғалысының ламинарлы режимі. Гидростатика. Қысым ұғымы. Ауырлық күші өрісіндегі сұйықтықтың тепе-теңдігі. Пьезометриялық және вакуумметриялық биіктігі. Паскаль Заңы. Қысым күшін анықтау. Қарапайым гидростатикалық механизмдер. Гидродинамика негіздері. Эпюра жылдамдықтары. Эйлер теңдеулері гидравликалық соққы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Гидравлика негіздері және гидравликалық машиналар
  Несиелер: 5

  Сұйықтық туралы қазіргі түсінік .Ньютон Гипотезасы. Рейнольдс Тәжірибесі. Гидростатиканың негізгі теңдеуі. Паскаль Заңы. Байланысқан тамырлардың Заңы. Архимед Заңы. Жүзу шарттары Тел. Бернулли теңдеулері сұйықтықтың ламинарлық қозғалысы. Сұйықтықтың турбуленттік қозғалысы. Никурадзе кестесі центрден тепкіш сорғылар. . Гидроцилиндрлер және гидромоторлар. Гидроқозғалтқыштарды есептеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Гендерлік саясат
  Несиелер: 5

  Курста мемлекеттердің негізгі құжаттарымен және халықаралық актілермен бекітілген ерлер мен әйелдердің тең құқықтары мен тең мүмкіндіктерін қамтамасыз ету және іске асыру мәселелері қарастырылады. Гендерлік саясаттың негізгі бағыттары ерлер мен әйелдердің күш құрылымдарында теңдестірілген қатысуына қол жеткізу, әйелдердің экономикалық тәуелсіздігіне тең мүмкіндіктер беру, бизнесті дамыту және насихаттау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жастар саясаты
  Несиелер: 5

  Курста гуманитарлық, жаратылыстану және әлеуметтік ғылымдардың жастар туралы іргелі білімдерін талдау; қазіргі заманғы қоғамдағы жастардың жағдайы мен оның негізгі мәселелері туралы ғылыми идеяларды қалыптастырады; жастармен жұмыс істеудің жүйелі сипаты туралы түсінік береді; жастарға қатысты гуманистік көзқарастарды және әлеуметтік білім беру үдерісін қалыптастырады; жастарға қатысты мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Автокөлік кәсіпорындарын электрмен жабдықтау
  Несиелер: 5

  Электрмен жабдықтау жүйелері туралы мәліметтер.Кәсіпорынның трансформаторлық қосалқы станциялары.Электр желілері 1кВ жоғары.1кВ дейінгі кернеуге арналған цех электр желілері.Электрмен жабдықтау жүйелеріндегі қысқа тұйықталу.Релелік қорғаныс және автоматика.Электр қондырғыларындағы электр қауіпсіздігі.Өнеркәсіптік кәсіпорындарда электр тұтынуды ұйымдастыру және электрмен жабдықтау жүйесін басқару

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • «Мәнгілік Ел» құндылықтары және рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  «Мәңгілік Ел» пәнінің мазмұны: а) студенттердің ұлттық ерекшелігін, азаматтығы мен патриотизмін қалыптастыру, олардың тарихи және әлеуметтік жадысын дамыту, ұлттық мәдениетке баға беру, б) этникалық стереотиптерді жеңуге және басқа да мәдениет өкілдерімен сындарлы диалогты құруға қабілетті мәдениетаралық коммуникация дағдыларымен интеллектуалды және бәсекеге қабілетті тұлғаны дамыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы азаматтық ұстанымды жүйелі білім арқылы қалыптастыру.Осы пән өз тарапынан студенттерге тиістімәдениет негіздерін меңгеру арқылытеориялық тұрғыда заң ұғымдарына талдау, зерттеу жасауды үйрету, алғанбілімдерін болашақ мамандықтарында тиімді пайдалануға жағдайлар жасау өз септігін тигізеді.Пәннің негізгі міндеттері: сыбайлас жемқорлық саласындағықұқықтық мәдениетті қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өзара алмасымдылық және техникалық өлшеулер
  Несиелер: 6

  Кепілденген керумен отырғызуларды есептеу және таңдау әдістері. Беттердің толқындылығы мен кедір-бұдырлығын нормалау және оларды сызбаларда белгілеу. Бекіту бөлшектеріне тесік осьтерінің орналасу шектері. Топтық өзара алмастыру әдістері. Өзара алмасудың артықшылықтары. Сақиналарды жүктеу түрлері және мойынтіректердің беріктігі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жүйелердің динамикасы
  Несиелер: 6

