Инновациялық білім беру бағдарламасы

6B07104 Экоэнергетика в Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

 • Жоғары математика
  Несиелер: 5

  Курс студенттерді осындай математикалық ұғымдармен таныстыру, сондай-ақ болашақ маманға өз кәсіптік саласында математикадан белгілі көлемде білім бере алатын әдістермен таныстыру. Бұл курс сызықтық және векторлық алгебраның негіздері, сондай-ақ аналитикалық геометрия элементтері және есептеудің басталуы сияқты тақырыптарды қамтиды. Студенттер дифференциалдық және интегралдық есептеулер саласында да білім алады. Сонымен қатар, олар математиканы кәсіби қызметте қолдануды меңгереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жалпы энергетика
  Несиелер: 4

  Бұл пән елдің отын-энергетикалық кешенінің дамуы мен жұмыс істеуінің жалпы мәселелерін қарастырады, оның негізін өзара Қазақстанның бірыңғай энергетикалық жүйесіне байланысты энергетикалық жүйелер құрайды. Оқу барысында білім алушылар экономикалық тиімді энергия көздерін өндіруді дамыту және қоршаған ортаға айтарлықтай зиян келтірместен электр энергиясын өндіру үшін қолда бар табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану туралы білім мен дағдыларға ие болады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 4

  Курс физикалық пәндерге негізделген физиканың негізгі заңдылықтарын зерттейді, физиканың негізгі бөлімдерімен, талдау әдістерінің теориялық негіздерімен және физика-химиялық зерттеу әдістерімен таныстырады, кәсіби қызметті ұйымдастырудың және кәсіби мәселелерді тиімді шешуге қажетті негізгі құзіреттіліктерді қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Баламалы энергетика және қоршаған орта
  Несиелер: 4

  Бұл курс энергия тиімділігі мен баламалы энергия көздерінде туындайтын мәселелерді шешу жолдарын қарастырады. Пәнді оқу барысында студент энергияға сұраныстың өсуі көмірсутек шикізатын пайдалануды арттыруға әкелетінін және осының салдарынан жер бетінде жалғасып жатқан жаһандық экологиялық апат қаупін азайтуға бағытталған баламалы энергия көздерін пайдалану бойынша білім, білік және дағдыларды меңгереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономика, бизнес және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  ППән студенттерді экономика мен бизнестің теориялық негіздерімен, елдің экономикалық дамуындағы кәсіпкерліктің үрдістерімен және рөлімен, мемлекеттік реттеу принциптерімен және қолдау әдістерімен таныстырады; нарықтық экономикада қолданылатын білім алушылардың ұғымдық аппаратты игеруіне және иеленуіне, бизнесті жүргізудің негізгі нысандарымен, бизнес-жоспарды әзірлеу дағдыларымен, қазіргі экономикалық жағдайларда компания қызметіндегі тәуекелдерді бағалаумен ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Электротехниканың теориялық негіздері
  Несиелер: 4

  Пән студенттерде Электротехниканың теориялық негіздерін, электр тізбектеріндегі процестерге талдау жүргізу, Электр тізбектерін есептеу және мамандық бойынша арнайы пәндер мен практикалық қызметті меңгеру үшін қажетті принциптік және электр схемаларын оқу дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазақ жазуы және латын әліпбиі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту аясында білім алушылар жазу тарихы, графика және лингвистика, қазақ жазуының зерттелуі, әліпбиі мен жазу ерекшеліктері туралы, Көне түркі жазба ескерткіштері, араб, латын алфавитіне негізделген қазақ әліпбиі, графикалық таңба мен фонема арасындағы заңдылықтар, орфография мәселелері туралы ақпарат алады. Лингвистиканың салалары, Көне түркі жазба ескерткіштері, орфоэпия мен орфография мәселелері және қазіргі орфографияның теориялық мәселелерінің шешімдері туралы негіздей алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Электрохимия
  Несиелер: 5

  «Электрохимия» курсы электролит ерітінділеріндегі тепе-теориялық негіздерін талқылайды: электролит және еріткіш арасындағы өзара іс-қимылды; Аррениус электролиттік диссоциациясының теориясы және интериондық өзара әрекеттесу. Теориялық интерпретация электролит ерітінділеріндегі тепе-теңсіздік құбылыстарынан тұрады: диффузия, көші-қон және ион тасымалдау, электролит ерітінділерінің электр өткізгіштігі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ұлттық руханият
  Несиелер: 5

