Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07106 Электроэнергетика в Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

 • Жоғары математика
  Несиелер: 5

  Курс студенттерді осындай математикалық ұғымдармен таныстыру, сондай-ақ болашақ маманға өз кәсіптік саласында математикадан белгілі көлемде білім бере алатын әдістермен таныстыру. Бұл курс сызықтық және векторлық алгебраның негіздері, сондай-ақ аналитикалық геометрия элементтері және есептеудің басталуы сияқты тақырыптарды қамтиды. Студенттер дифференциалдық және интегралдық есептеулер саласында да білім алады. Сонымен қатар, олар математиканы кәсіби қызметте қолдануды меңгереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 4

  Курс физикалық пәндерге негізделген физиканың негізгі заңдылықтарын зерттейді, физиканың негізгі бөлімдерімен, талдау әдістерінің теориялық негіздерімен және физика-химиялық зерттеу әдістерімен таныстырады, кәсіби қызметті ұйымдастырудың және кәсіби мәселелерді тиімді шешуге қажетті негізгі құзіреттіліктерді қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика негіздері
  Несиелер: 4

  Пән компьютерлік графика негіздерін оқу және студенттердің кәсіби қызметінде компьютерлік графиканың ақпараттық технология құралдарын пайдалану дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жалпы энергетика
  Несиелер: 4

  Бұл пән елдің отын-энергетикалық кешенінің дамуы мен жұмыс істеуінің жалпы мәселелерін қарастырады, оның негізін өзара Қазақстанның бірыңғай энергетикалық жүйесіне байланысты энергетикалық жүйелер құрайды. Оқу барысында білім алушылар экономикалық тиімді энергия көздерін өндіруді дамыту және қоршаған ортаға айтарлықтай зиян келтірместен электр энергиясын өндіру үшін қолда бар табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану туралы білім мен дағдыларға ие болады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ұлттық руханият
  Несиелер: 5

  Курс рухани құндылықтар жүйесін, қазақтың ұлттық болмысын, руханияттың этномәдени бастауларын, ұлттық сананы, салт-дәстүрлерді, әдет-ғұрыптарды, дүниетанымды, діни шыдамдылықты, салт-дәстүрлерді, өнерді, әдебиетті, ұлттық тәрбиені, дәстүрлі мәдениетті, жоғары сананы тәрбиелейтін рухани мұраны зерттейді. Пән әлемдік және жалпыадамзаттық құндылықтарды, халықтық дәстүрлерді, ата-баба мұрасын құрметтеу рухында тәрбиеленген рухани-адамгершілік тұлғаны қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Экономика, бизнес және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Пән студенттерді экономика мен бизнестің теориялық негіздерімен, елдің экономикалық дамуындағы кәсіпкерліктің үрдістерімен және рөлімен, мемлекеттік реттеу принциптерімен және қолдау әдістерімен таныстырады; нарықтық экономикада қолданылатын білім алушылардың ұғымдық аппаратты игеруіне және иеленуіне, бизнесті жүргізудің негізгі нысандарымен, бизнес-жоспарды әзірлеу дағдыларымен, қазіргі экономикалық жағдайларда компания қызметіндегі тәуекелдерді бағалаумен ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет және құқық негіздері
  Несиелер: 5

  Курс мемлекет және құқық туралы негізгі түсініктерімен танысуға бағытталған, білім алушылар қазақстандық құқық жүйесі, жеке және заңды тұлғалардың құқықтық мәртебесі, азаматтардың құқықтары мен мүдделерін қорғау тетіктері, заңды жауапкершілік негіздері туралы білім алады. Курсты оқу барысында білім алушыларда сыбайлас жемқорлыққа қарсы сана мен мінез-құлық негіздерімен қатар қоғам мен мемлекетте сыбайлас жемқорлықтың кез келген көріністеріне төзбеушілік қалыптасады, білім алушылар сыбайлас жемқорлық құбылыстарына заңды түрде қарсы әрекет ету қабілетін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазақ жазуы және латын әліпбиі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту аясында білім алушылар жазу тарихы, графика және лингвистика, қазақ жазуының зерттелуі, әліпбиі мен жазу ерекшеліктері туралы, Көне түркі жазба ескерткіштері, араб, латын алфавитіне негізделген қазақ әліпбиі, графикалық таңба мен фонема арасындағы заңдылықтар, орфография мәселелері туралы ақпарат алады. Лингвистиканың салалары, Көне түркі жазба ескерткіштері, орфоэпия мен орфография мәселелері және қазіргі орфографияның теориялық мәселелерінің шешімдері туралы негіздей алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Электротехниканың теориялық негіздері 1
  Несиелер: 5

