Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04111 Банк ісі в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 8

  Пән математикалық аппаратты және оны экономиканың қолданбалы есептерін шешуде қолдануды үйренеді. Пән математиканың келесі бөлімдерін қамтиды: сызықтық алгебра, Аналитикалық геометрия, функциялар, функциялар шегі, бір айнымалы функцияның дифференциалдық және интегралдық есептеулері

  Селективті тәртіп
 • Қазақстан Республикасының банк жүйесі
  Несиелер: 5

  Қазақстан экономикасындағы банк жүйесінің теориясы, экономикалық сипаты, функциялары мен рөлі туралы іргелі сұрақтарды қарастыраді. Орталық банктердің, Ұлттық Банктің және екінші деңгейдегі банктердің қызметінің экономикалық негіздері мен құқықтық негіздерін зерделейді. Коммерциялық банктердің негізгі операцияларымен, оларды бағалауға және талдауға мүмкіндік беретін есептерді алу, банктердің қаржылық көрсеткіштерінің өзгеруін болжайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Эконометрика
  Несиелер: 8

  «Эконометрика» пәні экономикалық теориямен және статистикамен анықталатын экономикалық зандылықтарын сипаттау үшін ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика негіздерін, сызықтық регрессиялық модельдерді, сызықтық емес регрессиялық модельдерді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Банк ісіне кіріспе
  Несиелер: 5

  Студенттерді заманауи банк тәжірибесі мен теориясының негіздеріне енгізу; Қазақстанның банк жүйесінің даму ерекшеліктері, сондай-ақ банктік қызметтерді ұйымдастырудың ерекшеліктері және банктік заңнама. Экономиканың әртүрлі кезеңдерінде ақша, несие және банктердің жұмыс істеу ерекшеліктерін, құрылыстың жалпы принциптерін, несие мекемелерінің негізгі функциялары мен рөлін ашып көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  Пән қоғамның экономикалық өмірінің процестері мен құбылыстарын зерттейді және түсіндіреді, жүйелі, ғылыми дүниетанымды қалыптастырады, білімнің түрлі салаларының түйіскен жерінде тұрған салалық ғылымдардың, функционалдық ғылымдардың және бірқатар экономикалық ғылымның теориялық негізі ретінде әрекет етеді. Экономикалық теория Экономикалық процестер мен құбылыстарды басқаратын заңдарды тану негізінде көрсетеді, шаруашылық жүргізу механизмі, оның құрылымы мен элементтері, нарықтық экономика субъектілеріне белсенді әсер ететін және олардың орынды мінез-құлқын анықтайтын. Экономикалық теория экономиканың дамуын ғылыми болжамдау, қоғамдық дамудың болашағын анықтау дағдыларын береді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының қаржы жүйесі
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасының қаржы жүйесін зерттеу болашақ қаржыгерлер үшін экономикалық ойлаудың негізін қалыптастыруға бағытталған. Курс қаржылық санаттарды және заңдарды жүйелі түрде ұсынуды қарастырады. Фискалдық жүйені қалыптастырудың принциптері мен механизмдерін игеруге, мемлекеттің қаржы жүйесінің жұмыс істеу ерекшеліктерін нақтылауға ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  "Қазақстан-2050" Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" сыбайлас жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке тікелей қауіп-қатер дәрежесіне көтереді. Бұл пәннің мақсаты ҚР сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын терең зерделеу болып табылады. Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты және кез келген сыбайлас жемқорлық көріністеріне нөлдік төзімділікті қалыптастырады, сыбайлас жемқорлыққа теріс көзқарасты тәрбиелейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қаржылық нарықтар және делдалдар
  Несиелер: 8

  Қаржы ағындарын басқарудың объектілері, субъектілері мен әдістері, қаржы нарығының тұжырымдамалық және категориялы аппараттары, жағдайды талдап, тәуекелдерді басқару шараларын қабылдауға үйретеді. Қаржы нарығының жұмыс істеуінің теориялық аспектілерін, оның инфрақұрылымын зерттеп, Қазақстан Республикасында және қаржы делдалдарының ерекшеліктерін ескере отырып, Қазақстанның бағалы қағаздар нарығын дамытудың негізгі мәселелерін анықтайды, сондай-ақ қаржы делдалдарының қызметін талдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Іскерлік мәдениет
  Несиелер: 5

