Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M02127 Хор дирижерлеу в Қазақ ұлттық өнер университеті

 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  * практикалық басқару қызметінің теориялық және практикалық негіздері * әлеуметтік-психологиялық құзыреттілікті қалыптастыру, * ұжымды басқару психологиясының құрылымы * өндірістік жанжалдарды шешудің себептері мен тәсілдері

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 5

  "Жоғары мектеп педагогикасы" пәнінің өзектілігі орта және жоғары кәсіптік оқу орындарын қоса алғанда, магистрлерді педагогикалық қызметке дайындау қажеттілігімен байланысты. Ұсынылатын курс магистрлерді педагогикалық процесті ұйымдастырудың ғылыми тәсілдерімен, студенттердің жеке тұлғасын дамыту, өзін-өзі дамыту және өзін-өзі тәрбиелеу мәселелерімен, факторлар мен жағдайлармен, білім алушылардың жас және жеке мінездемелерімен, сондай-ақ кәсіптік білім беру жүйесінде жүзеге асырылатын педагогикалық қызметтің жетекші сипаттамаларымен және қағидаларымен таныстыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ХОР ДИРИЖЕРЛАУ І
  Несиелер: 3

  Пән магистранттың әмбебап, кәсіби (орындаушылық және педагогикалық) дағдыларын жетілдіруге бағытталған, жоғары мектепте шығармашылық пәндер бойынша дирижерлік және оқытушылық қызмет үшін білім алуға мүмкіндік береді. Дирижерлау техникасын меңгеруі және жетілдіруі, дирижерлау техникасы және орындаушылық интерпретация мәселелері бойынша арнайы әдебиеттерді, орындаушылық мектептердің дәстүрлерін, шығармашылық ұжыммен жұмыстың қазіргі заманғы әдістерін, шығармаларды орындаушылық Талдау әдістемесін білуі, партитуралармен өзіндік жұмыс істеу дағдыларын, пән проблематикасына байланысты оқу-әдістемелік, ғылыми әдебиеттерді меңгеруі тиіс.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым философиясы мен тарихы
  Несиелер: 4

  • қазіргі әлеуметтік-гуманитарлық білімнің негізгі мәселелері мен бағыттарын тереңдете зерделеу, білімге қатысты оның ерекшелігін түсіну; жаратылыстану-ғылыми; * әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың негізгі теориялық тәсілдері мен зерттеу бағдарламаларын меңгеру; * әлеуметтік институт ретінде ғылымның тарихи даму үрдістері туралы білімді қалыптастыру; * кәсіби маңызды мәселелер мен процестерді, фактілер мен құбылыстарды талдау

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми-зерттеу классы І
  Несиелер: 2

  Пән музыкалық зерттеулер саласындағы әдебиеттерді оқиды. Музыканың барлық салаларындағы түрлі үрдістердің: музыкатану, композиция, әлеуметтану, музыкалық педагогиканың терең және заманауи көрінісін игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУ НЕГІЗДЕРІ
  Несиелер: 5

  Пән ғылыми зерттеудің негізгі дағдыларын, оның жұмыс істеу механизмдері, ғылыми танымның заманауи әдістері мен формаларының жүйесін ғылыми ойлаудың негіздерін қалыптастыру мақсатында қалыптастыруға бағытталған. Пәннің мазмұны магистранттарды магистрлік диссертацияны жазу шеңберінде өзіндік ғылыми жұмысты жоспарлауға және жүзеге асыруға дайындау қажеттілігімен анықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тлі (кәсіби)
  Несиелер: 3

  Кәсіби шетел тілі пәнін оқу кезінде қазақ , орыс тілдері, бейіндік пәндер пәндерімен интеграцияны жүргізу қажет. Материалды оқу кәсіби мәтіндерді сауатты және кәсіби оқуға және аударуға, кәсіби терминдерді қолдана отырып, берілген тақырып бойынша диалог жүргізуге көмектеседі. Курсты оқу ғылыми зерттеу нәтижелерін сауатты және ғылыми тілде жазуға, сондай-ақ ғылыми зерттеу мәселелерін қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде талқылауға мүмкіндік береді..

