Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07114 Электроэнергетика в Рудный индустриальдық институты

 • Команда құру
  Несиелер: 5

  "Тиімді команда"ұғымының негізгі аспектілерін анықтайды. Команданың даму кезеңдерін және әр кезеңдегі көшбасшының іс-әрекетін сипаттайды. Тиімді командалардың қалыптасуын сипаттайды. Топтағы адамдардың өзара әрекеттесу ерекшеліктерін суреттейді. Команда қызметін басқаруды құрастырады. Конфликтологиялық құзыреттіліктің қалыптасуын анықтайды.

  Селективті тәртіп
 • Өзгерістерді басқару
  Несиелер: 5

  Өзгерістерді басқару зерттеу объектісі ретінде, өзгерістердің сипатын анықтайды. Орта факторларын таниды. Ұйымдағы өзгерістерді табысты жүргізу шараларын сипаттайды. Өзгерістер типологиясын суреттейді. Ұйымдағы өзгерістерді басқару тәсілдері мен дәйектілігін қалыптастырады. Айнымалы кедергіні жеңуді анықтайды.

  Селективті тәртіп
 • Электр энергетикасындағы сараптамалық зерттеу және тарифтер
  Несиелер: 5

  Сараптама туралы ұғым; баланстық тиесілігі; ҚЭТ мен жобаларға сараптама жүргізу жөніндегі ұсынымдар; сараптамаға құжаттама беру тәртібі; өнеркәсіп саласындағы қызмет түрлеріне лицензиялар беру тәртібі мен шарттары; лицензиялауға қатысатын тараптардың міндеттері, білікті талаптар; лицензияны кері қайтарып алу, сараптама жүргізуді ұйымдастыру; энергиямен жабдықтау объектісінің энергетикалық паспорты.

  Селективті тәртіп
 • Өндірісте қолданылатын заманауи қорғаныс
  Несиелер: 5

  Жылуэнергетикалық жүйелерді релелік қорғау: релелік қорғауға қойылатын талаптар; салыстырмалы селективтілігі бар қорғаныстарды құру принциптері; абсолюттік селективтілігі бар Қорғаныс; Қорғаныс істен шығуларын резервтеу. Электрмеханикалық, электронды және микропроцессорлық құрылғыларды пайдаланатын релелік қорғаныс құрылғыларын орындау принциптері, негізгі параметрлерді есептеу әдістері. Ток пен кернеудің өлшеу трансформаторлары. Трансформаторларды қосу сұлбалары. ЖЭС электр жабдықтарында қорғаныстарды орындаудың конструктивтік ерекшеліктері және практикалық әдістері. ЖЭС негізгі жабдықтарының ақаулықтары. Желілерді, трансформаторларды, электр қозғалтқыштарын қорғау сұлбаларын іске асыру принциптері. Қазіргі микропроцессорлық реле, құру принциптері, олардың мүмкіндіктері. Релелік қорғаныстың Автоматты құрылғылары. Негізгі мақсаты және әрекет ету принципі. Жұмыс істеу принциптері және алгоритмдері. Қалыпты режим және аварияға қарсы басқару автоматикасының интеграцияланған микропроцессорлық құрылғыларының функционалдық және құрылымдық сұлбалары (релелік қорғаныс және аварияға қарсы автоматика).

  Селективті тәртіп
 • Электр энергетикадағы оңтайландыру және энергияны сақтау
  Несиелер: 5

  Электрмен жабдықтау жүйесін басқару; энергия ресурстарын үнемдеу және оңтайландыру мақсатында сенімді электрмен жабдықтауды және электр энергиясының сапасын қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
 • Бақылау-өлшеу аппаратурасы
  Несиелер: 5

  Пневмология элементтері. Реле және қысым датчиктері және шығын датчиктері. Қысым мен Шығысты реттеуге арналған құрылғылар. Атқарушы тетіктерді жайғастыруға арналған құрылғылар. Бағдарламаланатын логикалық контроллер. Статикалық электрді бейтараптандырғыштар. Термобақылау жүйелері.

  Селективті тәртіп
 • Дәстүрлі емес электр энергетикасы
  Несиелер: 3

  Жел энергетикасының даму тарихы; Әлемдегі және Қазақстандағы жел энергетикасының жағдайы; энергоресурс ретіндегі жел ерекшеліктері; жел электр қондырғыларының жіктелуі; жел электр қондырғыларын қолданудың ерекшеліктері мен бағыты; жел электр станцияларын басқару.

  Селективті тәртіп
 • Электротехниканың теориялық негіздері (2)
  Несиелер: 5

  Сызықты электр тізбектердегі өтпелі процестері. Төртұштықтар және электрлік сүзгі жиіліктері. таратылған параметрлермен тізбектері. Бейсызықты Сызықсыз электр тізбектері. Электрмагниттік өріс теориясы

 • Электрэнергетикадағы өтпелі процесстер
  Несиелер: 5

  Электрмагниттік өтпелі процесстердің пайда болу себептері және олардың негізгі түрлері; қатыстық бірліктер жүйесі, орынбасу сұлбалары; жоғарыөтпелі және өтпелі ЭҚК. және реактивтілік; қарапайым үшфазалы тізбектердегі өтпелі процесстер; симметриялы ҚТ түрлерін есептеу әдістері; бейсимметриялы ҚТ түрлерін есептеу әдістері; синхронды машинады қоздыру форсировкасы ; магниттік өрісті өшіру; электрлік жүйенің статикалық және динамикалық беріктігі жөніндегі түсініктер; АРҚ пропорционалды түрі және ; АРҚ күштік әрекеті; меншікті және өзара өткізгіштікті есептеу; электрлік жүйенің беріктігін жақсарту бойынша іс шаралары; желідегі ҚТ кезіндегі дидамикалық беріктік; асинхронды және синхронды қозғалтқыштардың динамикалық беріктігі.есептеу; электр жүйелерінің тұрақтылығын арттыру жөнідегі шаралар; желінің қысқа тұйықталу кезандегі динамикалық тұрақтылық; асинхронды және синхронды қозғалтқыштардың динамикалық тұрақтылығы; динамикалық тұрақтылық.

