Жаңа білім беру бағдарламасы

7M04238 Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау саласын құқықтық реттеу в Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Медициналық қызметті құқықтық реттеудің негіздері мен ерекшеліктері туралы білімін қалыптастыру, медицина саласындағы заңнама жүйесі туралы, медициналық қызметті құқықтық реттеу принциптері туралы, медициналық қызмет субъектілерінің құқықтық мәртебесі, олардың құқықтары, міндеттері мен жауапкершіліктері туралы, магистранттардың кәсіпкерлік субъектілерінің, мемлекеттік органдардың медициналық қызметі саласында туындайтын құқықтық тәуекелдер жүйесі туралы түсініктерін қалыптастыру; сондай-ақ олардың алдын-алу және оларды жүзеге асырудың жағымсыз салдарын азайту мақсатында құқықтық тәуекелдерді басқару, медицина саласындағы басқару қызметі процесінде әр түрлі құқық салаларының нормаларын дұрыс қолдану бойынша негізгі дағдыларды қалыптастыру, медициналық құжаттарды дайындау және рәсімдеу, медициналық қызмет саласындағы нормативтік-құқықтық актілерді, оның ішінде жергілікті актілерді құқықтық сараптамадан өткізу кезінде кәсіби дағдыларды қалыптастыру
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M078 Құқық
 • Дайындық бағыты 7M042 Құқық
 • Ғылыми жазба және ғылыми зерттеулердің презентациясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты магистранттарды дайындықтың негізгі қағидаларын қолдануға, магистрлік диссертациялардың, ғылыми мақалалардың, тезистердің, ғылыми баяндамалардың ғылыми зерттеу нәтижелерін жазбаша және ауызша баяндаудың (презентациялаудың) кең таралған формаларын қолдануға дайындауға бағытталған. Ғылыми зерттеу кезеңінде, белгілі бір нәтижелер алынған кезде және оларды ғылыми қауымдастыққа ұсыну керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Медициналық этика және деонтология негіздері
  Несиелер: 5

  Медициналық қызметтерді дұрыс көрсетпегені үшін, медициналық қызметкерлердің кәсіби құқық бұзушылықтары үшін заңды жауапкершілік туралы материалды егжей-тегжейлі зертту және шешім қабылдау. Медицина қызметкерлерінің құқықтық жауапкершілігінің теориялық негіздерін, оны Қазақстан Республикасында құқықтық реттеуде меңгеру, субъектілердің құқықтары мен міндеттерін білу, медициналық ұйымдарда жұмыс істеу кезінде өз тәжірибесінде қолдану үшін

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Пән мақсаты - магистранттар арасында әдістемелік сауаттылықты қалыптастыру, оның ішінде психология теориясы мен тәжірибенің қазіргі жағдайы мен даму тенденцияларына сәйкес ғылымның әдіснамасының ерекшеліктерін, сондай-ақ дүниетаным мен әдіснамалық рефлексиясын түсіну.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау жүйесі және халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету
  Несиелер: 4

  Халықтың денсаулығы мен оны анықтайтын факторларды, халықтың денсаулығын сақтауды, нығайтуды және қалпына келтіруді қамтамасыз ететін жүйелерді бағалау үшін білімі мен дағдылары бар маман дайындаудан тұрады; экономикалық, әкімшілік, ұйымдастырушылық және медициналық технологиялар мен басқару процестері бар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Пән мақсаты - алған білімдерін тәжірибеде қолдану дағдыларын дамыту, сонымен қатар кәсіби қызметті модернизациялау жағдайында кәсіпорынды басқару қабілеті. Зерттеу нәтижесінде магистранттар тиімді басқару стратегиясын анықтай алуы керек, басқарудың әртүрлі әдістері мен тәсілдерін қолдану, менеджмент саласындағы туындайтын мәселелер мен міндеттерді шешу

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Денсаулық сақтау саласындағы құқықтық қауіпсіздік
  Несиелер: 4

  Пән медициналық практиканы ұйымдастыру үшін де, емдеу мекемелерінің әкімшілік қызметі үшін де қажетті құқықтық ақпаратты зерттеуге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Пән мақсаты - магистранттарды заңгердің кәсіби және ғылыми қызмет саласында шет тілін жетік білуге дайындау, мәдениетаралық шет тілдік қатынасқа қабілеттілік пен дайындықты күшейту, ол курстың коммуникативті бағытымен және білім беру процесін ұйымдастырудағы құзыреттілік тәсілімен байланысты

