Жаңа білім беру бағдарламасы

7M04129 HR менеджмент в Нархоз Университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Кәсіпорынды басқару жүйесінде персоналды басқарудың заманауи тұжырымдамасын білу негізінде кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін қажетті практикалық дағдылар мен дағдыларды, HRM туралы тұтас түсініктері бар HR мамандарын даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M076 Еңбек дағдылары
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару
 • Марапаттаулармен басқару
  Несиелер: 5

  Пән еңбек қызметінің мотивациясын персоналды басқарудың элементі және функциясы ретінде, марапаттау жүйесіндегі еңбекақы төлеудің ролі, еңбекті ынталандырудың түрлері мен нысандары, персоналды марапаттау жүйесін басқарудың тиімділігін бағалау, персоналдың қанағаттануы мен бейімделуіне мониторингті ұйымдастыру және жүргізу бойынша іс-шараларды дайындау, еңбекті ынталандыру және осы бағытта әртүрлі стратегияларды қолдану, нақты жағдайларда персоналдың еңбек қызметін ынталандыру және ынталандыру жүйесін жобалау бойынша білімді қалыптастыру, ұйым персоналын ынталандыру және мотивация аясындағы стратегия түрлерін қарастырады; нақты жағдайларда персоналдың еңбек қызметін ынталандыру және мотивация жүйесін жобалау дағдыларына ие болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Стратегиялық HRM
  Несиелер: 5

  Пән АРБ стратегияларын іс жүзінде енгізу проблемаларын; АРБ стратегиясы мен құрылымы күрделі ұйымдардағы корпоративтік стратегиямен байланысын қарастырады, мысалы, холдингтер, конгломераттардағы, әртүрлі нарықтардағы жұмыс жағдайында, әртүрлі өнімдерді өндіру және сату жағдайында АРБ бойынша қызметті үйлестіру мақсатында өзара байланысы; қызметкерлердің жекелеген категорияларының жұмыс тәртібіне негізделген АРБ тәжірибелері үйлесіміндегі стратегиялық АРБ-ның этикалық проблемалары. Магистранттар персоналды оқытудың тиімді тәжірибесін енгізу және олардың жұмысын ынталандыру арқылы қызметкерлердің бірегей, құнды және бәсекеге қабілетті пулын қалыптастыру тетіктерін, әлеуметтік байланыстар мен адамдар арасындағы қарым-қатынастардың ерекшеліктерін, осы байланыстардың сапасын, сондай-ақ әртүрлі мүдделі топтардың ұйым қызметіне әсерін түсіндіретін АРБ заманауи теорияларын зерттейді

  Оқу жылы - 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Курс ағылшын тілін ғылыми және кәсіби қызметте қарым-қатынас үшін тиімді қолдана отырып, талдау, жинақтау, жіктеуде ағылшын тілін тиімді пайдалану дағдыларын дамытуды көздейді және шетел серіктестерімен қарым-қатынаста шетел тілінің коммуникативті құзіреттілігін және оның еркін көрінісін (B1 деңгейі және одан жоғары) әрі қарай дамытуға арналған, сондай ақ әрі қарай өздігінен білім алуы үшін. Курс барысында магистранттар өздерінің жеке көзқарастары мен зерттеу нәтижелерін еркін білдіре отырып, сыни тұрғыдан ойлау принциптеріне сүйене отырып, өз көзқарастарын нақты және негіздеп көрсетуге, қарым-қатынас жасауға үйренеді.

  Оқу жылы - 1
 • Сыни ойлау және шешім қабылдау
  Несиелер: 5

  Пән келесілерді қамтиды: қойылған міндеттерге сәйкес экономикалық және басқарушылық деректерді өңдеу үшін құралдарды таңдауды жүзеге асырудағы теориялық және тәжірибелік дағдылар; этикалық нормаларды ескеру мен басқарушылық ойлауды дамытуға әсерін тигізетін көшбасшылық дағдыларды қалыптастыру арқылы ортаның белісіздігі жағдайында шешім табу мен қабылдауға мүмкіндік беру. Оқу нәтижелерін бағалау симуляциялық ойындар, рольдік тәжірибелер, кейс стадилерді талдау мен топтық пікірталастар нысандарында жүреді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 4

  Пән ғылым философиясын талдау призмасы арқылы қарастырады, ғылым тарихы, оның ерекшеліктері мен заңдылықтары туралы білім береді; ғылыми зерттеулер жүргізу әдістерін және олардың қоғамның дамуындағы маңыздылығын қолданады. Магистранттарда ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге ықпал ететін аналитикалық және ғылыми ойлау дағдылары қалыптасады. Курс магистранттардың ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырады, ғылыми-зерттеу қызметінің аналитикалық қабілеттері мен дағдыларын дамытады. Осы мақсаттарға жету ұлы ойшылдар мен өткен және қазіргі ғалымдардың түпнұсқа мәтіндерін оқуға ықпал етеді. Ғылыми-зерттеу қызметінің дағдылары.