  «Іскерлік қарым-қатынас мәдениеті» пәні студенттерді іскерлік қарым-қатынастың негізгі стратегиясы мен тактикасын таныстырады, әр түрлі сөйлеу жағдайларында түрлі деңгейдегі бизнес-серіктестермен кәсіби қарым-қатынас жасаудың сенімділігі мен тиімділігін қамтамасыз етеді. Үш тақырыптық блоктардан тұрады: қарым-қатынас мәдениетінің негіздері; ауызша іскерлік қарым-қатынас (диалогтық жанрлар, дау-дамай); Қазақстан Республикасының стандарттарына сәйкес басқару құжаттары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бағалы қағаздар портфелін басқару
  Несиелер: 8

  Бұл курс биржалық істің мәнін, қызметін, даму тарихын, Қазақстанда биржалық істің қалыптасу заңдылықтары туралы ақпарат береді. Осы курсты оқып-үйрену барысында студенттер қаржы құралдарының құндылығы мен пайдалылығын бағалауға және бағалы қағаздар мен туынды қаржы құралдарын талдауды үйренуге қажетті білімдер мен дағдыларды алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
  Несиелер: 5

  Пән ҚР «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын енгізу және жүзеге асырудың кезеңдерін, электрондық қызметтерді көрсетудің цифрлық платформаларын, әртүрлі кәсіби салалар бойынша цифрлық технологияларды енгізу және қолдану жолдарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қаржылық-банктік статистика
  Несиелер: 5

  Статистикалық көрсеткіштерді қолдану және жинаудың теориялық тәсілдерін, механизмдері мен әдістерін, қаржы-банк статистикасының пәні мен міндеттерін зерттейді. Ақша массасы мен ақша айналысын талдау мен болжаудың статистикалық әдістеріне негізделе отырып, ақша айналысының статистикалық көрсеткіштерінің жүйесін, макроэкономикалық көрсеткіштерді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қаржы
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны қаржы саласындағы іргелі экономикалық білімдерге, тұтастай алғанда еліміздің қаржы жүйесін ұйымдастыру мен жұмыс істеу негіздеріне, оның жеке бөлімшелеріне, сондай-ақ қаржылық басқару процестерін және қазіргі заманғы қаржылық заңнаманы талдауға және болжауға арналған негізгі ұғымдар, әдістер мен құралдарды қамтитын бірқатар мәселелерді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік және бизнес
  Несиелер: 5

  Теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік және бизнес» пәні студенттерге бизнес жоспар жасауға, оны ұйымдастыруға және жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты және туындайтын мәселелерді шешу үшін құқықытық, экономикалық, басқару мен ұйымдастыру мәселелрін шешудің ғылыми – перактикалық ойлау жүйесін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология және өмір қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Аталған пәннің мақсаты болашақ мамандарға қолайлы қоршаған орта құру үшін, сонымен қатар қауіпсіз және зиянсыз тіршілік жағдайларына керекті теориялық білімдер мен практикалық іс дағдыларды оқыту болып табылады. Адамның әсерінен қоршаған табиғи ортадағы болуы мүмкін теріс жағдайларды болжау мен бағалау, қоршаған табиғи ортаның сапасын жақсарту және табиғи ресурстарды тиімді пайдлану мен оларды сақтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Банктік статистика
  Несиелер: 5

  Банк статистикасының мәні мен міндеттерін, банктер статистикасының көрсеткіштерін және ақша-кредит саясатының стратегиясы мен тактикасын әзірлеу кезінде оларды пайдалануды зерттейді. Коммерциялық банктердің статистикасы бойынша ақпаратты қалыптастырады, коммерциялық банктер қызметінің көрсеткіштеріне сандық және сапалық статистикалық талдау жүргізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Макроэкономика
  Несиелер: 5

  Пән экономиканың қандай да бір саласымен байланысты емес, экономиканың барлық салаларына қатысы бар және жалпы (макроэкономикалық) түсінік алуы тиіс макроэкономикалық құбылыстарды зерттейді. Макроэкономиканы зерттейтін негізгі проблемалар: экономикалық өсу және оның қарқыны; экономикалық цикл және оның себептері; жұмыспен қамту деңгейі және жұмыссыздық проблемасы; бағалардың жалпы деңгейі және инфляция проблемасы; пайыз мөлшерлемесінің деңгейі және ақша айналымының проблемалары; мемлекеттік бюджеттің жағдайы, бюджет тапшылығын қаржыландыру проблемасы және мемлекеттік борыш проблемасы; төлем балансының жай-күйі және ва��юта бағамының мәселелері

