Жаңа білім беру бағдарламасы

6B01511 Химия-Биология в А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті

 • Бейорганикалық химияның теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Бейорганикалық химияның іргелі негіздері зерттеледі: зат құрылысының теориялары; бейорганикалық заттарды жіктеудің тарихи және заманауи тәсілдері.; заттардың алуан түрлілігі; табиғатта болу; "құрамы – құрылысы – қасиеттері – алу – алу-бейорганикалық заттарды қолдану" өзара байланысы; Бейорганикалық қосылыстардың генетикалық байланыстары. Практикум: химиялық және физикалық-химиялық эксперименттер, химиялық жабдықты және АКТ пайдалана отырып зертханалық зерттеулер. Пәннің мазмұны бейорганикалық химия бөлімдерін оқытуға когнитивті дайындықты қамтамасыз етеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жалпы химия
  Несиелер: 5

  Бұл пән білім алушыларда заттың құрылысы туралы, химиялық процестердің заңдары мен заңдылықтары, химиялық термодинамиканың негіздері, әртүрлі агрегаттық күйдегі заттардың тәртібі мен қасиеттері туралы химиялық ғылымның қазіргі заманғы жетістіктерінің негіздерін қалыптастырады. Практикум: химиялық жабдықты және АКТ пайдаланумен зертханалық жұмыстар. Пәннің мазмұны жалпы химия бөлімдерін оқытуға когнитивті дайындықты қамтамасыз етеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жас ерекшелік физиологиясы және гигиена
  Несиелер: 4

  Студент зерттейді: Кіріспе. Онтогенез заңдылықтары. Тірек-қимыл жүйесінің дамуы. Жүйке жүйесінің дамуы. Жоғары жүйке əрекеті жəне оның баланың осіп-дамуы барысында қалыптасуы. Сенсорлық жүйелердің дамуы. Эндокриндік жүйенің дамуы. Қанның жастық ерекшеліктері жəне жүрек-қан тамырлары жүйесінің дамуы. Тыныс алу жүйесінің дамуы. Ас қорыту жүйесінің жасқа сай анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктері. Зат пен энергия алмасуының жастық ерекшеліктері. Сыртқа шығару жүйесі мен терінің жастық ерекшеліктері. Балалардың дамуының əлеуметтік факторлары. Мектепке бейімделу

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Цитология және гистология
  Несиелер: 4

  Цитология курсында студент жасушаның құрылымын, қызметі мен дамуын, жасушаның негізгі құрамдас бөлігі мен тіршілік негізін зерттейді. Жасушалардың ерекшеліктері де қарастырылып, эксперименталды түрде зерттелуде. Жасушалардың құрылымы мен химиялық құрамын, жасушаішілік құрылымдардың функцияларын, жануарлар мен өсімдіктер ағзасындағы жасушалардың функцияларын, жасушалардың көбеюі мен дамуын, жасушалардың қоршаған орта жағдайларына бейімделуін зерттейді. Биологиялық эксперимент, зертханалық зерттеулер, ғылыми жабдықтар мен АКТ қолданылады. Студент қазіргі цитологияның даму бағыттарын басшылыққа алады, оның перспективалары туралы дәлелді пікірлер тұжырымдайды, цитология бөлімдерін оқытуға танымдық дайындыққа ие болады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Компьютерлік химия (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 3

  Химия мен педагогикалық қызметті оқытуда практикалық интеграция үшін компьютерлік химия саласындағы білімді игеру. Зерттеледі: компьютерлік химияның математикалық аппараты, химияда жалпы мақсаттағы компьютерлік технологияларды қолдану. химиядағы корреляциялық қатынастар. заттардың құрылымы мен қасиеттерін сандық сипаттау – дескрипторлар. компьютерлік модельдеу үшін Интернеттің химиялық қосылыстары туралы компьютерлік мәліметтер базасын пайдалану. химияда компьютерлік бағдарламаларды қолдану ерекшелігі. Бұл химиялық эксперимент жүргізуге, Ғылыми жабдықтар мен АКТ пайдалана отырып зертханалық және модельдік зерттеулер жүргізуге, химиялық және әдістемелік педагогикалық объектілерді талдауға қызмет етуге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Community Service
  Несиелер: 3

  Пән қоғамға қызмет ететін маңызды және тұлғалық маңызды оқиғаларды, қоғамдық жұмыстардың маңыздылығын тәрбиелік және тәрбиелік мақсаттарға жету үшін оқыту стратегиясы ретінде қарастырады. Пәнді оқу барысында студенттер өз бетінше жоспарлайды, әртүрлі әлеуметтік жобаларды жүзеге асырады, оқу орындарымен бірлесіп туристік-экскурсиялық, туристік-өлкетану іс-шараларын ұйымдастырады және өткізеді, олардың қызметіне, оның сапасына объективті баға береді, сонымен қатар өз дамуындағы ілгерілеушілік, көшбасшылық қасиеттерді дамыту, дағдыларды басқару және алға қойылған мақсаттарға жету және нақты мәселелерді шешу үшін ынтымақтастық.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ағылшын тілі
  Несиелер: 4

  Пәндік мазмұн ішкі тақырыптардан және қарым-қатынастың типтік жағдаяттарынан тұратын когнитивтік-лингвомәдениеттану кешендері түрінде беріледі. Коммуникацияның әлеуметтік саласы (С1). Ағылшын тіліндегі мамандық бойынша оқу пәнінің мазмұнының сипаттамасы. Студент іс-әрекетті сәтті жүзеге асыру үшін ағылшын тілінде тиімді қарым-қатынас жасау тәжірибесіне ие. Жаңартылған білім беру мазмұнындағы құндылық бағдар ретінде көптілділік негізінде оқу-тәрбие процесін үлгілеуге қажетті ауызша және жазбаша сөйлеудің тілдік дағдысы қалыптасады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аналитикалық химия
  Несиелер: 5