  Көлік техникасының динамикасы. Иілімді дөңгелектің тербелу теориясы. Доңғалақтың тербелу кезіндегі жылдамдық шығындары. Тура сызықты қозғалыс кезінде көлік машинасына әсер ететін күштер. Инерция күші және екпінге қарсылық күші. Ауа кедергісінің күші. Жолдың қалыпты реакциясы. Эскарпты динамикалық еңсеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көлік техникасын техникалық пайдалану негіздері
  Несиелер: 3

  Автомобильдерді техникалық пайдалануы. Автомобильдерді жөндеу және ТҚ жүйесі мен түрлері. Еңбек сыйымдылығы ТҚК және АЖ. Диагностика. ИТҚ басқаруды ұйымдастырудың формалары мен әдістері. Автомобильдерді техникалық пайдалану тиімділігін бағалаудың кешенді көрсеткіштері

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көлік техникасының технологиялық жабдықтары
  Несиелер: 6

  Көтергіш-тасығыш машиналарының жіктелуі. КТМ техникалық-экономикалық сипаттамалары. Жүк көтергіш машиналардың жіктелуі. Тарту органдары. Көтеру механизмдері. Қозғалыс механизмдері. Электрқозғалтқыштың қызып кетудегі тексеру есебі. Крандардың тұрақтылығы. Таспалы конвейерлер. Шынжырлы транспортерлер. Бұрандалы транспортерлер Пневмокөлік қондырғылары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өзара алмасымдылық негіздері
  Несиелер: 6

  Керумен, саңылаумен қону және өтпелі қону. Тесік жүйесінде және білік жүйесінде қондыру. Пішін және орналасу ауытқуларының түрлері, олардың сызбадағы белгілері кедір-бұдырлығы, толқындылығы. Пішін және орналасу ауытқуларының түрлері. Селективті құрастыру. Өзара алмастыру түрлері. Өлшемдік тізбектерді есептеу әдістері. Рұқсатнама өрістерінің негізгі ауытқулары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көлік техникасының динамикасы
  Несиелер: 6

  Дөңгелектің тербелу режимдері. Тік сызықты қозғалыс кезінде көлік машинасына әсер ететін күштер ілмектегі тартқыш күші. Инерция күші және екпінге қарсылық күші. Ауа кедергісінің күші. Жолдың қалыпты реакциясы. Көлік техникасының қозғалыс теңдеуі. Ілініс бойынша тарту күші. Тіркеу бойынша қозғалысты қамтамасыз ету. Тіркеу жүктемесі. Қозғалыс мүмкіндігі шарттары. Көлік машинасының қуатты және қуатты теңгерімі. Шанақ крені.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жол қозғалысын ұйымдастыру және оның қауіпсіздігі
  Несиелер: 6

  ЖКО, оларды жіктеу және есепке алу. Жол-көлік оқиғаларын талдау. Автотехникалық сараптама негіздері. Жүргізуші қызметінің психофизиологиялық негіздері. Жүргізушілерді даярлау көлік құралдарының қауіпсіздігі. Белсенді қауіпсіздік көлік құралдарының ақпараттық және құрамдас параметрлері. Көлік құралының пассивті қауіпсіздігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көлік техникасы үшін көтергіш-тасығыш механизмдер
  Несиелер: 6

  Өндірістік процестердегі КТМ рөлі мен тағайындалуы. Жүк көтергіш машиналардың негізгі параметрлері Пайдалану режимдері. Тарту органдары. Арқан тізбектері. Блоктар, жұлдызшалар, полиспастар, барабандар тағайындалуы, классификациясы. Тоқтатқыш құрылғылар. Тежегіш құрылғылары. Бұрылу механизмдері. Үздіксіз көлік машиналары. Элеваторлар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Автомобиль өнеркәсібін жобалау
  Несиелер: 5

  АТП түрлері мен функциялары. Жобалау кезеңдері. ҚНжЕ(СНиП) және ғимараттарды жобалау талаптары. ПТБ дамуының техникалық экономикалық негіздемесі. Компоненттік жоспар.Кәсіпорынның бас жоспары.Жобаланатын кәсіпорынның бағасы.Жөнделетін КҚ өзіндік құнын есептеу.Туынды көрсеткіштерді есептеу

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көлік жүргізуінің және жол қозғалысы қауіпсіздігін негіздері
  Несиелер: 6