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында қоғамның рухани дамуының басымдықтары айқындалып, бағдар берілді. Рухани жаңғыруды жедел жүзеге асыру міндеті қойылды. Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы қажет. Білім алушылардың зердесі мен санасының ашықтығы – рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты шарты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Академиялық риторика
  Несиелер: 5

  Студенттің қазақ тілінде ойын қисынды құрастырып, айқын жеткізе білу қабілетін арттыру. Ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасаудың түрлі формаларын кәсіби деңгейде қолдана білуге дағдыландыру. Көпшілік алдында сөз сөйлеу, қоғамдық-кәсіби дискуссияларға қатыса білу дағдыларын қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Менеджмент теориясы және тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Басқару теориясының негізгі қағидаларына және нақты экономикадағы бизнесті басқару жолдарына қатысты бірқатар мәселелерді қамтиды; топтық мінез-құлық және топтық динамика мәселелерімен, көшбасшылық және көшбасшылық стилі, жұмысқа деген ынта-жігері, қақтығыстар, олардың себептері және кәсіптік қызмет тұрғысынан стресті шешу жолдары бар жеке психологиямен зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сақтандыру бизнесі
  Несиелер: 5

  Пән сақтандыру қызметтерін жіктеуді, құрылыстың сақтандыру тарифтерінің негіздерін, сақтандырушының қаржылық-экономикалық негіздерін, сақтандыру ұйымдарының басқару және маркетинг негіздерін көрсетеді. Сақтандырудың пайда болуы, оны қалыптастыру және дамыту болашақ мамандарға сақтандыру нарығын меңгеруге мүмкіндік береді, сондай-ақ мемлекет пен оның даму проблемаларын өз бетінше талдайды. Сондай-ақ сақтандыру бизнестің негіздерін және әр түрлі сақтандыру түрлеріне және әртүрлі жағдайларға тән тәуекелдерді төмендету жолдарын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сақтандыру ісі
  Несиелер: 5

  Пәндерді дамыту ерекшеліктері құрылыстық сақтандыру қатынастарының ерекшеліктері, сақтандыру субъектілері мен объектілерінің әрекеттер жиынтығы, сақтандыру операциялары нысандары мен түрлерін ұйымдастыру арқылы анықталады. Сақтандыру операцияларын сақтандырудың қазіргі заманғы стандарттарын белсенді енгізумен қолданыстағы заңнамаға сәйкес сақтандыру қызметін ұйымдастыру тәжірибесін зерттеу ұсынылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Менеджмент және маркетинг
  Несиелер: 5

  Менеджмент пен маркетинг туралы идеялар жүйесін жалпы және банктік секторға қатысты, банк өнімдерін сәтті құру және насихаттау дағдылары ретінде қалыптастырады, оларды алу көзіне байланысты банк секторының қаржылық басқару ережелері мен формаларын біледі, корпоративтік мәдениет идеясын ұсынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Банктік операциялар және қызметтер
  Несиелер: 5

  Пән банк және банк операцияларының теориялық негіздерін және мәнін көрсетеді. Банк жүйесінің және жеке банктің рөлін ашады. Ол жаһандану үрдісінің және әлемдік экономиканың тұрақсыздығының әсерін ескере отырып, қазіргі заманғы жағдайларда банктік операциялардың ерекшеліктерін көрсетеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Банктердегі қаржылық есеп
  Несиелер: 5

  Қаржылық есептілік тұжырымдамасын, қаржылық есептілік элементтерін, Банктің бағалы қағаздармен, активтер мен міндеттемелермен операцияларды есепке алу әдістемесін зерделейді. Банк кірістерін, шығыстарын тану және оларды бухгалтерлік есепте көрсету критерийлерін үйретеді, банктердің қаржылық есептілігін қалыптастырады. Кредиттік мекемелерде бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың негізгі қағидаларын, банктік және ішкі банктік операцияларды есепке ала отырып, банктің қаржылық есептілігін қалыптастыруды үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Банктердегі есеп және есептілік
  Несиелер: 5