  Бұл пән химиялық анализдің әдістерін зерттейді, оның құрамдас бөліктері сапалық және сандық анализ болып табылады. Зерттеу химиялық экспериментке, зертханалық зерттеулерге, оның ішінде ғылыми жабдықтар мен АКТ-ны қолдана отырып, модельдік және нақты химиялық нысандарға, нәтижелерді дәлелдеуге, дәлелді талқылауға және талдауға негізделген. Сапалық анализ әдістері заттың сапалық құрамы мен элементтердің химиялық қасиеттері арасындағы байланысқа негізделген. Күрделі объектіні сапалы талдаусыз ұлттық экономика салаларының жұмыс істеуінің негізін құрайтын сандық химиялық анализ, табиғат пен халықтың денсаулығын бақылау мүмкін емес. Бұл пәннің практикалық проекциясы мен маңыздылығын көрсетеді. Пән ғылыми зерттеулерді ұйымдастырудың негізі болып табылатын химиялық заттарды жүйелі түрде талдауға үйретеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Периодтық жүйе элементтері химиясы
  Несиелер: 6

  Пән периодтық жүйенің негізгі және қосымша топтарының элементтерін терең зерттеуге мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде оған мектептегі білім беру процесінде пәндер туралы білімді жобалауға дайын болуын қамтамасыз етеді. Заттар қасиеттерінің құрамы мен құрылымына, қолдану қасиеттеріне тәуелділігін зертханалық зерттеу; еркін атом мен атомның байланысты күйдегі қасиеттеріндегі айырмашылық; химиялық реакциялар ағымындағы объективті заңдардың әрекеті және олардың ағу заңдылықтарын білу негізінде химиялық процестерді басқару мүмкіндігі қарастырылған; ғылым мен практиканың байланысы, экология мәселелерін шешудегі химияның рөлі. Химиялық эксперимент, химиялық жабдықтар мен АКТ пайдалана отырып, химиялық элементтердің генетикалық қатары қосылыстарының қасиеттерін зерттеу жүргізіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Омыртқасыздар зоологиясы
  Несиелер: 5

  Омыртқасыздарды зерттеу саласында білім мен пайымдауға дайын болуды қамтамасыз етеді. Омыртқасыздар зоологиясы жануарлар әлемінің ең кең тобының әртүрлі таксономиялық топтарын – омыртқасыз жануарларды, олардың құрылымын, тіршілік процестерін, экологияны, эволюцияның таралуын және олардың табиғат пен адам өміріндегі маңыздылығын зерттейді. Ғылыми жабдықтар мен АКТ-ны қолдана отырып, Омыртқасыздардың биологиялық эксперименті, зертханалық және далалық зерттеулері кіреді; пән мазмұны омыртқасыздар зоологиясының бөлімдерін оқытуға танымдық дайындығын қамтамасыз етеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жануарлардың жеке даму биологиясы
  Несиелер: 5

  Пән жануарлардың жеке даму биологиясы саласындағы іргелі білімді игеруге, теориялық білімді, зерттеу мен практикалық бағытты біріктіруге бағытталған. Бұл организмнің жеке даму (онтогенез) процестерін зерттейтін заманауи биологиялық бағыт. Онтогенездің барлық кезеңдері зерттеледі: туылғаннан бастап өлімге дейін және ең алғашқы (эмбриональды) кезеңдер. Қазіргі даму биологиясы әртүрлі форматтардағы процестердің молекулалық, биохимиялық және генетикалық механизмдерін қарқынды зерттейді, жасушалар мен эмбриондардың ерекшеліктерін зерттейді. Әр түрлі биологиялық объектілерді талдауға мүмкіндік беретін ғылыми жабдықтар мен АКТ-ны қолдана отырып, жануарлардың жеке даму биологиясы саласындағы биологиялық эксперимент, зертханалық және далалық зерттеулер енгізілді. Пәннің мазмұны Зоология бөлімдерін оқытуға танымдық дайындығын қамтамасыз етеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бейорганикалық қосылыстардың маңызды кластары
  Несиелер: 6

  Бейорганикалық заттарды жіктеу жүйелері зерттеледі. Студент бейорганикалық заттар кластарының маңызды қосылыстарын қолдануды, табиғатта кездесуін, құрылымын, алыну жолдарын, физикалық және химиялық қасиеттерін эксперименттік зерттеуіні,; затты химиялық ұйымдастырудың біртұтастығын, оның қарапайымнан күрделіге дамуын; заттар қасиеттерінің құрамы мен құрылымына, қасиеттеріне тәуелділігін; еркін атом мен атомның байланысты күйдегі қасиеттерінің айырмашылығын жүйелі түрде сипаттай алады. Курсты оқу кезінде студент химиялық практикум өткізеді, ғылыми жабдықтар мен АКТ пайдалана отырып, бейорганикалық заттар сыныптарының маңызды қосылыстарын зерттеуді жүзеге асырады. Бұл блок студентке алдағы мамандық бойынша білім беру үдерісіне пәндер бойынша білімін жобалауға дайындығын қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Пән экономикалық ойлау тәсілін, бәсекелестік ортада кәсіпорындардың табысты кәсіпкерлік қызметін ұйымдастырудың теориялық және практикалық дағдыларын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Педагогиканың ғылым мен оқу пәні ретіндегі мақсаттары, міндеттері мен тұжырымдамалық негіздері анықталған. Педагогикалық білім берудің теориялық және әдіснамалық негіздері сипатталған. Заманауи педагогтардың кәсіби құзыреттілігі анықталған. Білім алушылар педагогикадағы тұтас педагогикалық үдерістің теориясы мен практикасы, субъектілері, тәрбие мен оқыту үдерісінің технологиялық негіздерімен танысады. Киберпедагогика негізі, педагогтың іс-әрекетер мазмұнындағы инновацияларын зерттейді