  Бұл курс сызықтық және сызықты емес электр тізбектерін; бір фазалы синусоидальды токтың электр тізбектерін; үш фазалы тізбектердің қосылу схемасын және симметриялы және асимметриялық жұмыс режимдеріндегі есептеуді жүргізу қасиеттері мен әдістерін зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жылуландыру және жылутехникасы негіздері
  Несиелер: 5

  «Жылуландыру және жылу техникасы негіздері» пәнін оқытудағы негізгі мақсаттарының бірі – білім алушылардың жылуды алу, түрлендіру, беру және пайдалану әдістері туралы білімдерін дағдылау болып табылады. Сондай-ақ, бұл пәнді меңгере отыра студенттер жылу қондырғыларын қолданудың ұтымды әдістерін және жылу қондырғыларының жұмыс процестерінің үнемділігін талдауды зерттейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Экология және өмір қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Бұл курс адам мен тірі ағзалардың қоршаған ортамен қарым-қатынасы, адамның өмір сүру ортасына әсер етудің ауқымы мен рұқсат етілген шектері, теріс әсерлерді азайту және қауіпсіз өмірді қамтамасыз ету мүмкіндігі туралы білім алуға бағытталған. Пән төтенше жағдайлар туындаған кезде адамның қоршаған ортамен өзара байланысының қауіпсіз тәсілдерін, өндірістік сала объектілерінің тұрақты жұмысын, теріс факторлардан қорғау және мониторинг жүргізу, техногендік және табиғи сипаттағы қауіпті жағдайлардың алдын алу және олардың салдарын жою мәселелерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Теориялық механика
  Несиелер: 3

  Студенттерге классикалық механиканың іргелі идеяларын, ең алдымен классикалық механиканың болжамдарының физикалық негізін қамтитын кеңістік пен уақыт туралы заманауи идеяларды беру. Сақталу заңдарының маңызды рөлін және олардың кеңістік пен уақыттың қасиеттерімен және күш өрістерінің симметриясымен байланысын атап өту. Аналитикалық механиканың әртүрлі әдістерін игеру және студенттерді материалдық нүкте мен қатты дененің қозғалысының негізгі есептерін шешуге үйрету.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ғылыми зерттеу негіздері
  Несиелер: 5

  Оқу курсы ғылыми зерттеудің мазмұны мен әдістері, академиялық жазу туралы жүйелі түсініктерді қалыптастыруға, түрлі салаларда зерттеулер жүргізуге мүмкіндік беретін білім, дағды, технологиялар мен әдістерді игеруге бағытталған. Пән бағдарламасы ғылыми зерттеу тақырыбын, мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдау жөніндегі әдістемелік ұсынымдарды, теориялық және эксперименттік зерттеулердің әдіснамасын зерделеу, зерттеулерді талдау және тұжырымдар мен ұсыныстар беруді қамтиды. Ғылыми зерттеулердің енгізілуі мен тиімділігіне, сондай-ақ ғылыми-зерттеу және оқуды бітіру жұмыстарын рәсімдеу ережелеріне көп көңіл бөлінеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Электр жабдықтарын монтаждау, баптау және жөндеу
  Несиелер: 5