  Бухгалтерлік қызметті, құжаттарды, банктердегі құжат айналымын, банкаралық корреспонденттік қатынастарды, есеп айырысу операцияларын және электрондық банкингті, кассалық операцияларды, салымдар бойынша операцияларды, кредиттік операцияларды, банктің бағалы қағаздармен, шетел валютасымен, негізгі құралдармен, материалдық емес активтермен және қорлармен операцияларын ұйымдастыру мәселелерін зерттейді. Банктің кірістері мен шығыстарын тану критерийлерін, банктердің қаржылық есептілігін қалыптастыру тәртібін біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Исламдық банкинг
  Несиелер: 5

  Исламдық экономиканы дамыту арқылы Шариғат қағидаларына және оның практикалық қолданысына сәйкес келетін банк қызметін зерттейді. Ислам принциптеріне негізделген банк және несие саласындағы қазіргі заманғы іргелі білімді қалыптастырады, ислам банкингінің пайда болуы мен даму тарихын, ислам банктерінің негізгі және қосымша операцияларын енгізеді, оларды тарту және оларды орналастыру, тәуекелдерді басқару механизмдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Банктік қадағалау
  Несиелер: 6

  Екінші деңгейдегі банктердің қызметіне мониторингін және қадағалау ҚР Ұлттық банкінің жүзеге асыру тәртібін зерттейді. Қолданыстағы ақпараттық көздер және статистикалық материалдар негізінде қолданыстағы банктік қадағалау жүйесінің жай-күйін бағалауға, банктік реттеу мен қадағалаудың отандық және шетелдік жүйелеріне салыстырмалы талдау жүргізу, белгілі бір жағдайларда қадағалаудың әртүрлі әдістері мен құралдарын қолдану мүмкіндігін анықтауға үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Банктік маркетинг
  Несиелер: 8

  Банктік бизнестің тұтас көзқарасын қалыптастырады, оның әлемдегі және елдегі даму үрдістері, клиенттердің қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында банктік қызметтерді маркетингтік зерттеуге және жылжытуға бағытталған банктің қызметін зерттейді. Коммерциялық банктің қызмет көрсету нарығындағы ерекшеліктерін біледі, сондай-ақ негізгі маркетингтік техниканы тәжірибеде қолдануға үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Орталық банктің қызметтерін ұйымдастыру
  Несиелер: 6

  Зерттеудің басты мақсаты тарихи, экономикалық және саяси факторлармен байланысты ұлттық сипаттамалармен сипатталатын орталық банк. Орталық банктің қызметі барлық қаржы делдалдарының, соның ішінде коммерциялық банктердің жұмысымен тығыз байланысты, сондай-ақ тұтастай алғанда елдің экономикасын анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қаржылық институттарға салық салу
  Несиелер: 5

  Елдің салық жүйесінің жұмысында теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды қалыптастыру және нарықтық экономикадағы салықтық саясатты қалыптастыру мен жүзеге асыру. Бұл курс салық салу саясатын және салық механизмін дамытуға, мемлекеттік бюджетіне салық түсімдерінің динамикасына, әртүрлі салық түрлерін және қаржы институттарының түрлі деңгейдегі бюджеттерге міндетті төлемдерді есептеуіне бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Банктік менеджмент
  Несиелер: 8

  Қаржылық менеджменттің теориялық негіздерін заманауи коммерциялық банкте, оның ішінде активтер мен міндеттемелерді басқаруға, капиталдың және банктің құнын зерделейді. Банктік бизнестің корпоративтік басқару модельдерін зерттейді, бәсекеге қабілетті ортада белгісіздік жағдайында банк қаржысын басқару мәселелерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Корпоративтік қаржы
  Несиелер: 6

  Корпоративтік қаржыларды ұйымдастырудың негізін, компанияның қаржылық тұрақтылыққа жету және нарықтық құнын барынша арттыру үшін корпорацияның қаржысын тиімді басқарудың механизмдерін қарастырады. Әртүрлі коэффициенттерді есептеу әдісіне ғана ие емес, сонымен қатар ықтимал қауіпті жағдайлар ескеріле отырып, олардың мағынасын түсіндіру мүмкіндігін береді; компания мен оның капиталының элементтерін бағалауға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Исламдық қаржылар
  Несиелер: 5