  Курс рухани құндылықтар жүйесін, қазақтың ұлттық болмысын, руханияттың этномәдени бастауларын, ұлттық сананы, салт-дәстүрлерді, әдет-ғұрыптарды, дүниетанымды, діни шыдамдылықты, салт-дәстүрлерді, өнерді, әдебиетті, ұлттық тәрбиені, дәстүрлі мәдениетті, жоғары сананы тәрбиелейтін рухани мұраны зерттейді. Пән әлемдік және жалпыадамзаттық құндылықтарды, халықтық дәстүрлерді, ата-баба мұрасын құрметтеу рухында тәрбиеленген рухани-адамгершілік тұлғаны қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Теплотехника
  Несиелер: 4

  Бұл пән жылуды түрлендіру, алу, пайдалану және беру әдістерін, сонымен қатар агрегаттардың, жылу машиналары мен құрылғыларының жылу және бу генераторларының жұмыс режимдерінің жұмыс істеу принципі мен конструктивтік ерекшеліктерін зерттейтін жалпы техникалық пән болып табылады. Жылу техникасының теориялық бөлімдері жылу алмасу теориясы және техникалық термодинамика, жылу энергиясының сапасы мен түрлену заңдылықтарын, сонымен қатар жылу бөлу процестерін зерттеу болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Экология және өмір қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Бұл курс адам мен тірі ағзалардың қоршаған ортамен қарым-қатынасы, адамның өмір сүру ортасына әсер етудің ауқымы мен рұқсат етілген шектері, теріс әсерлерді азайту және қауіпсіз өмірді қамтамасыз ету мүмкіндігі туралы білім алуға бағытталған. Пән төтенше жағдайлар туындаған кезде адамның қоршаған ортамен өзара байланысының қауіпсіз тәсілдерін, өндірістік сала объектілерінің тұрақты жұмысын, теріс факторлардан қорғау және мониторинг жүргізу, техногендік және табиғи сипаттағы қауіпті жағдайлардың алдын алу және олардың салдарын жою мәселелерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет және құқық негіздері
  Несиелер: 5

  Курс мемлекет және құқық туралы негізгі түсініктерімен танысуға бағытталған, білім алушылар қазақстандық құқық жүйесі, жеке және заңды тұлғалардың құқықтық мәртебесі, азаматтардың құқықтары мен мүдделерін қорғау тетіктері, заңды жауапкершілік негіздері туралы білім алады. Курсты оқу барысында білім алушыларда сыбайлас жемқорлыққа қарсы сана мен мінез-құлық негіздерімен қатар қоғам мен мемлекетте сыбайлас жемқорлықтың кез келген көріністеріне төзбеушілік қалыптасады, білім алушылар сыбайлас жемқорлық құбылыстарына заңды түрде қарсы әрекет ету қабілетін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ғылыми зерттеу негіздері
  Несиелер: 5

  Оқу курсы ғылыми зерттеудің мазмұны мен әдістері, академиялық жазу және академиялық адалдық туралы жүйелі түсініктерді қалыптастыруға, түрлі салаларда зерттеулер жүргізуге мүмкіндік беретін білім, дағды, технологиялар мен әдістерді игеруге бағытталған. Пән бағдарламасы ғылыми зерттеу тақырыбын, мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдау жөніндегі әдістемелік ұсынымдарды; теориялық және эксперименттік зерттеулердің әдіснамасын зерделеу; зерттеулерді талдау және тұжырымдар мен ұсыныстар беруді қамтиды. Ғылыми зерттеулердің енгізілуі мен тиімділігіне, сондай-ақ ғылыми-зерттеу және оқуды бітіру жұмыстарын рәсімдеу ережелеріне көп көңіл бөлінеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Электрлік машиналар
  Несиелер: 4

  Бұл курс студенттерді электр машиналары мен трансформаторлар туралы теориялық негіздермен, электр машиналары мен трансформаторлардың дизайны мен сипаттамасымен таныстыруға, электр машиналары мен трансформаторлардың негізгі түрлерін қолдану принциптерімен және ерекшеліктерімен танысуға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Электрмен жабдықтау
  Несиелер: 6

