Жаңа білім беру бағдарламасы

7M04228 Медициналық құқық (ғылыми-педагогикалық) в Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау, ғылыми және шығармашылық ойлау қабілетіне ие заң ғылымының өзекті мәселелерін анықтау үшін ғылыми - теориялық және зерттеу дағдыларын, азаматтардың денсаулығын қорғауға байланысты сұрақтар бойынша терең білімі бар, медициналық және фармацевтикалық қызметті құқықтық реттеуді, құқық қолдану, құқық қорғау, сараптамалық кеңес, ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет, бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M078 Құқық
 • Дайындық бағыты 7M042 Құқық
 • Ғылыми жазба және ғылыми зерттеулердің презентациясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты магистранттарды дайындықтың негізгі қағидаларын қолдануға, магистрлік диссертациялардың, ғылыми мақалалардың, тезистердің, ғылыми баяндамалардың ғылыми зерттеу нәтижелерін жазбаша және ауызша баяндаудың (презентациялаудың) кең таралған формаларын қолдануға дайындауға бағытталған. Ғылыми зерттеу кезеңінде, белгілі бір нәтижелер алынған кезде және оларды ғылыми қауымдастыққа ұсыну керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Азаматтар мен науқастардың медициналық көмек алған кездегі құқықтары мен міндеттері
  Несиелер: 5

  Пән мақсаты - магистранттардың қазақстандық және әлемдік тәжірибеде медициналық көмектің әр түрлі түрлерін алған кездегі азамат пен науқастың құқықтық мәртебесінің ерекшеліктерін терең зерттеу қабілетін қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Пән мақсаты - магистранттардың педагогикалық құзыреттіліктерін қалыптастыру және дамыту, қазіргі заманғы педагогика ғылымының теориялық негіздерін меңгеру және кәсіби мәселелерді шешуге дайындықты және жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесіндегі табысты ғылыми шығармашылықты қалыптастыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Медициналық құқықтың өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - азаматтардың денсаулығын сақтау, Медициналық және фармацевтикалық қызметті құқықтық реттеу мәселелері бойынша терең білімі бар, ғылыми және зерттеу әдістерін кәсіби меңгерген, дербес құқық шығармашылық, құқық қолдану, құқық қорғау, сараптамалық-консультациялық, ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызметке қабілетті жоғары білікті мамандарды іргелі даярлау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заң пәндерін ғылыми зерттеу әдістеренің негіздері
  Несиелер: 5

  Пән мақсаты –магистранттардың ғылыми талдау дағдыларын дамыту, осы білімді сәтті қолдану үшін заңды құбылыстарға әдістеме мен зерттеу әдістерін қолдану нысандары мен тәсілдері, кейінгі ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызметін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Пән мақсаты - магистранттарды заңгердің кәсіби және ғылыми қызмет саласында шет тілін жетік білуге дайындау, мәдениетаралық шет тілдік қатынасқа қабілеттілік пен дайындықты күшейту, ол курстың коммуникативті бағытымен және білім беру процесін ұйымдастырудағы құзыреттілік тәсілімен байланысты

