Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07102 Автоматтандыру және басқару в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Математика 1
  Несиелер: 5

  Математика 1 курсы ақырсыз аз шамалар талдауы арқылы жүргiзiлетiн айнымалы шамаларды зерттеудiң iргелi тәсiлдерiн оқуға бағытталған. Курс мәселесіне ғылыми-зерттеу жұмысын жүргiзуге қажеттi математикалық әдiстердi, басқа пәндердi оқуға қажеттi оқушылардың логикалық ойлауы мен математикалық мәдениетiн дамыту кіреді. Курс бір айнымалы функцияның дифференциалдық және интегралдық есептеулерінен тұрады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика 2
  Несиелер: 5

  Математика 2 курсы ақырсыз аз шамалар талдауы арқылы жүргiзiлетiн айнымалы шамаларды зерттеудiң iргелi тәсiлдерiн оқуға бағытталған. Курс мәселесіне ғылыми-зерттеу жұмысын жүргiзуге қажеттi математикалық әдiстердi, басқа пәндердi оқуға қажеттi оқушылардың логикалық ойлауы мен математикалық мәдениетiн дамыту кіреді. Курс көп айнымалы функцияның дифференциалдық және интегралдық есептеулерін және қатарлар теориясын қамтиды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Физика
  Несиелер: 8

  «Физика» пәні жалпы теориялық дайындықтың негізін құрайды және инженерлік-техникалық қызметтің іргелі базасын дайындауда маңызды рөл атқарады. Физиканы оқытудың негізгі мақсаты: әлемнің қазіргі физикалық бейнесі мен ғылыми дүниетанымы туралы көзқарасты, іргелі заңдарды, классикалық және қазіргі заманғы физиканың теорияларын, кәсіби қызмет жүйесінің негізі ретінде физикалық зерттеу әдістерін қолдану білімі мен дағдысын қалыптастыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Графикалық программалау технологиялары
  Несиелер: 5

  LabVIEW графикалық ортада бағдарламалау, блок-диаграммалар көмегімен программалау принциптері, типтік функцияларды пайдалана отырып физикалық және математикалық есептерді шешу үшін бағдарламалық кодтың негізгі құрылымдарының графикалық ортасын пайдалану дағдылары оқытылады қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Алгоритмдеу және программалау
  Несиелер: 5

  Жоғары деңгейдегі тілде бағдарламалау дағдылары қалыптасады. Қолданбалы есептерді шешуде қолданылатын алгоритмдерді құру әдістері қарастырылады; алгоритмдердің сызықтық, тармақталатын, циклдық құрылымы қарастырылады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электротехниканың теориялық негіздері
  Несиелер: 8

  Тұрақты және айнымалы токтың электр тізбектерін талдаудың теориялық негіздері, электрмагниттік өріс теориясы, төртұштықтар және электр сүзгілерінің теориясы электр тізбектерін есептеу әдістері қарастырылады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қолданбалы ақпарат теориясы
  Несиелер: 5

  Хабарламаларды сигналға түрлендіру, байланыс арналары мен желілері бойынша беру процестері, берілетін ақпараттың жылдамдығын есептеу әдістері, байланыс арнасының өткізу қабілеті, ақпараттық артықшылық және байланыс арналарының басқа да сипаттамалары қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инженерлік және компьютерлік графика
  Несиелер: 5

  Кеңістіктік объектілердің сызбаларын құру әдістері, оларды қайта құру тәсілдері, конструкторлық құжаттарды ресімдеудің негізгі ережелері мен нормалары, сызбаларды компьютерлік графика құралдарымен орындау қарастырылады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Басқару жүйелерінде стандарттау және сертификаттау
  Несиелер: 5

  Курста бағдарламалық жүйелерді (БЖ) индустриалды құрастыру шеңберінде бағдарламалық өнімнің жоғары сапасын қамтамасыз етуді ұйымдастыру тәсілдері; сапаны бағалау мақсатында бағдарламалық жүйелерді тестілеудің заманауи әдістері; бағдарламалық құжаттаманы рәсімдеу барысында қолданылатын стандарттар; БЖ стандарттарының ерекшеліктері, БЖ мен автоматтандырылған басқару жүйелерінің (АБЖ) сапасын сертификаттау процесстерін ұйымдастыру тәсілері баяндалады. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар танымал әдістемелер бойынша АБЖ бағдарламалық құралдары мен кешендерінің сапасын өз бетінше талдау дағдыларын, АБЖ бағдарламалық құралдар мен кешендерін сертификаттау тәсілдерін қолдану дағдыларын игереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Іскерлік мәдениет
  Несиелер: 5