  "Электр жабдықтарын монтаждау, баптау және жөндеу" осы пәні қалалар мен өнеркәсіптік кәсіпорындардың электрмен жабдықтау жүйелерінде электр жабдықтарына қызмет көрсету кезінде монтаждау-баптау және пайдалану-сервистік қызметпен байланысты кәсіби міндеттерді шешу бойынша құзыреттілікті қалыптастыруға, электр берудің әуе және кабельдік желілерін конструктивтік орындау дағдыларына бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Электротехникалық материалтану
  Несиелер: 5

  Бұл пән: қазіргі заманғы электр энергетикалық жүйелерде қолданылатын электр техникалық материалдарды қолданудың теориялық жағдайын зерделеуге, материалдарды олардың мақсаты мен қасиеттері бойынша жіктеуге; материалдардың жарамдылығын бағалауға; материалдардың электрлік, химиялық және механикалық қасиеттерін түсінуге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Электротехниканың теориялық негіздері 2
  Несиелер: 5

  Бұл курс магниттік тізбектердің негізгі шамалары мен түрлерін; сызықты және сызықты емес электр тізбектеріндегі өтпелі процесті есептеудің классикалық және операторлық әдісін зерттеуге бағытталған. Білім алушылар әр түрлі формадағы, қосылыстағы теңдеулерді жазу дағдыларына ие және төрт полюстіктің жүйелілік жағдайларын, сүзгілердің түрлері мен берілу функцияларын біледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Ақпараттық-өлшеу және цифрлық техника
  Несиелер: 5

  Осы пәнді оқу барысында студент күшейту , импульстік, логикалық, сандық және түрлендіргіш құрылғылар мен жартылай өткізгіш құрылғылардың жұмыс принциптерін және оларды электр және механикалық аппараттарда қолдану ерекшеліктерін игереді. Сонымен қатар, ол электрлік өлшеудің заманауи құралдары мен әдістерін игереді, өңдеу және олардың нәтижелерін ұсыну дағдыларына ие болады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Электрлік тораптар және жүйелер
  Несиелер: 5

  Курс жалпы ақпаратты, электр желілері мен электр желілерінің негізгі түсініктері мен анықтамаларын қарастырады. Электр желілерінің жұмыс режимдерін таңдайды. Электр энергетикалық жүйелер мен желілерді жобалау, жүйелер элементтерінің жай-күйін бақылау бойынша кәсіби дағдыларды меңгерген.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Процесстерді басқарудағы ақпараттық-өлшегіш техника
  Несиелер: 5

  Бұл курс ақпараттық-өлшеу жүйелерін талдау мен синтездеудің теориялық негіздерін құрайтын мәселелерді қарастырады. Пәннің мақсаты ақпараттық-өлшеу жүйелерін, техникалық және бағдарламалық қамтамасыз етудің негізгі элементтерін құрудың принциптерін зерттеу болып табылады. Білім алушылар метрологиялық сипаттамаларды анықтау және ақпараттық-өлшеу жүйелерін метрологиялық қамтамасыз ету дағдылары мен дағдыларына ие болады, сондай-ақ ақпараттық-өлшеу жүйелерінің көмегімен процестерді басқару және реттеу туралы білім алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Электржетек және өнеркәсіптік қондырғыларды автоматтандыру
  Несиелер: 5

  "Электр жетегі және өнеркәсіптік қондырғыларды автоматтандыру" пәні электр жетектерінің көмегімен жұмыс бөліктерінің қозғалысын қамтамасыз ететін құралдарды, әдістер мен әдістерді, технологиялық параметрлерді басқару мен реттеуді, ЭЖ автоматтандыру мәселелерін зерттейді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Электрлік машиналар
  Несиелер: 5

  Бұл курс студенттерді электр машиналары мен трансформаторлар туралы теориялық негіздермен, электр машиналары мен трансформаторлардың дизайны мен сипаттамасымен таныстыруға, электр машиналары мен трансформаторлардың негізгі түрлерін қолдану принциптерімен және ерекшеліктерімен танысуға бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Электрэнергияны есепке алудың автоматтандырылған жүйелері
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді меңгере отырып студент электр энергиясын автоматты бақылау және есепке алу жүйелерін зерттейді, практикалық дағдыларын меңгереді. Сонымен қатар, бұл пәнді оқытудағы негізгі мақсат - білім алушыларды электр құрылғыларын таңдауды үйрету, олардың жұмыс істеу және автоматтандыру принциптерімен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Электрлік және электрондық аппараттар
  Несиелер: 5