  Бұл курс негізгі электрмен жабдықтау жүйелерін, жабдықтың сенімділігін және кәсіпорындардың энергия шығындарын қалай азайтуға болатынын реттейтін ережелерді үйренуге бағытталған. Бұл пән бойынша студенттер трансформаторлардың кернеуі мен қуатын таңдау кезінде есептік шамаларды, пайдалану әрекеттерін анықтауда білім мен дағдыларды алады. Олар қысқа тұйықталу токтарының есебін және реактивті қуаттың компенсациясын зерттейтін болады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • ЖЭС теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл курс электр және жылу энергиясын өндіру негіздерін, электромагниттік құбылыстарды, ЖЭС классификацияларын, электр станцияларының бу айналымының параметрлерін қарастырады. Жылу электр станцияларының жабдықтарының жұмысының оңтайлы режимдері мен жылу схемаларын есептеу, олардың құрылыс принциптері туралы білімдерін қалыптастырады және игерді. Электр станцияларының жылу схемаларын есептеу дағдылары игеріледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Физикалық экология
  Несиелер: 5

  Бұл курс физикалық өрістердің биосфераға әсерін, осы әсердің рұқсат етілген нормаларын зерттеуге бағытталған және қоршаған ортаны физикалық (энергетикалық) ластанулардың жағымсыз әсерінен қорғау жолдарын қарастырады. Ол жүйелердегі екіжақты қатынастарды зерттейді: организм, популяция, қауымдастық – қоршаған орта; биосфера – географиялық қабық және түраралық қатынастар.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Радиоэкология
  Несиелер: 5

  Пәнді игеру барысында радиоэкологияның негізгі мәселелері зерттеліп, радиоактивтілік құбылысы қарастырылады, дозиметрия және радиометрия негіздері баяндалады. Басты мақсат білім алушыларда радионуклидтердің биосферада көші-қон заңдылықтары туралы және иондаушы сәулеленудің ұйымның ағзалық деңгейінен биожүйелерге әсері туралы тұтас түсінік қалыптастыру.Қоршаған ортаның радиациялық фонының құрамдас бөліктері сипатталады-табиғи және жасанды радиоактивтілік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Баламалы энергетиканың аз қалдықты және ресурс үнемдеуши технологиялары
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты-энергетикалық секторда табиғи ресурстарды ұтымды пайдаланудың жаңа мүмкіндіктерін қарастыру, қалдықтары аз энергия технологияларын ұсыну мәселелерін зерттеу. Курстың мақсаты баламалы энергетикадағы энергия үнемдеу технологияларын, жобаларын, аз қалдықты және ресурстарды үнемдейтін технологияларды экономикалық бағалаудың әдістері мен критерийлерін зерттеу, қалдықсыз энергия мен ресурстарды үнемдеуді қамтамасыз етудің нақты принциптерінің түрін енгізуді қарастырды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Радиациялық экология
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - радиацияның биосфераның барлық иерархиялық деңгейлерінде экологиялық фактор ретінде әсерін зерттеу. Курсты оқу барсында білім алушы табиғи және жасанды сәулелену көздерін және радиацияның құрамын, негізгі экологиялық маңызды радионуклидтердің сипаттамаларын біледі, радиоактивті заттармен жұмыс істеудің практикалық санитарлық ережелерін практикада танысады,зертханалық және далалық радиоэкологиялық зерттеу әдістері қолдана алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Баламалы және жаңартылатын энергия көздерін пайдалану перспективалары
  Несиелер: 5

  Бұл курс Қазақстанда дәстүрлі емес және жаңартылатын энергия көздерін пайдалану перспективаларын қарастырады.Пәннің мақсаты энергетикалық жүйелердің жұмыс істеу негіздері мен принциптерін және оларды өнеркәсіп пен тұрмыста қолдануды зерттеу болып табылады. Курс барысында білім алушылар нормалар мен ережелердің талаптарына сәйкес келетін дәстүрлі емес және жаңартылатын энергия көздерін технологиялық процестерде қолдану және пайдалану бойынша білім, білік және дағдыға ие болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Электржетек және автоматика
  Несиелер: 5

  Пәнді игеру барысында студенттер қозғалтқыштардың электромеханикалық қасиеттерін зерттейді, тұрақты және айнымалы ток қозғалтқыштарының сипаттамаларын есептеуді үйренеді, электр жетектерінің схемасын құруды, басқару жүйесін әзірлеу мен есептеуді, қозғалтқыштарды есептеу мен таңдауды үйренеді. Курстың негізгі міндеттері - электр жетектерінің әр түрлі схемаларын әзірлеу және пайдалану, басқару жүйесін жоспарлау және өндірістік объектілердің орналасуы, өндірістік объектілер үшін электр қозғалтқыштарын таңдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Ресурс үнемдейтін энергетика технологиялары
  Несиелер: 5

