Инновациялық білім беру бағдарламасы

6B06101 IT – менеджмент в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Өндірістегі менеджмент
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыған кезде бакалаврлар алдына қойылған мақсаттарды қоюды және кәсіби функцияларды жүзеге асыруға байланысты міндеттерді қалыптастыруды үйрену керек: нақты жобаларды, іс-шараларды, жұмыстарды орындау үшін орындаушылардың жұмысын ұйымдастыру; ұйымның операциялық қызметін жоспарлау; корпоративтік, бәсекеге қабілетті және ұйымдық даму стратегияларын әзірлеу; басқарудың теңдестірілген шешімдерін дайындау үшін компаниялардың функционалдық стратегиялары арасындағы қатынасты талдау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика 1
  Несиелер: 8

  Математика 1 курсы ақырсыз аз шамалар талдауы арқылы жүргiзiлетiн айнымалы шамаларды зерттеудiң iргелi тәсiлдерiн оқуға бағытталған. Курс мәселесіне ғылыми-зерттеу жұмысын жүргiзуге қажеттi математикалық әдiстердi, басқа пәндердi оқуға қажеттi оқушылардың логикалық ойлауы мен математикалық мәдениетiн дамыту кіреді. Курс бір айнымалы функцияның дифференциалдық және интегралдық есептеулерінен тұрады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика 2
  Несиелер: 5

  Математика 2 курсы ақырсыз аз шамалар талдауы арқылы жүргiзiлетiн айнымалы шамаларды зерттеудiң iргелi тәсiлдерiн оқуға бағытталған. Курс мәселесіне ғылыми-зерттеу жұмысын жүргiзуге қажеттi математикалық әдiстердi, басқа пәндердi оқуға қажеттi оқушылардың логикалық ойлауы мен математикалық мәдениетiн дамыту кіреді. Курс көп айнымалы функцияның дифференциалдық және интегралдық есептеулерін және қатарлар теориясын қамтиды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Алгоритмдер, деректер құрылымы және бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Курс алгоритмдерді және деректер құрылымдарын зерттеуге арналған. Python бағдарламалау тілін қолдану арқылы бағдарламалық жасақтаманың құрылымын, алгоритмдерді және бағдарламаларды құру принциптерін, шешу әдістерін, бағдарламаларды жүзеге асыру және ретке келтіру қарастырылады. Студенттер: әртүрлі деректер құрылымдарының, алгоритмдердің, блок-схемасын құру, тәжірибелік есептерді шешу үшін айнымалылардың түрлерін таңдау, мәселелерді шешудің әртүрлі әдістерін сәйкестендіру және салыстыру дағдыларын меңгереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бағдарламалаудың теориялық аспектілері
  Несиелер: 5

  Бұл курс білімгерлердің теориялық білімдерін бағдарламалық қамтамасыз етудің принциптері, тәсілдері мен әдістерін және бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеудің технологиялық әдістерін қолданудағы тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру. Курс бағдарламалық қамтамасыз етудің заманауи стандарттарын және бағдарламалық қамтамасыз етуді дамытудың перспективалық бағыттарын туралы білімді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ақпараттық жүйелер теориясы
  Несиелер: 5

  Курс студенттердің ақпараттық жүйелерде ақпарат берудің теориялық негіздерін меңгеруге, ақпараттық өлшеу жүйелерін бір-бірімен салыстыруға және олардың сипаттамаларын басқару объектісінің сипаттамаларына сәйкестендіруге, болашақ АЖ үшін тұтынушылардың талаптарын алдын-ала анықтауға дағдылану, функцияларды өндірістік талаптар тілінде, функционалдық талаптар тілінде, техникалық талаптар тілінде сипаттау, АЖ-ны дамытудағы нормативтік-құқықтық актілерді қолдану дағдыларын меңгеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дискретті математика
  Несиелер: 5

  Бұл курста «Дискретті математика» циклінің құрамына кіретін математика салаларының негізгі түсініктері оқытылады: алгебра мәлімдемесі, дискретті талдау, жиынтық теория, комбинаторика, граф теориялары. Курстың негізгі бөлімдерінің ерекшеліктерін ескере отырып, студенттердің есептерді шешудің тәжірибелік дағдыларын қалыптастыруға, сондай-ақ қолданбалы есептерді шешуде компьютерде бағдарлама жасақтамасын құру мүмкіндігі тұрғысынан ерекше назар аударылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Іскери риторика
  Несиелер: 5

  ККурс білім алушылардың жалпы сөйлеу мәдениетін арттыруға, коммуникативтік әрекеттестіктің әртүрлі жағдайындасөйлеу барысында тілдік құралдарды дұрыс қолдану біліктері мен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Сөйлеу мәдениетінің негізгі белгілері. Сөйлеу мәдениетінің нормативтік, коммуникативтік, этикалық аспектілері. Сөйлеу этикасы. Сөйлеу стратегиясы, әдіс, тәсілдер. Коммуникативтік сәтсіздіктердің себептері. Ауызша іскерлік сөйлеу мәдениеті және жазбаша сөйлеу мәдениеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік және бизнес
  Несиелер: 5

  Теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік және бизнес» пәні студенттерге бизнес жоспар жасауға, оны ұйымдастыруға және жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты және туындайтын мәселелерді шешу үшін құқықытық, экономикалық, басқару мен ұйымдастыру мәселелрін шешудің ғылыми – практикалық ойлау жүйесін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
  Несиелер: 5

  Пән қолдану салалары бойынша Қазақстан Республикасының «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын ендіру және жүзеге асырудың негізгі кезеңдерін, электрондық қызметтерді көрсетудің сандық платформаларын, әртүрлі кәсіби салаларда цифрлық ақпаратты өңдірудің түрлі әдістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  ЭАдамзаттың басты құндылықтарына бағынышты жеке тұлғаның экологиялық мәдениетін дамыту, экологиялық көзқарасты қалыптастыру арқылы экологиялық ақпараттың жариялылығына сай қазіргі кездегі қоршаған ортаның көптеген экологиялық мәселелерін шешу қоғамның саналы іс-әрекеті мен әрбір адамның жоғары деңгейде экологиялық ой-санасына байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Деректерді талдау мен өңдеудің статистикалық әдістері
  Несиелер: 5

  Курс деректерді талдаудың заманауи әдістерін зерттеуге арналған. Дисперсиялық талдау, регрессиялық талдау, факторлық талдау, параметрлік емес деректерді талдау әдістері қарастырылады. Нәтижесінде, курс теориялық білімдермен және тәжірибелік дағдылармен меңгеріледі, бұл деректерді өңдеу және талдау үшін қазіргі заманғы математикалық және статистикалық әдістер мен бағдарламалық құралдарды пайдалануға мүмкіндік береді; студенттер деректерді талдаудың заманауи әдістеріне ие болады; ақпаратты талдау және жинақтау дағдыларын игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бағдарламалау технологиясы
  Несиелер: 5

  Курсты оқып үйрену үрдісі студенттердің теория, әдістер, бағдарламалық құралдарды жасау технологиясы мен құралдары туралы жүйелі білімі мен дағдыларын дамытуға бағытталған. Алынған білімдерді пайдалана отырып, студент бағдарламалық өнімді әзірлеуді, жүйелік талдауды, жобалауды, кодтауды, түзетуді және тестілеуді, құжаттандыруды және бағдарламалық өнімді шығаруды, ұжымдық дамуды жүзеге асыратын және бағдарламалық өнімдердің негізгі сапа критерийлерін бағалауды білікті түрде жүзеге асырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мәліметтер қоры
  Несиелер: 5

  Студенттер реляциялық алгебра негіздерін меңгереді, SQL тілін меңгереді, жалпы ДҚБЖ құрылғысымен танысады, қолданбалы есептерді шешуде дерекқор схемасын жобалауды үйренеді, сұранысты оңтайландыру принциптерін үйренеді, ақаулық төзімділігін қамтамасыз ету тетіктерін және бәсекеге қабілетті қолжетімділікті дұрыстайды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Операциялық жүйелер
  Несиелер: 5

  Курс Операциялық жүйелердің (ОЖ) архитектурасын, ОЖ-де пайдаланылатын негізгі алгоритмдерді және деректер құрылымдарын егжей-тегжейлі зерделейді. Операциялық және сыртқы жады, виртуалды жады, оның пейджинг және сегментті ұйымдастыру әдістері, процестер мен процестерді басқару және синхрондау әдістері, диспетчерлеу процестері әдісі, ресурстарды бөлу әдістері және оқшауланудың, кіріс-шығыс жүйелерінің, файлдық жүйелердің, желілердің алдын алу және табудың алгоритмдері. желілік протоколдар, ОЖ және желі қауіпсіздігі қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржылық менеджмент
  Несиелер: 5

  негізгі түсініктерді қамтиды: шығыстарды есепке алу, кірістер, талдау түрлері, капитал құрылымы, бюджет және оны қалыптастыру әдістері, инвестициялық жобаларды басқару. Бөлек бөлімдер қаржылық активтерді бағалау әдістеріне, дәстүрлі емес және дәстүрлі емес қаржыландыру көздеріне және қаржылық басқарудың халықаралық аспектілеріне арналған. Практикалық мысалдардың бар болуы жоспарлау мен бюджеттеудің күрделі мәселелерін жақсартуға, бағалы қағаздардың табыстылығын анықтауға, бизнесті жүргізу шығындарын бағалауға және іскерлік қызметті қоса атқаратын тәуекелдер дәрежесін өлшеуге көмектеседі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында қоғамның рухани дамуының басымдықтары айқындалып, бағдар берілді. Рухани жаңғыруды жедел жүзеге асыру міндеті қойылды. Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы қажет. Білім алушылардың зердесі мен санасының ашықтығы – рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты шарты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Іскерлік мәдениет
  Несиелер: 5

