Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01823 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Өзін-өзі танудың заманауи тұжырымдамалары мен технологиялары
  Несиелер: 7

  Өзін-өзі танудың заманауи тұжырымдамалары және технологиялары» курсын оқу білімнің заманауи технологияларын меңгеруге, білім алушылардың өзін-өзі тануын, өзін-өзі анықтауын, өзін-өзі айқындауын, өзін-өзі танытуын, өзін-өзі бағалауын, өзін-өзі жүзеге асыруын дамытуға мүмкіндік береді. Нәтижесінде магистранттар кәсіби іс-әрекет саласындағы алған білімдерін педагогикалық және психологиялық тұрғыдан талқылап түсіндіру, өз іс-әрекетінде студентке бағытталған бағдарламаларды дайындау қабілеттерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты «Шетел тілі (кәсіби)» тілдік емес мамандықтардың шет тілді білім беру үдерісінде базалық стандарттық тыс деңгейінде магистранттардың мәдени-коммуникативті құзіреттілікті қалыптастыру (С1). Курс академиялық хаттарды меңгеру нормасын, сыни талдау дағдылары, ғылыми шолуларға дайындықтарын дамыту, түйіндер, рефераттар жасау және тақырыптар бойынша жүргізілетін зерттеулердің библиографиясын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әр түрлі категориядағы халықты әлеуметтік-педагогикалық қолдау
  Несиелер: 7

  Курсты оқу барысында магистранттар әлеуметтендіру процесінде проблемалары бар тұлғаның дамуын әлеуметтік-педагогикалық қолдау әдістерін, халықтың түрлі категорияларын әлеуметтік-педагогикалық қолдау технологиясын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  «Ғылым тарихы мен философиясы» курсы магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырып, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік-педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістері
  Несиелер: 8

  Бұл курс магистранттардың зерттеу құзыреттілігін дамытуға бағытталған, әлеуметтік-педагогикалық зерттеудің әдістері мен әдістемесін меңгереді. Курсты оқу ғылыми-педагогикалық әдебиеттермен және құжаттармен жұмыс істеуге, ғылыми-педагогикалық іс-әрекеттегі зерттеулерді жүргізуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік педагогиканың теориялық-әдіснамалық негіздері
  Несиелер: 8

  Курс білім алушыларда ғылыми білім мен практикалық қызмет саласы ретінде әлеуметтік педагогика туралы теориялық түсініктерді қалыптастыруға, әлеуметтік тәрбие мәселелерін шеше білу дағдысын дамытуға, болашақ әлеуметтік педагогтың әдіснамалық мәдениетін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өзін-өзі тану пәнін мектепте -колледжде - ЖОО-да оқытудың әдістемесі
  Несиелер: 5

  Мектепте, колледже, ЖОО-да өзін-өзі тануды оқытудың әдістемесі" пәнін оқу барысында магистранттар білім беру саласында өзін-өзі тануды оқыту әдістемесін меңгереді, педагогикалық қызметте оқытудың интерактивті әдістерін қолдана білу дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Жоғары білім берудегі жаңа парадигмалар. Педагогикалық ғылымның әдіснамасы. Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби құзіреттілігі. Жоғары мектептегі оқыту теориясы. Жоғары білім берудің мазмұны. Жоғары мектептегі қазіргі замағы білім беру технологиялары. Кредиттік оқыту жүйесі негізінде оқу үдерісін ұйымдастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлеуметтік тәрбиенің теориясы мен технологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу әлеуметтік тәрбиенің дамуының тарихи-педагогикалық алғышарттары мен қазіргі тенденцияларын меңгеруге мүмкіндік береді. Курс әлеуметтік-тәрбие процесін ұйымдастырушылық-әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз ету дағдыларын дамытуға бағдарланған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлеуметтік-педагогикалық білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 5

  Бұл курс магистранттардың басқару құзыреттілігін дамытуға бағытталған. Курсты оқу магистранттардың кадрлық құжаттармен жұмыс істеу, іскерлік қарым-қатынас дағдыларын дамыту, персоналды бағалаудың қазіргі заманғы әдістерін меңгеру және оның қызметтерін регламенттеу, жұмыс уақытын жоспарлау біліктіліктерін қалыптастыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлеуметтік бейімделу және реабилитация
  Несиелер: 5