  Исламдық қаржыландырудың мәнін айқындайды, исламдық қаржыландырудың негізгі нысандары мен әдістерін, исламдық қаржы құралдарын, исламдық қаржыландыруды енгізудегі дамыған елдердің тәжірибесін зерттейді.Исламдық қаржы индустриясының жұмыс істеуін теориялық және практикалық талдауға, шетелдік тәжірибені жалпылауға, сондай-ақ этикалық (исламдық) қаржыландырудың негізгі механизмдері мен Қазақстан Республикасында осы саланың даму перспективалары туралы білім алу үшін заңнамалық және нормативтік құжаттарды зерттеуге негізделген мүмкіндікті береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Банктік сектордың аудиті
  Несиелер: 8

  Бұл курс банк секторы ұйымдарының қаржылық есептілігіне аудит ұйымдастыру мен жүргізудің циклдық және объектілік тәсілдерін зерттейді. Тәртіп сізге аудиторлық жоспар мен бағдарламаны әзірлеуге, аудиттелетін ұйымның есепке алу жүйесін және ішкі бақылауды бағалауға, практикада аудиттің негізгі бағыттарын негіздеуге, аудиторлық дәлелдерді алуға, негізделген қорытындылар жасауға және аудит нәтижелерін қалыптастыруға үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Коммерциялық банктердің қаржылық талдауы
  Несиелер: 5

  Инвестициялық шешімдерді негізгі қаржы көрсеткіштерін, меншікті капитал құрылымын, корпоративтік басқару сапасын талдауды, нарықтық инвесторлардың алдында тартымды етуге негізделген инвестициялық шешімдер қабылдауды үйретеді, активтерді талдау үшін классикалық академиялық тәсілдерді және қорларды бағалаудың тәжірибелік әдістерін, аналитикалық есептерді қалыптастыру тәжірибесін банктің филиалдарымен зерттейді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инновациялық банктік қызмет
  Несиелер: 7

  Бұл курс студенттерге банктік қызметті дамытудағы банктік қызметті және банктік инновациялық өнімді дамытудағы тәжірибелік дағдыларды дамытуға, банктің инновациялық стратегиясын іске асыруда пайдаланылатын арнайы банк терминологияларына ие болу, студенттердің банктік қызметтерін ұйымдастыру және ұйымдастырудың негізгі қағидаттарын игерудегі теориялық білімдерін қамтамасыз етуге арналған. қашықтан кіру жүйелеріне, инновациялық қаржылық шешімдерді жан-жақты талдауға қабілетті банк өнімдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инвестицияларды талдау және бизнесті бағалау
  Несиелер: 5

  Қазақстанның қаржы институттарының инвестициялық процестерді кеңейтудегі рөлі, инвестициялық қызметті қаржыландыру көздері, әртүрлі мерзімде нысандары зерттеледі. Ол бизнесті бағалау әдістерін, бизнесті бағалаудың арнайы әдістерін және кәсіпорын құндылығын басқару әдістерін түсіндіреді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инвестициялық банкинг
  Несиелер: 7

  Инвестициялық банкинг бағалы қағаздар нарығында дилер, брокерлік және кастодиандық қызмет, номиналды ұстау, активтерді басқару, қаржылық консалтинг, бағалы қағаздарды несиелендіру, қолма-қолсыз шетел валютасын сатып алу/сату, туынды қаржы құралдарымен мәмілелер, сондай-ақ ноталардың негізгі дилері Ұлттық Банк.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Банктік аудит
  Несиелер: 8

  Бұл курс банк аудитін жүргізудің теориясын, ұйымдастырылуын, технологиясы мен әдістемесін, рәсімдеу тәртібін ашатын маңызды терминдер мен анықтамаларды зерделеуді қамтиды. Бұл коммерциялық банктегі сыртқы және ішкі аудиттің рөлі мен маңызын түсіндіру үшін және кейінгі практикалық жұмыс үшін банк аудитін жүргізу әдістемесі мен практикалық әдістерін игеруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қаржылық менеджмент
  Несиелер: 6

  Басқарудың теңгерімді шешімдерін дайындау, активтерді бағалау үшін негізгі қаржыны басқару әдістерін, айналым капиталын басқаруды, қаржыландыру бойынша шешімдер қабылдауды, дивиденд саясаты мен капитал құрылымын қалыптастыруды, айналым капиталын басқару және көздерді таңдау саласындағы шешімдерді қабылдау үшін компаниялардың функционалдық стратегиялары арасындағы қатынасты талдауды үйретеді қаржыландыру, қаржылық жоспарлау мен болжаудың өз техникасын береді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дамыған елдердің банк жүйесі
  Несиелер: 7