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 5

  Пән мақсаты - адамзаттың интеллектуалды тәжірибесін игеру, тарихи дәуірлердің ғылыми ойлау мәдениетімен танысу, әлемге ғылыми және құндылықты қатынасты, сонымен қатар ғылымның ғылыми-әдістемелік құралдарын меңгеру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау жүйесі: қазіргі жағдайы мен даму бағыттары
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау жүйесінің қазіргі жағдайын бағалау үшін білімі мен дағдылары бар маманның анимациясы, халықтың денсаулығын сақтауды, нығайтуды және қалпына келтіруді қамтамасыз ету; құқықтық, экономикалық, әкімшілік және ұйымдастырушылықты қоса алғанда, медициналық-ұйымдастырушылық технологиялар мен басқару процестері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қылмыстық процестегі медициналық қылмыстар туралы дәрігердің кінәсін анықтау мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты - магистранттардың білімін интеграциялай алу қабілетін қалыптастыру және медициналық-заңнамалық реттеу саласындағы қылмыстардың ерекшеліктері, медицина саласындағы қылмыстың криминологиялық негіздері туралы тұжырым жасау, медициналық қылмыстар үшін жауапкершілік туралы Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасын қолдану мәселелерін зерттеу, дәлелдемелер мен тергеуге арналған теориялық ережелерді, ғылыми және тәжірибелік ұсыныстарды тұжырымдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Медицина қызметкерлерінің еңбек қызметін реттеу мен құқықтық мәртебесінің ерекшеліктері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - медициналық қызметкерлердің жұмысын құқықтық реттеудің бірегейлігі мен дифференциациялауын зерттеу. Еңбек құқығының жекелеген институттарын құқықтық реттеудің ерекшеліктері қарастырылады және де медициналық қызметкерлердің жұмыс уақыты мен тынығу уақытының заңды режимін қамтамасыз ету мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Медициналық этика және деонтология негіздері
  Несиелер: 5

  Медициналық қызметтерді дұрыс көрсетпегені үшін, медициналық қызметкерлердің кәсіби құқық бұзушылықтары үшін заңды жауапкершілік туралы материалды егжей-тегжейлі зертту және шешім қабылдау. Медицина қызметкерлерінің құқықтық жауапкершілігінің теориялық негіздерін, оны Қазақстан Республикасында құқықтық реттеуде меңгеру, субъектілердің құқықтары мен міндеттерін білу, медициналық ұйымдарда жұмыс істеу кезінде өз тәжірибесінде қолдану үшін

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Медициналық қызмет саласындағы құқық бұзушылықтар және жауапкершілік
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-медициналық қызметтерді тиісінше көрсетпегені үшін заңды жауапкершілікке, медицина қызметкерлерінің кәсіби құқық бұзушылықтарына арналған материалды егжей-тегжейлі зерделеу және жалпылау. Медицина қызметкерлерінің құқықтық жауапкершілігінің теориялық негіздерін меңгеру, оны Қазақстан Республикасындағы нормативтік-құқықтық реттеу, медициналық ұйымдарда жұмыс істеу кезінде өзінің практикалық қызметінде пайдалану үшін медициналық қызмет көрсету процесіне қатысушы субъектілердің құқықтары мен міндеттерін білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Медициналық ұйымның мүдделерін қорғау және медициналық қызметтерді көрсету кезінде сот ісі туындауын азайту
  Несиелер: 5

  Пән мақсаты – медициналық ұйымдардың мүдделерін қорғау саласындағы қатынастарды құқықтық реттеудің заманауи тенденциялары мен құқықтық қамтамасыз ету саласындағы жүйелік білім мен дағдыларды қалыптастыру, осы саладағы сот ісін минимизациялау мақсатында туындайтын қатынастарды құқықтық реттеудің жеткіліксіз тиімділігімен байланысты ең күрделі құқықтық мәселелерді анықтау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Пән мақсаты - магистранттар арасында әдістемелік сауаттылықты қалыптастыру, оның ішінде психология теориясы мен тәжірибенің қазіргі жағдайы мен даму тенденцияларына сәйкес ғылымның әдіснамасының ерекшеліктерін, сондай-ақ дүниетаным мен әдіснамалық рефлексиясын түсіну.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Медицина және фармацевтика саласындағы зияткерлік меншікті қорғау
  Несиелер: 5

  Медицина мен фармацевтика саласындағы интеллектуалдық қызметтің нәтижелерін қорғау саласындағы негізгі құқықтық мәселелерді, атап айтқанда құқықтық қақтығыстарды талдау және шешу дағдыларын, атап айтқанда, медицина мен фармацевтика саласындағы зияткерлік қызмет нәтижелерін қорғау саласындағы құқықтық қақтығыстар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Медициналық қызметтің әлеуметтік реттеу жүйесіндегі медициналық құқық
  Несиелер: 5

