Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B08401 Аквакультура және су биоресурстары в С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

 • Биохимия
  Несиелер: 4

  Жануарлар мен өсімдіктер биохимиясы пәні биомолекулалар, (аминқышқылдар, пептидтер, ақуыздар) қанттар, нуклеозидттар, нуклейн қышқылдарының, май қышқылдарының, витаминдер мен микроэлементтердің құрылымдарының ерекшеліктерін, биологиялық процесстердің химиялық негізі және тіршіліктің молекулярлық логикасының маңызды принциптерін, жасушаның негізгі химиялық компоненттерін, тұқым қуалаушылық пен биокатализдердің молекулярлық негізін оқытады.

 • Балықтар физиологиясы
  Несиелер: 4

  Пән балықтырдың асқазан-ішек жолының, тыныс алу жүйесінің, шығару, жүйкеэндокриндің және т.б. жүйелерінің физиологиялық үдерістерін және олардың түр еркшеліктерін зерделейді.

 • Метеорология
  Несиелер: 5

  Метеорологиялық бақылау құралдары, климатты және вегетациялық кезеңнің ауа-райы жағдайын бағалау әдістері мен сипаттамалары. Метеорологиялық ақпараттардың түрлері мен формалары, оларды орман шаруашылығында ағаш және бұта түрлеріне күтім жасау технологиясының элементтерін түзету үшін пайдалану. Орман шаруашылығында бағдарламалау үшін агроклиматтық және агрометеорологиялық ақпаратты пайдалану.

  Селективті тәртіп
 • Биофизика
  Несиелер: 5

  Биофизиканың теориялық және практикалық маңыздылығы, басқа ғылымдармен қарым-қатынасы; Жасушаның биофизикалық зерттеулерінің негізгі әдістері және ағзаның өмірлік жүйесі.

  Селективті тәртіп
 • Жағалауда және суда өсетін өсімдіктердің құрылысы мен систематикасы
  Несиелер: 5

  Жағалау-су өсімдіктерінің құрылымы мен жүйелілігі - акватикалық және жағалаудағы өсімдіктер түрлерінің вегетативтік, генеративті органдарының сыртқы және ішкі құрылымының негізгі ерекшеліктерімен студенттерді таныстыру, акватикалық бассейндік өсімдіктердің негізгі жүйелік топтарын зерттейтін пән болып табылады. Жағалау-су өсімдіктерінің балықтар, басқа су организмдеріне және суда жүзетін құстарға арналған қорек негізі туралы мәліметтер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Зоология 1
  Несиелер: 3

  Омыртқасыздар зоологиясы пәні жануарлардың морфологиясын, анатомиясын, биологиясын, жүйесін, экологиясын және олардың биосферадағы, адам өміріндегі рөлін, омыртқасыз жануарлардың құрылымын, тіршілік циклдарының ерекшелігін, онтогенезін, зерттелген объектілердің ұйымдастыру деңгейлері туралы негізгі түсініктері мен идеяларын және олардың таралуы мен филогениясын оқытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математика биометрия негіздерімен
  Несиелер: 5

  Пән математикалық статистика мен заманауи есептеу техникасын пайдалануға негізделген, биологиялық және экологиялық деректерді талдау мен өңдеудің қазіргі заманғы әдістерін қолдануды оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Балықтар морфологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны балықтар морфологиясы ғылым ретінде балықтардың жасушалардының, ұлпаралар мен мүшелерінің макро-, микроскопиялық және субмикроскопиялық құрылысын зерттейді, әртүрлі экологиялық жағдайда мекендейтін балықтардың морфологиялық сапалы және сандық өзгерістерін анықтайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Зоология 2
  Несиелер: 3

  Омыртқалылар зоологиясы пәні омыртқалы жануарлардың ұйымдасу деңгейлерін, жеке даму кезеңдерін, жануарлар әлемінің алуантүрлілігінің себептерін және оның қалыптасуының негізгі заңдылықтарын, органикалық дүниенің даму заңдары туралы заманауи көзқарастарын, омыртқалылар систематикасын, құрылымын, онтогенезін, түрлердің экологиясын, кластарын, сондай-ақ омыртқалы жануарлар эволюциясының негізгі заңдылықтарын оқытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 6