  Дамыған шет елдерде банк жүйелерін құрудың жалпы қағидаттары мен ерекшеліктері туралы теориялық және практикалық білімдерді және халықаралық және аймақтық кредиттік ұйымдар арасындағы өзара әрекеттесудің қазіргі жүйесін қалыптастырады. Шетелдік қаржы-несие жүйелерінің даму заңдылықтарын анықтайды, олардың салыстырмалы талдауы оларға әсер ететін сыртқы факторлардың бағытын анықтауға, шынайы оң үрдістерді ажырата білуге, қалыптасқан стереотиптерді бұзуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Төлем жүйелері
  Несиелер: 6

  Төлем құралдарын құрудың негіздерін, төлем құралдарын құру тетігін, қазіргі заманғы банктік тәжірибеде қолданылатын қолма-қол ақшасыз төлемдердің формалары мен құралдарын, ұлттық және жергілікті төлем жүйелерін ұйымдастыру қағидаларын, орталық банктердің дамуындағы рөлін және олардың жұмысын бақылауды қарастырады. Ақша нарығы институттарының жұмыс істеуі, қолма-қол ақшамен және қолма-қол ақшасыз төлемдер процестерін түсінудің теориялық негіздерін қалыптастырады, заң актілерімен, несиелік төлемдер саласындағы нормативтік құжаттармен және банктер арқылы контрагенттермен есеп айырысулармен тәуелсіз жұмыс істеудің практикалық дағдыларын дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Банктің сыртқы экономикалық қызметтері
  Несиелер: 7

  Пән банктердің сыртқы экономикалық қызметінің негіздерін және олардың негізгі түрлерін көрсетеді. Валюталық операциялар жүргізу тәртібі, олардың түрлері, тәуекелдерді бағалау, банктердің сыртқы сауда қызметін басқару әдістерін түсіндіреді. Банктердің сыртқы экономикалық қызметін реттеу бойынша отандық және шетелдік тәжірибеде кездесетін заңнамалық және нормативтік құжаттармен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Банкаралық есеп-айырысулар
  Несиелер: 6

  Банкаралық есеп айырысулар - өздерінің мәмілелерін орындауға немесе тапсырыс берушінің тапсырыстарын орындауға байланысты коммерциялық банктердің корреспонденттік шоттарындағы есеп айырысу. Бұл курс шетелдiк төлем жүйелерiнiң жұмыс iстеу тәжiрибесiн пайдалану және бiрқатар елдерде бiрыңғай төлем жүйесiн құру аспектiде, кассалық қызмет көрсетудi ұйымдастыру саласында теориялық білiм деңгейiн жетiлдiру, сондай-ақ банк қызметiн ұйымдастыру және банкаралық есеп айырысуды ұйымдастырудағы тәжірибелік дағдылар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Банктік тәуекелдерді басқару
  Несиелер: 6

  Кредиттік ұйымның қауіпсіз және жоғары өнімді жұмысын ұйымдастырудың теориясы мен тәжірибесін, банктік тәуекелдерді бағалау әдістерін және олардың негізгі түрлерін басқару әдістерін зерттейді. Банк тәуекелдерін басқарудың негізгі әдістерін, оларды азайту және түзету жолдарын, белсенді банк операциялары бойынша ықтимал шығындардың резервтерін құру қағидаларын, бағалау модельдерін және тиімді басқару шешімдерін қабылдау үшін банктік тәуекелдерді ішкі бақылауды ұйымдастыруды қарайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Банктің электронды қызметтері
  Несиелер: 6

  Тәрбие банктердің қызметіндегі инновациялық процестерді, жаңа заманауи банктік өнімдер мен қызметтерді дамытуды, енгізуді және жылжыту мәселелерін қамтиды. Электрондық төлемдер, Интернет желісін пайдаланатын төлемдер және басқа да банктік қызметтер мен банк қызметтерінің салыстырмалы жаңа түрі болып табылатын төлемдер қарастырылады, банктік пластикалық карталарды, қашықтан банктік қызметтерді пайдалану мәселелеріне ерекше көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Банктік бизнесті цифрландыру
  Несиелер: 6

  Бұл курс заманауи компьютерлік жүйелер мен телекоммуникациялар, электрондық өңдеу және ақпаратты беру негізінде халықаралық банктік бизнестің талаптарын ескере отырып, банктерде қазіргі заманғы электрондық қызметтерді ұсынудың нақты тәсілдері мен әдістерін кешенді көрсетуге, банктік қызметтердің жаңа түрлерін зерттеуге көмектесетін, банктердің алдында тұрған стратегиялық міндеттер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Банктік тәуекелдер
  Несиелер: 6