  Бұл пән медициналық қызметті әлеуметтік реттеу деңгейлерін, биоэтиканы медицина мәселелерімен айналысатын күрделі ғылым ретінде адам құқығын қорғау тұрғысынан қарастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Медициналық қызметтің жекелеген түрлерін құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты адамның иммун тапшылығы вирусы (ЖИТС) тудыратын аурулардың таралуының алдын алу саласындағы құқықтық реттеуді және өзге де вирустық ауруларды қарау, сондай-ақ психиатриялық көмекті құқықтық реттеу болып табылады. Психиатрияны құқықтық қамтамасыз етудің жалпы мәселелері. Психиатриялық көмек көрсету принциптері. Психиатриялық көмек көрсетудің түрлері мен тәртібі. Телемедицинаны ұйымдастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Денсаулық сақтау саласындағы қаржыландырудың құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау саласын қаржыландырудың ұйымдық-құқықтық негіздерінің негіздерін қарау, халықаралық тәжірибені зерделеу, Негізгі заңнамалық актілерді талдау болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ҚР Денсаулық сақтауды басқарудың әкімшілік-құқықтық мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-атқарушы билік қызметінің саласы ретінде денсаулық сақтау мәселелерін зерделеу, атап айтқанда : Денсаулық сақтау туралы заңнама, ҚР Денсаулық сақтау жүйесі, денсаулық сақтаудың салалық жүйесіне кірмейтін атқарушы билік субъектілерінің халықтың денсаулығын қорғауға қатысуы, комиссиялар, жұмыс берушілер бірлестігі және кәсіподақтар өңірлік денсаулық сақтаудың маңызды буындары ретінде

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Медицина саласындағы қылмыстарды тергеу әдістері және олардың алдын алу
  Несиелер: 5

  Магистранттардың құқық бұзушылықтарды тергеу әдістері саласындағы жоғары деңгейде методикасын игеруі, денсаулық сақтау саласында жасалған қылмыстарға криминологиялық және қылмыстық-құқықтық талдау, сонымен қатар олардың негізінде негізгі бағыттар мен олардың алдын-алу бойынша нақты шаралар әзірлеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Адам ағзалары мен ұлпасы донорлығы мен трансплантациясын құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  магистранттар арасында адам ағзалары мен ұлпаны трансплантациялаудың этикалық, құқықтық және медициналық аспектілері туралы терең білім көлемін қалыптастыру, донор мен пациенттің құқықтары мен міндеттерімен танысу. Пәнді оқу барысында магистранттардың жалпы құқықтық мәдениетін көтеру мәселелері шешіледі, сонымен қатар ғылыми-зерттеу және оқытушылық қызмет негіздері туралы түсінік қалыптасады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Медициналық сараптамалар мен медициналық куәландыру жүргізуді құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  магистранттардың денсаулық сақтау мен медициналық-әлеуметтік сараптамадағы медициналық қызметтер сапасын басқарудың өзекті мәселелері бойынша маман білімі мен дағдыларын қалыптастыру үшін қажетті терең теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дәрілік және есірткі құралдарының айналымын құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты құрамында есірткі заттары бар дәрілік заттар айналымы саласындағы мемлекеттік саясат пен құқықтық реттеудің қазіргі жай-күйін зерделеу болып табылады, сондай-ақ белгіленген қызмет саласында әртүрлі функцияларды іске асыратын мемлекеттік органдардың жүйесі сипатталады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Медициналық құқықтық қатынастарды шарттық реттеу
  Несиелер: 5