  "Электрлік және электрондық аппараттар" пәні тізбектердегі коммутациялар кезінде пайда болатын процестерді зерттеуге бағытталған. Коммутациялық аппараттарда электр доғасының пайда болуы және сөндіру тәсілдері қарастырылады. Электрондық құрылғылардың әрекет ету принциптері, түрлері және пайдалану ерекшеліктері зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Электр жабдықтары және жарық техникасы
  Несиелер: 5

  «Электр жабдықтары және жарық техникасы» пәні электр жабдықтары және генерациялау процесінің принципі мен дамуын, оптикалық сәулеленудің негізгі сипаттамаларын және оптикалық сәулелену энергиясын әртүрлі мақсаттарда пайдалану үшін энергияның басқа түрлеріне айналдыру процестерін зерттеуге байланысты тақырыптарды қамтиды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • 1000 В дейінгі және одан жоғары электр жабдықтары
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу арқылы білім алушы электр энергиясын өндіру, тарату, беру және тұтыну кезінде пайдаланылатын электр аппараттарымен танысады. Сонымен қатар, олардың мақсатын, негізгі сипаттамаларын, қолдану саласын, әрекет ету принциптерін толық меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Энергияның балама көздері
  Несиелер: 5

  Бұл пән баламалы энергия көздері мен жаңартылатын энергия көздері – күн, жел энергиясы, геотермалдық, мұхиттық, биомасса энергиясы, термоядролық энергия және экологиялық жағдайды жақсарту үшін басқа да көздерді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Электр стансалар мен қосалқы стансалар
  Несиелер: 5

  "Электр стансалар мен қосалқы станцсалар" пәнін оқытудың мақсаты электр станциялары мен қосалқы станциялар объектілеріндегі кәсіби қызмет түрлері бойынша, электр станциялары мен қосалқы станциялардың жабдықтары мен құрылғыларын реттеудің белгіленген режимдері мен әдістерін есептеу негіздері бойынша схемалардың оңтайлы параметрлерін таңдаумен таныстыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Микропроцессорлық құралдар мен ЭЖА жүйелер
  Несиелер: 5

  Бұл пән бағдарламалық қамтамасыз ету пакетін пайдалану арқылы ақпаратты басқаруға; электр энергетикалық жүйелердің жаңа буынының жабдықтарының, қорғау және автоматика құрылғыларының схемалары мен элементтерін есептей білуге; жартылай өткізгіш құрылғылар негізінде автоматтандырылған электр жетектерімен жабдықталған электр энергетикалық жүйелерде микропроцессорлық құралдар мен бағдарламаланатын контроллерлерді қолдану дағдыларын игеру үшін есептік-графикалық жұмыстарды орындауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Дәстүрлі емес және баламалы энергия көздері
  Несиелер: 5

  Бұл пән дәстүрлі емес энергия көздерін пайдаланудың қазіргі заманғы технологияларының теориялық және практикалық дағдыларының негізін құрайды. Баламалы энергия көздері және қондырғылар мен жабдықтарға қызмет көрсету бөлімдерін зерттеу. Дәстүрлі емес энергия көздерін пайдалану негізінде энергия жүйелерінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ететін заманауи технологияларды қолданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Электржетектің АБЖ
  Несиелер: 5

  "Электржетектің АБЖ" пәні негізгі ұғымдарды, құрылымдық схемаларды, АЭЖ жіктелуін және электржетектерді басқару жүйесінің функцияларын зерттеуге бағытталған. ЭП АБЖ параметрлерін, динамикалық және статикалық сипаттамаларын есептеудің практикалық дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Станция мен қосалқы станцияның электр бөлігі
  Несиелер: 5

