Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07106 Электр энергетикасы в Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

 • Электр энергетикасындағы қазіргі заманға сай мәселелері
  Несиелер: 5

  инновациялық инженерлік қызметінің түрлері аясындағы нысандар мен түрлер, энергия үнемдеу, энергия тұтыну тиімділігін арттырудағы тәжірибелік мәселелер, қоршаған ортаны қорғау талаптарына сай келетін нысандарды қолдану мен жобалау және электр энергиясын өндіру және пайдалану

 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Пән қазіргі заманда қоғамның басқару қызметінде тұрақты кездесетін өзекті әртүрлі әлеуметтік мәселелерді шешуге қажетті психологиялық терең теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды қалыптастыруды кеңінен қарастырады. Мекеме персоналын басқару негіздерін меңгеру, персоналмен жұмыс жасау және басқару техникасын игеру туралы білім беріледі.

 • Электр энергетикасы жүйесінің сенімділігі және электр энергиясының сапасы
  Несиелер: 5

  Келесі бөлімдерден тұрады: сенімділікті бағалауға арналған тапсырмалар және бастапқы ережелер; жүйенің сенімділігін және олардың математикалық сипаттамаларын бұзатын факторлар; математикалық модельдер және сандық сипаттамалар; математикалық модельдер және жүйелердің сенімділігін сандық есептеулер; электр энергиясының жеткіліксіздігі мен сенімді электрмен жабдықтаудың тиімділігін техникалық-экономикалық бағалау.

  Селективті тәртіп
 • Энергия жүйесін жобалау және үйлесімділеу
  Несиелер: 4

  Бұл пән жалпы электрмен жабдықтау жүйесін жобалаудың негізгі тенденциясын, жобалау процесстерін оптимизациялау барысын оқытады. Жобалаудың негізгі нормативті-техникалық құжаттары, кәсіпорындардың электрлік жүетемелерін жобалауды, электрмен жабдықтаудың тиімді нұсқаларын таңдауды, эоектр жабдықтарын таңдауды, электр энергиясы сапасының көрсеткіштерін бағалауды оқытады.

  Селективті тәртіп
 • Электр энергетикасындағы нанотехнологиялар
  Несиелер: 5

  Курсты оқыту материалтануда теориялық білімді наноматериал және нанотехнология айналасында инновациялық өнімді шығаруға және қолдануға мүмкіндік береді Нанобөлшектер мен наноматериалдарды зерттеуге, талдауға және диагностикаға арналған әдістемелер мен құралдардың ерекшеліктері, сондай-ақ нано-нысандарды зерттеудің жаңа түрлерін және әдістерін қарастырады.

 • Экспериментті жоспарлау
  Несиелер: 5

  Эксперимент жоспарлау әдістер. Мәселе қойылуы, нәтижелерді ұсыну. Бірфакторлы, толық факторлы және бөлшек факторлы тәжірибелердің жоспары. Өлшеу, өлшеу құралы , қателер теориясы, ықтималдық теориясы және математикалық статистиканың арнайы мәселелері Электро, жылу энергетикасындағы тәжірибелік әдістерді оқып үйрену сұрақтары, Электро, жылу энергетикасындағы тәжірибелік зерттеулер

  Селективті тәртіп
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  "Менеджмент" пәні зерттеу және басқару үрдісінің ұйымдастыру элементтерінен, коммуникациялардан, шешімдерді қабылдау, жоспарлау, ұйымдастыру, үйлестіру, бақылау, команда жұмысы және көшбасшылық сияқты басқару функцияларынан, өндіріс, маркетинг, қаржы, персоналды басқару сияқты ұйымдарда әртүрлі функционалдық бөлімдерді оқытудан тұрады. Ұйымдарда өндірістік процестерді инновациялық басқару мәселелерінде іргелі білім алу.

 • Электр энергетикасындағы ресурс үнемдеу технологиялары
  Несиелер: 5

  Берілген пән электр энергетикасы объектілерінің энергоаудит негіздерімен, энергияны сақтаудың нормативтік-құқықтық және нормативтік-техникалық негізімен энергияны қолдану тиімділігін арттыру аумағында мемлекеттік саясатпен ресурс сақтау мәселелері жөніндегі базалық білімді алуға мүмкіндік береді. Электр энергиясын сақтау ерекшеліктері туралы, өнеркәсіп мекемесіндегі электрмен қамту кезіндегі ресурс сақтау жөнінде, энерготасымалдаушы және өндіру жүйелерінде тиімді ресурс пайдалану туралы.

  Селективті тәртіп
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Оқыту курсы магистранттардың лингвистикалық, дискурсивтік және әлеуметтік-мәдени құзыреттілігін қалыптастыруды, оларды оқытылатын тіл елдерінің мәдениетіне баулуды, шет тілінде кәсіби сөйлеу дағдыларын қалыптастыруды, мамандық бойынша мәтіндерді аудару дағдыларын дамытуды көздейді. Курсқа кіретін тақырыптары: грамматикаға шолу, оқу және жазбаша жұмысқа дайындалу әдістемелері, эссе жазу, тындау және сөйлеу әдістемелері.