  Оқу жылы - 1
 • Жобаларды басқару тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Пән жобаларды басқарға ілгері көзқарасты қамтып, заманауи ақпараттық технологиялар мен құралдар (MSProject, Bitrix) қолдануға мүмкіндік беріп, жобалар құру кезінде магистрантты стандартты емес шешімдер қабылдау қабілеттілігін ынталандырып, тәуекелдерді ескерумен олардың салдарын бағалап, оңтайлы команда қалыптастыру арқылы инновациялық көзқарастарды пайдалануға олардың тұрақты дамуын қолдайды және стартаптар құруына жол ашады. Магистранттар өз жобаларын құру арқылы осы әс-әрекетті игереді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Ақпаратты басқару
  Несиелер: 5

  Пән ұйымды басқаруда ақпараттық жүйелерді басқарудың жаңа әдістерін, қызмет нәтижелерін бағалаудың құндық индикаторларына бағытталған корпоративтік сектордың ақпараттық жүйелерінің архитектурасын құру ерекшеліктерін, сонымен қатар мәліметтер базасын модельдеу және дизайн арқылы ақпаратты басқару әдістерін қарастырады. Оқыту нәтижелерін бағалау табысты корпорациялардың кейс стадиясын талдау арқылы қол жеткізілетін болады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Ғылыми зерттеу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән ғылым мен білімге жоғары білікті кадрларды даярлауға ықпал ететін ғылыми әдістеменің, оның тарихының генезисінің өзекті мәселелерін зерттеуге бағытталған. Курс белгілі бір ғылым саласындағы зерттеу мәселелерін қоя білу және оны шешуге, өзіндік дербес зерттеу траекториясын ұйымдастыруға, алынған нәтижелерді сәйкесінше қорытындылар мен тұжырымдарға синтездеуге мүмкіндік береді, сыни ойлауды, зерттеу әдістерінің сандық және сапалық әдістерін талдай алу дағдыларын игерудің арқасында қол жеткізіледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Педагогикалық практика
  Несиелер: 3

  Педагогикалық практика - кәсіптік құзыреттілікті меңгеруге, атап айтқанда, тиісті департамент базасында оқу практикалық сабақтарын жоспарлау, ұйымдастыру және өткізу дағдыларын тереңдету арқылы оқыту үдерісінде алынған педагогика және оқыту әдістемесі бойынша теориялық білімді бекіту және тереңдетуге бағытталған. Педагогикалық практиканы өту барысында магистранттар педагогикалық кәсіби қызметтің компоненттерімен, оқу-әдістемелік кешенімен, оқу сабақтарын өткізу құрылымымен, формалары мен әдістерімен танысады, оқу ұжымының қызметін басқаруды және ұйымдастыруды, магистранттардың білімін бағалауды, есептілікті құрастырады және толтырады, сондай-ақ еңбек ұжымында жұмыс істеу дағдыларын меңгереді. Педагогикалық практикасының және практикалық сабақтарды өткізудің нәтижелері бойынша магистранттар есепті жасайды және қорғайды.

  Оқу жылы - 1
 • Корпоративтік басқару
  Несиелер: 5

  Пән холдингтер мен корпорациялар басқарудың халықаралық тәжірибесінде және реттеуші мемлекеттік қаулыларда заманауи корпоративтік басқару қалыптары, меншік түрлері,талқылаулар жайлы білімді қамтиды. Магстрант жүйелі ойлауды пайдаланып, стандартты емес корпоративтік құрылымды құрып, оларды енгізу тәуекелдері мен салдарын ескеріп қазақстандық компаниялар мысалында құқықтық орта мен қолдануға келетін меншік және басқару қалыбын ұсынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Білімді басқару тәжірибелері
  Несиелер: 5

  Пән білімдерді (білім спиралы, уәде беруші ұйым) басқару мен әлгері операциялық әдістер (TQM, жаңашалау мәселелерін шешу теориясы, жұмыстар ағымын басқару) енгізу арқылы өзгерістерді қабылдауда персонал мінез-құлқын әдістемелік модельдерін қалыптастыру үшін ұйымдар басқаруда жаңа талқылаулр қарастырады. Магистранттар білімдерді басқару ғылымында соңғы әдістемелік және тұжырымдамалық талқылауларды сипаттайтын өзекті ғылыми мақалаларды оқи алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Бизнес-үдерістерді басқару
  Несиелер: 5