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 5

  Пәнде тіршілік ортасының қазіргі жағдайы мен жағымсыз факторлары, адамзаттың биоэкологиясы мен биосферасы, «адам-тіршілік ету ортасы» жүйесіндегі қауіпсіздік проблемалары, табиғи техногендік және әскери сипаттағы төтенше жағдайлар, адамның тіршілік ету ортасымен өзара іс-қимылының қауіпсіздігін қамтамасыз ету; зиянды және қауіпті факторларды сәйкестендіру туралы оқытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Көшбасшылық негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу кезінде студенттер көшбасшылық қасиеттерді, стильдерді, кәсіпорын, аймақ және тұтастай ел деңгейінде әсер ету әдістерін қолдана отырып, адамдардың мінез-құлқы мен өзара әрекетін тиімді басқарудың әдістемесі мен практикасын игереді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Химиялық экология
  Несиелер: 4

  Қоршаған ортаны ластаушы заттардың жинақталу заңдылықтарын, кеңістіктік-уақыттық таралуын және физика-химиялық түрленуін зерттеу. Қоршаған ортаны ластаушы заттарды талдау және бақылау әдістері мен құралдарын құру. Әртүрлі табиғи факторлардың және антропогендік әсерлердің әсерінен химиялық ластану әрекетін болжау. Табиғи ортаның жағдайын басқару әдістерін әзірлеу

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Биохимия
  Несиелер: 4

  Студент тірі организмдердің химиялық құрамы туралы теориялық білімді ақуыздардың, көмірсулардың, липидтердің, нуклеин қышқылдарының құрылымын, қасиеттері мен қызметін және олардың метаболизм процесінде өзгеруін зерттеудегі практикалық қызметпен біріктіру процесінде биохимия саласындағы негізгі білімді игереді. Бұл барлық тірі организмдерге ортақ маңызды биохимиялық процестер және олардың ферментативті қамтамасыз етілуі саласындағы пікірлерді тұжырымдай отырып, мамандармен байланыс орнатуға мүмкіндік береді. Бағдарлама биохимиялық экспериментті, ғылыми жабдықтар мен АКТ-ны қолдана отырып, биологиялық белсенді заттарды зертханалық зерттеуді қамтиды. Студенттер биохимиялық объектілерді талдау, тірі организмдердің метаболикалық жүйелерінің биохимиялық жағдайын талдау арқылы метаболизмді реттеудің өзара байланысы мен механизмдерін орнатады. Курсты оқыған студент биохимия білімін оқу процесіне жобалауға дайын (іргелі пәндерді оқу және білімін одан әрі дамыту)

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шет тілі
  Несиелер: 4

  Пән білім алушылардың таңдаған бағытына сәйкес және кәсіби міндеттерді шешу бойынша практикалық қызметті жүзеге асыруға қажетті жалпы мәдени, кәсіби және лингвистикалық құзыреттерді қалыптастырады және дамытады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 4

  Пәнді оқу кезінде кәсіби қызметте қолданылатын ұғымдар мен ғылыми көзқарастарды терең зерттеуге, кәсіби терминдердің мағынасын түсінуге, кәсіби лексиканы кеңінен қолдануға, өз ойыңызды нақты жеткізе білуге баса назар аударылады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тіршілік процесстерінің химиясы
  Несиелер: 4

  Студент функционалдық сауаттылықты арттырады: организмдердің тіршілік әрекеті процестерін модельдік зерттеулердегі практикалық қызметпен интеграциялау, оларды ғылыми бағалау және даму болжамдары үшін жеткілікті өмір сүру процестері химиясы саласында іргелі білім алады. Студент өмірлік процестердің өзара байланысы мен реттелуі туралы логикалық пайымдаулар жасай алады, бұл бірқатар байланысты пәндерді оқудың және мектептегі химия курсында "Өмір химиясы" бөлімін оқытудың танымдық платформасын құрайды. Зертханалық жабдықтар мен АКТ-ны қолдана отырып, өмір сүру процестеріндегі тотығу-тотықсыздану реакцияларының рөлін, ас қорыту, тыныс алу, бұлшықеттің жиырылу процестерінің химиялық негіздерін, сондай-ақ биохимиялық объектілерді (гормондардың және адам метаболизмі процестерін реттеуге қатысатын басқа да сигналдық заттардың, биологиялық белсенді заттардың химиялық табиғаты) талдауға арналған биохимиялық практикум қосылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу заңнамалық нормалардың рөлі туралы жалпы түсінік беретін құқықтың негізгі салаларының мәселелерін қарауға бағытталған, сондай-ақ студенттердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы дүниетанымы мен құқықтық мәдениетін қалыптастыруды зерделеуді көздейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Адам морфологиясы (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Пән адам ағзасының мүшелері мен жүйелерінің құрылымы мен функцияларының заңдылықтарын зерттейді. Адамның морфологиясы саласындағы пайымдауларды білдіру үшін қажетті адамның онто - және филогенезінің негізгі кезеңдері туралы идеяларды қалыптастырады. Студенттер Қоршаған орта жағдайларының әсерін және адам ағзасының оларға морфофункционалды бейімделу мүмкіндіктерін зерттеу үшін ғылыми жабдықтар мен АКТ көмегімен биологиялық зерттеулер жүргізеді. Анатомиялық Нысандар талданады: морфологиялық формалардың өзара байланысы анықталады, адамның тіндері мен мүшелерінің дамуындағы ауытқулардың себептері зерттеледі. Студенттер қазіргі адам морфологиясының жетістіктері туралы түсінік қалыптастырады.Пән болашақ мұғалімдердің биологияның тиісті бағдарламалық бөлімін оқытуға танымдық дайындығын қамтамасыз етеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Омыртқалы зоологиясы
  Несиелер: 5