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ХОР ДИРИЖЕРЛАУ ІІ
  Несиелер: 3

  Пән магистранттың әмбебап, кәсіби (орындаушылық және педагогикалық) дағдыларын жетілдіруге бағытталған, жоғары мектепте шығармашылық пәндер бойынша дирижерлік және оқытушылық қызмет үшін білім алуға мүмкіндік береді. Дирижерлау техникасын меңгеруі және жетілдіруі, дирижерлау техникасы және орындаушылық интерпретация мәселелері бойынша арнайы әдебиеттерді, орындаушылық мектептердің дәстүрлерін, шығармашылық ұжыммен жұмыстың қазіргі заманғы әдістерін, шығармаларды орындаушылық Талдау әдістемесін білуі, партитуралармен өзіндік жұмыс істеу дағдыларын, пән проблематикасына байланысты оқу-әдістемелік, ғылыми әдебиеттерді меңгеруі тиіс.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми-зерттеу классы ІІ
  Несиелер: 2

  Пән практикалық, жеке тұлға, жасаушы – орындаушы, сондай-ақ қоғам үшін музыканың маңыздылығын тереңірек түсінуге мүмкіндік береді. Өз қорытындыларын баяндау, ғылыми және қолданбалы типтегі зерттеулердің ережелері мен қорытындыларын дәлелдеу дағдыларын дамытады және дағдыландырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өнер педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пән студенттерді оқыту мен тәрбиелеудің теориялық негіздерімен таныстыруға, педагогикалық құзыреттілік деңгейін арттыруға, оқу және кәсіби іс-әрекеттерді жүзеге асыру мен игерудің табыстылық факторы ретінде адамның жеке ерекшеліктері туралы тұтас түсінік қалыптастыруға, оқу іскерлігін, ақыл-ой еңбегінің мәдениетін, өздігінен білім алуды дамытуға, педагогикалық білімге сүйене отырып тиімді шешім қабылдай білуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ХОР СЫНЫБЫ І
  Несиелер: 5

  "Хор сыныбы" магистранттың өзіндік кәсіби жұмысының болашағын анықтайтын деңгейде хордың жүйелі репетициялық және концерттік-орындаушылық қызметін ұсынады. Пәннің мазмұны отандық және шетелдік композиторлардың қазіргі шығармашылығын қоса алғанда, түрлі дәуірлер мен стильдердің (a cappella және сүйемелдеумен) шығармаларын орындауды құрайды. Пән дирижерлік практикаға қажетті шығармаларды, арнайы білім мен іскерлікті зерттеудің аналитикалық, интуитивті, эвристикалық әдістерін жүзеге асыруды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ҒЫЛЫМИ МАҚСАТТАРҒА АРНАЛҒАН АҒЫЛШЫН ТІЛІ
  Несиелер: 5

  Академиялық мақсаттар үшін тілді оқыту пәні Академиялық қарым-қатынас мәдениеті: сөйлеу этикеті, сөйлеу тілінің ұлттық-мәдени ерекшеліктері туралы түсініктерді қалыптастыру болып табылады. академиялық ортадағы мінез-құлық

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі музыка ғылымының әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Пән ғылыми қызметтің арнайы кәсіби дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Пәннің мазмұны қазіргі музыка білімінің іргелі жағдайына сүйенеді және музыкалық ғылымның даму тарихын көрсетеді. Пәннің практикалық мәні оқу-зерттеу жұмысымен және ғылыми жұмыстарды жазумен байланысты анықталады. Музыкалық ғылымның мәнін, мағыналық константасын анықтау, оның өзін-өзі тану. Бұған музыкатану білімінің кеңістіктік-уақытша дамуындағы заңдылықтарды, бағыттарды, үрдістерді зерттеу жатады. Музыкатану объектілері мен пәндерін тануда қолданылатын нақты жолдарды, санаттарды, қағидаттарды, әдістерді зерттеу. Герменевтикалық тәсілге байланысты музыкатану ғылымында қолданылатын терминдер мен ұғымдарды ашу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ХОР ДИРИЖЕРЛАУ БОЙЫНША ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖОБА
  Несиелер: 5