  «Кәсіби бағытталған шет тілі» курсы студенттердің шет тілінде сөйлеуді үйретуге, студенттерге өз әрекеттеріне бағынатын ережелерді түсінуге көмектесуге, нақты сөйлеу контекстінде грамматикалық, лексикалық және құрылымдық үлгілерді пайдалануға негізделген. Бұл кәсіби шет тілінде жазбаша және ауызша ақпарат алмасу үшін жеткілікті біліктілік деңгейін қалыптастыруды білдіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Экология және тіршілік қауіпсіздігі: адамның коэволюциясы және биосфераның идеясы өзек болатын жалпыэкологиялық проблемалардың көптеген топтарын оқытатын пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Микробиология және вирусология
  Несиелер: 5

  Тірі организмдер арасында прокариоттардың орны, микроорганизмдердің морфологиясы, физиологиясы және генетикасы туралы, сондай-ақ микробтық жасушадағы метаболизм туралы негізгі ақпарат. Вирустардың жалпы сипаттамалары. Тамақ өнеркәсібінде микроорганизмдер мен олардың метаболиттерін қолдану. Сыртқы факторлардың микроорганизмдерге әсері. Микроорганизмдердегі метаболизм механизмдері. Көмірсулардың анаэробтық жағдайларда өзгеруі (ашыту процестері). Азот қосылыстарын микроорганизмдермен конверсиялау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Гидрохимия
  Несиелер: 5

  Гидрохимия, табиғи сулардың химиялық құрамы және қоршаған ортада өтетін химиялық, физикалық және биологиялық процестерге байланысты оның өзгеру заңдылықтары туралы ғылым. Судың химиялық құрамын (оның сапасын анықтайтын) білу сумен жабдықтау, суландыру, балық шаруашылығы сияқты практикалық қызмет салалары үшін қажет; гидрохимиялық мәліметтер құрылыс материалдарының (бетон, металдар) коррозиясын бағалау үшін, минералды сулардың сипаттамасы үшін, пайдалы қазбаларды (мұнай, кен орындары, радиоактивті заттар) және т. б. іздеу кезінде маңызды. Судың химиялық құрамын зерттеу су қоймаларының ластануына қарсы күресте үлкен мәнге ие болады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Арнайы мақсаттар үшін ағылшын тілі
  Несиелер: 6

  Жазбаша және ауызша сөйлеудің ерекшеліктері, әртүрлі кәсіби функционалдық стильдердің мәтіндерінің мағыналық-құрылымдық ерекшеліктері; дұрыс сөйлеудің толық сипаттамаларын құрастыру, мамандық бойынша мәтіндерді оқу; монолог, диалогтық сөз; күнделікті сөз сөйлеу; шет тілін белсенді пайдалану үшін мамандық бойынша тілдік сөйлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Гидрология
  Несиелер: 3

  Пән географиялық ортамен тығыз байланысты гидрологиялық құбылыстар мен процестерді, сонымен қатар географиялық ланшафттың ажыратылмайтын бөлігі ретінде және онымен үздіксіз байланыста болатын табиғи суларды оқытады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономика негіздері
  Несиелер: 5

  Экономикалық теория және зерттеу әдістері. Әлеуметтік өндірістің негіздері және әлеуметтік экономика нысаны. Нарық жүйелерінің жұмыс істеу механизмі. Өндіріс, шығындар және компанияның табысы. Ұлттық экономика. Экономикалық өсу және нарықтық тұрақсыздық. Инфляция және жұмыссыздық - экономикалық тұрақсыздықтың көрінісі. Ұлттық экономикадағы және экономикалық қауіпсіздіктегі қаржы-валюталық жүйе.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Балықтар эмбриологиясы
  Несиелер: 4

  Пән ұрықтың даму ерекшелігін, сондай-ақ жыныстық клеткалар дамуын – гаметогенез, гаметалардың физиологиясын және морфологиясын, ұрықтануын, морфологиялық қалыптасу процестердің себептері мен механизмдерін және организмдердің ортамен қатынасын оқытады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ихтиология
  Несиелер: 6

  Пән ТМД-да және Қазақстанда ихтиологияның дамуын, балықтардың қаңқасы және бұлшық ет жүйесін, анатомиясын, сыртқы және ішкі ағзаларын оқытады. Балықтардың көбеюін және қоректенуін, биологиясын және экологиясын оқытады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Гидробиология
  Несиелер: 5