  Омыртқалы зоологияны зерттеу саласында білім мен пайымдауға дайын болуды қамтамасыз етеді. Омыртқалылардың зоологиясы жануарлар әлемінің әртүрлі таксономиялық топтарын, олардың құрылымын, өмірлік процестерін, экологиясын зерттейді, олардың табиғат өміріндегі таралуы мен маңызы, омыртқалы жануарлардың алуан түрлілігі, олардың ұйымдастырылу ерекшеліктері, биологиясы, шығу тегі, дамуы, жүйеде қазіргі жағдайы, биосферадағы рөлі және адам өмірі, жануарлар әлемінің эволюция кезеңдері зерттеледі. Ғылыми жабдықтар мен АКТ-ны қолдана отырып, биологиялық эксперимент, омыртқалыларды зертханалық және далалық зерттейді. Пәннің мазмұны биология бөлімін оқытуға танымдық дайындығын қамтамасыз етеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Генетика
  Несиелер: 5

  Пән генетиканың қазіргі жағдайы мен генетиканың ғылым ретінде даму перспективаларын қамтиды, белгілердің тұқым қуалауының негізгі генетикалық түсініктері мен заңдылықтарын ашады, генетикалық талдаудың негіздерін зерттейді, генетикалық мәселелерді шешуде дағдыларды қалыптастырады. Курста зерттеулер, ғылыми жабдықтар мен АКТ, виртуалды модельдеу және болжау қолданылады. Пән мектепте биологияның тиісті бөлімін оқытудың негізін құрайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жастар саясаты және тәрбие жұмысының әдістемесі
  Несиелер: 5

  ҚР жастар саясаты. Жастар ұйымдары. Білім, отбасы, жұмыспен қамту және шығармашылық бастамалардағы жастар бағдарламалары. Шет елдердегі жастар саясаты. Жастар бастамаларын дамыту бойынша іс-шаралар. Тәрбие жұмысының негізгі әдістері, тәсілдері, құралдары мен бағыттары. Тәрбие жүйесі тұтас педагогикалық процестің бөлігі ретінде

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мектептегі оқыту мен бағалаудағы жаңа тәсілдемелер
  Несиелер: 5

  Пікір білдіру үшін мектепте оқыту мен бағалаудың белсенді тұжырымдамалары мен жаңа тәсілдері жүйесі. Критериалды бағалау әдістемесінің ғылыми негіздері; Пәндік және метапәндік нәтижелерді бағалайтын критерийлерді жобалау; 12 жылдық білім беру жүйесінің талаптарына жауап беретін критериалды бағалау жүйесін әзірлеу; тұлғаның функционалдық сауаттылығын қамтамасыз ететін негізгі құзыреттіліктердің қалыптасуын бағалау және өзін-өзі бағалау тетіктерін айқындау. Оқушылардың оқу жетістіктерінің мониторингіне қойылатын талаптарды анықтау, АКТ және ҚБТ пайдалану, психологиялық-педагогикалық объектілерді талдау құралы ретінде оқу және кәсіби қызметтің рефлексиясы мен өзін-өзі бағалауы. Пәнді оқу студентке педагогикалық зерттеу шарттарын, АКТ қолдануды, сыни және креативті ойлау әрекетін дамытуға көмектеседі

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Омыртқалылардың құрылысы мен биоалуантүрлілігі
  Несиелер: 5

  Омыртқалылардың құрылымы мен биоәртүрлілігі саласында білім жүйесін және пайымдауға дайындығын қалыптастырады. Жануарлар әлемінің алуан түрлілігін функционалды тұтастық ретінде зерттеу жүзеге асырылады. Ірі таксономиялық топтардың таксономиясы мен филогениясын және негізгі типтердің, сондай-ақ оларға жататын сыныптардың сипаттамаларын талдай отырып, жануарлар әлемінің эволюциясының кезеңділігін көрсететін жануарлардың құрылымдық ұйымы деңгейлерінің сипаттамаларын зерделеуге бағытталған ғылыми жабдықтар мен АКТ-ны пайдалана отырып, омыртқалылардың құрылысы мен биоәртүрлілігін биологиялық эксперимент, зертханалық және далалық зерттеулер енгізілді. Пән мектепте биологияның тиісті бөлімін әрі қарай оқыту үшін білім негізін ұсынады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мутагенез және қоршаған орта
  Несиелер: 5