  Осы курсты оқи отырып, білім алушылар ЭС және ҚС бастапқы тізбектерінің электр аппараттарының мақсатымен танысады, олардың қосылыстарының электр тізбектерін құру принциптерін үйренеді. ЭС және ҚС электр бөлігін жобалау дағдыларын игереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Менеджмент және көшбасшылық
  Несиелер: 5

  Бұл курс басқару мен көшбасшылық жөнінде білімдер кешені мен көшбасшылық дағдыларды қалыптастырады. Пәнді игеру барысында менеджмент пен көшбасшылық теориясы, басқару әдістері мен функциялары, басшылық пен билік стилдері, көшбасшылық қызметтің заңдылықтары мен оны жүзеге асырудың механизмдері, командақұру және коммуникация, басқарушылық шешімдер, мотивация, жанжалдарды және өзгерістерді басқару, көшбасшы имиджі, сұрақтары қарастырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Энергия үнемдеу және энергия тиімділігі
  Несиелер: 5

  Аталған пән энергетикалық, экологиялық, экономикалық және әлеуметтік проблемалар кешенін жақсартуға ықпал ететін энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру бойынша міндеттерді шешуге бағытталған. Сондай-ақ, мынадай бөлімдерді көздейді: энергия үнемдеудің ғылыми негіздері, энергия үнемдеудің экологиялық аспектілері, нормативтік негіздер және энергия үнемдеуші технологиялар, энергия үнемдеудің заманауи әдістері, технологиялар, салалық энергия үнемдеудің жабдықтары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Энергия үнемдеу технологиялары
  Несиелер: 5

  Бұл пән шығындарды төмендету құралы ретінде реактивті қуатты зерттеуге; электр энергетикасындағы энергия үнемдеу технологияларымен, электр энергиясының дәстүрлі емес көздерінің техникалық-экономикалық көрсеткіштерімен танысуға; энергия тиімділігін арттыру үшін пайдаланылатын технологияларға талдау жүргізуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Сала экономикасы
  Несиелер: 3

  Пән ұлттық экономиканың негізгі ұғымдары мен санаттарын, оның салалық құрылымын және нарықтық экономика жағдайындағы салааралық қатынастарды, сондай-ақ мамандандыруға сәйкес белгілі бір сала экономикасының ерекшеліктерін қарастырады. Қазіргі кезеңдегі саланың жағдайы мен проблемалары, нарықтық (монополиялық) биліктің көздері мен себептері, мемлекеттік реттеу нысандары зерттелуде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Электрэнергетиканың арнайы сұрақтары
  Несиелер: 5

  Осы пәнді оқу кезінде білім алушылар электр энергетикалық жүйелердегі технологиялық процестерді автоматтандыру мәселелерін зерделейді, есепке алуды, бақылауды және диспетчерлік басқаруды автоматтандыру бойынша есептеу-графикалық және бағдарламалық-кешенді жұмыстарды орындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Электрэнергетикалық жүйелердің релелік қорғаныс негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пән энергия жүйесі желілерінің релелік қорғанысының негізгі қасиеттерін игеруге, жүйелердің зақымдану түрлері мен авариялық жұмыс режимдерін анықтауға, трансформаторлардағы токты, кернеуді және олардың қателіктерін есептеуді жүргізуге бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы
  Несиелер: 5

  Білім алушыларды оқытудағы осы пәннің мақсаты-жұмыс процесі кезінде қызметкердің өміріне қауіп төндіретін қауіптің, зиянның, инциденттердің туындауын болдырмау, сондай-ақ құқықтық актілерді, техникалық қауіпсіздік теориясы мен ұғымдарының негіздерін баяндау. Сондай-ақ студенттердің еңбекті қорғау, өндірістегі қауіпсіздік ережелері туралы; байыту технологиясының негіздері туралы, технология элементтері арасындағы байланыстарды қалыптастырудың жаңа принциптері туралы; адам өмірі мен денсаулығын қорғауды қамтамасыз ету туралы негізгі түсініктері егжей-тегжейлі баяндалған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Электрмен жабдықтау жүйелерін пайдалану
  Несиелер: 5