  «Іскерлік қарым-қатынас мәдениеті» пәні студенттерді іскерлік қарым-қатынастың негізгі стратегиясы мен тактикасын таныстырады, әр түрлі сөйлеу жағдайларында түрлі деңгейдегі бизнес-серіктестермен кәсіби қарым-қатынас жасаудың сенімділігі мен тиімділігін қамтамасыз етеді. Үш тақырыптық блоктардан тұрады: қарым-қатынас мәдениетінің негіздері; ауызша іскерлік қарым-қатынас (диалогтық жанрлар, дау-дамай); Қазақстан Республикасының стандарттарына сәйкес басқару құжаттары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Оқу пәні адамның қоршаған ортамен қауіпсіз қарым-қатынас жасау тәсілдерін, қоршаған ортадағы ғаламдық өзгерістерді және адамның тіршілігінің стратегияларын зерттеуге бағытталған. Төтенше жағдайлар (ТЖ) жағдайларында шаруашылық жүргізу объектілерінің тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету, техногенді және табиғи сипаттағы ТЖ салдарын жою, алдын ала ескерту, сондай-ақ қазіргі заманғы зақымдау құралдарын қолдану, өнеркәсіптер мен ұйымдарда қауіпсіз еңбек шарттарын қамтамасыз ету сұрақтары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Іскери риторика
  Несиелер: 5

  Курс кәсіби-тәжірибелік бағытта құрастырылған. Оны оқу арқылы кәсіби маңызды жағдайларда риторикалық іс-әрекет технологиясын игеру көзделген. Білім алушылардың сөздік білімділігін арттыру, тиімді іскерлік қарым-қатынас қағидалары, жұрт алдында сөйлеудің ұтымды ықпал етуін қамтитын негізгі факторлар мен үдерістері, шешен мен аудитория ынтымақтасуының формалары мен құралдары туралы білім алу курстың міндеттеріне кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Метрология және өлшеулер
  Несиелер: 5

  Метрология, стандарттау және сертификаттау негіздерін, техникалық өлшеу құралдары мен әдістерін пайдалану дағдылары қалыптасады. Физикалық шамалар бірліктерін жаңғырту және олардың өлшемдерін беру. Өлшеу классификациясы, өлшеу сигналдары, өлшеу құралдары қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Теориялық механика
  Несиелер: 5

  Пән студенттерге статика, кинематика және динамиканың негізгі заңдары мен теңдеулерін білу; Теориялық механиканың әдістерін пайдалана отырып, электромеханикалық жүйелерді есептеудің нақты есептерін шеше білу. Пәнді оқығаннан кейін студент статиканың негізгі аксиомалары мен теоремаларын білуі керек; қатты дененің қарапайым қозғалыстарының кинематикасын; классикалық механиканың негізгі заңдарын; нүкте және жүйе динамикасының жалпы теоремаларын білу керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік және бизнес
  Несиелер: 5

  Теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік және бизнес» пәні студенттерге бизнес жоспар жасауға, оны ұйымдастыруға және жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты және туындайтын мәселелерді шешу үшін құқықытық, экономикалық, басқару мен ұйымдастыру мәселелрін шешудің ғылыми – перактикалық ойлау жүйесін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жүйелер теориясының математикалық негіздері
  Несиелер: 5

  Пән басқару объектілерді, бақылау жүйелерін немесе оларда пайда болатын процестерді сипаттайтын әртүрлі математикалық конструкцияларды табу, түрлендіру және зерттеу әдістерін зерттейді; студенттердің ақпаратты басқару, беру және өңдеу мәселелерін шешуде пайдаланылатын математиканың арнайы бөлімдерінен білім алуын қарастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Автоматика элементтері мен құрылғылары
  Несиелер: 5