  Студент цитогенетикалық мониторинг әдістерін игеру және қолдану арқылы теориялық білім мен практикалық қызметті біріктіруге мүмкіндік беретін мутагенез бен қоршаған орта арасындағы байланысты орнату саласында іргелі білімге ие болады. Қоршаған ортаның ластануын зерттеу жүйесіндегі цитогенетикалық мониторингтің орны туралы дәлелді көзқарастарды тұжырымдай алады. Адам ортасында мутагендік қосылыстардың таралуы мен динамикасы бойынша ғылыми жабдықтар мен АКТ-ны қолдана отырып зерттеулер жүргізеді. Мутагендер – қоршаған орта факторлары; популяцияны генетикалық бақылау қажет; мутагендік белсенділік адам қолданатын әртүрлі физикалық және химиялық агенттерге тән. Студенттер химиялық, биологиялық объектілерді цитогенетикалық жағдайға талдайды, ғылыми баға береді және алдын-алу шараларын ұсынады. Пәннің мазмұны мұғалімнің одан әрі оқыту функциясының танымдық негізі болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Химияны және биологияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Химия мен биологияны оқытудың жалпы және жеке әдістемелері, білім алушылардың білімін бақылау мен есепке алудың әртүрлі нысандары, химия мен биологиядан сабақ конспектілерін құрастыру, білім беру мазмұнын жаңарту мәнмәтінінде сабақтарды талдау зерделенеді. Пән мектепте химиялық және биологиялық цикл пәндерін оқыту мен тәрбиелеудің маңызды мәселелерін игеруге, студенттерді оқу процесінің ұйымдастырушылық формаларымен, химия және биология сабақтарын өткізудің әдістері мен әдістемелік әдістерімен таныстыруға ықпал етеді. Студенттер химия мен биологияны оқытудың заманауи педагогикалық стратегияларын сынақтан өткізу бойынша зертханалық практикумды орындайды. Жаңартылған білім беру технологияларының педагогикалық әдістемелерінің тиімділігіне талдау жүзеге асырылады. Студент кәсіби және қоғамдық қызметті сәтті жүзеге асыру үшін тиімді қарым-қатынасты көрсете алады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Адам анатомиясы (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Анатомия адам ағзасын өмір сүру жағдайымен біртұтас жүйе ретінде зерттейді; адам ағзасының оның тарихи дамуында қалай қалыптасқанын зерттейді. Студенттер пәндік қарым-қатынасқа, Адам анатомиясы саласындағы кәсіби және кәсіби емес адамдармен қарым-қатынас жасауға дайын болады. Зерттеу биологиялық экспериментті, зертханалық зерттеулерді, ғылыми жабдықтар мен АКТ-ны қолданады. Анатомиялық объектілерді талдайды: адам ағзасының пішіні мен құрылымының өзара байланысын орнатады және функцияға және организмді қоршаған ортаға байланысты осы құрылымның даму заңдылықтарын зерттейді. Пән болашақ педагогтардың биология курсындағы "Адам анатомиясы" бөлімін оқытуға танымдық дайындығын қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тағам өнімдерінің анализі
  Несиелер: 3

  Тамақ өнімдерінің химиялық құрамы зерттелуде. Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласында функционалдық сауаттылық қалыптасуда. Зертханалық семинар қоректік заттарды зерттейді, ақуыздар, көмірсулар, липидтер, тамақ дәрумендері зерттеледі. Тамақ өнімдерін талдау әдістері меңгеріледі. Студенттер тамақ өнімдерінің компоненттерін, тағамдық қоспаларды талдайды, тамақ өнімдерінің сапасын бақылайды. Мектептегі болашақ мұғалімге қажет тамақ өнімдерінің құрамын зерттеу және талдау нәтижелері бойынша пікір білдіру және бағалау үшін кәсіби лексикалық аппарат қалыптасуда. Тамақ өнімдерін талдау саласындағы іргелі білім іс жүзінде маңызды. Дұрыс тамақтану – денсаулық кепілі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тағам химиясы
  Несиелер: 3

  Тамақ химиясы - тамақ жүйелерінің (шикізат, жартылай өнімдер, дайын өнімдер) химиялық құрамы және оның тамақты өңдеу процесіндегі өзгерістері, тағамды талдау әдістері туралы ғылым. Негізі – органикалық химия, аналитикалық химия, биохимия. Қолданбалы пән биотехнологиямен және химиялық технологиямен байланысты. Азық-түлік шикізатын дайын өнімдерге қайта өңдеу процесінде заттардың құрамы мен қасиеттерінің өзгеруін зерделейді. Зертханалық практикум зертханалық жабдықтар мен АКТ-ны пайдалана отырып, химиялық эксперимент, тамақ өнімдерінің (сүт, нан-тоқаш, кондитерлік, басқалары) зертханалық және зерттеу жұмыстарын ұсынады. Студент ҚР-ның тамақ өнімдерін өндірудегі бірегей әлеуеті, Қазақстанда биотехнологияны дамыту перспективалары туралы пікір білдіру ресурсына ие..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Адам және жануарлар физиологиясы
  Несиелер: 4

  Студент функционалды маңызы бар адам мен жануарлар физиологиясы саласында білім жүйесін қалыптастырады, өйткені ол теориялық білімді практикалық маңыздылықпен біріктіруге мүмкіндік береді. Білім алушы ағзаның бейімделу механизмдерін (норманы) және қоршаған ортадағы адаптивті өзгерістерді түсіндіру кезінде пікір білдіре отырып, коммуникация деңгейін дамытады, адам мен жануарлар организмдерінің функционалдық анатомиясын олардың құрылымдары мен функцияларымен логикалық және дәлелді байланыстырады. Курсқа биологиялық эксперименттер, ғылыми жабдықтар мен АКТ-ны қолдана отырып, адам мен жануарлардың тұтас ағзасының, физиологиялық жүйелерінің, мүшелерінің, жасушаларының және жеке жасушалық құрылымдарының өмірін зерттеу үшін зертханалық зерттеулер кіреді. Студент биологиялық объектілерге зерттеу жүргізеді, қандай механизмдер іске асырылатынын және осы немесе басқа физиологиялық функция қандай мақсатта қамтамасыз етілетінін талдайды және анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биофизика
  Несиелер: 4