  Бұл пән "электрмен жабдықтау жүйелерін пайдалану" Өнеркәсіптік кәсіпорындарды, электр энергетикалық жүйелерді электрмен жабдықтау ерекшеліктерін қарастырады. Электрмен жабдықтау жүйелерінің құрылымы мен параметрлері, электр энергиясын жалпы өнеркәсіптік тұтынушылардың электр жабдықтарын қосудың Электр схемалары зерттеледі. Электр жүктемелерін, қысқа тұйықталу токтарын есептеу, электр жабдықтарын таңдау, Электрмен жабдықтаудың принциптік және функционалдық схемаларын оқу дағдылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Инженерлік-техникалық шешімдердің экономикалық негіздемесі
  Несиелер: 3

  Осы пәнді оқу кезінде студенттер инженерлік-техникалық шешімдерді экономикалық бағалау әдістерімен, электр энергетикалық жүйелердегі міндеттер үшін ұсынылатын және балама шешімдердің экономикалық тиімділігін талдаумен танысады. Сонымен қатар жобалық шешімдердің экономикалық негіздемесін орындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Электроэнергетиканың өтпелі процесстер
  Несиелер: 5

  Бұл пән электр энергетикасындағы өтпелі процестердің себептерін зерттеуге, электр жабдықтарын дұрыс таңдау үшін есептеулер жүргізуге, қалыпты, төтенше жағдайларда жүйелерде өтпелі процестердің пайда болуы кезінде энергетикалық жүйелердің тұрақтылығын зерттеуге, сондай-ақ қысқа тұйықталу токтарын есептеуді жүргізуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Электрмен қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  Бұл курс электрмен жабдықтаудың жаңа жүйелерін, электр жабдықтарының сенімділігін және электрмен жабдықтау кәсіпорындарының шығындарын қалай азайтуға болатындығын білуге мүмкіндік беретін ережелерді зерттеуге бағытталған. Бұл пән бойынша студенттер есептелген электр жүктемелерін, трансформаторлардың кернеуі мен қуатын таңдау дағдыларын қалыптастырады. Олар қысқа тұйықталу токтарының есебін және реактивті қуаттың қайтарылуын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Электрмен жабдықтау жүйелері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты мемлекет пен нарықтың қажеттіліктеріне негізделген электр энергетикасы кешендерінің салаларымен байланысты бағыттар бойынша кәсіби саланы электрмен жабдықтауда теориялық және практикалық білімді тереңдету, жұмысқа орналасуға жеке дайындықпен практикаға бағытталған оқытуды жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Өтпелі процестерді талдау
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттерге электр энергетикасы жүйелеріндегі өтпелі процестерді талдаудың теориялық және практикалық әдістерін зерттеуге, сондай-ақ осы жүйелердің статикалық және динамикалық тұрақтылығына талдау жасауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Еңбекті қорғау және тіршілік кауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде білім алушылар оқу барысында кәсіпорындардағы техникалық қауіпсіздік ережелерін, еңбекті қорғау және оларды ұйымдастыру тәсілдерін зерттейді. Сондай-ақ, кәсіпорындардағы өрт қауіпсіздігін және оқыс оқиғалардың алдын алу әдістерін толық меңгереді. Оқу барысында, алған теориялық білімдерін практикалық тұрғыда дағдылайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Жоғары кернеу техникасы
  Несиелер: 5

  Бұл пән электр станциялары мен электр желілерінің жабдықтарына жоғары кернеулердің әсерін, жоғары вольтты оқшаулауды бақылау және пайдалану түрлерін зерттеуге; трансформаторлық қосалқы станцияларға арналған найзағайдан қорғау жабдықтарын есептеу және таңдауға бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Код ON12

  Команда мүшесі және жетекшісі ретінде , сонымен қатар жеке тиімді жұмыс істейді, барлық қызмет түрлерінің тапсырмалары мен жедел жоспарларын құра алады, команда мүшелерінің міндеттерін бөледі, жұмыс нәтижелері үшін жауап беруге дайын. Өзінің кәсіби қызметінің құқықтық және этикалық нормаларын біледі, сыбайлас жемқорлық құбылыстарына қарсы әрекет ете алады, Қазақстанның түрлі даму кезеңдеріндегі саяси құрылымды, негізгі саяси институттарды және қоғамдық-саяси қозғалыстарды сипаттай алады. Мемлекеттік және басқа тілдерді біледі, шет тілін қабылдайды.