  «Іскерлік қарым-қатынас мәдениеті» пәні студенттерді іскерлік қарым-қатынастың негізгі стратегиясы мен тактикасын таныстырады, әр түрлі сөйлеу жағдайларында түрлі деңгейдегі бизнес-серіктестермен кәсіби қарым-қатынас жасаудың сенімділігі мен тиімділігін қамтамасыз етеді. Үш тақырыптық блоктардан тұрады: қарым-қатынас мәдениетінің негіздері; ауызша іскерлік қарым-қатынас (диалогтық жанрлар, дау-дамай); Қазақстан Республикасының стандарттарына сәйкес басқару құжаттары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет" пәні "Әлеуметтік ғылымдар, журналистика, ақпарат" бағытындағы білім алушыларда сыбайлас жемқорлық көріністеріне мүлдем төзбеушілікті қалыптастыруға бағытталған. "Қазақстан-2050" стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" сынды мемлекеттік құжаттар сыбайлас жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке тікелей қауіп-қатер дәрежесіне көтерді. Бұл пәннің мақсаты ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларын, аталған бағыт бойынша тереңдете зерделеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Деректерді талдау
  Несиелер: 5

  Курс студенттерді Data Mining технологиясымен таныстырады, Data Mining әдістерін, құралдарын және қосымшаларын егжей-тегжейлі талқылайды. Әр əдістің сипаттамасы оны пайдаланудың нақты мысалымен бірге жүреді. Деректерді зерттеу саласын сипаттайды. Web Mining тұжырымдамасы енгізіледі. Деректерді зерттеу әдістері толығымен қарастырылады: нейрондық желілер, шешімдер қабылдау, іздеу әдістерін шектеу, генетикалық алгоритмдер, эволюциялық бағдарламалау, кластерлік модельдер, аралас әдістер. Деректерді сақтаудың негізгі тұжырымдамаларын және олардың сәулетінде деректерді өңдеудің орнын анықтайды. OLTP, OLAP, ROLAP, MOLAP ұғымдары енгізіледі. Data Mining технологиясын пайдалана отырып деректерді талдау процесі талқыланады. Толық ақпарат осы үдерістің кезеңдері болып саналады. Аналитикалық бағдарламалық қамтамасыз ету нарығын талдайды, Data Mining жетекші өндірушілерінің өнімдерін сипаттайды, олардың мүмкіндіктерін талқылайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Клиент серверлік АЖ құру
  Несиелер: 6

  Пән клиент-серверлік архитектурасы бойынша құрылған қосымшаларды ұйымдар мен кәсіпорындарға еңгізу мақсатында жоспарлау, әзірлеу және енгізу бойынша теориялық және тәжірибелік сұрақтарды қарастырады. Бұл жағдайда клиент, қосымшалар сервері және деректер сервері сияқты негізгі тұжырымдамалар, клиент-серверлік қосымшаларды құрудың екі, үш және n деңгейлі архитектурасы қарастырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Объектіге бағытталған программалау
  Несиелер: 6

  Курс объектіге бағытталған бағдарламалау (OББ) принциптері мен ерекшеліктерін қамтиды. Объектіге бағытталған бағдарламалаудың негізгі элементтері – есепті объектілерге жіктеу, класстен сипатталған объектінің ішкі күйі мен мінез-құлықты инкапсуляциялау, иерархия классын құру, полиморфизм, көптеген мұрагерлік, параметрлік полиморфизм, ерекшеліктерді өңдеу механизмі қарастырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мобильді ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 8

  Курс ақпараттық жүйелердің техникалық құралдар кешендерін құру кезінде қолданылатын қазіргі заманғы мобильді құралдар мен технологияларды дамытуға байланысты есептерді шешу үшін кәсіби білімді қалыптастыруды қарастырады. Бұдан басқа, мобильді ОЖ сәулеті қарастырылады, Android үшін SDK қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік желілер
  Несиелер: 5

  Пәндерді оқытудың мақсаты студенттердің құрылыс, сәулет ерекшеліктері мен компьютерлік жүйелердің, компьютерлік жүйелер мен телекоммуникация желілерінің жұмыс істеуін ұйымдастырудың негізгі принциптері туралы білімдерін қалыптастыру, сондай-ақ студенттерді жергілікті және ғаламдық желілерді жобалау негіздерімен есептеу процестерінің физикалық негіздерімен таныстыру, жергілікті және ғаламдық желілердің қызметтері мен компоненттері мен технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • WEB-бағдарламалау
  Несиелер: 8

  Курс студенттердің құжаттың объектілі моделіне (DOM), JavaScript бағдарламалау тіліне және тілді қолданып интерактивті web-беттерді жасауға, сервер жағында деректерді өңдейтін және корпоративтік деректер қорымен жұмыс істеу үшін PHP бағдарламалау тілін қолдануға, (CMS) контентін басқару жүйелерін пайдаланудағы дағдыларын қалыптастыруға негізделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік жүйелердің сәулеті
  Несиелер: 5