  Пән студенттерге құрылғының қажетті теориялық негіздерін және бастапқы түрлендіргіштердің, сенсорлардың және жетектердің әрекет ету принциптерін оқуға арналған. Студенттер автоматтандыру элементтерін дұрыс таңдау және олардың сипаттамаларын есептеу үшін жеткілікті білімі болуы керек; Төмендегі сұрақтар зерттелді: Сенсорлар. Пневматикалық және гидравликалық автоматтандыру құрылғыларының элементтері. Реле. Электр машиналық және электромагниттік құрылғыларындағы автоматикадағы магниттік материалдар. Тұрақты ток және айнымалы ток электр машиналары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  "Қазақстан-2050" Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" сыбайлас жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке тікелей қауіп-қатер дәрежесіне көтереді. Бұл пәннің мақсаты ҚР сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын терең зерделеу болып табылады. Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты және кез келген сыбайлас жемқорлық көріністеріне нөлдік төзімділікті қалыптастырады, сыбайлас жемқорлыққа теріс көзқарасты тәрбиелейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында қоғамның рухани дамуының басымдықтары айқындалып, бағдар берілді. Рухани жаңғыруды жедел жүзеге асыру міндеті қойылды. Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы қажет. Білім алушылардың зердесі мен санасының ашықтығы – рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты шарты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
  Несиелер: 5

  Пән ҚР «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын енгізу және жүзеге асырудың кезеңдерін, электрондық қызметтерді көрсетудің цифрлық платформаларын, әртүрлі кәсіби салалар бойынша цифрлық технологияларды енгізу және қолдану жолдарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Желілік технологиялары
  Несиелер: 5

  Пән ақпаратты өңдеу және байланыс арналары бойынша ақпаратты жіберу принциптері саласында теориялық және тәжірибелік білім негіздерін қалыптастырады. Жергілікті, аумақтық және жаһандық компьютерлік желілер мен ақпараттық жүйелердің принциптерін, әдістерін, технологияларын және стандартталған шешімдерін игеруге, сондай-ақ компьютерлік желілер мен ақпаратты өңдеудің бөлінген жүйелері бойынша жинақталған техникалық шешімдерді әзірлеуге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Цифрлық схемотехника
  Несиелер: 5

  Білім алушыларды электронды технологияның заманауи элементтерінің негізгі түрлерімен таныстыру, жартылай өткізгіш құрылғылардың негізгі түрлерін, олардың ерекшеліктері, сипаттамалары, қосу сұлбалары, микроэлектрониканың негізгі ұғымдары, цифрлы интегралды элементтердің жұмыс істеу принципі және интегралды микросхеманың белсенді емес және белсенді элементтерінің параметрлерімен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Электр машиналары
  Несиелер: 5

  Пән студенттерді электр машиналары мен трансформаторларының теориясы мен сипаттамаларының негіздерімен таныстыру, сондай-ақ электромеханикалық және статикалық энергияны түрлендіру саласында электр машиналары мен трансформаторлардың негізгі түрлерінің жұмыс істеу принципін және оларды қолдану ерекшеліктерімен таныстыруға бағыттталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Автоматтандыру жүйелерін жобалау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттерді басқару жүйелерін жобалау негіздерін қажетті теориялық және практикалық дағдыларды меңгеруге бағытталған; автоматика жүйелерін жобалау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өнеркәсіптік автоматтандыру
  Несиелер: 5

  Пән өнеркәсіптегі автоматтандырылған жүйелердің құрамы мен іске асыру принциптері туралы түсінік жүйесін, нақты автоматты жүйелердің құрылымдық ерекшеліктерін және олардың негізгі элементтерінің сипаттамаларын, энергияның электромеханикалық және жартылай өткізгіштік түрлендіргіштерінің, өлшеу элементтерінің, стандартты автоматты реттеуіштердің негізгі сипаттамаларын; электржетектер жүйелерін баптау принциптерін, электржетектер мен жартылай өткізгіш түрлендіргіштердің жұмыс ерекшеліктерін, өлшеу процестерінің және жүйелердің негізгі динамикалық модельдерін қалыптастырады.; өнеркәсіптік автоматика жүйелерін жобалаудың кезеңдері мен ерекшеліктері; өнеркәсіптік Автоматиканың әртүрлі жүйелерінің салыстырмалы сипаттамалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сызықтық автоматты басқару жүйелерінің теориясы
  Несиелер: 5