  Курс әлеуметтік оңалтудың заманауи концепциялары мен бағыттарын қарастырады. Курстың негізгі нәтижесі – өмірлік қиын жағдайға тап болған тұлғаларды әлеуметтік-педагогикалық оңалтуға бағытталған тиімді бағдарламаларды құру әдістерін меңгерту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлеуметтік педагогикалық тренинг
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында магистранттар педагогикалық және әлеуметтік-педагогикалық мекемелерде әлеуметтік-педагогикалық тренингті әзірлеу және өткізу теориясы мен технологиясын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Аталмыш оқу курсының қажеттілігі магистранттардың негізгі заманауи психологиялық тұғырлар мен қағидаларды, жеке тұлғаға тән психикалық үрдістерін зерттеу әдістерін, іс-әрекет тетіктерін реттеуді жеке тұлға мен топтың мінез-құлық заңдылықтарын түсіну және оны қызмет барысында пайдалану ақылы дәлелденеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ЖОО-да әлеуметтік-педагогикалық пәндерді оқытудың әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курс магистранттардың әлеуметтік-педагогикалық пәндерді оқыту әдістемесін, олардың білім алушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыру ерекшеліктерін меңгеруін көздейді. Оқу барысында магистранттар әлеуметтік-педагогикалық пәндерді оқытудың дәстүрлі және инновациялық технологияларын, оқытудың белсенді және интерактивті әдістерін қолдана білуді, мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес оқу пәндерінің мазмұнын жоспарлау дағдыларын меңгереді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекетті әкімшіліктендіру
  Несиелер: 5

  Теориялық курс аясында магистранттар әлеуметтік-педагогикалық қызметті әкімшіліктендірудің негіздерін меңгереді. Курс әлеуметтік педагогтердің практикалық қызметінің өрісі туралы түсініктерді кеңейтеді, басқару құрылымымен, басқарудың ұйымдастыру құрылымдарын жіктеу, білім беру жүйелерін басқару тұғырларымен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтік педагогикалық іс әрекеттегі тьюторлық сүйемелдеу
  Несиелер: 6

  Практикаға бағдарланған курс аясында магистранттарға халықтың әр түрлі категорияларымен әлеуметтік тьюторлықтың бағдарламаларын әзірлеуге мүмкіндік беретін әлеуметтік тьюторлықтың теориялық негіздері мен технологиясын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Этникалық бірегейліктің теориясы мен практикасы
  Несиелер: 6

  Оқу пәнін меңгеру магистранттарға этникалық білім берудің теориялық негіздерін, бірегейліктің концептілерін талдау қабілетін дамытуға, сонымен қатар бірегейлікті құрастыру үрдістерін зерделеудің негізгі модельдерін анықтау және жасау дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. Курс Қазақстан Республикасының ұлттық саясатының басымдықтарын ескере отырып, оқу үдерісін ұйымдастыру дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Білім берудегі әлеуметтік серіктестік
  Несиелер: 6

  Курсты оқу барысында магистранттар Қазақстан Республикасының әлеуметтік серіктестік саласындағы заңнамасы негізінде білім беруде әлеуметтік әріптестікті жүзеге асырудың әдістері мен технологияларын игереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Цифровая педагогика
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу білім берудегі заманауи сандық технологияларды меңгеруге мүмкіндік береді. Курс білім беру мекемелерінің әртүрлі деңгейлерінде сандық технологияларды қолдану дағдылары мен біліктіліктерін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Академиялық кеңес берудің теориясы мен технологиясы
  Несиелер: 6

  Бұл курсты оқуда магистранттар кредиттік оқыту технологиясы жағдайында студенттерді академиялық қолдаудың әдіснамалық негіздерін, шетелдік білім беру тәжірибесіндегі ЖОО-да студенттерді академиялық қолдауды ұйымдастыру моделін, академиялық кеңес беру технологиясын үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Негізгі дүниетанымдық және әдістемелелік мәселелерді, соның ішінде ғылым дамуының заманауи кезеңінде пайда болатын пәнаралық сипаттағы мәселелерді талдайды және кәсіби қызметте пайдаланады.

 • Код ON2

  заманауи педагогикалық технологияларды және коммуникативті дағдыны игеру білу

 • Код ON3

  әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекеттегі кәсіби міндеттерді жүзеге асыруда теориялық білім мен дағдыларды көрсете білуі.

 • Код ON4

  әлеуметтік-педагогикалық саладағы тұлғааралық және іскерлік қатынастар жүйесінде пайда болатын тиімді өзара әрекеттестік дағдыларын кәсіби деңгейде қолдану.

 • Код ON5

  цифрлық білім беру ресурстары мен заманауи педагогикалық технологиялар әдістерін пайдалана отырып, сабақ түрлерін жобалау және жүзеге асыру дағдыларын меңгеру.

 • Код ON6

  білім алушылардың жеке дара, кәсіби, мәдени қажеттіліктерін жүзеге асыруда білім беру ортасын қалыптастыру іскерлігін көрсете білуі.

 • Код ON7

  халықтың әртүрлі топтарымен әлеуметтік және білім беру іс-әрекетінің құралдарын пайдалануға даярлығы.

 • Код ON8

  әлеуметтiк педагогика және өзiн-өзi тану бойынша ғылыми зерттеулердiң нәтижелерiн жинақтау, өңдеу, бағалау және тасымалдау дағдыларына ие болуы.

 • Код ON9

  әлеуметтік белсенділік пен ұтқырлықты дамытуда қолайлы жағдайлар жасау үшін оңтайлы басқару стилін таңдау.

Top