  Курста ЭЕМ ұйымдастыру негіздері, компьютерлік жүйенің элементтерін құрастыру және белгілеуді, ЭЕМ классификациясы, ЭЕМ негізгі компьютерлік құрылғылары және олардың мақсаттарын, архитектурасын, компьютерлік құрылымын және ЭЕМ интерфейстері, ЭЕМ компьютерлік бағдарламаларды басқару принципін, компьютердің негізгі сипаттамалары және ЭЕМ параметрлері, ЭЕМ ақпаратты ұсыну, ЭЕМ логикалық негіздері, цифрлық құрылғылардың логикалық құрылымының негіздері, ЭЕМ негізгі элементтері, композициялар мен сипаттамалары, ЭЕМ функционалдық бірліктері, мақсаты, негізгі параметрлері, жіктелуі және компьютерлік функционалдық бірлік құру принциптері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • IT-инфрақұрылым
  Несиелер: 5

  Курс кәсіпорынның АТ-инфрақұрылымын басқару және АТ бөлімінің жұмысын оңтайландыру үшін пайдаланылатын заманауи технологиялар, әдістер мен құралдарды зерттеуге бағытталған. Курс әртүрлі салаларда ақпараттық жүйелерді дамыту жобаларын іске асыруда алынған және АТ бизнес-процестерінің жұмысын оңтайландыруда алынған білімдерді пайдалануда студенттердің дағдыларын дамытуға бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • АЖ сенімділігі
  Несиелер: 7

  Курс студенттердің жоғары сенімді ақпарат жүйелерін құруға жүйелі көзқарастарын қалыптастырады, сенімділік теориясы саласында білімді тереңдету, ақпараттық жүйелердің жұмыс істеу сенімділігі, дәлдігі мен сапасын бағалау, олардың жұмыс істеу кезеңінде ақпараттық жүйелердің сенімділігін бағалау, жобаланған құралдардың сенімділігін есептеу, ұтымды әдістерді таңдау, басқару жүйелері мен ақпараттық жүйелердің тұрақтылығын қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпараттық жүйелерді әкімшілендіру
  Несиелер: 7

  Курс мекеменің ақпараттық жүйелерін желілік басқарудың теориялық және тәжірибелік дағдыларын меңгеру, сондай-ақ әкімшілік қызметтерді ұйымдастыру және бағдарламалық қамтамасыз ету бойынша білімдерін меңгеру, пәндік аумақтың барлық деңгейлерінде басқарудың әртүрлі бағыттары бойынша ақпараттық жүйелерді пайдалану және қызмет көрсетуге арналған тәжірибелік білімдерін меңгеруге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпараттық жүйелерді жобалау
  Несиелер: 5

  Курс жүйелік талдау және CASE-технологияларды пайдалану принциптеріне негізделген ақпараттық жүйелерді жобалаудың әдістемелік негіздерін қамтиды. Курстың материалдары автоматтандырылатын бизнес-процестердің сипаттамаларына және қажеттіліктеріне сәйкес келетін, функционалдық және пайдалану сипаттамалары сәйкес келетін қолданбалы жүйелерді құру үшін қажетті білім мен дағдыларды қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бизнес-аналитика және үлкен деректер
  Несиелер: 8

  Тренинг бағдарламасы жүйедегі мамандардың іс-әрекеттерінің барлық негізгі аспектілерін және бизнес-талдауды қамтиды: мүдделі тараптардың шеңберін анықтау, іскерлік талаптарды жинау, автоматтандыру объектісін талдау, бизнес процестерін модельдеу және оңтайландыру, жүйелік талаптарды талдау, модельдерді құру, үлкен деректер массивтерін анықтау, үлкен деректер кластерлерін талдау, ақпараттық жүйеге қойылатын талаптарды құру, заманауи әдістер мен құралдарды пайдаланатын ұйымдардағы басқару шешімдерін қолдау үшін деректерді өңдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • IT жобаларын басқару
  Несиелер: 5

  Ұсынылған курста ақпараттық технологияларды ендіру жобаларын басқарудың рәсімдерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы берілген. Бұл курстың айырықша ерекшелігі - дерексіз жобаның фазаларына емес, құрылатын өнімнің өмірлік циклінің кезеңдеріне сілтеме жасай отырып материалды ұсыну. Бұл оқушыға АТ жобасында талап етілетін басқару процедураларының тұтас көрінісін қалыптастыруға, сондай-ақ материалды уақыт бойынша дәйектілікпен пайдалануға мүмкіндік береді, себебі олар өнімнің жасалуын технологиялық циклінің бір сатысынан екінші біріне ауысады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бизнес-процестерді талдау және оңтайландыру
  Несиелер: 8