 • Электртехникалық жабдық
  Несиелер: 5

  Жылыту кедергісі, индукция, доғаның және электрлі жылытудың басқа да түрлерінің физикалық негіздерін зерттеу; электротехникалық жабдықты жобалау мен пайдалануда кейіннен пайдалану үшін әртүрлі типтегі және мақсаттағы электротехникалық қондырғыларды ұтымды пайдалану әдістерін, есептеу әдістерін, есептеу әдістерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
 • Энергетикадағы ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 5

  Ғылыми және білім беру ақпараттардың деректер базасы. Ақпаратты іздеу әдістері. Телекоммуникациялық жүйелер. «Интернет» желісінде ақпаратты іздеу. Компьютерлік оқу-білім беру технологиялары. Қашықтықтан оқыту. Қашықтықтан оқыту желілер жүйесі және құрылымы.

 • Электр энергетикасындағы энергия үнемдеу технологиялары
  Несиелер: 5

  Берілген пән электр энергетикасы объектілерінің энергоаудит негіздерімен, энергияны сақтаудың нормативтік-құқықтық және нормативтік-техникалық негізімен энергияны қолдану тиімділігін арттыру аумағында мемлекеттік саясатпен әлемдегі және Қазақстан Республикасындағы ресурс сақтау мәселелері жөніндегі базалық білімді алуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
 • Өнеркәсіптегі электр техникалық қондырғылар
  Несиелер: 5

  Келесі білімдер мен дағдылардан алуға болады: электр қондырғылар мен кешендердің жұмысын, энергия үнемдеуді, электр жүйелерінің режимдерін және процестерін, электр және жарылыс қауіпсіздігін, электр жетектерін, далалық жабдықтарды есептеуін, технологиялық үдерістерді энергетикалық талдауды және өндірістегі энергия тиімділігін арттыру бағыттарын есептеуді.

  Селективті тәртіп
 • Электрэнергетика жүйесін жобалау
  Несиелер: 4

  Берілген пән дәстүрлі энергия көздері негізінде электр станцияларын, электр станцияларын және кешендерді жобалаумен айналысады; электромеханикалық жүйелер мен жүйелерді жобалау, оның ішінде оларды басқару және реттеу; электр және электрондық құрылғыларды пайдалану.

  Селективті тәртіп
 • Ғылыми тәжірибені модельдеу теориясы
  Несиелер: 5

  Берілген пән магистратурадағы бейімдік пәндерді оқу және магистрлік диссертацияны орындау үшін негіз болып табылады. Бұл курс физика және жоғары математика, информатика курстарына негізінделген, мәліметтерді талдау теориясына негізделген білімдердің теориялық негізін ұсынады, қазіргі бағдарламалық қамтамассыз етуді техникалық эксперимент мәліметтерін талдауда практикалық дағдыларға ие болуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
 • Жаңа электр техникалық материалдар
  Несиелер: 5

  Аталып отырған курста диэлектриктердегі, өткізгіштердегі, жартылай өткізгіштердегі және магнитті материалдардағы негізгі физикалық үрдістер қарастырылады. Материалдарға магниттік, электр және жылу өрістері әсер еткен жағдайда пайда болатын құбылыстар сипатталады, сонымен қатар механикалық әсерлер, қоршаған ортаның әсерлері қарастырылады. Көптеген электртехникалық материалдарға талдау жасалады, олардың қолдану ортасы, сипаттамасы беріледі.

 • Электр энергиясының сапасы және сенімділігі
  Несиелер: 5

  Сапа көрсеткіштерінің нормативтік мәндерінен ауытқу себептері, сондай-ақ талап етілетін кернеулердің сапа стандарттарын сақтау жолдары талқыланады. Қалпына келтірілген жүйелердің сенімділігінің статистикалық көрсеткіштері және олардың анықтамалары берілген, сонымен қатар сенімділік теориясының математикалық аппараттарының кейбір мәселелері ұсынылған.

  Селективті тәртіп
 • Код ON1

  Философиялық және индустриалдық мазмұнды, пікірталас әдістерін және полемиканы қабылдау және талдау дағдыларын меңгеру

 • Код ON2

  Ой-пікірді дұрыс айта білу үшін өндірістік және әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін ақылға қонымды түрде қорғау

 • Код ON3

  Кәсіби қызметті тиімді түрде жүзеге асыруға мүмкіндік беретін коммуникативтік қабілеттерге ие болу

 • Код ON4

  Ақпараттық технологияны пайдалана отырып ақпаратты іздеу және өңдеу

 • Код ON5

  Әлеуметтік-өнімді ортада тұтастық тұлғаны қалыптастыруға үлес қосатын және жеке жауапкершілікті арттыратын білімді көрсетіңіз

 • Код ON6

  Әлеуметтік жүйелердің тапсырмаларды шешу аспектілерінің тиімділігін қамтамасыз ету әдістерін қолдану

 • Код ON7

  Мамандыққа сәйкес компьютерлік және ақпараттық технологияларды пайдалана білу

 • Код ON8

  Инженерлік есептерді шешу кезінде математикалық талдау әдістерін қолдану; құбылыстар мен процестердің физикалық мәнін анықтайды

 • Код ON9

  Электроэнергетика саласында теориялық және эксперименталды зерттеулер жүргізу мүмкіндігіне ие болу

 • Код ON10

  Электр энергетика саласында жобалау дағдыларын қолдану

 • Код ON11

  Электр энергетикасы саласындағы техникалық шешімдердің орындылығы мен сенімділігін талдай білу

 • Код ON12

  Электр энергетикасы саласындағы рационалды техникалық шешімдерді әзірлеу

Top