  Пән суда мекендеушілердің тіршілік ортасының физика-химиялық жағдайларын гидросфераны, континентальді су қоймаларды, су экожүйелердің биологиялық өнімділігі мен оны жоғарлатудың жолдарын оқытады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Генетика
  Несиелер: 5

  Генетика тұқым қуалаушылықтың материалдық негіздерін зерттейді. Тұқым қуалаушылық белгілері мен принциптері. Тұқым қуалаушылықтың хромосомдық теориясы. Жыныс генетикасы. Тұқым қуалаушылықтың молекулалық негіздері. Мутациялық өзгергіштік. Жануарлардың сандық белгілерінің генетикасы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ихтиогеография
  Несиелер: 5

  Пән жер бетінде балықтардың фаунасының қазіргі таралуын, таралу себептері мен заңдылықтарын, ихтиогеографиялық кешендердің пайда болуын, Әлемдік Мұхиты мен Континетельді су қоймалардың аумақтарының айырмашылығын оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ихтиопатология
  Несиелер: 5

  Пән балықтардың инфекциялық, жұқпалы, инвазиялық, жұқпалы емес ауруларын және оларды емдеу әдістері мен алдын алу шараларын оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сәндік балықшаруашылығы
  Несиелер: 5

  Пән аквариумды балықтарды ң өсіруін зерттейді. Аквариумдар мен бассейндер жәйлі бақыланатын экологиялық жүйелер ретінде белгілі бір білімдерерн қалыптастыру; Сәндік балықтардың биологиясының әртүрлілігін және сипаттамаларын, олардың пайда болуын, таралуын,эволюциясын және мәнін білу;Аквариумдарды өндіру және жөндеу, биологиялық балансты сақтау және аквариумда эпизоотикалық жағдайын бақылауда студенттердің практикалық дағдыларын меңгеру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Балық өнімдерін өңдеу технологиясы
  Несиелер: 5

  Пән балық шаруашылығы саласында шикізатты, жартылай дайын өнімді, дайын өнімді алу, бағалау, өңдеу тәртібі мен тәсілдерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Су биоресурстарын қорғау
  Несиелер: 5

  Пән су биоресурстарын қорғау шараларын, Қызыл кітапқа еңген гидробионттардың түрлерін, су биоресурстарының санына әсерін тигізетін факторларды оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Гидробионттарды өсіру технологиясы
  Несиелер: 4

  Пән, зауыттық әдісімен әр түрлі балықтардан жыныстық өнімдерді алып және оларды өсіру шараушылықтарында, биопитомниктердн, тауарлық балық шаруашылықтарда мелиортивті шараларды және жасанды жоғары сапалы азықтарды қолдану арқылы тауарлы салмаққа дейін өсіру жұмыстарын меңгеруі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Су қоймалардың биоөнімділігі
  Несиелер: 5

  Пән су қоймаларда өнімділік процесстердің пайда болуын, заттың жаңа пайда болуы, автотрофты мен гетеротрофты қоректенуін, энергияның жылжуын, қоректік тізбесі мен қарымқатынасты, өнімділіктің жылдамдығы мен көлеміне әсер тигізетін сыртқы факторларды, биотоптарға антропогендік әсерін, су қоймалардағы экологиялық жағдаларын жақсартуды оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Балықтар этологиясы
  Несиелер: 5

  Пән, балықтың мінез-құлық механизмдерін және олардың балық шаруашылығында пайдалану мүмкіндігін, балықтардың қабылдау органдарын және физикалық өрістерін қабылдау ерекшеліктерін; жасанды және табиғи физикалық өрістерге балық реакциялары және оларды балық шаруашылығында қолдануын зерттейді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Балық аулау
  Несиелер: 5

  Пән Қазақстанда балық аулау тарихын, кәсіптік аулау құралдардың жіктелуін, кәсіптік аулаудың селективтілігін, торлы материалдары мен аулау құралдарды құрастыруды, ішкі су қоймаларда кәсіптік аулауды ұйымдастыруды оқытады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аквакультура
  Несиелер: 6

  Пән балық шаруашылығы, балық қорының сапасын жоғарылату және қалпына келтіру, судың ластануының және өзен ағынын реттеуін зерттейді . Балықтарды өсіру барысында олардың саның молайту және балықтың бағалы түрлерін жерсіңдіріну жұмыстарын жүргізу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • Балық шаруашылығындағы негізгі заңдылықтар
  Несиелер: 5