  Биофизика-бұл білімнің интегративті функционалды саласы, организмнің тұтас қызметін, физиологиялық жүйені, биофизикалық процестер мен органдардың үйлесімін, функциялардың биотехникалық орындалуын анықтауға бағытталған. Физикалық және химиялық процестердің өзара әрекеттесуіндегі биологиялық мәселелерді зерттеу студентке осы пән саласында өз пікірін білдіруге және биофизика туралы білімді ғылым дамуының заманауи бағыттарын игеру процесінде жобалауға дайын болуға мүмкіндік береді. Пәннің биологиялық объектілерге талдау жүргізу ресурсы бар, оларды зерттеу нәтижелерін ғылыми және әлеуметтік бағалау жүзеге асырылады. Студенттер ғылыми жабдықтар мен АКТ көмегімен биофизикалық жүйелерді эксперименттік модельдеуді жүргізеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Фитохимия
  Несиелер: 4

  Пән химия мен биологияның қазіргі заманғы интегративті бағытын зерттейді, функционалды сауаттылықты және студенттердің дәрілік өсімдіктердің химиялық құрамын және олардың құрамының физиологиялық белсенділігін зерттеу саласындағы бірқатар пәндер туралы білімдерін жобалауға дайындығын қалыптастырады. Студенттер өсімдіктердің құрамындағы физиологиялық белсенді заттарымен танысады: органикалық қышқылдар, флавоноидтар, алкалоидтар, гликозидтер, таниндер және т.б., фитохимияның іргелі білімін игереді және теориялық білімді практикалық қызметпен біріктіреді. Өсімдіктердің биологиялық белсенді қосылыстарын оқшаулау, сапалық және сандық талдау әдістерін сынақтан өткізіңіз. Өсімдіктер мен дәрі-дәрмектер туралы пікірлерді білдіруге және бағалауға дайын болыңыз. Пәнге ғылыми жабдықтары бар химиялық-биологиялық практикум және АКТ кіреді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 5

  Пән инновациялық білім беру технологиялары мен пәндердің пәндік мазмұнын интеграциялауға, инклюзивті білім берудің заманауи педагогикалық стратегиялары негізінде жаңартылған мазмұн бағдарламасын жүзеге асыруға бағытталған. Пән инклюзивті білім берудің түрлі модельдері бойынша іргелі білім қалыптастырады. жалпы білім беру ұйымдарында инклюзивті процесті ұйымдастырудың құқықтық негіздерін талдаумен интеграцияланатын (халықаралық және отандық нормативтік-құқықтық актілер зерделенеді) ерекше білім беру қабілеті бар балалардың әртүрлі санаттарының инклюзивті білім беруді ұйымдастыру шарттары. Студент толеранттылық пен гуманизм қағидаттарына негізделген инклюзивті мектепте интеграцияланған оқыту жағдайында ЕБҚ балаларды психологиялық-педагогикалық қолдауды ұйымдастыру мәселелері бойынша пікір білдіруге және тұжырымдауға дайын боладыв. Кәсіби және қоғамдық қызметті табысты жүзеге асыру үшін мәдени және моральдық құндылықтар негізінде тиімді қарым-қатынас жүзеге асырылады. Білім берудегі инклюзивті процестерді басқару қоғамдық сананы дамытудағы құндылық ретінде көрсетілген.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Органикалық химия
  Несиелер: 4

  Пәнді оқу кезінде студенттерде табиғи және синтетикалық органикалық заттар, олардың құрамы, құрылымы мен қасиеттері туралы жүйелі идеялар; органикалық реакциялардың жүру заңдылықтарын анықтау дағдылары, органикалық синтез бен талдауды жүзеге асыру қабілеті қалыптасады. Зерттеу теориялық білімді практикалық қызметпен интеграциялауды жүзеге асырады, курста химиялық эксперимент, химиялық жабдықтар мен АКТ-ны қолдана отырып зертханалық жұмыстар қолданылады, зерттеу логикасы сыни ойлау әрекеті негізінде құрылады, бұл негізделген пікірлер мен тұжырымдарды білдіруге ықпал ететін ұғымдардың кең жүйесін дамытуға мүмкіндік береді. Пән болашақ мұғалімдердің мектептегі химия курсындағы "Органикалық химия" бөлімдерін оқытуға когнитивті дайындығын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Микология және лихенология
  Несиелер: 5

  Пәндік салада іргелі білімді меңгерген және теориялық білімді практикалық қызметпен біріктіруді жүзеге асырады; пәндік салада пайымдауларды тұжырымдайды және білім беру процесіне пәндер білімін проекциялауға дайын болады; Ғылыми жабдықтар мен АКТ пайдалана отырып, химиялық және биологиялық эксперименттер, зертханалық және далалық зерттеулер жүргізеді; Саңырауқұлақтар мен қыналардың (онтогенез) құрылымы мен қалыптасу процестерін зерттейді. Студенттер саңырауқұлақтар мен қыналардың биохимиясы, морфологиясы, физиологиясы және экологиясы мәселелерін талқылайды. Зертханалық семинар өсімдіктердің анатомиялық ерекшеліктерін, таралуын, жүйеленуін, табиғаттағы және адам өміріндегі маңыздылығын зерттеуге мүмкіндік береді. Саңырауқұлақтар мен қыналардың практикалық маңыздылығы талданады және оларды қорғау және биоәртүрлілікті сақтау қажеттілігі негізделеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өсімдіктер физиологиясы (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 3