  Автоматтық реттеу және басқару жүйелердің құрастыру принциптері, объектілердің уақыт және жиілік аймақтарындағы модельдері, сызықты жүйелердің орнықтылығын талдау әдістері, реттеу процестің сапасының бағалары ұсынылған. Сызықты жүйелерінің математикалық жазылуы, типтік үзбелері, құрылымдық сұлбалары, сызықты жүйелердің орнықтылығы және сапасы қарастырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Пневмоавтоматика
  Несиелер: 5

  Пневматика теориясының негіздері, пневматикалық жүйелердің элементтері, пневматикалық таратқыштар, пневматикалық жетектер, функционалды пневматикалық құрылғылар, түрлі салаларда пневматикалық жүйелерді қолдану қарастыралады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Цифрлық электроника
  Несиелер: 5

  Пән автоматтандырылған жобалау жүйелерін пайдаланатын электрондық құрылғылардың үлгілері мен конструкцияларын қалыптастыру процедураларын меңгеруге бағытталған; электрондық құралдардың құрылымдарын инженерлік талдау жүйелерін дамыту; сандық, аналогтық және микроконтроллерлік электроника және схемотехника саласындағы теориялық және практикалық білімді және дағдыларды жалпылау және тереңдету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Контроллерді бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Контроллер туралы негізгі мәліметер зерттелуде, кіріс-шыгыстары, нақты уақыт режимі, МЭК стандарт тілдері, оператор мен функциялар, биттік логикалық операциялары, салыстыру операторлар, таймер, триггер, санауыш, арифметикалық операциялар,стандарттты функционалды блоктары зерттелуде.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мехатроника
  Несиелер: 5

  Курс мехатрондық жүйелерді модельдеу және инженерияға кіріспе болып табылады. Қамтылған тақырыптар: Ньютон заңдары, бөлшектер мен қатты денелердің динамикасы, өнеркәсіптік роботтарды жасау принциптері, олардың сипаттамалары, манипулятор кинематикасы, манипулятор кинематикасының тікелей және кері есептері, өнеркәсіптік робот манипуляторларының сипаттамаларын есептеу, мехатрондық құрылғылардың, өнеркәсіптік роботтардың және қосалқы жабдықтардың жетектері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бейсызықты автоматтандырылған басқару жүйелерінің теориясы
  Несиелер: 5

  Бейсызықты реттеу жүйелер теориясының негіздері, математикалық сипаттау және модельдеу әдістері, бейсызықты жүйелердің типтары периодты режимдердің және өтпелі процестердің орнықтылығын зерттеу әдістері ұсынылған. Бейсызықты жүйелердің ерекшеліктері, орнықтылықты және автотербелістерді дәлмедәл зерттеу әдістері, бейсызықты жүйелердің орнықтылығын жуықтап зерттеу әдістері, дискретті және импульсті жүйелер қарастырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Автоматтандырылған 3D жобалау, модельдеу және прототиптеу
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі заманғы CAD жүйелерімен жұмыс істеудің практикалық дағдыларын алуға және өнімнің прототипін жасауға арналған жабдықтармен жұмыс істеудің практикалық дағдыларын және білімін алуға бағытталған, жобалау-конструкторлық, жобалық және өндірістік-технологиялық кәсіби қызметте заманауи тәсілдер мен концепцияларды қолдану саласындағы, автоматтандырылған жобалау және прототиптеу жүйелерін қолдана отырып кәсіпорынның технологиялық процестерін автоматтандыру саласындағы құзыреттілікті қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Автоматтандырылған электржетегі
  Несиелер: 5

  Студенттер пәнін оқу барысында типтік өндірістік қондырғыларға арналған электржетек жүйелерін таңдауды анықтайтын талаптар кешенін, көрсетілген талаптарға жауап беретін электржетектерді жобалау ерекшеліктерін және олардың өнеркәсіптің әртүрлі салаларында техникалық іске асыру мысалдарын анықтаудан тұрады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Kиберкауіпсіздік негіздері
  Несиелер: 5

