Жаңа білім беру бағдарламасы

7M07210 Мұнай газ ісі в Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

Оқыту нәтижелері

  • Кәсіби және ғылыми қызмет саласында коммуникативтік құзыреттілікті дамыту үшін негіз ретінде шет тілі білімін барлық кезеңдерде дағдыларды жетілдіру үшін пайдаланады.
  • Даярлық бейініне сәйкес келетін қолданбалы пәнаралық есептер мен инженерлік проблемаларды шешу үшін қазіргі заманғы мұнай-газ технологиялары саласындағы табиғи, математикалық, гуманитарлық, экономикалық, инженерлік, техникалық және терең кәсіби білімді таңдайды.
  • Жобаларды басқарудың автоматтандырылған жүйелерін пайдалана отырып, құбыр көлігі құралдарын топтық жобалау әдістерін, сондай-ақ жобалау және пайдалану кезеңдерінде мұнай мен газды жинау және мұнай құбырларын тасымалдау кезінде жабдықтың сенімділігін арттыру әдістерін жүйелейді.
  • Геологиялық процестердің даму жағдайына кешенді талдауды жүзеге асырады, көмірсутек кен орындарын геологиялық модельдеудің заманауи бағдарламалық компьютерлік кешендерін пайдаланады.
  • Педагогикалық қызмет және оны ұйымдастыру барысында туындайтын дидактикалық және тәрбиелік міндеттерді тұжырымдайды және шешеді.
  • Мұнай мен газды өндіру, мұнай мен газды тасымалдау және өңдеу кезінде қолданылатын технологиялық жабдықты пайдаланудың жаңа реттелетін әдістерін жетілдіреді.
  • Мұнай-газ саласы проблемаларының қазіргі заманғы, ғылыми және практикалық шешімдерін жобалайды, таңдалған бағыт бойынша зерттеу, эксперименттік-зерттеу қызметін ұйымдастырады және жүргізеді.
Top