  Бұл курста студенттер энергияны үнемдейтін жобаларды экономикалық бағалаудың әдістері мен критерийлерін, сондай-ақ қалдықтары аз материалдарды ала отырып, ресурстарды үнемдейтін технологиялар жобаларын меңгереді. Пәнді оқу барысында студенттер баламалы энергияға ресурстарды үнемдейтін технологияларды енгізе отырып, энергиямен қамтамасыз ету принциптерін әзірлеу бойынша білім, дағды мен дағдыға ие болады. Олар алған білімдерін практикада қолдануға және оны технологиялық процестерге енгізуге үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Энергетикалық қондырғылардың қоршаған ортаға әсерін бағалау
  Несиелер: 5

  Бұл курс энергетика объектілерінің қоршаған ортаға зиянды әсерін бағалауды анықтауға және зерттеуге бағытталған. Жүйелік талдау жүргізу дағдылары алынады, онда барлық процестер өндірістің әртүрлі деңгейлерінде өзара байланысты: отын-энергетикалық ресурстарды өндіру, оларды түпкілікті өнімге (электр және/немесе жылу энергиясына, көмірсутекті отынды қайта өңдеу өнімдеріне) түрлендіру және оны түпкілікті тұтынушыға беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Өндірістік электр жабдықтары
  Несиелер: 5

  Бұл курс ЖЭК-ке негізделген электр станцияларының жұмысын игеруге және зерттеуге бағытталған. Білім алушылардың пәнді оқу барысында жаңартылатын энергия көздерінің электр станциялары мен қосалқы станцияларының электр жабдықтарын пайдалану бойынша жұмыс дағдылары, электр станцияларының электр бөліктері мен жаңартылатын энергия көздерін енгізу бойынша жобаларды орындауды, сондай-ақ жаңартылатын энергия көздерінің электр жабдықтарының жұмысын арттыруға бағытталған зерттеулерді жүргізуді меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Электр жетектерін автоматты басқару жүйесі
  Несиелер: 5

  Бұл курс электр жетегінің жалпы физикалық заңдылықтарын, механикалық және электромеханикалық жүйе элементтерінің өзара әсерлесу ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған. Студенттер жобалау мәселелерін шешу үшін қажетті дағдыларды, динамикалық процестің сипатын және ашық және жабық жүйелердің статикалық режимдерінің ерекшеліктерін меңгереді. Тұрақты және ауыспалы ток жетектерін автоматты басқару жүйесін талдау мен синтездеу әдістеріне негізделген электромеханикалық жүйелердің қозғалысын басқару заңдарын енгізу саласында білім алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Геоэкология және табиғатты пайдалану
  Несиелер: 5

  Бұл курс Жердің барлық геосфераларымен байланысты экосфераны зерттеуге бағытталған. Пәнді оқу барысында қоршаған ортаны басқару мәселелері де қарастырылады, яғни адамның барлық географиялық қабықтарға әсері, табиғи ресурстарды тиімді пайдалану және табиғи ресурстарды пайдалануды азайтуға бағытталған балама технологияларды енгізу бойынша кешенді шаралар мен схемала.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Электр жабдықтары
  Несиелер: 5

  Курсты оқыту мақсаты студенттердің электрондық жүйелерді, құралдарды техникалық пайдалану процесінде туындайтын ақаулар мен бұзылуларды объективті анықтау және станциялардың қызмет ету мерзімін ұзартуға мүмкіндік беретін іс-шараларды дұрыс жоспарлау үшін қажетті теориялық білім негіздерін игеруі болып табылады. Курсты оқу барысында студенттер электр жабдықтарының негізгі элементтерімен және оларды басқарудың электрондық жүйелерімен жұмыс істеу, ақауларды жою және оларға диагностика жасау дағдыларын игереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Электрлік тораптар және жүйелер
  Несиелер: 5

  Курс жалпы ақпаратты, электр желілері мен электр желілерінің негізгі түсініктері мен анықтамаларын қарастырады. Электр желілерінің жұмыс режимдерін таңдайды. Электр энергетикалық жүйелер мен желілерді жобалау, жүйелер элементтерінің жай-күйін бақылау бойынша кәсіби дағдыларды меңгерген.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Менеджмент және көшбасшылық
  Несиелер: 5