  Пән студенттерге киберқауіпсіздіктің іргелі концепцияларының негізгі ұғымын оқытуға, ақпараттық қоғамдағы қауіпсіздік туралы жалпы түсінікке ие болуға бағытталған., ақпараттық қауіпсіздік технологияларын түсінуге және қызмет барлық салаларында киберқауіпсіздік ережелерін қолдану мүмкіндігін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өнеркәсіптік роботтар мен манипуляторлар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-технологиялық процестерді роботтандырудың әдістері мен құралдарын, өндірістік функцияларды орындау процесінде өнеркәсіптік роботтар өзара әрекеттесетін жұмыс ортасын ұйымдастыру құралдары мен робототехникалық жүйелерді сипаттау тәсілдерін, өнеркәсіптік роботтар мен робототехнологиялық кешендердің басқару және ақпараттық қамтамасыз ету жүйелерін құру принциптерін оқып үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Басқару жүйелерінің бағдарламалық қамтаманы дамыту технологиялары
  Несиелер: 5

  Пән білім алушыларда заманауи өңдеу технологиялары аясында автоматтандырылған жүйелер үшін сенімді, тұрақты және тиімді БҚ құрастыру әдістері, құралдары мен процестері бойынша білімді қалыптастырады. Курста жобалауды автоматтандыру құралдарының көмегімен заманауи бағдарламалық құралдарды жобалау әдістері, БҚ құрастыруға арналған инструменталды құралдар сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Басқару жүйелерін ақпараттық қолдау
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің дерекқорды жобалаудағы білімін және дағдыларын қалыптастырады, құрылымдық талдау мен жобалау әдістерін қолданады. Курста баскару жүйелерін әзірлеудегі негізгі кезеңдері баяндалған, басқарудың автоматтандыру жүйелері үшін ақпараттық қамтамасыз етуді іске асыру құрамы, құрылымы, принциптері қарастырылды, басқару жүйелерін ақпараттық қамтамасыз етуді іске асырудың негізгі құралдары зерделенді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Басқару объектілерін идентификациялау
  Несиелер: 5

  Пән әр түрлі физикалық табиғат объектілерін басқару жүйелерін жобалау процесінің аясында басқару объектілерінің математикалық модельдерін алу үшін бақылау нәтижелерін өңдеу әдістерін игеруге арналған. Мазмұны жүйелердің математикалық модельдеріне қойылатын негізгі талаптар мен құру принциптерін қамтиды; құрылымдық және параметрлік сәйкестендіру; басқару объектілерінің статикалық және динамикалық модельдерін құру әдістерін; сыртқы ортамен өзара әрекеттесу кезінде модельді сипаттау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Басқару жүйелеріндегі микропроцессорлар
  Несиелер: 6

  Пән микропроцессорлық басқару жүйелерінің құрастыру мен жұмыс істеу принциптерін меңгеруге, технологиялар саласындағы талдау және синтездеудің инженерлік әдістерімен танысуға, сондай-ақ олардың практикалық қолдану мүмкіндіктері мен принциптерін, отандық және шетелдік электронды өнеркәсіптің стандартты өнімдерінің номенклатурасы мен параметрлерімен, микропроцессорлық жүйелерді бағдарламалауға бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Fимараттардың инженерлік жүйелерін автоматтандыру
  Несиелер: 6

  Пән білім алушыны инженерлік жүйелерді автоматтандыру саласында қажетті білімдерді меңгеру үшін қажетті техникалық ақпаратпен қамтамасыз етуге және кешенді техникалық және технологиялық қондырғыларда жобалау мен басқару үшін қолданылатын қазіргі заманғы бағдарламалық жасақтама мен аппараттық құралдардың практикалық дамуына бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Оңтайлы және адаптивті басқару жүйесі
  Несиелер: 6

  Оңтайлы және адаптивті жүйелер теориясының математикалық аппараттарының негіздері, белгісіздік жағдайында таңдалған сапа критерийларына сәйкес үздік басқару нәтижелерін алу алгоритмдерін; стандартты бағдарламалық құралдар мен әдістемеліктерді қолдана отырып есептеу әдістері мен алгоритмдері синтездеу қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өндірістік желілер
  Несиелер: 6