  Пән заманауи идеяларды зерттейді және мамандармен, маман еместермен жасыл өсімдіктің негізгі биологиялық процестерінің табиғаты, оларды реттеу механизмдері және дененің сыртқы ортамен қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары туралы нақты пікір білдіреді. Биологиялық эксперимент, зертханалық және далалық зерттеулер жүргізіледі, ғылыми жабдықтар мен АКТ пайдаланылады. Биологиялық объектілерді талдау үшін өсімдік ағзасының құрылымын, дамуын, өмірлік процестері мен функцияларын қарастырады. Студент оқушыларды оқыту жағдайында пәндік ақпаратты беруге танымдық дайындығын дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Химиялық өндірістің экологиясы (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Студент теориялық білім мен практикалық проекцияны нақты өндіріс жағдайларына интеграциялау негізінде химиялық өндіріс экологиясы саласындағы іргелі білімді игереді. Химиялық өндірістердегі қоршаған ортаның қауіпсіздік мәселесі, қатты, сұйық және газ тәрізді шығарындыларды тазарту аппараттарының құрылымы мен жұмыс принциптері зерттелуеді. АКТ-ны пайдалана отырып, модельдеу негізінде химиялық эксперимент жүргізеді, химиялық объектілерді талдайды, даму бағыттарын ғылыми және әлеуметтік бағалау, қоршаған ортаға экологиялық қысым жасауды зерттеу жүргізіледі. Студент қалдықсыз өндірістерді, тұйық циклді өндірістерді фнционалдау мәселелері бойынша мамандармен және мамандарсыз тиімді экологияға бағдарланған коммуникацияны дамытады және көрсетеді және алдағы кәсіби қызметтің білім беру процесіне химия өндірістерінің экологиясы туралы білімін проекциялауға дайын болады. Экологиялық кодекс пен қоғамдық сананы жаңартудың мемлекеттік бағдарының жетекші басымдықтарының бірі ретінде экологиялық жауапкершіліктің тасымалдаушысы болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өсімдіктану
  Несиелер: 5

  Ботаника – өсімдік әлемінің тіршілік формалары, олардың құрылымы мен тіршілік процестерінің заңдылықтары туралы ғылым. Курс студенттерді өсімдіктер әлемінің алуан түрлілігімен, өсімдіктердің дамуы мен құрылымының негізгі заңдылықтарымен, олардың шығу тегімен, өсімдіктер мен басқа тірі организмдер арасындағы қатынастармен таныстырады, олардың тіршілік ету ортасымен байланысын көрсетеді. Өсімдік ағзаларын зерттеуде тәжірибелік жұмыс жоспарланған. Студенттер ботаникалық объектілерді талдауға, ғылыми баға беруге және ботаникалық объектілердің, қоғамдастықтардың даму болжамы бойынша пікір білдіруге, Қазақстан табиғатының биоалуантүрлілігін сақтау мәселелері: жағдайы, проблемалары, шешу жолдары бойынша пікір алмасуға мүмкіндік алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстанның Биоресурстары (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 3

  Пән адам үшін қажетті табиғи заттарды (азық-түлік, өнеркәсіп үшін шикізат, мәдени өсімдіктерді іріктеу, мал шаруашылығы, микроорганизмдер үшін рекреациялық мақсаттар), Жер ресурстарын, табиғи жайылымдарды, ормандарды, су ресурстарын, оларды қорғау мен пайдалануды, сондай-ақ өсімдік шаруашылығын, мал шаруашылығын, балық шаруашылығын және т.б. зерттейді. АКТ көмегімен модельдеу жүргізеді. Елдің биоресурстарын дамыту перспективаларын талдауға, биологиялық объектілерге экстраполяциялауға, биологиялық объектілерді талдауды жүзеге асыруға, жай-күйі мен пайдалану перспективаларына ғылыми және әлеуметтік бағалауға мүмкіндік береді. Пән биоресурстарды сақтау мен дамытудағы ҚР мемлекеттік басымдықтарына бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ерекше білім беруді қажет ететін балалар үшін бағдарламалық мазмұнды бейімдеу
  Несиелер: 3

  Студент ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға арналған бағдарламалық мазмұнды бейімдеу бойынша білім алады, бұл инклюзивті мектеп жағдайында оның тікелей кәсіби қызметімен байланысты. Пән ЕБҚ бар балаларды психологиялық-педагогикалық қолдауды ұйымдастыруға және заманауи білім беру стратегиялары негізінде бейімделген білім беру бағдарламаларын жүзеге асыруға қажетті білім, білік және дағдыларды қалыптастыруға бағытталған. Студент кәсіби өзара әрекеттесуге, ЕБҚ бар балаларға арналған бағдарламалық жасақтаманы бейімдеу саласында дұрыс пікір қалыптастыруға және білдіруге дайын болады және пәнді білім беру процесіне білуді жобалайды. Пән студентке кәсіби және қоғамдық қызметті жүзеге асыру кезінде ЕБҚ бар балаларға арналған оқу-тәрбие процесін сәтті модельдеу үшін инклюзивті оқытудың мәдени және моральдық құндылықтары негізінде тиімді қарым-қатынасты көрсету мүмкіндігін қамтамасыз етеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Химиядан есептер шығару әдістемесі
  Несиелер: 4