  Курста негізгі модельдік белгілерді қолдана отырып, сараптамалық және аспаптық әдістерге негізделген бизнестік жүйелер, сондай-ақ бизнес-үдерістерді басқару тұжырымдамасы негізінде әртүрлі ұйымдардың қызметін талдау және жетілдіру бойынша теориялық тұжырымдамалар мен практикалық мысалдар бар. Balanced Scorecard әдісі кеңінен ашылады, ол ұйымның стратегиясын күнделікті процестер деңгейінде іске асыру әдісі ретінде пайдаланылады. Сондай-ақ, негізгі жұмыс көрсеткіштеріне - процестің метрикасына көп көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Клиенттік қатынастарды басқару (CRM) стратегиясы
  Несиелер: 5

  Курс клиенттік қатынастарды басқару тұжырымдамасы (CRM) бойынша тұтас көзқарас қалыптастыруға, клиентке бағдарланған тәсілдің негізгі қағидаттары мен мәнін түсінуге, кәсіпорында CRM тұжырымдамасын әзірлеу мен іске асыру үрдісін зерттеуге, тиісті сыныптың бағдарламалық жасақтамасымен (CRM- жүйелер) жұмыс жасау дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ERP SAP Kорпоративті ақпараттық жүйелер
  Несиелер: 5

  Курсты оқу кезінде студенттер корпоративтік ақпараттық жүйелерді құруға арналған SAP компаниясының шешімдерінің әдіснамалық және аспаптық қорын зерттеп, осы шешімдерді пайдалана отырып, нақты бизнес-процестерді іске асыруды модельдейтін тәжірибелік жұмысты орындауда өздерінің білімін нығайтады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Kорпоративті ақпараттық жүйелер
  Несиелер: 5

  Курста қазіргі заманғы ақпараттық жүйелер мен технологияларды пайдалана отырып, кəсіпорындарды басқарудың негізгі принциптері мен əдістері, корпоративтік ақпараттық жүйенің архитектурасы, кəсіпорындарда іске асыруға ұсынылатын корпоративтік ақпаратты басқару жүйесін жіктеу, әлемдегі ең танымал және еңгізілетін ERP жүйелерінің сипаттамалары қамтылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • АТ тәуекелдерін басқару
  Несиелер: 5

  Оқуға ұсынылған курс, бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу, әзірлеу және техникалық қызмет көрсету тұрғысынан ақпараттық технологиялар саласындағы тәуекелдерді талдау мен басқаруды қарастырады. Осы курсты оқып-үйрену нәтижесінде студенттер жобаны, қызмет көрсетуді, процесті және басқа да қызмет түрлерін ұйымдастыру мен басқаруда тәуекелдерді басқарудың заманауи әдістерімен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • АТ персоналын басқару
  Несиелер: 5

  Курс менеджменттің, маркетингтің және АКТ саласындағы білім мен дағдылардың жиынтығын кеңейту және кеңейту сияқты ұйымдардың, сондай-ақ, кәсіпорындардың персоналын басқару саласындағы жұмыстарды ұйымдастыру, мазмұны, әдістері мен ұйымдастыру бойынша болашақ менеджерлердің негізгі дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Электрондық бизнес модельдері
  Несиелер: 5

  Курс бакалаврдың экономикадағы электронды бизнестің жалпы қағидаттары, модельдері мен технологиялары туралы, электронды бизнестің қазіргі жағдайы және оның дамуының маңызды перспективалары туралы ұғымдарды қалыптастырады. Электронды бизнестің негізгі бағыттары, әр саланың даму перспективалары мен проблемалары, сондай-ақ заңнамалық және құқықтық мәселелер, электронды бизнестің түрлі салаларында кәсіпорындардың ұйымдастырылуын және жоспарлануын, электронды коммерция кәсіпорындарының тиімді инфрақұрылымын құруға байланысты мәселелер қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компьютерлік жүйелердің ақпараттық қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пәндерді оқудың мақсаты - ақпараттық жүйелерде ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін құрудың теориялық негіздерін және практикалық қолдануды үйрену, студенттерге деректерді қорғаудың принциптерін, әдістерін және құралдарын үйрету, олардың дизайны мен жұмыс істеуі үшін қажетті ақпараттық жүйелерде ақпараттарды қорғаудағы практикалық дағдыларды меңгеру, студенттер қазіргі заманғы күйде сақтау, өңдеу,әртүрлі қызметтегі ұйымдар мен кәсіпорындардағы және меншік нысандарының әртүрлі түрлерін іздеу, беру, қайта құру, жабу және қалпына келтіру, оған рұқсатсыз кіруден қорғау тәсілдері, ақпараттарды жинау және қорғау құралдары мен жүйелерін дамытуды�� қазіргі деңгейінде қарастыру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнес-процестерді модельдеу
  Несиелер: 5

  Курс қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану негізінде бизнес-модельдеу технологиясын түсіну, бизнес-модельдеу технологиясын меңгеру, бизнес-үрдістер мен бизнес-жүйелерді моделдеу саласында теориялық білімдерді, тәжірибелік дағдыларды және құзыреттерді қалыптастыруға арналған. Курс бизнес модельдеудің әдіснамалық әдістемелерін, модельдеу объектілерінің мәнін және құрылымын, модельдеу процесінің кезеңдерін, бизнес нәтижелерін бағалау әдістерін, бизнес-үрдістерді және бизнес жүйелерді оңтайландырудың қолданыстағы әдістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық технологиялар маркетингі
  Несиелер: 5

