Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07303 Көлік құрылысы в Торайгыров университеті

 • Ғылымның тарихы мен философиясы
  Несиелер: 5

  тарихи динамикасында қабылданатын және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылатын ғылыми білімді өндіруге арналған арнайы қызметтің даму заңдылықтары мен тенденцияларын зерттеу. Аталмаш пән ғылым феномені проблематикасына арнайы философиялық талдаудың пәні ретінде енгізеді және ғылыми танымның жалпы заңдылықтары мен тенденцияларын, олардың дамуында алынған және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылған ғылыми білімді өндіру бойынша ерекше іс-әрекет ретінде зерттеуге бағытталған

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көлік ғимараттарына қажетті құрылыс материалдар мен құрылымдарының заманауи технологиялары
  Несиелер: 4

  Пәннің оқыту мақсаты − білімді қалыптастыру технологиясы және техникалық қасиеттері конструкциялық құрылыс материалдары мен конструкцияларда көлік құрылыстарының, сондай-ақ негіздері туралы алған жаңа тиімді құрылыс материалдарын қасиеттерге пайдалануға жергілікті шикізат пен техногендік қалдықтарды, төзімділігі туралы материалдар және оларды қамтамасыз етудегі рөлін жоғары пайдаланушылық қасиетін, экологиялық қауіпсіздік және үнемділік.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Іскери қазақ тілі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – маманының коммуникативтік компетенциясының қалыптасуы, кәсіби қызметтің әртүрлі салаларындағы өзекті мәселелерді қазақ тілі құралдары арқылы шешу мүмкінліктерін қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құрылыс жүйелерінің инженерлік және экологиялық қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  "Құрылыс жүйелерінің инженерлік және экологиялық қауіпсіздігі" пәнін оқытудың мақсаты Құрылыс мамандығының магистранттарына ғимараттардың, құрылыстар мен коммуникациялардың инженерлік және экологиялық қауіпсіздігінің қазіргі заманғы проблемалары саласында теориялық және практикалық дағдыларды алу және құрылыс жүйелерінің сенімділігі мен қауіпсіздігін арттыруға бағытталған іс-шараларды өткізу болып табылады. Сондай-ақ адам мен басқа да организмдердің тіршілік етуі үшін таза суды, ауаны және жерді қамтамасыз ететін табиғи ортаны жақсарту жөніндегі, сондай-ақ ластанған учаскелерді тазарту жөніндегі ғылыми және инженерлік принциптерді зерделеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  жоғары оқу орны оқытушысының кәсіптік-педагогикалық мәдениетінің негіздерін меңгеру, болашақ мұғалімдерді жоғары оқу орындары педагогикасының жалпы мәселелерімен, әдістемелік және теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді талдаудың, жоспарлаудың және ұйымдастырудың заманауи технологияларымен, пән-пәннің коммуникациялық технологияларымен таныстыру ЖОО-ның оқу-тәрбие процесінде оқытушы мен студенттің өзара әрекеті. Педагогикалық ғылымның әдіснамасы. Педагогиканың тарихи сипаты. Жаһандану жағдайында жоғары білім беруді дамыту. Болон процесі. Қазіргі педагогикалық парадигмалар. Педагогикалық процесс жүйе ретінде. Негізгі теориялар, білім мазмұны элементтерінің сипаттамасы. Студенттің ғылыми-зерттеу жұмысы. Қазіргі білім беру технологиялары, ЖОО-да оқыту түрлері. ЖОО-да Оқытудың кредиттік жүйесі. Эдвайзердің, тьютордың, офис регистратордың қызметі. Білім берудегі Менеджмент.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шeтeл тілі (кәcіби)
  Несиелер: 5