  Өндірістік желілерге қойылатын талаптар ерекшелігі, өнеркәсіптік желілердің стандарттары мен типтері; автоматтандыру объектілерінің жұмыс істеуінің әр түрлі шарттары үшін пайдаланылатын модельдер, технологиялар, хаттамалар, интерфейстер; өнеркәсiптiк желiнiң қажеттi өнiмдiлiгi мен сенiмдiлiгiн қамтамасыз ету тәсілдері, автоматтандыру объектісінің жұмыс істеуінің берілген шарттарына сәйкес өнеркәсiптiк желiге қойылатын талаптар өнеркәсіптік желілердің тоқтаусыз жұмыс істеуін қамтамасыз ету; өндiрiстiк желiлердiң сенімді жұмысын қамтамасыз ету; автоматтандыру объектісінің талаптарына сәйкес келетін өнеркәсіптік желінің үлгісін және түрін таңдау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Басқару жүйелеріндегі айқын емес жүйелер мен нейрондық желілер
  Несиелер: 6

  Пән айқын емес жиынтықтар теориясы мен айқын емес логика, нейрондық желілер, олардың оқыту әдістерін, оларды зияткерлік басқару жүйелерін жобалауға қолдану, айқын емес логика теориясы, нейрондық желілер және гибридтік жүйелер негізінде автоматты басқару жүйелерін синтездеуді қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Типтік технологиялық процестерді автоматтандыру
  Несиелер: 6

  Келесі тақырыптар қамтылады: Автоматтандыру саласының міндеттері. Басқару жүйесі туралы түсінік, олардың түрлері.Технологиялық процесті басқару объектісі ретінде талдау әдісі. Технологиялық процестердің айнымалы мәндерінің (шығындар, қысым, температура және т.б.) автоматты реттеу типтік схемалары. Стандартты технологиялық процестердің автоматтандыру схемасы. Басқарушы компьютерді пайдалана отырып, нақты уақыттағы процесті басқару. Заманауи ТПАБЖ құрылымы, оның функциялары және негізгі түрлері.ТПАБЖ құрамы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • SCADA- жүйелер
  Несиелер: 6

  Пән студенттерді SCADA-жүйелерінің заманауи компоненттерімен, SCADA бағдарламалық-аппараттық кешендерін қолданумен тиімді автоматты және автоматтандырылған басқарудың жүйелерінің технологиялық үдерістердін құру әдістерімен таныстырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Электр энергияны есепке алу және бакылаудың автоматтандырылған жүйесі
  Несиелер: 6

  Өнеркәсіп кәсіпорындарында электр энергиясын есептеу және оны автоматтандыру принциптері, ЭЕБАЖ жүйелерінің жұмыс істеуінің құрылу принциптері және алгоритмдік сипаттамасы, олардың элементтік базасы; ЭЕБАЖ мемлекеттік және салалық стандарттар, өнеркәсіптік кәсіпорындардың электрмен жабдықтау саласындағы тарифтік саясатының негізі, ЭЕБАЖ дамуының қазіргі тенденциялары мен перспективалары оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мұнай-газ саласындағы технологиялық үдерістерді автоматтандыру
  Несиелер: 6

  Мұнай-газ саласындағы автоматтандыру саласының міндеттері, мұнай-газ кешендеріндегі даму перспективалары;мұнай-газ саласындағы автоматтандыру және басқару жүйелерінің міндеттерін шешудің мақсаттары мен басымдықтарын анықтау,газ және мұнай жабдықтары жүйелеріне техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды жүргізудің әдістері мен тәсілдері, технологиялық процестердің айнымалы мәндерінің (шығындар, қысым, температура және т.б.) автоматтыреттеу типтік схемалары, стандартты технологиялық процестердің автоматтандыру схемасы қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Басқару жүйелерін модельдеу және жобалау
  Несиелер: 6

  Автоматтандырылған басқару жүйелерін (ТП АБЖ) құрастыру мен құрылымдық-функционалдық ұйымдастыру принциптері, АБЖ және олардың компоненттерін жобалау модельдері мен әдістері зерттеледі, студенттер заманауи құралдарды пайдалана отырып, автоматтандырылған жүйелерді талдауға және синтездеудің қолданбалы есептерін шешу дағдыларын дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Таратылған және кіріктірілген ақпараттық-басқару жүйелері
  Несиелер: 6