  Пән балық шаруашылығында қолданылатын заңдылықтар базасын, су биоресурстарын қорғау шараларын, браконьерлікпен күресуін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • Тұйық жүйелі балық өсіру қондырғыларын қолдану
  Несиелер: 5

  Пән тұйық жүйелі балық өсіру қондырғысының сызбасын, биологиялық, механикалық сүзгіштер құрылысының ерекшеліктерін, ТЖҚ қолдануына байланысты құрылымының ерекшеліктерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • Балық шаруашылығында ғылыми-зерттеулердің негіздері
  Несиелер: 6

  Пән ғылыми зерттеудің мақсатын, гидробиологиялық, гидрохимиялық, ихтиологиялық зерттеулердің әдістемесін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Балықтардың қоректенуі және оларды азықтандыру
  Несиелер: 4

  Пән су қоймалардың қоректік ресурстары мен қоректік базасы бойынша түсінікті, балықтарға арналған құрамажем және оның сипаттамасын, құражемді өндіруге қолданылатын азықтардың құрамы мен құнарлығын, тірі азықтарды өсіруді, әр түрлі балықтар мен гидробионттардың түрлеріне азықтық рецептерін әзірлеуді оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстандағы индустралды балық шаруашылығы.
  Несиелер: 6

  Пән балықтарды және аквакультураның басқа объектілерді арнайы құрылғыларда көбейтіп өсіруді, өсіру барысында судың температурасын, мөлшері мен сапасын және тағы басқа факторларды реттеуге болатынын оқытады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Балық шаруашылығын жобалау және гидротехника
  Несиелер: 8

  Пән құрылыстарды, оларды жобалау және салу әдістерін оқытады. Таңдаған міндетке байланысты әр түрлі гидротехникалық құрылыстарды салуды ұймдастыру мен орындауды оқытады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Балық қорын қалыптастыру теориясы
  Несиелер: 5

  Пән балық қорларын қалыптастыру теориясын әзірлеуіне тарихын, балық қорын қалыптастыруға тигізетін факторларды, қоректік қарымқатынасын, өсімталдығын, кәрілік пен өсуін, жалпы мен табиғи өлімді, жыртқыштардың популяцияға әсер ету заңдылығын, балықтардың өліміне абиотикалық жағдайдың әсерін, балықтар саны флюктуациясының себептерін, болатын аулау мөлшерін математикалық модельдеудің биологиялық негіздерін, балықтардың санын есепке алу әдістерін оқытады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Тоғандық балық шаруашылығы
  Несиелер: 5

  Пән, адам бақылайтын жағдайда балықтарды молайтуын және өсіруін зерттейді. Тауарлы балық өнімдерін өсіру барысында оңтайлы жағдай жасау үшін тоғандар мен негізгі каналдардың түрлерін, мелиорациялық жұмыстарды зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Экономиялық білім негіздеріне ие болу, менеджмент, маркетинг, қаржы және т. б. туралы ғылыми түсініктерге ие болу; экономиканы мемлекеттік реттеу мақсаттары мен әдістерін, экономикадағы мемлекеттік сектор рөлін біледі және түсінеді; идеяларын іс әрекетке айналдыруға, кәсіби міндеттеріне қол жеткізу үшін жобаларды жоспарлауға және басқаруға қабілетті, эстетикалық құндылықтарды түсіну.

 • Код ON2

  Жасушалардың бөлінуін, спорогенез бен гаметогенезді, тозаңдануы мен ұрықтануын, тұқымқуалаушылықтың заңдылығы мен заңын, тұқымқуалаушылықтың хромосомдық теориясын, гетерозисті. Омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың түрі мен құрылысын, олардың таралу заңдылықтарын және қоршаған ортамен байланысын. балық шаруашылығының тәжірибесінде физиология мен биохимияны білу дағдыларын меңгеру.