  Пән ұйымдар бизнес үрдістерін талдау мен модельдеудің заманауи құралдық жүйесінің сандық және сапалық әдістер арқылы мәселелерді анықтау мен қалыптастыру әдістемесі; ұйымның стратегиялық мақсаттарына және оларды модификациялауға сай бизнес үрдістерді құру қағидалары мен стандарттарын қамтиды. Оқу нәтижелері кейс оқулар шешу арқылы бизнес үрдістерді құру арқылы жарияланады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • HR-консалтинг
  Несиелер: 5

  Курс білім алушыларда консалтингтік процестерді талдау технологиялары және оларды компания қызметінде пайдалану саласында терең теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастырады. Курс кәсіпорынның адами ресурстарын басқаруда консалтингті пайдалану мүмкіндіктерін дамыту және іске асыру бойынша практикалық дағдыларды игеруден тұрады. Тренинг кезінде HR мамандары кездесетін нақты жағдайларды талдауға, компанияларда кадрлық кеңес беру кезінде HRM стратегиясын жасауға көп көңіл бөлінеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Пән жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениет негіздерін қалыптастыруға, қазіргі педагогика ғылымының теориялық негіздерін меңгертуге, кәсіби міндеттерді шығармашылықпен шешуге дайындығын қалыптастыруға бағытталған. Курс түрлі дәрістерде оқытуға керек практикалық дағдыларды дамытуға бағытталып, интерактивті форматта (бірлескен жобалар, конференциялар, көпшілік талқылаулар, дәрістің интерактивті түрлері) жүргізіледі. Оқу аяқталысымен магистрант халықаралық қатынастар аясында алған теориялық білімін беруге мүмкіндік алып, студенттерді оқытушылық қызмет саласында тәжірибелік қабілеттерге үйрете алады.

  Оқу жылы - 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  Пән инновацияға әкелетін персоналды ынталандыру мен бәсекеге қабілетті ұйымдық мәдениетті қалыптастырудағы психология әдістерін меңгеру және де іскерлік қауымдастықтың әлуметтік-экономикалық даму тенденцияларын ескере отырып персоналдың, жеке тұлғаның және топтың мінез-құлығын басқарудың заманауи әдістемесін қамтиды. Магистрант оқу нәтижелерін игереді және сыни ойлауды қалыптастырады, өзін-өзі талдау мен кейс стадиді зерделеу арқылы біржақты ойлауды өту негізінде тиімді қарым-қатынас жасауды меңгереді.

  Оқу жылы - 1
 • Ұйымдағы өзін-өзі басқару
  Несиелер: 5

  Курс магистранттардың «болашақтағы ұйымды» басқару аясындағы білімдерін меңгеруін және бизнесте өзін-өзі басқару стильдерін қолдануды көздейді. Курс шеңберінде болашақтағы ұйымдардың негізгі элементтері: өзін-өзі басқару, тұтастық, эволюция, коучинг, «Teal ұйымдар» мәні, «болашақтағы ұйымды» басқарудың дәстүрлі нысандардан айырықша ерекшеліктері, сондай-ақ компанияны басқарудағы трендтер зерделенетін болады. Ортаны талдау негізінде басқарушылық шешімдер қабылдауды, цифрландырудың бизнесті трансформациялауға қалай әсер ететінін анықтауды үйренеді. Бұл туралы білімді игеру ұйымдарда болып жатқан процестерді қалыптастыруға, іс-әрекеттер бағытын анықтауға және қойылған мақсаттарға жету үшін оны жүзеге асыруды басқаруға негізделген және кәсіби тұрғыдан қарауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Таланттарды жаһандық басқару
  Несиелер: 5

  Пән таланттарды басқару және қызметкерлердің мансабын дамыту, ұйымдардағы қызметкерлердің мансаптық даму міндеттерін шешу үшін қажетті база, сондай-ақ таланттарды іздеу және басқару аясындағы табысты кәсіби қызметке үйретеді, таланттарды іздеу мен ұстап қалудың жалпы мәселелерін оқыту, қызметкерлерді тарту, мансапты басқару, мансаптық жоспарлау мәселелері, ұйымдардағы таланттарды басқарудың заманауи тәжірибелерін зерттеу қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Зерттеу практикасы
  Несиелер: 9