  болашақ магистірдің кәсіби іс-әрекетінің дағдыларын пайдалану дағдылары мен дағдыларын дамыту негізінде шет тілін оқытудың классикалық схемасы шеңберінде коммуникативтік біліктілікті жүйелі түрде тереңдету. Ғылыми-зерттеу жұмысы. Active Voice. Дайындық бағыты бойынша ғылыми еңбектер. Passive Voice және пассивті конструкцияларды аудару. Уақытша келісу. Ғылыми зерттеулер және жаңа технологиялар. Модальдық етістіктер. Сөйлемдегі етістің функциялары. Ғылыми кітапхана. Инфинитив, герундий. Ғылыми конференция. Түрлері ұсыныстар. Толықтырулар түрлері. Жаңа ғылыми жетістіктер. Тікелей және жанама сөйлеу. Презентация коммуникацияның ғылыми түрі ретінде.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Негізгі мақсаты болашақ мамандарда жоғары мектепте құрылыс пәндерін оқытудың кешенді әдістемелік-әдіснамалық, ғылыми-зерттеу, көркемдік-шығармашылық ойлауын қалыптастыру болып табылады, оған мыналар кіреді: мемлекеттік білім беру стандарттарына жауап беретін деңгейде жоғары кәсіптік білімнің негізгі білім беру бағдарламалары мен оқу жоспарларын іске асыру; қазіргі заманғы білім беру технологияларын әзірлеу және қолдану, құрылыс пәндерін оқытудың оңтайлы стратегиясын таңдау; құрылыс пәндерін оқыту әдістемесін жетілдіру контексінде Жоғары мектептегі ғылыми - зерттеу және оқу процестерінің өзара байланысын анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жол жамылғысының конструкциялары
  Несиелер: 4

  "Жол жамылғысы конструкциялары" оқу пәнін игерудің мақсаты жол жамылғысы конструкциясын дамытудың негізгі бағыттары, жол конструкцияларының беріктігіне қойылатын талаптар, оларды есептеу және жобалау әдістері бойынша білім алу болып табылады. Сондай-ақ жол төсемінің, технологиялық регламенттердің көтеру қабілетін, жол төсемінің конструкциясын тағайындай білуді, жол төсемін есептеу әдістерін меңгеруді қамтамасыз ететін конструктивтік және технологиялық іс-шараларды тағайындау қағидаттарына сәйкес жүзеге асырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көлік құрылысының есептеріндегі шектік элементтер әдісі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-түпкі элементтер әдісінің теориялық және практикалық негіздеріне және соңғы элементтер әдісін іске асыратын қазіргі заманғы бағдарламалық кешендердің көлік құрылыстарын жобалауда пайдалануға үйрету (әдістің негізгі идеяларын, есептерді алгоритмдеу тәсілдерін, есептеулердің дұрыстығын орындау мен бақылаудың практикалық дағдыларын меңгеру, соңғы элементтер әдісін қазіргі заманғы бағдарламалық кешендердің жобалаушы модульдерімен ұштастыру). Магистранттарды өз бетінше жетілдіру дағдыларына және көлік құрылыстарын жобалау үшін соңғы элементтер әдісін қолдану саласындағы практикалық тәжірибені тереңдетуге үйрету.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жол шаруашылығын жүргізудегі заманауи жүйе
  Несиелер: 4

  "Жол шаруашылығын жүргізудің қазіргі заманғы жүйесі" пәнін оқытудың мақсаты теміржол көлігінің жоғары оқу орындарының білікті мамандарын даярлау болып табылады және жол шаруашылығының инженерлік – техникалық қызметкерлері үшін пайдалы болуы мүмкін. Сондай-ақ, осы пәнді оқытудың мақсаты доңғалақ жұбынан рельстерге белгіленген жылдамдықтармен және жүктемелермен пойыздардың қауіпсіз және үздіксіз қозғалысын қамтамасыз ету міндеттерін зерттеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құрылыс нысандарын жобалау теориясы
  Несиелер: 4

  "Құрылыс объектілерін жобалау теориясы" пәнін оқытудың мақсаты құрылыс объектілерін жобалауды жетілдірудің теориялық және конструктивті мәселелерін, Құрылыс конструкциялары мен құрылыс негіздерін сандық және ықтималдық әдістермен есептеудегі Деформацияланатын қатты дене механикасының әдістерін зерттеу болып табылады. Сондай-ақ мақсаты магистранттарды Көлік құрылысы объектілерін жобалаудың теориялық негіздері саласындағы өз білімдері мен практикалық дағдыларын дербес жетілдіру дағдыларына үйрету болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  магистранттарға жоғары оқу орындарының психология негіздерін оқыту, педагогикалық қызмет саласында психологиялық білімдерін қолдану тұрғысынан олардың кәсіби мүмкіндіктерін кеңейту. Пән магистранттарды басқару қызметінің психологиялық компонентінің рөлі мен мазмұны туралы заманауи ұғымдармен таныстыруға бағытталған. Пәннің негізгі негізі еңбек ұжымдарын басқару тәсілдері туралы түсінік; еңбектің әлеуметтік процесімен танысу; адам ресурстарын басқарудың негізгі тәсілдерін меңгеру болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Темір жолдарды есептеу және жобалау
  Несиелер: 4