  Оқу пәні өнер саласының менеджері ретінде іс-әрекетке теориялық-практикалық дайындықты қалыптастыруға бағытталған. Курстың мазмұны арт-индустриядағы шығармашылық үрдістің қазіргі тенденцияларын, оқыту мен тәрбиелеудің жаңа технологияларын көрсетеді, шығармашылық қызметтің жеке-шығармашылық стиліне бағыттайды. Курсты меңгеру тыңдаушыларға: шығармашылық жобалаудың өзекті мәселелері, арт индустриясындағы жобалаудың мәні, болашақ маманның кәсіби дайындығындағы пәндік білімнің рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ХОР СЫНЫБЫ ІІ
  Несиелер: 5

  "Хор сыныбы" магистранттың өзіндік кәсіби жұмысының болашағын анықтайтын деңгейде хордың жүйелі репетициялық және концерттік-орындаушылық қызметін ұсынады. Пәннің мазмұны отандық және шетелдік композиторлардың қазіргі шығармашылығын қоса алғанда, түрлі дәуірлер мен стильдердің (a cappella және сүйемелдеумен) шығармаларын орындауды құрайды. Пән дирижерлік практикаға қажетті шығармаларды, арнайы білім мен іскерлікті зерттеудің аналитикалық, интуитивті, эвристикалық әдістерін жүзеге асыруды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Хорды дирижерлау ІІІ
  Несиелер: 3

  Пән магистранттың әмбебап, кәсіби (орындаушылық және педагогикалық) дағдыларын жетілдіруге, дирижерлік сыныпта оқу-тәрбие үдерісін жүзеге асырудың психологиялық, педагогикалық, ұйымдастырушылық, әдістемелік негіздерін қалыптастыруға, дирижерлік аппаратты қою әдістемесін зерттеуге бағытталған. Пән әр түрлі үлгідегі орындаушылық коллекцияға шығармашылық басшылық жасау дағдыларын қалыптастырады, музыкалық шығармамен жұмыс істеу барысында орындаушыларды қызықтыра білу, композитор мен тыңдаушы аудиторияның арасында делдал қызметін орындай отырып, өзіндік интерпретаторлық концепцияны қалыптастыру, әртістік, орындаушылық ерік көрсету, тыңдаушыларға энергетикалық әсер ету қабілеті, білімді көрсету, әртүрлі дәуірдің, стильдің, музыкалық репертуарды қамтитын кең музыкалық репертуарды меңгерудің практикалық тәжірибесі., мануалды техниканы дамытудың көмегімен жоғары көркем нәтижелерге қол жеткізу, Шығармашылық-орындаушылық қызметтің нәтижелерін ұсыну, өздерінің концерттік сөз сөйлеулерінің бағдарламаларын ойластырып және мақсатты түрде құру, өзінің шығармашылық-орындаушылық қызметінің нәтижелерін сыни бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жоғары мектепте арнайы пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  "Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі" пәні кәсіби музыкант-маманды ғылыми-педагогикалық бағытта тәрбиелеудің заңдылықтары мен дәстүрлерін тереңдетіп оқытуға бағытталған. Барлық дәуірлер мен стильдердің орындаушылық өнерінің тарихын зерттеудегі ғылыми-зерттеу тәсілінен тұрады. Пәндер практикалық дағдыларды және оқыту әдістемесін жетілдіруге бағытталған. Ғылыми зерттеулер арқылы оқытудың баламалы әдістерін іздеу. Ғылым мен практиканың теориялық және әдіснамалық жетістіктеріне негізделуге және нақты практикалық ұсынымдарды қамтуға тиіс. Шығармашылық бастама және өнертапқыштық, білім алушылардың алдында нақты міндеттер қоя білу, педагогикалық шеберлікті меңгеру үдерісінде қажетті сапаны жеңуге дұрыс жол табу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • МУЗЫКАЛЫҚ ҒЫЛЫМНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ
  Несиелер: 3