  Пәндерді меңгеру мақсаты - студенттерге маркетингтің теориялық негіздерін меңгеруге және ақпараттық өнімдер мен қызметтерді дамытатын және / немесе жеткізетін ұйымдар маркетингтік басқару құралдарын тиімді пайдалануда тәжірибелік дағдыларды үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жасанды интеллект және машиналық оқыту
  Несиелер: 5

  Курс ACM / IEEE Есептеу Курсының халықаралық стандарты ұсынған тақырыптардың ауқымын кеңейтеді және тереңдетеді. Курс прецедент арқылы оқытудың негізгі мақсаттарын қарастырады: классификация, кластерлеу, регрессия, өлшемді азайту. Біз соңғы жылдары жасаған классикалық және жаңа шешімдердің әдістерін зерттейміз. Қарастырылып отырған әдістердің математикалық негіздерін, өзара қарым-қатынастарын, артықшылықтарын және шектеулерін терең түсінуге баса назар аударылады. Бөлек теоремалар дәлелдермен берілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық технологиялар саласында консалтинг
  Несиелер: 5

  Бұл курс оқушыларға бизнес-мақсаттарына жету және жаңа бәсекелік артықшылықтарды қалыптастыру үшін ақпараттық жүйелерді игеру мен дамыту тиімділігін арттыруға бағытталған басқару шешімдерін қабылдауға біртұтас, үрдіске бағдарланған көзқарасты қамтамасыз ететін әдіснамалық негіздерді және ақпараттық жүйелерді дамытудың заманауи тәсілдері мен әдістерін түсінуге мүмкіндік береді. Практикалық ұстанымнан бастап курста: ақпараттық жүйелерді дамыту стратегиясын әзірлеу; АТ-сервис ұйымдастыру және басқару; жеткізушілермен және серіктестермен өзара әрекеттесуді ұйымдастыру; IT-консалтинг саласындағы жобаларды басқару; аутсорсингке ауысуды ұйы��дастыруды машықтандырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттардың менеджменті
  Несиелер: 6

  Курста менеджменттің қазіргі заманғы тұжырымдамасы, басқарудың маңыздылығы мен мазмұны егжей-тегжейлі зерделенеді, ұйымның басқару жүйесі туралы түсінік беріледі, басқару принциптері, мақсаттары, міндеттері мен функциялары көрсетіледі. Практикалық тұрғыдан бұл курс ұйымның ақпараттық ресурстарын қысқа мерзімді және стратегиялық жоспарлауды жүзеге асыру, компанияның ақпараттық жүйесінің технологиялық ортасын қалыптастыру бойынша ұсыныстар әзірлеу, ұйымның ақпараттық қолдауын дамыту және қолдау үшін үнемді ұсыныстар әзірлеу дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы мәселелерді шешуде ауызша және жазбаша түрде қазақ, орыс және шет тілдерінде байланыс жасау

 • Код ON2

  Ақпараттарды іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және таратуда санық технологияны, әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану және қолданушылардың әртүрлі салаларында кәсіпкерлік білімді қолдана білу

 • Код ON3

  Философиялық білімді әлемдік көзқарасты қалыптастыруда қолдана білу, сонымен бірге азаматтық ұстаным қалыптастырудың тарихи дамудың негізгі этаптары мен заңдылықтарын талдай білу мүмкіндігі

 • Код ON4

  Дене шынықтырудың әдістерімен және құралдарымен толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету, қауіпсіздік мәдениетін меңгеру, экологиялық жағдайдан хабардар болу

 • Код ON5

  Құқықтық сауаттылықты арттыру, мінез-құлық мәдениеті мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын, кәсіби міндеттерін орындау

 • Код ON6

  Дискретті математика әдістерін қолданып, проблемалық жағдайларды сипаттау және сындарлы талдау, математикалық құралдар, қаржылық активтерді бағалау мен экономикалық механизмдерді, теориялық және эксперименттік зерттеулерді, ақпараттық-коммуникациялық технология дағдыларын қолданып, жаратылыстану ғылымдарының негізгі заңдарын қолдану дағдыларын меңгеру, инвестициялық жобаларды басқару

 • Код ON7

  Пәндік салаға алдын-ала талдау жүргізу, ақпараттық жүйеге қойылатын талаптарды қалыптастыру, АЖ-ға қойылатын талаптарды анықтау, ақпараттық жүйені енгізу нұсқаларын әзірлеу, клиент-сервер архитектурасы бойынша құрылып, жобаланған, әзірленген және мекемелермен ұйымдарға енгізілген ақпараттық жүйені әзірлеу бойынша жұмыстарды орындаудың заманауи технологияларын және әдістерін талдау және іріктеу, бағдарламалық қамсыздандыруды құру үрдістерін ұйымдастыру, құрылған бағдарламалық өнімнің негізгі сапа критерийлерін бағалау, процестер мен ағындарды басқару әдістерін және оларды синхрондауды, ресурстарды бөлу әдістерін қолдану