  Целью изучения дисциплины «Расчет и проектирование железных дорог» являются вопросы проектирования железных дорог с учетом района проектирования, применяемых материалов, техники и организация производства работ, а также выбора направления проектируемой железнодорожной линии и обоснования её технических параметров; требования к плану, элементам продольного профиля железных дорог, основ теории проектирования продольного профиля, уклонов продольного профиля, методы расчета элементов железных дорог.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Темір жолдың сенімділігін басқару
  Несиелер: 5

  "Теміржолдың сенімділігін басқару" пәнін оқытудың мақсаты теміржолдың істен шығуының негізгі заңдылықтарын және оның элементтерін игеру; істен шығулар бойынша алынған статистикалық мәліметтер негізінде істен шығуларды бөлудің белгілі заңдарын қолдана отырып, осы істен шығуларды болжай білу, істен шығулардың пайда болу қарқындылығын төмендету бойынша іс-шаралар әзірлеу, сондай-ақ олар пайда болғаннан кейін жолды қалпына келтіруге жұмсалатын шығындарды азайту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Эксперименталдық зерттеудің әдісі және ғылыми негізі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-білім алушыда физикалық процестерді зерттеудің эксперименттік әдістерінің мәнін түсіну үшін қажетті білімді қалыптастыру үшін жағдай жасау, ғылыми-зерттеу қызметімен таныс, өз бетінше шығармашылық ойлауға, ғылыми зерттеулер жүргізуге, деректер жинау мен талдауға, ғылыми мақалалар, ірі ғылыми зерттеулердің бөлімдерін жазуға қабілетті мамандарды даярлау, сондай-ақ кәсіби қызметтің объектісі ретінде педагогикалық процесті сауатты жүргізу туралы білімді, іскерлікті және дағдыларды қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қаттылықты емес жол төсемін есептеу
  Несиелер: 4

  "Қатты емес жол жамылғысын есептеу" оқу пәнін игерудің мақсаты қатты емес жол жамылғысының конструкциясын дамытудың негізгі бағыттары, осындай конструкциялардың беріктігіне қойылатын талаптар, оларды есептеу және жобалау әдістері бойынша білім алу болып табылады. Сондай-ақ қатты емес жол төсемінің, технологиялық регламенттердің көтергіш қабілетін, қатты емес жол төсемінің конструкциясын тағайындай білуін, қатты емес жол төсемдерін есептеу әдістерін меңгеруін қамтамасыз ететін конструктивтік және технологиялық іс-шараларды тағайындау қағидаттарына негізделеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Темір жол құрылысындағы заманауи технологиялар
  Несиелер: 5

  "Темір жол құрылысының заманауи технологиялары" пәнін оқытудың мақсаты − тасымалдау және өткізу қабілетін арттыру үшін темір жол құрылысының технологиясы саласында өндірістік және ғылыми-зерттеу қызметіне мамандар даярлау. Отандық және шетелдік тәжірибені жалпылау негізінде пән темір жол көлігінің инженерлік құрылыстарының барлық кешені бойынша негізгі жұмыстарды өндірудің озық технологиялық процестерін, озық тәсілдерін баяндайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Автокөлік жол құрылысындағы замануи технологиялар
  Несиелер: 5

  "Автомобиль жолдары құрылысының заманауи технологиялары" пәнінің мақсаты - тасымалдау және өткізу қабілетін арттыру үшін автомобиль жолдары құрылысының технологиясы саласындағы өндірістік және ғылыми-зерттеу қызметіне мамандар даярлау. Отандық және шетелдік тәжірибені жалпылау негізінде пән алдыңғы қатарлы технологиялық процестерді, автомобиль көлігінің инженерлік құрылымдарының барлық кешені бойынша негізгі жұмыстарды өндірудің прогрессивті әдістерін ұсынады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Рельстің тозуға төзімділік теориясы
  Несиелер: 5

  "Рельстің тозу теориясы" пәнінің мақсаты-доңғалақтар мен рельстердің өзара әрекеттесу теориясы мен практикасы саласында теориялық білім беру, соның негізінде олар пойыздардың қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ете алады және жылжымалы құрам мен жолдың жүріс бөліктерінің өзара әрекеттесетін элементтерінің беріктігін арттырады. Сондай-ақ, жол конструкциялары туралы негізгі түсініктерді беріңіз, атап айтқанда: рельстер, рельс астындағы негіз, бекіту, байланыс рельстері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жер төсімінің құламасының тұрақтылығы
  Несиелер: 5