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Медициналық қызмет саласындағы құқық бұзушылықтар және жауапкершілік
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-медициналық қызметтерді тиісінше көрсетпегені үшін заңды жауапкершілікке, медицина қызметкерлерінің кәсіби құқық бұзушылықтарына арналған материалды егжей-тегжейлі зерделеу және жалпылау. Медицина қызметкерлерінің құқықтық жауапкершілігінің теориялық негіздерін меңгеру, оны Қазақстан Республикасындағы нормативтік-құқықтық реттеу, медициналық ұйымдарда жұмыс істеу кезінде өзінің практикалық қызметінде пайдалану үшін медициналық қызмет көрсету процесіне қатысушы субъектілердің құқықтары мен міндеттерін білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Медицина қызметкерлерінің еңбек қызметін реттеу мен құқықтық мәртебесінің ерекшеліктері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - медициналық қызметкерлердің жұмысын құқықтық реттеудің бірегейлігі мен дифференциациялауын зерттеу. Еңбек құқығының жекелеген институттарын құқықтық реттеудің ерекшеліктері қарастырылады және де медициналық қызметкерлердің жұмыс уақыты мен тынығу уақытының заңды режимін қамтамасыз ету мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қылмыстық процестегі медициналық қылмыстар туралы дәрігердің кінәсін анықтау мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты - магистранттардың білімін интеграциялай алу қабілетін қалыптастыру және медициналық-заңнамалық реттеу саласындағы қылмыстардың ерекшеліктері, медицина саласындағы қылмыстың криминологиялық негіздері туралы тұжырым жасау, медициналық қылмыстар үшін жауапкершілік туралы Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасын қолдану мәселелерін зерттеу, дәлелдемелер мен тергеуге арналған теориялық ережелерді, ғылыми және тәжірибелік ұсыныстарды тұжырымдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Медициналық қызметтің әлеуметтік реттеу жүйесіндегі медициналық құқық
  Несиелер: 5

  Бұл пән медициналық қызметті әлеуметтік реттеу деңгейлерін, биоэтиканы медицина мәселелерімен айналысатын күрделі ғылым ретінде адам құқығын қорғау тұрғысынан қарастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ятрогендік қылмыстар: қылмыстық қудалаудың ерекшеліктері
  Несиелер: 5

  Пән тыңдаушылардың ятрогендік қылмыстарды тергеудің қылмыстық-процессуалдық және сот негіздері туралы түсінігін қалыптастыруға, атап айтқанда, осы қылмыстардың сот белгілерін анықтауға, медициналық-санитарлық сараптама қорытындыларын адекватты бағалауға бағытталған. қолайсыз нәтиже берген күтім

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі кездегі Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік қамсыздандыру және міндетті медициналық сақтандыру
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің міндеттері - медициналық қызметкерлердің әлеуметтік қамсыздандыру заңының жүйесі, құрылымы және ұйымдастырылуы туралы теориялық және тәжірибелік білім алу болып табылады. Әлеуметтік қорғауды реформалау, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін мемлекеттік реттеу және құқықтық қамтамасыз ету мен әлеуметтік қамсыздандыру заңнамасының жауапкершілік мәселелерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Қоғамда қабылданған моральдық-құқықтық нормаларды, медициналық этика ережелерін, құпия ақпаратпен жұмыс істеу туралы заңдар мен ережелерді сақтай отырып қоғамдық өмірдің әр түрлі саласында жұмыс жасай білу;

 • Код ON2

  Әріптестермен, басқа медициналық қызметкерлермен, науқастармен және олардың туыстарымен қарым-қатынаста медициналық тәжірибенің этикалық және деонтологиялық аспектілерін жүзеге асыра білу;

 • Код ON3

  Адамның қоршаған орта факторларының қолайсыз әсеріне байланысты халықтың денсаулығын сақтауға бағытталған басқару шешімдерін қабылдай алу;

 • Код ON4

  Халықты санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылықты қамтамасыз ету, тұтынушылардың құқықтары мен тұтыну нарығын қорғау саласындағы бақылау мен қадағалау функцияларын жүзеге асыратын органдардың, мемлекеттік қамтамасыз ету мақсатында өз қызметін жүзеге асыратын мекемелердің қызметінің нәтижелерін талдау, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып Қазақстан Республикасындағы санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау;

 • Код ON5

  Халықтың денсаулығы мен қоршаған ортаны қорғау мақсатында халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзудың алдын алуға, анықтауға, жолын кесуге қатысу және мұндай құқықбұзушылықтардың салдарын жою;

Top