 • Код ON8

  Әртүрлі алгоритмдердің құрылымдық сұлбаларын, алгоритм негізіндегі бағдарламаларды құрастыру және алынған мәліметтерді талдау, WEB-программалау технологияларын, объектіге-бағытталған бағдарламалау принциптерін, бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеудің технологиялық құралдарын, бағдарламалық қамтамасыздандырудың технологиялық әдістері мен тәсілдерін қолданып клиент-сервер қосымшаларын, WEB-сайттар, мобильді қосымшалар құру (жобалау, кодтау, тестилеу, баптау, құжаттарды даярлау және бағдарламалық өнімдерді шығару), бағдарламалық жасақтаманың әрбір компонентін құжаттау, бағдарламалық қамсыздандыру компоненттерін және бағдарламалық модульдерді біріктіру, әзірленген қосымшаны мобильді құрылғыға тасымалдау, ақпараттық жүйенің жұмыс істеуі кезінде олардың сенімділігін бағалау, жобаланған құралдардың сенімділігін есептеу, басқару жүйелерінің және ақпараттық жүйелердің ақауларға төзімділігін қамтамасыз етудің ұтымды тәсілдерін таңдау

 • Код ON9

  Пәндік аумақтың бизнес-процестерін сипаттау, әдістемелерді, бизнес-процестерді модельдеуге арналған құралдар жүйелерін қолдану, ұйымдық құрылымның бизнес-процестерін құру, пәндік саланың бизнес-үрдістерін сипаттау, ақпараттық жүйенің талаптарын қалыптастыру, ақпараттық жүйелерді құру үшін техникалық есепті әзірлеу, АЖ-сәулетін құру, сонымен қатар клиент-сервер архитектурасын қолдану, ақпараттық жүйелерге қойылатын талаптарды анықтау және жобаның пәндік саласын ресімдеу, АЖ жобалау және құрастыру, АЖ деректер қорын, АЖ прототиптерін, объектіге-бағытталған бағдарламалау (OББ) және бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу технологияларын қолдану арқылы веб-қосымшалар, мобильді қосымшалар құру, ресурстарды бөлу және процесстерді диспетчерлеу әдістерін қолдану, АЖ модульдік тестілеудің ұйымдастырушылық және технологиялық қамсыздануын және ақпараттық жүйенің ішкі құжаттамасын сүйемелдеу, пайдаланушыларға арналған құжаттаманы әзірлеу, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, кросс-платформалық қосымшаларды әзірлеу

 • Код ON10

  Компьютерлік желілерді ұйымдастыру, конфигурациялау, компьютер желісінің модельдерін құру және талдау, протокол параметрлерін орнату және реттеу, деректерді берудегі қателерді анықтау және жою, компьютерлік жүйе параметрлері туралы ақпарат алу, қосымша жабдықты қосу және компьютерлік жүйенің элементтері арасында байланыс орнату, компьютерлік жүйелердің бағдарламалық қамсыздануын баптау және орнату, ақпараттық жүйелерді әкімшілендіру, ақпараттық жүйелерді баптау, қолданылатын аппараттық-бағдарламалық кешендермен ақпараттық жүйелерді интеграциялауды жүргізу, жұмыс барысында ақпараттық жүйелерді техникалық қолдау

 • Код ON11

  Әзірленетін өнімнің өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде жобаларды басқару және ақпараттық жүйелерді енгізу, ұйымның ақпараттық ресурстарын қысқа мерзімді және стратегиялық жоспарлауды жүзеге асыру, компанияның ақпараттық жүйесінің технологиялық жағдайын қалыптастыру бойынша ұсыныстар әзірлеу, тапсырыс берушімен жобаны бастау кезеңінде және оның іске асырылу кезеңінде келісімдерге қатысу, кіші жобаларды басқару (жобаның тәуелсіз бөліктері), кеңес беру, ақпараттық жүйелерді техникалық сүйемелдеуді ұйымдастыруға және басқаруға қатысу, шешімдердің нұсқаларын және жобаның нәтижелерін ұсыну, ынталандыру, қызметкерлерді үйрету және олардың дамуына жағдай жасау, қызметкерлерді басқару оның ішінде қызметкерлерді жұмысқа қабылдау және жұмыстан шығару, ережелерді, лауазымдық нұсқаулықтарды әзірлеуді және жүзеге асыруды ұйымдастыру, кәсіпорындарды басқару әдістерін қолдану, корпоративтік ERP-жүйелерін құру үшін SAP компаниясының шешімдерінің заманауи құралдарын пайдалану