  Вокалдық орындаушылықтың тарихи дамуының негізгі кезеңдері, заңдылықтары, үрдістері, әр түрлі қоғамдық формациялар мен халықтардың музыкалық мәдениетінің ерекшеліктері, орындаушылық мектептердің даму кезеңдері және вокалдық өнердің эволюциясы туралы түсініктерді қалыптастыру. Батысеуропалық және орыс вокалдық педагогика тарихын зерттеу, әртүрлі елдердің вокалдық мектептеріне салыстырмалы талдау жүргізу; қазіргі вокалдық мектеп тұрғысынан Тарихи әдістерді бағалау; ән айтуды оқыту әдістемелерінің эволюциясы мен белгілі бір дәуірдің вокалдық музыкасын орындауға қойылатын талаптар арасындағы тәуелділікті анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Хор классы ІІІ
  Несиелер: 3

  Пән шығармаларды зерттеудің аналитикалық, интуитивті, эвристикалық әдістерін, дирижерлік тәжірибеге қажетті арнайы білім мен дағдыларды жүзеге асыруды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Код ON5

  Педагогикалық менеджмент, мониторинг негіздерін білу. Оқыту мен тәрбиелеудің әдістерін, технологияларын пайдалану, жетілдіру; оқу сабақтарының, тәрбиелік іс-шаралардың әртүрлі нысандарын жобалау, ұйымдастыру; педагогикалық инновацияларды пайдалана отырып, білім беру процесін ұйымдастыру; білім беру процесін заманауи оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді әзірлеу; білім беру саласында кәсіби өздігінен білім алу, зерттеулер бағдарламаларын әзірлеу, іске асыру.

 • Код ON3

  Педагогикалық әдістерді және оларды қолданудың заманауи тәсілдерін білу; педагогикалық зерттеуді құру және жүргізудің негізгі принциптерін меңгеру; білім алушылардың жеке білім беру қажеттіліктерін ескере отырып, білім беру процесін құру.

 • Код ON2

  Ұлтаралық қарым-қатынас нормаларын еркін меңгеру, ғылыми баяндамаларды қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде еркін баяндау, іскерлік келіссөздер жүргізу.

 • Код ON4

  Орындаушылық өнердің психологиялық ерекшеліктерін, теориялық негіздерін білу, музыкалық орындаушылық саласында шығармашылық ізденісті жүзеге асыру, бейнелік мазмұнын ашу, музыкалық шығарманы өз интерпретациясын жасау қабілетін меңгеру.

 • Код ON6

  Кәсіби қызметте музыкатану білімін қолдану, мәдени-тарихи контексте музыка ғылымының мәселелерін түсіну. Бағалау тәсілдері мен әдістерін білу, мақсаттар, міндеттер қоя білу, жоспарланған нәтижеге қол жеткізу жолдарын белгілеу, қызмет нәтижелерін сыни бағалау дағдыларын меңгеру.

 • Код ON7

  Мәдениет, өнер, білім беру мекемелерінде, БАҚ-та музыкалық-ағартушылық қызметті жүзеге асыру үшін білім, білік, дағдылар кешенін меңгеру, өнердің рөлін ұғынуға мүмкіндік беретін өнердің теориясы мен тарихы саласында тұрақты білім жинақтауға дайындығын көрсету.

 • Код ON1

  Заманауи ғылыми жетістіктерді сыни бағалай білу; пәнаралық іздеудің тиімді стратегияларын таңдауда бағдарлай білу. Жеке еркін ғылыми шығармашылығыңызды ұжым нәтижесіне жауапкершілікпен байланыстыра білу.

 • Код ON8

  Ғылыми-зерттеу жұмысының дағдыларын меңгеру, зерттеу тақырыбы бойынша теориялық және эмпирикалық ақпаратты алу, қабылдау, талдау, өзінің ғылыми қызметінің нәтижелерін ұсыну.

Top