  Тәуекелдің проблемасы жаһандық деңгейде өзекті болып табылады. Бұл әсіресе кез келген қаржы жүйесінің негізгі элементі болып табылатын банк жүйесіне қатысты. Бұл курс студенттердің банктік тәуекелдердің ерекшеліктері мен классификациясы, тәуекелдің пайда болуы үшін факторлар болып табылатын банктің сыртқы және ішкі ортасын талдаудың тәжірибелік дағдылары, банктік тәуекелдердің әр түрлі түрлерін тану, болжау және азайту туралы теориялық білімдерін қалыптастыруға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық қаржы
  Несиелер: 5

  Осы курсты оқып, студенттер әлемдік қаржы нарығы мен экономиканың басқа салалары арасындағы негізгі экономикалық факторлар мен нарық көрсеткіштерінің динамикасы арқылы байланыстарды талдай алады және бағалайды; халықаралық мәмілелердің әртүрлі түрлерін салыстырмалы талдау жүргізеді, валюталық тәуекелдерді хеджирлеудің коммерциялық және қаржылық әдістерін қолданады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы мәселелерді шешуде ауызша және жазбаша түрде қазақ, орыс және шет тілдерінде байланыс жасау;

 • Код ON2

  Ақпараттарды іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және таратуда цифрлық технологияны, әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану және тіршіліктің әртүрлі салаларында кәсіпкерлік білімді қолдана білу;

 • Код ON3

  Әлемдік көзқарасты қалыптастыруда философиялық білімді қолдана білу, сонымен бірге азаматтық ұстаным қалыптастыруда тарихи дамудың негізгі этаптары мен заңдылықтарын талдай білу мүмкіндігі;

 • Код ON4

  Дене шынықтырудың әдістерімен және құралдарымен толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету, қауіпсіздік мәдениетін меңгеру, экологиялық жағдайдан хабардар болу;

 • Код ON5

  Құқықтық сауаттылықты арттыру, мінез-құлық мәдениеті мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын, кәсіби міндеттерін орындау;

 • Код ON6

  Экономикалық пәндер саласында теориялық білімдер мен тәжірибелік дағдыларды көрсету және кәсіби біліктілікте осы білімдермен жұмыс істеу, персоналды басқарудың және маркетингтің заманауи технологияларына ие болу, банктік қызметтің аудитін жүзеге асыру үшін кәсіби міндеттерін орындау;

 • Код ON7

  Қаржылық және банктік есеп беруді талдау және нақты эконометрикалық мәселелерді модельдеу кезінде оңтайлы несиелік және қаржылық шешімдер қабылдау, ақша-несие үдерістерін зерттеудің статистикалық әдістерін қолдану;

 • Код ON8

  Елдің қаржы жүйесін білу, салықты есептеу әдістемесін қолдану, бағалы қағаздар нарығындағы жағдайды болжау, сақтандыру нарығында қаржылық қызметтерді көрсету, негізгі қаржы құралдарының кірістілігі мен құндылығын анықтау;

 • Код ON9

  Халықаралық қаржы нарықтарында жағдайды бағалау, төлем баланстары мен валюта бағамдарының өзара іс-әрекеттерін талдау, ислам банктерінде пайдаланылатын қаржы құралдарын қолдану;

 • Код ON10

  Бизнестің ұзақ мерзімді кемел келешегін қалыптастыру, сондай-ақ ақша ресурстарын пайдалануды бақылау, қаржы стратегиясын әзірлеу, операциялардың және инвестициялардың қаржылық нәтижелерін талдау;

 • Код ON11

  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің функциялары мен міндеттері және негізгі қызметтерінің ерекшеліктерін меңгеру, монетарлық реттеудің әдістері мен құралдарын модельдеу, банк операцияларын жүргізу, төлем құжаттарымен жұмыс істеу;

 • Код ON12

  Банктің қоршаған ортасын бағалау және банктік өнімдерге сапалық сипаттамаларының әсерін қадағалау, коммерциялық банктің рейтингісін есептеу және оның ұстанымын бағалау, банктік тәуекелдерді анықтау және азайту, операциялық қызметтің заманауи тұжырымдамаларын білу және оларды қолдану;

Top