 • Код ON4

  Берілген әдістеме бойынша технологиялық процестің қажетті режимдері мен оңтайлы параметрлерін қамтамасыз етеді және өлшеу мен бақылау үшін техникалық құралдарды пайдаланады. Электр тізбектерінде болып жатқан процестерді түсінеді. Заманауи электр техникалық материалдар мен энергия үнемдеу технологияларын қолданады.

 • Код ON7

  Пайдалану сынақтарының әдістері мен техникалық құралдарын қолданады.

 • Код ON2

  Техникалық тапсырмаға және нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкес электр энергетикалық объектілерді жобалауды жүзеге асырады, әртүрлі техникалық, энергия тиімді және экологиялық талаптарды сақтайды және жобалық шешімдердің негіздемесін жүргізеді.

 • Код ON1

  Физика-математикалық, химиялық, қолданбалы ғылымдар және ақпараттық технологиялар саласындағы білімдерін қолданады. Инженерлік мәселелерді шешуде Электротехника заңдарын қолданады. Жаратылыстану және экономикалық ғылымдар негіздерін және өндірістік міндеттерді шешу үшін зерттеу әдістерін меңгерген. Бизнес және кәсіпкерлік әлеміндегі экономикалық заңдардың іс-әрекетін түсінеді; экономикалық және экологиялық проблеманы тұжырымдайды және талдайды.

 • Код ON9

  Жабдықтың техникалық жай-күйін және қалдық ресурсын бағалайды. Техникалық-экономикалық негіздемені орындайды жобалық шешімдер. Технологиялық процестің тиімді режимдерін анықтайды және қамтамасыз етеді.

 • Код ON6

  Өтпелі процестерді есептеуді және электр энергетикалық жүйелердің орнықтылығын талдауды жүргізеді. Электр желілері мен өнеркәсіптік жабдықтардың жұмыс режимдерін таңдайды. Пайдалануға берілетін электр энергетикалық және электр техникалық жабдықты монтаждауға және сынауға қатысады.

 • Код ON11

  Электр энергетикалық жүйелер мен желілерді жобалау, жүйелер элементтерінің жай-күйін бақылау бойынша кәсіби дағдыларды меңгерген. Жабдықтар мен қосалқы бөлшектерге өтінім жасайды және жөндеуге техникалық құжаттаманы дайындауды жүзеге асырады.

 • Код ON3

  Қазіргі заманғы технологияларды пайдалана отырып, инженерлік-техникалық міндеттерді шешуде жалпы кәсіптік білімі мен дағдылары бар. Электр, электрондық аппараттармен және машиналармен жұмыс істеу дағдыларын меңгерген. Электр энергетикалық жабдықтың параметрлері мен жұмыс режимдерін анықтайды және шешеді.

 • Код ON10

  Электр энергетикалық жабдықтарды жөндеуге қатысады. Электрмен жабдықтау жүйелерін пайдалануды жүзеге асырады, жоғары кернеулерде әртүрлі ортада болатын электрлік құбылыстарды ажыратады және электр жүйелерінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз етеді.

 • Код ON8

  Электр энергетикалық және электр техникалық жабдықтарға диагностика жүргізеді. Нормативтік-құқықтық және техникалық талаптарға сәйкес Жабдықтың қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз етеді.

 • Код ON5

  Үлгілік техникалық құжаттаманы жасайды және ресімдейді, электр энергетикасындағы Автоматтандыру және автоматты басқару схемаларын оқиды. Электр энергетикалық жүйелер мен электрмен жабдықтау жүйелеріндегі микропроцессорлар базасында физикалық негіздер, схемалық, конструктивтік шешімдер және техникалық құрылғылардың жұмысын басқару бойынша дағдыларды меңгерген.

Top