  Бұл курс басқару мен көшбасшылық жөнінде білімдер кешені мен көшбасшылық дағдыларды қалыптастырады. Пәнді игеру барысында менеджмент пен көшбасшылық теориясы, басқару әдістері мен функциялары, басшылық пен билік стилдері, көшбасшылық қызметтің заңдылықтары мен оны жүзеге асырудың механизмдері, командақұру және коммуникация, басқарушылық шешімдер, мотивация, жанжалдарды және өзгерістерді басқару, көшбасшы имиджі, сұрақтары қарастырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Электр станция құрылысының технологиялық негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл курс заманауи бағдарламалық және есептеу жүйелерін пайдалана отырып, электр станцияларының жабдықтарын жасау саласындағы жобалау және жобалау қызметін оқып үйренуге және таныстыруға бағытталған. Сондай-ақ жылу электр станцияларын салудың негізгі технологиялары мен баламалы энергия көздері бойынша құрылыс жоспарлары қарастырылған. Пәндерді оқу барысында студенттер электр станцияларын салдарсыз салудың жаңа технологияларын жасауда білім, тәжірибе және дағдыларды меңгереді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Өндіріс экологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл курс өндіріс тиімділігін бағалау критерийлерін, өндірістік процестердің жалпы заңдылықтарын, технологиялық жүйелерді (ТЖ) меңгеруге, қалдық газдар мен сарқынды суларды тазартудың негізгі өндірістік әдістерін, өңдеудің негізгі өнеркәсіптік әдістерін қолдану дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Өндіріс және тұтыну қалдықтарын, сондай-ақ қауіпті өндірістік қалдықтарды жою және орналастыру әдістерін қолдану; атмосфералық ауа мен су бассейндерін, жер ресурстарын қорғау бойынша іс-шаралар жоспарын құру дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Биогазды тазалау тезнологиялары
  Несиелер: 5

  Бұл курс өндірістік процестерде қолданылатын жақсы білім мен дағдыларды береді. Технологиялық шешімдерді қолдану саласында студенттерге қолданыстағы санитарлық-гигиеналық кешендердің нормаларын сақтауға мүмкіндік береді. Өңдеу кезінде органикалық заттардың табиғи ыдырау процестері газдардың: күкірт, көмірқышқыл газы және метан және т.б. бөлінуімен күшейтілген режимде жүреді. Алынған газ атмосфераға таралмайды және парниктік әсер туғызбайды. Студенттер биогазды өңдеу және тазарту үшін дұрыс технологиялар мен техникалық шешімдерді қолдануды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Биогаз және биогаз қондырғылары
  Несиелер: 5

  Бұл курста биогаз қондырғыларының кешендері, сондай-ақ ыдырау кезінде биогаз шығаратын өндірістік, ауылшаруашылық және қарапайым қалдықтарды қайта пайдалану схемалары зерттеледі. Биогаз қондырғылары-бұл агроөнеркәсіптік кешеннің, тамақ өнеркәсібінің қалдықтарын қайта өңдеудің, жылу және электр энергиясын өндірудің кешенді арнасы. Биогазды өңдегеннен кейін біз биометрді аламыз, ол жылыту, жарықтандыру және автокөлікке жанармай құю үшін қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Күн энергиясын пайдаланудың экологиялық аспектілері
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде адамзаттың өзекті мәселесі – электр энергетикасы мен энергетикалық ресурстардың дағдарысы зерттеледі. Бұл күн энергиясы сияқты заманауи энергия көздері туралы сұрақты тудырады. Курс энергияның экологиялық таза көзі ретінде энергияны тұтынуды зерттеуге бағытталған; күн коллекторларының құрылғысының әрекеті мен принциптерін қолдану, сондай-ақ оларды өндірісте және үйде қолдану туралы ұғым беріледі.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты келесі білімдерді меңгеру болып табылады: еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша негізгі нұсқаулықтар. Еңбектің қауіпсіз жағдайларын жасау және оның орындалуын бақылау. Қызметкерлердің жұмысын ұйымдастыру. Технологиялық процестердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қауіпті өндірістік факторлардың локализациясы. Өндірістік жарақаттар және талдау әдістері. Қауіпті өндірістік объектілерді пайдалану ережелері. Зиянды сәулеленуден қорғау. Еңбек гигиенасы, еңбек гигиенасы негіздері..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Релелік қорғаныштың элементтік базасы
  Несиелер: 3