 • Код ON12

  Пәндік аумақты жүйелі түрде талдау, бизнес-процестерді ұйымдастыру, бизнес-процестерді бағалау, мекеменің бизнес-процестерін моделдеу, бизнес-бірлік деңгейінде тапсырмаларды қалыптастыру және іске асыру әдістерін меңгеру, электрондық бизнес саласындағы проблемаларды шешудің заманауи бағдарламалық пакеттерін, жүйелік бағдарламаларды, электрондық бизнес модельдері мен технологияларын қолдану, бизнес-процестерді оңтайландыру, деректерді регрессиялау, классификация, кластеризация әдістерін қолдану

 • Код ON13

  АТ-жобаларды құруды және іске асыруды ұйымдастыру, АТ-жобаларының мақсаттары мен міндеттерін анықтау, тәуекелдерді басқару, тәуекелдерді азайту, бақылау, тәуекелдерді азайту, АТ тәуекелдерін басқару үрдісін оңтайландыру

 • Код ON14

  Ақпаратты өңдеу, талдау және жүйелеу үшін математикалық аппараттар мен құралдарды меңгеру, негізгі модельдеу белгілерін қолдана отырып, сараптамалық және аспаптық әдістерге негізделген бизнес жүйелер ретінде әртүрлі ұйымдардың қызметін талдау және жетілдіру нәтижелерін қолдану, үлкен деректер массивтерін айқындау, үлкен деректер кластерлерін талдау, ақпаратты өңдеудің статистикалық әдістерін қолдану, әртүрлі өндірістік және іскерлік мәселелерді шешу үшін бағдарламалық жасақтама мен деректерді талдау әдістерін қолдану, кәсіпорынның технологиялық үрдістерін және іскерлік ортасын талдау, нарықтық және нақты тәуекелдерді талдау, оның нәтижелерін басқару шешімдерін қабылдау үшін пайдалану, әртүрлі инвестициялық және қаржыландыру шарттарында инвестициялық жобаларды бағалау, бизнес-процестерді моделдеу және оңтайландыру. АТ инфрақұрылымының ресурстарын басқару, АТ тиімділігін талдау, АТ тиімділігін бағалау үшін көрсеткіштер жүйесін қалыптастыру

 • Код ON15

  АТ нарығын дамыту үшін сценарийлер мен болжамдар жасау, топ-менеджерлермен, клиенттермен және серіктестермен байланыс құра білу, АТ-инновацияларын ұсыну және басқару, маркетинг және сатылымдарды жоспарлау, бизнес-ұсыныстарды дайындау және мәмілелер жасасу, келісім шарттарды жасау, келісу және орындау, АT ресурстарын жеткізушілерді бақылау, тендерлер мен конкурстарға арналған құжаттаманы сараптау, АT ресурстарының тұтынушыларымен өзара тиімді әрекеттесу, IT-консалтинг әдістерін және технологияларын қолдану, CRM класстық жүйелерімен жұмыс істеу принциптерін, олардың негізгі модульдерін қолдану, ұйымның ақпараттық қамсыздануын қолдау және дамыту үшін үнемді ұсыныстар жасау, корпоративтік ақпараттық жүйелердегі ақпаратты басқару (ERP SAP мысалында)

6B06101 Ақпаратық жүйелер
Бакалавриат

Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті (АЭжБУ)

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Қазақстан инженерлік-технологиялық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Бағдарламалық инженерия
Бакалавриат

Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Ө.Сұлтанғазин атындағы педагогикалық институты (А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті)

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Компьютерлік ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06101 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Программная инженерия
Бакалавриат

Astana IT University

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B06101 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Алматы менеджмент университеті (AlmaU)

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06101 Информатика және ақпараттық қауіпсіздік жүйесі
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Үлкен деректер
Бакалавриат

Нархоз Университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06101 Бағдарламалық инженерия
Бакалавриат

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Гуманитарлы-техникалық академиясы

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B06101 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Бакалавриат

Астана халықаралық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Дизайндағы қолданбалы информатика
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Ақпараттық технологиялар
Бакалавриат

Мардан Сапарбаев институты (Mardan Saparbaev Instityty)

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Қазақстан-Британ техникалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B06101 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Бакалавриат

Шымкент университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B06101 Ақпараттық бағдарламалау жүйелері
Бакалавриат

Қайнар академиясы

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Индустриалды ақпараттық жүйелер (ағылш.)
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B06101 Компьютерлік ғылымдары
Бакалавриат

Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Математикалық экономика
Бакалавриат

Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті (Satbayev University)

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06101 Ақпараттық жүйелерді жобалау және сүйемелдеу
Бакалавриат

Ө.А.Жолдасбеков атындағы экономика және құқық академиясы

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Бакалавриат

"Сырдария" университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Алматы экономика және статистика академиясы

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06101 Мұнай-газ саласындағы ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

С. Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Атырау инженерлік-гуманитарлық институты

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Есептеуіш техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Бакалавриат

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Орталық-Азия Университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06101 IT бағдарламалау және басқару
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Цифрлық аналитикалық білім беру жүйелерін жобалау
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика және Web-дизайн
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Университет КИМЭП

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B06101 Қолданбалы информатика
Бакалавриат

Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Агроинформатика
Бакалавриат

Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Компьютерлік ғылымдар
Бакалавриат

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
Top