  Кадрларды даярлау, құқықтық, әлеуметтік және психологиялық білім және негізгі құзыреттер, заманауи құралдар мен ақпараттық ресурстарды қолдана отырып, кәсіби қызметке қажетті зерттеу әдістерін білу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Медицина қызметкерлерінің құқықтары, міндеттері және әлеуметтік қорғалуы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - магистранттардың құзыреттілігін, медициналық қызметкерлердің құқықтық мәртебесі мен әлеуметтік қорғалуының негіздері мен ерекшеліктері туралы қажетті жүйелік білімді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Медициналық тәжірибеде цифрлық денсаулық сақтау және жарнама
  Несиелер: 5

  Пәнді меңгерудің міндеттері - негізгі қағидалар туралы теориялық және тәжірибелік білім алу және жеке тұлғалардың медициналық деректерінің қорғалуын қамтамасыз ету, сонымен қатар денсаулық сақтау саласындағы жарнаманы енгізу мен көрсету дағдыларын алу және қарастырылып отырған қызмет саласындағы субъектілердің шектеу және тыйым салу әрекеттері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Код ON1

  Зерттеу аясында медициналық құқық туралы білім мен түсінікті дамыту, нақты экономикалық жағдайларды ескере отырып, кәсіби қызметті жүзеге асыруға қабілетті, экологиялық, денсаулық сақтау саласындағы нормативтік-құқықтық жүйені реттеу шеңберіндегі әлеуметтік факторлар, басқаруды құқықтық қамтамасыз етуді және ағымдағы медициналық ұйымның қызметін зерттеу болып табылады.

 • Код ON2

  Медициналық құқық саласындағы кәсіби қызметтерді зерттеу барысында жаңа мағлұматтар мен қолданбалы дағдыларды игеруге қабілеттігі болады, моральдық нормалардың, әдет-ғұрыптардың, корпоративтік нормалар мен құқықтық нормалардың өзара байланысын түсінеді, әлеуметтік реттеудің жалпы құрылымындағы биоэтика, медициналық этика мен деонтологияның рөлін түсінеді.

 • Код ON3

  Дипломатиялыққа үйрену, көшбасшылық қасиеттерді игереді, медициналық құқық саласындағы заманауи ғылыми тәсілдерді қолдана отырып, олардың білікті және кәсіпқой топтармен бірлесе тиімді жұмыстарға ықпал етуді үйренеді

 • Код ON4

  Жоғары кәсіби деңгейде медициналық мамандардың қатысуымен даулар бойынша өкілдік ету және кеңес беруді, медициналық және фармацевтикалық қызметті жүзеге асыру тәртібі мен шарттарын біледі, науқастың құқықтық жағдайының ерекшеліктерін, медициналық және фармацевтикалық қызметкерді әлеуметтік қорғауды біледі

 • Код ON5

  Денсаулық сақтау саласында нормативтік құқықтық актілерді дұрыс қолдануды түсіндіреді, және құқықтық құжаттарды әзірлейді, ғылыми жұмыстар жазады және зерттеушілік дағдыларды жетілдіреді.

 • Код ON6

  Медициналық құқықтық қатынастар субъектілерін әр түрлі заңды жауапкершілікке тарту тәртібі мен ерекшеліктерін түсінеді, біледі және осы салада олардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға құқықтық қолдау көрсете алады

 • Код ON7

  Адамның мүшелері мен тіндерін трансплантациялаудың жалпы принциптерін, шарттары мен тәртібін біледі. Қан мен оның компоненттерінің донорлығын құқықтық реттеу туралы түсінігі бар. Трансплантация және донорлық саласындағы азаматтардың құқықтарын қорғауға құқықтық қолдау көрсете алады.

 • Код ON8

  Ақылы медициналық қызметтерді ұйымдастырудың құқықтық негіздері туралы дағдылар мен білімге ие. Ақылы медициналық қызмет көрсету туралы шарт жасасу мен орындау тәртібі мен ерекшеліктері, сондай-ақ медицина мен фармацевтика саласындағы зияткерлік меншік құқықтарын қорғау ерекшеліктері туралы түсінігі бар.

Top