 • Код ON3

  Гидробионттардың тіршілік формаларын білу, балықтардың жануарлар әлеміндегі систематикалық орнын, балықтардың морфологиясысын, экологиясын, анатомиясын, Қазақстан балықтарының биологиясын және балықтардың эмбрионалдық дамуын білу. Шет тілін білу және кәсіптік терминдерді балық шаруашылығы саласында қолдана білу. Жағалау-су өсімдіктерінің алуантүрлілін, жүйесін, құрылысын білу. Жердің атмосферасында болатын қысым, температура, ылғалдылық, бұлттылық, жауын-шашын, жаңбыр, қар құбылыстарды білу.

 • Код ON4

  Су организмдерінің әрекеттесу заңдылықтарын, теңіз және құрлықтық әртүрлі су объектілерінде гидробионттардың экологиялық топтарын, табиғи судың қасиеттері мен процестерді, табиғи судың химиялық құрамын, өзгеру заңдылықтарын білу. Микроорганизмдердің құрылысы, физиологиясы, биохимиясы, вирустардың рөлі. Биологиялық объектілерге қолданылатын жаппай құбылыстарды статистикалық талдаудың математикалық әдістерін қолдану. Барлық деңгейлерде тірі табиғаттың физикалық аспектілерін білу.

 • Код ON5

  Негізгі абиотикалық және биотикалық факторларды, су қоймалардың біріншілік, екіншілік және үшіншілік өнімін, су қоймалардың биоөнімділігін жоғарлату тәсілдерін білу. Су қоймалардың қоректік ресурстары мен қоректік қорлары жөнінде түсінікті, балықтарға арналған құрама жем мен олардың сипаттамасын, балықтарға азықтық рецептерді әзірлеуді білу. Кәсіпорындарда жұмыс істеушілердің еңбек қауіпсіздігін, оларға қолайлы жағдай жасау еңбекті ұйымдастыра білу.

 • Код ON6

  Балық аулау және судың биологиялық ресурстарын сақтау үшін құқықтық базасын білу. ТЖСҚ балық өсірудің ең тиімді әдістерін, оларды пайдалану тәжірибесін, белгілі бір жеке жағдайлар үшін аквакультура объектісін таңдап, ғылыми зерттеулердің мақсаттарын, тәжірибе жүргізуді, балыққа морфологиялық және биологиялық талдау жүргізу, жүргізілген зерттулерді статистикалық өңдеуді, алынған нәтижелерді талдауды білу.

 • Код ON7

  Сәндік балық түрлерін, балықтарды қолдан көбейту мен өсіру әдістерін, балықтардың мізен-құлықтарын білу. Балықтардың Әлемдік Мұхит пен беткі суларда таралуын білу. Балық қорларын қорғаудың жалпы принциптерін, антропогендік әсер факторларын, биоалуантүршілікті сақтау мәселелерін. Балықтар етінің химиялық құрамы мен тағамдық құндылығын, шикі заттың органолептикалық пен өлімнен кейінгі өзгерістерін, балықтарды өңдеуді білу.

 • Код ON8

  Гидробионттардың өсімін молайту және өсірудің заманауи технологияларын, қарқынды балық шаруашылығының қазіргі формаларын, балықтарды өсіру индустриалды әдістерін білу. Аулау құралдардың жіктелуін, ішкі су қоймаларда кәсіптік аулауды ұйымдастыруды білу. Жалпы патологияның негіздерін, алдын алу мен терапевтиялық шараларын білу. Балықтардың санының динамикасын зерттейтін теориялық әдісін, балықтар популяцияның жастық, өлшемдік және жыныстық құрылымын білу.

 • Код ON9

  Уылдырық шашу шабақ өсіру, көлді-тауарлық шаруашылықтарын, индустриалды шаруашылықтарын жобалау ерекшеліктерін, гидротехникалық торабының құрылысын, балық шаруашылығының су жіберетін мен су ағызатын желісінің құрылысын, балық шаруашылығының гидротехникалық құрылыстың техникалық пайдалануын білу. Тоған шаруашылығының объектілерін, тоған шаруашылығының типтерін, тұқы, ақсаха, албырт, жайын және тағы басқа тұқымдас балықтарды тоған шаруашылығы жағдайында өсіру технологиясын білу.

6B08401 Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау
Бакалавриат

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: B080 Балық шаруашылығы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B08401 Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау
Бакалавриат

С. Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті

БББТ: B080 Балық шаруашылығы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B08401 Балық шаруашылығы және ихтиология
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B080 Балық шаруашылығы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B08401 Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B080 Балық шаруашылығы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
Top