  Зерттеу практикасы нақты кәсіптік тапсырмаларды орындауға зерттеу құралдарын қолдану арқылы пәндік теориялық білімді пайдалану мақсатында жүзеге асырылады. Магистр ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу, кәсіптік есеп беру, ұйымда немесе кәсіпорында жұмыс құру принциптері мен әдістерін меңгереді; кәсіби талдау әдістерін қолданады; серіктес ұйымдарда практика негізінде әлеуметтік, экономикалық, статистикалық ақпараттарды іздеп тауып зерттейді; магистерлік диссертацияның тақырыбын таңдау үшін негізгі проблемаларды анықтап, олардың шешімдерін табады.

  Оқу жылы - 2
 • Басқарушылық маркетинг
  Несиелер: 5

  Пәнде коммуникацияға интеграцияланған тәсіл арқылы маркетингті қалыптастырудың жетілдірілген тәсілі; жабдықтаушылармен, қызметкерлермен және клиенттермен қарым-қатынасты басқару; әлеуметтік-жауапкершілікті маркетинг қамтылған, ол магистранттарға ұйымның стратегиясын қалыптастырудағы маркетингтің маңызды рөлін түсінуге мүмкіндік береді. Оқыту нәтижелері жағдайлық есептерді шешу, GEM, Starbucks, McDonalds және Coca-Cola компанияларының кейстерін қарастыру, сонымен қатар «Компаниядағы маркетинг-менеджмент жүйесін зерттеу (таңдалған объект материалдары бойынша)» жеке жобасын орындау арқылы бағаланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Еңбек ресурстарының коллаборациясы
  Несиелер: 5

  Курс білім алушыларға ұйымның еңбек ресурстарын қалыптастыру бойынша білім мен әдістерді пайдалану дағдыларын алуға мүмкіндік береді. Білім алушылар кеңес беру және мансаптық жоспарлау, жеке даму, жұмысқа орналасу, жұмыспен қамту, халықтың көші-қон мәселелері сияқты әдістермен танысады. Білім беру мен жұмыс берушілер арасындағы ынтымақтастықты үйлестіру, сервистік оқыту орталықтарын дамыту, еңбек биржаларын құру тетіктерін игереді. Білім алушылар жағдайларды шешу, қонақ дірістері мен объектідегі семинарлар, бизнес-орта мамандары мен жұмыс берушілерді оқу процесіне тарту арқылы білімдерін меңгереді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • HR құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Пән әлеуметтік-еңбек қатынастарын, осы қатынастарды реттейтін еңбек заңнамасының нормаларын, осы нормаларға қарсылық білдіретін еңбек заңнамасын және оны қолдану практикасын зерттейді, еңбек құқығының актілері мен ережелері, олардың өзектілігі және оларды қолданудың құқықтық ортасы қарастырылады. Білім алушылар еңбек заңнамасының бұзылуы мен еңбек дауларына байланысты еңбек жағдайларын шешуде құқықтық ұстанымдарды қалыптастырады және дәлелдей алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Персоналдың өзара қарым-қатынасы мен қатысуы
  Несиелер: 5

  Пәнді меңгеру арқылы персоналдың іс-шараларға қатысу жүйесін қалыптастыруды, персоналды материалдық емес ынталандыру құралдарын танып біледі, заманауи жағдайлардағы катысушылық көшбасшылықты тартудың маңыздылығы мен өзектілігін, көпшілік алдында сөйлеу техникасын меңгеруді, өнімділікті және жұмыс тиімділігін арттыру үшін персоналды ынталандыру әдістерін зерделеуді, персонал жауапкершілігін дамытуды, коучинг стиліндегі көшбасшылық қағидаларымен жұмыс істеуді үйренеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Әлеуметтік даму және этика
  Несиелер: 5

  Пән магистранттарға ұйымдағы корпоративтік әлеуметтік жауапкершілікті (CSR) дамытуда оны енгізу мүмкіндіктері мен қиындықтарын есепке ала отырып бизнесті, әлеуметтік және табиғи өзгерістерді талдауға мүмкіндік беретін этикалық нормалар жүйесін және этикалық мінез-құлық мәдениетін қарастырады. Сондай-ақ, барлық стейкхолдерлер үшін компаниялардың табыстылығы мен тиімділігін қолдауға мүмкіндік беретін CSR моделін қарастырады. Оқыту нәтижелеріне компанияларда CSR енгізудің табысты мысалдарын талдау арқылы қол жеткізілетін болады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Халықаралық бизнес практикасы
  Несиелер: 5