  Пән химияны оқыту процесінде химиялық есептердің орны мен мәнін зерттейді. Химиялық есептерді жіктеу. Студент химияның негізгі заңдары негізінде сапалы тапсырмалар мен сандық есептеулерді орындау үшін жалпы химиялық білімді жүйелейді, дәлелдерді негіздейді және алгоритмдейді. Есептеу есептерін шешудің қолайлы әдістері туралы пікірлерді тұжырымдайды және пән туралы білімді білім беру процесіне жобалауға дайын. Эксперименттік міндеттерді орындау үшін эксперименттік есептерді шешу әдістемесін және зертханалық практикумды зерттеу, қажетті жабдықтар мен АКТ-ны пайдалану көзделген. Химиялық есептерді құру және шешу әдістері жасалуда. Әр түрлі деңгейдегі олимпиадалық есептер қарастырылады. Дарынды балалармен жұмыс істеудің инновациялық білім беру технологияларын интеграциялау және химия бөлімдерінің кеңейтілген мазмұны негізінде Химиялық-педагогикалық объектілер тұрғысынан талдау жүзеге асырылады. Сондай-ақ заманауи педагогикалық стратегиялар негізінде даму бағдарламаларын әзірлеу дағдысы қалыптасады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Академиялық жазу
  Несиелер: 4

  Академиялық жазудың ерекшеліктері, ғылыми жұмысқа қойылатын жалпы талаптар, академиялық мәтіндердің түрлері, баяндау стилі, жазбаша ғылыми жұмыстардағы қателіктер, дереккөздермен жұмыс, сілтемелер мен дәйексөз алу ережелері, плагиат, библиография жасау, ғылыми мәтінді құрылымдау және жазуға дайындық, ғылыми мәтінді жазуға практикалық ұсыныстар зерттеледі. Студент пәнді бітіргеннен кейін кәсіби және қоғамдық қызметті сәтті жүзеге асыру үшін тиімді жазбаша қарым-қатынасты көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Химиялық технология (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Студенттерде химиялық және механикалық технологиялар туралы түсінік қалыптасады, өндірістің технологиялық, техникалық-экономикалық, экологиялық көрсеткіштерін зерттеу негізінде сыни ойлау дамиды. Студент шикізаттың табиғи қорларын бағалау, өндіру тәсілдері, қайта өңдеу әдістері, Химиялық өнеркәсіп өнімдерін пайдалану саласында пікір білдіру үшін маңызды технологиялық ұғымдар мен анықтамаларды пайдаланады, ҚР-ның химия саласын дамытудағы келешегін талдайды: ресурстарды пайдалануға талдау және бағалау жүргізеді, өндіріс қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Жабдықтар мен АКТ қолдана отырып, физика-химиялық технологиялық процестерді модельдейтін Химиялық эксперимент жүргізеді. Пән мектептегі химия курсының тиісті бөлімдері бойынша алдағы оқытудың танымдық негізін қамтамасыз ету үшін маңызды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беру жағдайында ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларды оқытудың арнайы әдістемесі
  Несиелер: 3

  Студент инклюзивті білім беру жағдайында ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балаларды оқытудың арнайы әдістемелері саласындағы білімді меңгереді, бұл мектептегі білім беруді жаңартудың шарты, демек, мұғалімнің кәсіби саласы болып табылады. Пәнді оқи отырып, студенттер химия және биология пәндері бойынша инклюзивті білім берудің мәнін, ерекшеліктерін, қалыптасу мәселелерін меңгереді. Студент жаратылыстану-ғылыми бағыттағы пәндер бойынша ЕБҚ бар адамдардың білім беру проблемасының проблемалары, перспективалары мен тәсілдері бойынша мамандармен және инклюзивтік білім беру ортасының басқа субъектілерімен қарым-қатынасқа; ЕБҚ бар балаларды инклюзивтік білім берудің қолайлы моделін талқылауға, сабақтарда инклюзивтік білім беру жағдайында ЕБҚ бар балаларды сүйемелдеуге қажетті әзірлікке ие болады. Студент инновациялық білім беру технологияларын және ЕБҚ бар балаларға арналған пәндердің пәндік мазмұнын біріктіре алады; Заманауи педагогикалық стратегиялар негізінде жаңартылған мазмұн бағдарламасын іске асырады, сондай-ақ кәсіби және қоғамдық қызметті табысты жүзеге асыру үшін инклюзивті білім берудің мәдени және моральдық құндылықтары негізінде тиімді коммуникацияны тиімді көрсетеді, әрбір тұлғаның шартсыз құндылығын сезіну және оның табысты өзін-өзі жүзеге асыруына жағдай жасау үшін құндылық тәсілін қабылдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON2

  Пән саласы бойынша ой-пікірлерін тұжырымдайды және пәндік білімін оқу үрдісіне проекциялауға дайын болады

 • Код ON3

  Ғылыми құрал-жабдықты және АКТ-ны пайдалана отырып, химиялық және биологиялық эксперимент, зертханалар және дала зерттеулерін жүргізеді

 • Код ON8

  Өзінің оқу және кәсіби қызметінің рефлексиясын, өзін-өзі бағалауын, сыни және шығармашылық ойлауын жүзеге асырады

 • Код ON6

  Мәдени және адамгершілік құндылықтар негізінде кәсіби және қоғамдық қызметті табысты жүзеге асыру үшін қазақ, орыс және шет тілдерінде тиімді қарым-қатынасты көрсетеді

 • Код ON1

  Пән бойынша іргелі білімге ие болады және алған теориялық білімін практикалық қызметімен ұштастыруды жүзеге асыра алады

 • Код ON7

  Мемлекеттік басымдықтарды түсінеді және кәсіби қызметте әлеуметтік-саяси, экономикалық және кәсіпкерлік білімді пайдаланады

 • Код ON5

  Инновациялық білім беру технологияларын пән мазмұнымен ұштастыра отырып, оқыту процесін жүргізеді; заманауи педагогикалық стратегиялар негізінде жаңартылған мазмұнды білім беру бағдарламасын іске асырады

 • Код ON4

  Химиялық, биологиялық және педагогикалық объектілерді талдайды

Top