  "Жер төсемінің еңістерінің орнықтылығы" пәнінің мақсаты темір жол жер төсемін жобалаудың негізгі принциптерін игеру, әдеттегі және сейсмикалық жағдайларда жер төсемінің, Жайылма үйінділерінің және тұрақсыз көлбеу таулардың орнықтылығын есептеу әдістемесі, сондай-ақ жер бедерін, топырақ түрлерін және табиғи-климаттық жағдайларды ескере отырып, жер төсемін жобалау мәселелері, жер төсемінің шайылудан орнықтылығын қамтамасыз ету және қорғау мәселелері болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ерекше жағдайлардағы көлік құрылымдарының құрылысы
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты – көлік құрылыстарының құрылымы негіздері туралы білімдер алу және конструкцияларын есептеу дағдыларын алу. Бұл пән автоматтандырылған жобалау әдістерін және заманауи бағдарламалық кешендерді қолдана отырып, негіздер мен іргетастарды есептеудің сандық әдістерін қамтиды. Курс бағдарламасы ерекше топырақтар мен құрылыстың ерекше жағдайларында негіздер мен іргетастарды жобалаудың практикалық дағдыларын алуға бағытталған нақты міндеттерді шешуді көздейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Көлік құрылысындағы эксперименттік зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты болашақ мамандарда қалыптастыру болып табылады: көлік құрылымдарының конструкцияларын, олардың элементтері мен материалдарын зерттеу және диагностикалау кезіндегі эксперименттік әдістердің мүмкіндіктері туралы жүйелі түсінік; өз бетінше шығармашылық ойлауға, ғылыми зерттеулер жүргізуге, деректер жинау мен талдауға, ғылыми мақалалар, ірі ғылыми зерттеулердің бөлімдерін жазуға қабілетті ғылыми-зерттеу қызметімен таныс мамандарды даярлау, сондай-ақ кәсіби қызмет объектісі ретінде педагогикалық процесті сауатты жүргізу туралы білімді, іскерлікті және дағдыларды қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Автомобиль жолдарын пайдаланудағы замануи технологиялар
  Несиелер: 5

  "Автомобиль жолдарын пайдаланудың қазіргі заманғы технологиялары" пәнінің мақсаты автомобиль жолдары, автомобиль жолдарын пайдалану, автомобиль жолдарын пайдаланудың талап етілетін жағдайларын қамтамасыз ететін қазіргі заманғы технологияларды қолдану туралы негізгі ұғымдарды беру. Сондай-ақ, студенттерге автомобиль жолдарының теориялық негіздері туралы білім беру, студенттерді жолдың пайдалану жағдайын, оның автомобиль қозғалысы талаптарына сәйкестігін дұрыс бағалауға үйрету, автомобиль көлігі жұмысының экономикалық тиімділігін ескере отырып, жөндеу жұмыстарының түрлері мен көлемін анықтау мақсаты қойылды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON5

  Ғылыми және инновациялық қызметті іске асыру кезінде әзірленетін шешімдерді экономикалық бағалауды жүргізеді.

 • Код ON7

  Көлік құрылысындағы технологиялық инновацияларды әзірлейді.

 • Код ON8

  Жоғары мектепте оқытушылық қызметті жүзеге асырады

 • Код ON2

  Кәсіби қызметтің мақсатын, оларға қол жеткізудің барабар әдістері мен құралдарын анықтайды, жаңа білім алу бойынша ғылыми, инновациялық қызметті жүзеге асырады, бөлімшелер деңгейінде шешімдер және жауапкершілік қабылдайды.

 • Код ON9

  Өзінің ғылыми зерттеулерінің негізінде стартап-жобаларды іске асырады.

 • Код ON3

  Іскерлік, кәсіби, ғылыми әлем саласында органикалық қоғам құру кезінде көшбасшылық қасиеттерді көрсетеді.

 • Код ON4

  мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде кәсіби және ғылыми коммуникациялардың негізгі дағдыларын меңгерген (В1, B2, С1 деңгейі).

 • Код ON1

  Ғылым және кәсіби қызмет саласында концептуалды білімге ие.

 • Код ON6

  Көлік құрылысы саласында тәжірибелік зерттеулерді жүзеге асырады.

Top