  Пән жаһандық экономикалық, саяси, әлеуметтік және қоршаған ортаны талдауға кешенді көзқарас береді. Магистранттар халықаралық нарықта бәсекелестік үшін қажетті ұйымдастыру нысандарын, стратегияларды, тактиканы, құрылымдарды және мүмкіндіктерді бағалау құралдарын және қазақстандық ұйымдар үшін қолжетімді инвестициялар мен сауда нысандарын қарастырады. Магистранттар қазақстандық компания үшін халықаралық нарыққа шығу стратегиясын құру және қорғау арқылы оқу нәтижелерін меңгереді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Персоналды бағалау технологиялары
  Несиелер: 5

  Курс мамандардың еңбек нәтижелілігін бағалау аясында адами ресурстарды басқару бойынша білімдері мен дағдыларын арттыруға бағытталған. Бұл пәнді оқу персоналды бағалаудың заманауи әдістері мен технологияларын игеруге мүмкіндік береді. Білім алушылар қызметкерлердің кәсіби дамуы саласында бизнестің қажеттілігін белгілеу және жұмыс сапасын жақсарту дағдыларын алады. Олар Talent-Q Dimensions, AON Cut және басқа да құралдарды пайдалана отырып, қызметкерлердің өкілеттік модельдерін құруға және олардың дағдыларын бағалауға қабілетті болады. Олар қызметкерлерді оқытудың қолданылатын құралдарына, қызметкерлердің жұмысын бағалау стратегиясын әзірлеуге, кәсіпорынның ресурстық мүмкіндіктерін қалай ескеруге баға бере алады. Білім алушылар бұл қызмет түрлерін бизнес кейстер мен жағдайлық міндеттерді шешу, пікірталастар өткізу, жобалау жұмыстарын құру және қорғау арқылы меңгереді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Код ON1

  Мәселелерді, нәтижелілікті анықтау тәсілдерін кешенді түрде анықтайды және оларды шешу жолдарын ұсынады, HRM аясындағы басқару тұжырымдамаларын талдайды, нарықты зерттейді.

 • Код ON4

  Ауызша және жазбаша түрде кәсіби және кәсіби емес аудиторияға негізделген өзіндік қорытындылар/пікірлер ұсынады және оларды негіздейді.

 • Код ON6

  Қызметкерлердің көшбасшылық қасиеттері мен әлеуетін дамыту, персоналдың шешім қабылдауға қатысуы арқылы, білімді басқаруды қоса алғанда, инновациялық қызметке ықпал ететін корпоративтік мәдениетті қалыптастырады.

 • Код ON7

  Ұйымның стратегиялық мақсаттарына қол жеткізу және марапаттаулармен тиімді басқару арқылы әлеуметтік жауапкершілік пен әділдікті қолдау үшін ішкі ресурстарды тиімді басқарады.

 • Код ON2

  Шешім қабылдау негізінде, олардың салдарын бағалай отырып, сыни ойлауды, сандық және сапалық әдістерді, ілгеріленген аналитикалық дағдылар мен жоба менеджменті құралдарын қолдана арқылы қызмет кезеңдерін жоспарлайды.

 • Код ON8

  Ұйымның өзгеру қажеттілігін анықтайды және ұтымды жоспарлау, адами ресурстарды тиімді пайдалану арқылы өзгерістерді қабылдау қатынасында персоналдың мінез-құлқын жобалайды.

 • Код ON9

  Cтратегиялық талдау әдістерін пайдаланып, ынталандыру мен мотивацияның әртүрлі нысандарын қолдана отырып бизнес процестері жобалайды және енгізеді.

 • Код ON10

  Топ құрады және олардың жұмысын стратегиялық мақсаттарға жету үшін басқарады, ұйымда жаңа процестерді әзірлейді және енгізеді.

 • Код ON3

  Сәйкес цифрлық технологияларды, құралдар мен теорияларды, реттеудің құқықтық аспектілерін пайдалана отырып, ұйым мен жобаларды тиімді басқаруға, педагогикалық шеберлік дағдыларын дамытады.

 • Код ON5

  Көшбасшылық дағдылар негізінде адам ресурстарын басқару, менеджмент, маркетинг және деректерді талдаудың функционалдық салаларындағы жаңа тұжырымдамаларды қолдана отырып, тиімді HRM стратегиясын әзірлейді, қойылған мақсаттарға қол жеткізу процесінде ахуалдың өзгеруіне орай корпоративтік басқару стратегияларын реттейді.

Top