  Пән таратылған ақпараттық басқару жүйелерін және енгізілген жүйелердің негізгі түсініктері мен сипаттамаларын, архитектураның ерекшеліктерін, таратылған ақпараттық-басқару жүйелерін және кіріктірілген жүйелерді құру үшін қолданылатын аппараттық және бағдарламалық құралдарды зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Автоматтандырылған басқару жүйелерін жобалаудың компьютерлік технологиясы
  Несиелер: 6

  Курста басқарудың объектілері мен жүйелерінің модельдері, технологиялық процесстер модельдері зерттелетін болады, жаңарту талаптарын анықтау мақсатында автоматтандыру және басқарудың құралдары мен жүйелерінің пайдаланушылық сипаттамаларын талдау жасалған, АБЖ жобалауға арналған заманауи қолданбалы бағдарламалық жабдықтау пакеттері зерттелген. Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушылар технологиялық процесстерді басқару жүйелерінің динамикасын зерттеуге арналған қолданбалы бағдарламалар пакетін қолдану дағдыларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы мәселелерді шешуде ауызша және жазбаша түрде қазақ, орыс және шет тілдерінде байланыс жасау

 • Код ON2

  Ақпараттарды іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және таратуда цифрлық технологияны, әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану және тіршіліктің әртүрлі салаларында кәсіпкерлік білімді қолдана білу

 • Код ON3

  Әлемдік көзқарасты қалыптастыруда философиялық білімді қолдана білу, сонымен бірге азаматтық ұстаным қалыптастыруда тарихи дамудың негізгі этаптары мен заңдылықтарын талдай білу мүмкіндігі

 • Код ON4

  Дене шынықтырудың әдістерімен және құралдарымен толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету, қауіпсіздік мәдениетін меңгеру, экологиялық жағдайдан хабардар болу

 • Код ON5

  Құқықтық сауаттылықты арттыру, мінез-құлық мәдениеті мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын, кәсіби міндеттерін орындау

 • Код ON6

  Математикадағы іргелі аппаратты, теориялық механиканың, электр энергиясының, тербеліс теориясының өзіндік модельдерді құрастыру, процестердің маңызды параметрлері мен сипаттамаларын сипаттау, сандық әдістерді қолдана отырып инженерлік жүйелердегі процестер мен объектілерді талдау үшін қолдану

 • Код ON7

  Инженерлік тапсырмаларды шешуге арналған есептеулерді жүргізу үшін электротехника, мехатроника және өлшеу әдістері негіздерін тәжірибеде қолдану,конструкторлық құжаттаманы орындау және ресімдеу

 • Код ON8

  Кәсіби қызметі шеңберінде қолданатын ақпаратты компьютерлік жинау, сақтау, беру, қорғау және өңдеу дағдыларының игеру

 • Код ON9

  Математикалық аппаратты қолдану, деректер қорын пайдалану және жобалаумен басқару жүйелерін бағдарламалық қамтамасыз ету мен ақпараттық сүйемелдеуді әзірлеу және енгізу

 • Код ON10

  Басқару і жүйелерінің жобалау іргелі принциптерін, басқару теориясын дамытудағы қазіргі заманғы үрдістерін , басқару жүйесін құрудың фундаменталды принциптерін, басқару теориясының қазіргі даму тенденцияларын қолдану, басқару объектілерін математикалық сипаттау және сәйкестендіру дағдыларын игеру

 • Код ON11

  Қолданыстағы нормативті-техникалық құжаттардың талаптарына сәйкес автоматтандырылған басқару жүйелерін құрастыруда бағдарламалы-техникалық жабдықтарды таңдау, бағдарламалау және пайдалану

 • Код ON12

  Басқару жүйелерінің нысаны ретінде технологиялық үдерістер мен техникалық жүйелерге талдау; өндірістерді және техникалық жүйелерді автоматтандыру үшін қазіргі заманғы бағдарламалық-техникалық құралдарды пайдалану

Top