  Бұл курстың мақсаты - релелік қорғаныстың элементтік базасын зерттеу. Курстың негізгі міндеттері - электр энергиясының жүйелерін, микропроцессорлық релелерді және жоғары вольтты электр желілерінің қазіргі заманғы қорғаныс жүйесін реле қорғаудың негізгі принциптерін қарастыру. Пәнді оқу барысында студенттер теориялық ережелер мен релелік қорғаныс пен автоматика құрылғыларын есептеу әдістері бойынша білімге,дағдыға ие болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Жел энергиясын және жел қондырғыларын пайдалану
  Несиелер: 5

  Пән энергия және ресурс үнемдеу мәселелерін шешуді қамтамасыз ететін, сондай-ақ энергетикалық процестерде, мемлекеттік және автономды электрмен қамтамасыз ету жүйелерінде жел энергиясын пайдаланудың ғылыми техникалық білімдерінің негізін қалыптастыруға негізделген. Пәнді оқу барысында жел энергиясын өндіруге арналған қондырғылар мен құрылғыларды есептеу-жобалау және жобалау-құрастыру әдіс-тәсілдерін меңгереді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Экономика және өндірісті ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты - энергияның сенімділігі мен сапасы, еңбек өнімділігі туралы білімді қалыптастыру, электр энергетикасында экономиканы басқаруды жетілдіру мүмкіндігін зерттеу. Пәнді оқу барысында студенттер энергияның сенімділігі мен сапасын, еңбек өнімділігін жоғарылату, ресурстарды пайдалану тиімділігін жоғарылату, сондай -ақ стратегиялық даму жолдарының техникалық -экономикалық негіздемесі әдістері бойынша білім, білік және дағдыға ие болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Автоматтандырылған электрмен жабдықтау жүйелерін жобалау
  Несиелер: 5

  Пәнді оқуту барысында электр жабдықтарының құрылымдарын автоматты басқаруды реттеу мәселелері қарастырылады. Негізінде электрмен жабдықтау жүйелерін автоматты басқару мен реттеудің сызықтық жүйелерін кең тараған үйлестірудің негізгі теориялары мен есептеулері зерттелген. Студенттер элементтердің негізгі түрлерінің функционалдық қасиеттері мен жиілік және алгебралық әдістер, сондай-ақ электрмен жабдықтау жүйелерін тексеруді талдау әдістері туралы білім мен дағдыларды меңгереді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Өндірістегі экологиялық қауіпсіздік
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты - әр түрлі салалардағы өнеркәсіптік қауіпсіздікке байланысты қоршаған ортаға теріс әсердің себептерін, әлеуметтік және экономикалық өзгерістерді зерттеу және талдау. Курсты оқу барысында студенттер өндірістік саладағы мәселелерді шешудің заманауи әдістері туралы білім, білік және дағдыларға ие болады. Қоршаған ортаға зиян келтіретін экономикалық қызмет объектілерін бағалауды үйренеді, сонымен қатар қоршаған ортаны ластағаны үшін экологиялық жауапкершілік түрлері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Су энергиясын пайдаланудың экологиялық аспектілері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту барысында табиғи суларды, су ресурстарын және оларды өндірісте пайдалануды бағалау және сапасын бағалау мәселелері қарастырады. Су ресурстарына өндірістік әсері мен судың физика-химиялық және интегралдық көрсеткіштері бойынша жіктелуі қарастырылады. Пән Қазақстан Республикасының су және экологиялық ресурстарының негізгі проблемаларын, жұмыстың экологиялық параметрлерін және су энергиясын пайдалануды экологиялық шешудің әртүрлі аспектілерін көрсетеді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Релелік қорғаныс және автоматика
  Несиелер: 3

  Курс қазіргі жағдайда релелік қорғаныс пен автоматиканы зерттеуге бағытталған. Курс қалыпты және апаттық режимдердегі энергия жүйелерінің сенімділігін арттырудың негізгі құралдарымен таныстырады. Пәнді оқу барысында білім алушылар релелік қорғаныс принциптерін және энергия жүйесі құрылғыларының автоматизациясын, релелік қорғаныстың элементарлық базасын меңгереді, релелік қорғаныс құрылғыларын есептеу мен таңдауды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Энергетикалық менеджмент және аудит
  Несиелер: 5