  Қозғалыс қауіпсіздігі-әлеуметтік мәселе. Жүргізуші және қозғалыс қауіпсіздігі. Жүргізушінің психофизиологиялық сипаттамасы. Автомобильдің тарту-жылдамдық және тежегіш қасиеттері. Жүргізушінің жұмыс орны. Сыртқы пассивті қауіпсіздік. ЖКО түрлері. Қозғалыс қауіпсіздігі бойынша нормативтік құжаттар. Жол-көлік оқиғаларын қызметтік тексеру Желідегі жүргізушілердің жұмысын бақылауды ұйымдастыру Жол-көлік оқиғаларын есепке алу және талдау бойынша жұмысты ұйымдастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көлік құралдарына қызмет көрсетуге және көлік құралдарын пайдалануға арналған технологиялар мен құрал-жабдықтар
  Несиелер: 5

  Техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу үшін технологиялық және диагностикалық жабдықтардың жіктелуі және функционалдық тағаиндалуы. Жинау-жуу жабдығы. Көтергіш-тасығыш жабдығы. Шанақ және бояу жұмыстарына арналған жабдықтар. Шиналар мен дөңгелектерге қызмет көрсетуге арналған жабдық. Автомобиль жүйесін бақылауға арналған компрессорлар, желдеткіш диагностикалық жабдықтар. Жабдықтарды метрологиялық тексеру, МЕМСТ және нормалар. Тексеруші ұйымдар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өндіріс технологиясы және көлік техникасын жөндеу негіздері
  Несиелер: 5

  Машина жасаудағы процестер, дайындамаларды дайындау. Өңдеу дәлдігі. Бөлшектерді жасау. Құрастыру. Бөлшектерді қалпына келтіру. Рационалды әдістерді таңдау. Жөндеу, тазалау және жуу технологиясы. Ақауларын анықтау, өңдеу жинақтау және сынау. ІЖҚ жөндеу. Трансмиссия агрегаттарын жөндеу. Диагностикалау, жөндеу түрлері мен әдістері. Жөндеу-қызмет көрсету базасының құрамы мен құрылымы.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көлік техникасына қызмет көрсету кезіндегі қауіпсіздік
  Несиелер: 5

  Негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Еңбекті қорғаудың құқықтық және ұйымдастырушылық мәселелері. ҚР еңбек заңнамасының принциптері. Еңбек қатынастарының субъектілері. Еңбек шартының мерзімі. Еңбек шартын жасасуға жол берілетін жасы. Жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы. Еңбекті реттеу ерекшеліктері: 18 жасқа толмаған қызметкерлер; әйелдер; ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды және қауіпті жұмыстарда істейтін қызметкерлер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көлік экономикасы
  Несиелер: 5

  Кәсіпорынның маркетингтік қызметі. Кәсіпорынның негізгі құралдары. Көлік кәсіпорнының айналым құралдары. Еңбекті ұйымдастыру және жоспарлау Жалақыны ұйымдастыру және жоспарлау ҚР көлік тарифтері және оларды қолдану ережелері Өндіріс шығындары және өнімнің (қызметтердің) өзіндік құны) Инвестициялық салымдар. Автокөлік кәсіпорнының қаржылық нәтижелері мен пайдасы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 5

  «Кәсіпорын экономикасы» дербес экономикалық пән болып табылады, оны зерттеу пәні кәсіпорын қызметі, шаруашылық шешімдерді әзірлеу және қабылдау процесі болып табылады. Зерттеуге келесі бөлімдер қарастырылған: Ұлттық экономика жүйесіндегі кәсіпорын; кәсіпорындардың ресурстары, пайдаланудың сипаттамасы мен бағасы; кәсіпорынның жұмыс істеуінің экономикалық механизмі; кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижелері мен тиімділігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Арнайы автомобильдер және олардың жабдықтары
  Несиелер: 5

  Автомобильдердің жіктелуі. Жалпы құрылымы және құрастыру сұлбалары.Автокөлік двигательдің жалпы құрылымы және жұмысы. Автокөлік трансмиссиясы,басқару механизмі,жүріс бөлігі, жалпы құрылымы және жұмысы. Автомобильдердің жұмыс жабдықтары. Мамандандырылған кәсіпорындардың жабдықтардың жарамды жұмысын сервистік тұрғыдан сүйемелдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өмір сүру қауіпсіздігі және көліктегі еңбекті қорғау
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасы. ҚР еңбек заңнамасының мақсаты мен міндеттері.Еңбек келісім-шарт.Еңбекті реттеу ерекшеліктері. Еңбек қызметімен байланысты жазатайым оқиғаларды тексеру және есепке алу. Өндірістік санитария негіздері. Өрт қауіпсіздігі. Техникалық қауіпсіздік құралдары. Өндірістік шу және діріл. Өндірістік жарықтандыру. Өндірістік желдету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көлік логистикасы
  Несиелер: 5

