Жаңа білім беру бағдарламасы

7M07105 Жылу энергетикасы в Yessenov University

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Жабдықтардың, жылу энергетикалық жүйелер қондырғыларының сенімділік көрсеткіштерін, жылу энергетикалық жабдықтарды диагностикалау және бақылау әдістерін қолдана отырып, сынақ нәтижелері бойынша тарату заңдары мен сенімділік сипаттамаларын есептеу тәртібін анықтай отырып бағалайды
  • Жылу энергетикасы саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарын дайындау және жүргізу кезінде, оның ішінде шет тілдерінде, ғылыми-техникалық есептер, шолулар, ғылыми есептер, жарияланымдар, техникалық құжаттама нысанында нәтижелер бере отырып, ғылым тарихы мен философиясының, жоғары оқу орындарының педагогикасының, басқару психологиясының теориясын, әдіснамасын сыни тұрғыдан түсінеді және қолданады
  • Энергия үнемдеу (ресурс үнемдеу) бойынша іс-шараларды олардың экологиялық және экономикалық тиімділігін бағалай отырып, объектінің энергия аудитін жүргізе отырып, объектінің энергетикалық паспортын жасай отырып жоспарлайды
  • Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы білімді пайдалана отырып, өнертабысқа өтінім дайындай отырып, жаңалыққа техникалық шешімді сараптау және Жылу энергетикасы объектісін патенттік тазалыққа сараптау үшін патенттік зерттеулер жүргізеді
  • Жылу энергетикасы және жылу техникасы объектілерін басқарудың автоматтандырылған жүйелерін қолдана отырып, жылу энергетикалық процестерді, қондырғылар мен жүйелерді модельдеу және оңтайландыру әдістерін әзірлейді
  • Негізгі және қосалқы жабдықтарды, ЖЭС құрылымдық сызбаларын таңдайды, жабдықты оңтайландыру принциптері мен әдістерін және реттеу тәсілдерін анықтайды, жабдықты техникалық пайдалану жіктемесі мен ережелері туралы ақпарат береді
  • Энергия үнемдеуші және инновациялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерінің дағдыларын игере отырып, жылу энергетикалық жабдықтардың, ЖЭС қазандық қондырғыларының энергия тиімділігін арттыруға бағытталған инновациялық іс-шараларды жобалайды және талдайды
  • Зерттеу тақырыбы бойынша отандық және шетелдік тәжірибені зерделей отырып, үлгілік аспаптардың көмегімен объектінің негізгі параметрлерін өлшей отырып, ғылыми-техникалық ақпаратты іздеуді және жинауды жүзеге асыра отырып, жылу энергетикасының қазіргі заманғы проблемаларын талдайды
  • Алға қойылған мақсатқа жету үшін командалық стратегияны әзірлей отырып, өмір бойы білім беру қағидаттары негізінде өзін-өзі дамыту траекториясын құра және жүзеге асыра отырып, команда жұмысын ұйымдастырады және басқарады
  • Жылумен жабдықтау жүйесі режимдерінің орындалуын жоспарлау және бақылау жөніндегі қызметті басқара отырып, стандарттар жобаларына, рационализаторлық ұсыныстар мен өнертабыстарға пікірлер мен қорытындылар жасай отырып, жылу энергетикасы саласында ғылыми - зерттеу жұмыстарын жоспарлайды және жүргізеді
Top