  Бұл курс өнеркәсіптік кәсіпорындарда және тұрғын үй-коммуналдық салада энергиямен жабдықтау және энергия ресурстарын тұтыну ерекшеліктерін қарастырады. Пәнді меңгеру барысында студенттер өнеркәсіптік кәсіпорындарда, мекемелерде және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықта энергия менеджментін құрудың негізгі принциптері, өнеркәсіп өнімдерінің энергия сыйымдылығын есепке алу мен бағалау әдістері және энергия үнемдеу саласындағы негізгі тенденциялар туралы білім, білік және дағдыларға ие болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Код ON7

  Үлгілік техникалық құжаттарды құрастырады, автоматтандыру және электрэнергетикадағы автоматты басқару сұлбаларын оқиды.

 • Код ON10

  Электроэнергетикалық жабдықтарды жөңдеу жұмыстарын жүргізуге қатысады; жабдықтар мен қосалқы бөлшектеріне тапсырыс жасайды және жөңдеу жұмыстарына техникалық құжаттарды дайындауды орындайды.

 • Код ON2

  Экологиялық-экономикалық және әлеуметтік жағдайларды бизнесті жүргізу үшін, жаңа нарықтық мүмкіндіктерді анықтау және жаңа бизнес-модельдерді қалыптастыру ғылыми зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру принциптерінің маңыздылығын түсінеді.

 • Код ON5

  Электрэнергетикалық жабдықтардың элементтерін монтаждауға және пайдалануға еңгізіліп жатқан электрэнергетикалық және электртехникалық жабдықтарын сынақтан өткізуге қатысады.

 • Код ON8

  Электрэнергетикалық және электртехникалық жабдықтарды диагностикасын жүргізеді.

 • Код ON4

  Жылу түрлендіруді беруді және пайдалануды алу әдістерін зерделейді, сондай-ақ технологиялық процестің талап етілетін режимдері мен берілген параметрлерін қамтамасыз етеді және өлшеу мен бақылау үшін техникалық құралдарды пайдаланады.

 • Код ON9

  Баламалы энергия тиімді технологиялар саласында, қоршаған ортаны қорғау проблемаларын шешу үшін, сондай-ақ технологияларды құру мен электр станцияларының құрылысын жаңғыртуда практикалық дағдыларды пайдаланады және осы білімді практикада және қандай да бір энергия көзінің тиімділігін есептеудің негізгі әдістерін қолдана алады; энергия және ресурс үнемдейтін технологиялар жасауда және дәстүрлі емес және жаңартылатын энергетиканы жобалауда геоэкологиялық талдау элементтерін пайдаланады.

 • Код ON6

  Экоэнергетика саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүзеге асырады және халықтың экологиялық білім беру және эко-мәдениет саласындағы іс-шараларды жүзеге асырады, инновацияларды қалыптастырады және оларды альтернативті энергетика, зерттеу аймақтарында академиялық жазу мен ғылыми зерттеу әдістерін қолдана біледі.

 • Код ON11

  Жасыл экология талаптарын ескере отырып, қазіргі заманғы технологияларды пайдалана отырып, технологиялық және экономикалық тиімділікті, өндірістің экологиялық қауіпсіздігін бағалау; әр түрлі салаларда қоршаған ортаны қорғау шараларын жоспарлау мен жүзеге асыру кезіндегі мәселелер мен шешімдерді тұжырымдайды.

 • Код ON3

  Электрэнергетикалық жабдықтардың параметрлері мен жұмыс жасау режимдерін анықтайды және есептеуді жүргізеді.

 • Код ON1

  Өндірістік есептерді шешу үшін физика-математикалық, химиялық, экологиялық, жылу энергетикалық ғылымдар және ақпараттық технологиялар саласындағы білімді пайдаланады.

 • Код ON12

  Кәсіби қарым-қатынас үшін философия, қазақ, орыс және шетел тілдерін білуді қолданады, азаматтық позицияны қалыптастыру үшін қоғамның тарихи даму кезеңдерін талдайды, өзінің кәсіби қызметінің құқықтық және этикалық стандарттарына иелік етеді; Қазақстанның әр түрлі даму кезеңдеріндегі саяси құрылымды, негізгі саяси институттар мен қоғамдық-саяси қозғалыстарды сипаттай алады.

Top