  Логистикалық жүйелердегі автомобиль көлігі. Логистикалық жүйелердегі автомобиль тасымалдарын басқару. Автомобиль тасымалдарының логистикалық жүйелеріндегі материалдық ағындар. Логистикалық жүйелердегі ақпараттық ағындар.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жанар-жағармай алу әдістері және транспортта пайдаланылатын материалдар
  Несиелер: 5

  Талдаудың физика-химиялық әдістері. Пайдалану материалдарының жіктелуі. Отын мен майларды өндіру негіздері. Мұнайдың элементарлық құрамы. Мұнай өнімдерін қайта өңдеудің деструктивті әдістері. Моторлы отын. Бензин. Дизель отыны. Газ отыны. Трансмиссиялық майлар. Арнайы сұйықтықтар. Автомобиль көлігінде отын жағармай қолдануын ұтымды ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Автомобильде пайдаланылатын материалдар және жанар-жағармай алу әдістері
  Несиелер: 5

  Автокөліктер мұнай отындарын алу тәсілдері. Автомобиль бензиндері. Автомобильдік дизельді отындар. Автомобиль газ тәрізді отындары. Болашақты жанармай отындары және қоспалары. Автомобильді майлау өнімдері. Автомобильдік пластикалық майлаулар. Арнайы автомобиль сұйықтықтары. Лакты бояу материалдары Конструкциялық пайдалану материалдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Машиналардың сенімділігі
  Несиелер: 5

  Істен шығулардың пайда болуы, олардың жіктелуі. Сенімділіктің негізгі сандық көрсеткіштері. Бөлшектердің тозуына жол бермейуі. Жалпы түсініктер. Үйкеліс және майлау түрлері. Ақаулардың түрлері. Машиналардың ғұмырлық көрсеткіштері. Жөндеу жарамдылығының көрсеткіштерін бағалау. Жөндеу жарамдылығының көрсеткіштерін бағалау әдістері. Сынау әдістері мен түрлері. Машиналардың пайдалануда сенімділігін қамтамасыз ету. Жаңа РТО енгізу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және экономикалық пәндер бойынша базалық білімді игеру, кең ой-өрісі мен ойлау мәдениеті бар жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал етеді;

 • Код ON2

  Командада жұмыс істеуге қабілетті болу, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа шешімдер ұсыну;

 • Код ON3

  Қазіргі ақпараттық ағымдарда бағдарлай білу және әлемдік экономикадағы серпінді өзгеретін құбылыстар мен процестерге бейімделе білу;

 • Код ON4

  Көлік машиналары мен техникаларының жұмыс істеу қағидаларын және құрылғысын, жіктелуін, тағайындалуын білу.

 • Код ON5

  Техниканың техникалық жағдайымен мен қалдық ресурсын тексере білу, көлік техникасын алдын ала тексеру мен ағымдағы жөндеуді ұйымдастыру;

 • Код ON6

  Әзірленетін жобалар мен техникалық құжаттардың көлік техникасы сапасының менеджменті бойынша стандарттарға, техникалық шарттар мен басқа да нормативтік құжаттарға сәйкестігін қамтамасыз ете білу;

 • Код ON7

  Машиналар жетегінің қуатын анықтау есептерін және беріктік есептеулерін жүзеге асыруға қабілетті болу, берілген шарттар мен өндіріс көлемдері үшін олардын таңдауын негіздеу;

 • Код ON8

  Техникалық тапсырмаларға және жобалауды автоматтандыру құралдарын пайдалануға сәйкес машина конструкцияларының бөлшектері мен тораптарын есептеу және жобалау бойынша жұмыстарға қатысуға қабілетті болу;

 • Код ON9

  Негізгі нормативтік және анықтамалық құжаттармен жұмыс істей білу, өндірістік-технологиялық, сервистік-пайдалану, монтаждау-реттеу және жобалау бөлімшелерінің құрылымын жасай білу;

 • Код ON10

  Еңбек жағдайларының қауіпсіздігін, экология мәселелерін қоса алғанда, көліктегі қолданыстағы заңнамалық актілер мен техникалық нормативтерді қолдана білу.

Top