 • Электр энергетикада қолданылатын техникалық құралдар
  Несиелер: 5

  Метрология және өлшеу негіздері; өлшеу техникасы құралдары; электрлік шаралар мен аспаптардың метрологиялық жіктелуі; Электр тізбектерінің параметрлерін өлшеу; параметрлік түрлендіргіштер, генераторлық түрлендіргіштер; есептеуіштер; виртуалды ақпараттық – өлшеу аспаптары; өлшеу ақпараттық жүйелерінің түрлері мен құрылымы; энергия үнемдеу әдістері мен принциптері; өнеркәсіптік объектілерді зерттеу әдістері; электр энергиясының шығындары; энергия аудиті; энергетикалық баланс.

  Селективті тәртіп
 • Конструкциялық электр материалдар технологиясы
  Несиелер: 5

  Электр техникалық материалдар. Материалдардың құрылысы туралы негізгі мәліметтер. Аймақтық теорияның элементтері. Диэлектрлік материалдар. Диэлектриктердің электр өткізгіштігі. Диэлектриктердің поляризациясы. Диэлектриктердің диэлектрлік шығындары. Диэлектриктер сынамасы. Диэлектриктердің механикалық, термиялық және физика-химиялық қасиеттері. Газ тәрізді диэлектриктер. Сұйық диэлектриктер. Қатты диэлектриктер. Полимерлер. Жартылай өткізгіш материалдар. Өткізгіш материалдар. Жоғары өткізгішті материалдар. Үлкен меншікті кедергісі бар материалдар. Металлтану негіздері. Металдардың құрылысы мен қасиеттері. Материалдарды өңдеу тәсілдері. Металдарды қысыммен өңдеу. Илемдеу. Соғу. Қалыптау. Созу. Магниттік материалдар.

  Селективті тәртіп
 • SMART- электр энергетикадағы технологиялар
  Несиелер: 3

  Автоматты басқару туралы түсінік. Автоматты бақылау жүйелерін құрудың негізгі принциптері. Автоматты бақылау және басқару теориясы мен техникасының негізгі даму кезеңдері. Басқарудың технологиялық объектісі туралы түсінік. Автоматты басқару объектісі ретінде энергетикалық процестер мен қондырғылардың ерекшеліктері. Автоматтандырудың экономикалық және әлеуметтік маңызы. Реттеу принциптері. Тұйықталған, тұйықталған және құрамдастырылған жүйелер, бағдарламалық және қадағалаушы жүйелер, үзік әрекет жүйелері, дискретті жүйелер, адаптивті және экстремалды жүйелер, басқарудың циклдық бағдарламалық жүйелері. АБЖ зерттеу және есепт����у міндеттері. Басқару жүйелерінің статикасы мен динамикасы. Жүйенің декомпозициясы. Динамикалық жүйелердің дифференциалдық теңдеулерін құру. Дифференциалдық теңдеулерді линеаризациялау. Дифференциалдық теңдеулерді жазудың өлшемсіз және операторлық формалары. Сызықты дифференциалдық теңдеулерді шешу үшін Лаплас түрлендіруін қолдану. Беріліс функциясы.

  Селективті тәртіп
 • Өндірістік электроника
  Несиелер: 5

  Қосымша, электрондық сұлбаладың пассивті элементтері. Резисторлар, конденсаторлар, индуктивлік орауыштары, тензорезисторлар және басқалар. Жартыөткізгішті диодтар, олардың сипаттамалары және параметрлері. Өрістік транзисторлер – басқару p-n-өтпелерімен бейполярлы транзисторлар; оқшауланған тұйықпен, индуцированды каналмен. Тағайындануы, негізгі параметрлер жне статикалық сипаттамалар. Тиристорлер. Күшейткіштер. Тұрақты ток күшейткіштері – ТТК, дифференциалды және операционды күшейткіштер. Сандық құрылғыларды модельдеудің әртүрлі әдістері қарастырылады, логикалық элементтер мен комбинациялық логикалық сұлбалардың талдануы зерттеледі.Екінші реттік электр коректену көздері. Түзету сұлбалары (соның ішінде 3фазалы). Импульсты коректену көздері.

 • Электр энергетикасындағы электр қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Электр қауіпсіздігінің құқықтық және ұйымдастырушылық мәселелері. Жалпы өнеркәсіптік өндіріс жағдайындағы электр қауіпсіздігінің құқықтық мәселелері. Қауіпсіздік бойынша салалық ережелер мен нормалар. Электр тогының адам ағзасына әсері. Электр тогымен зақымдану түрлері. Адам денесінің электрлік кедергісі. Токтың зақымдану нәтижесіне мәні мен өту ұзақтығының әсері. Жолдың, жиіліктің және Ток түрінің зақымдану нәтижесіне әсері. Адамның жеке қасиеттерінің зақымдану нәтижесіне әсері. Токтың жерге ағуы кезіндегі құбылыстар. Жалпы мәліметтер. Жерге тұйықтағыштардың түрлері. Жеке және тауптық жерге тұйықтау кезінде жанасу кернеуі. Қадам кернеуі. Жердің электр кедергісі. Топырақтың салыстырмалы кедергісінің ылғалдылыққа, температураға, жыл уақытына тәуелділігі. Электр тогының зақымдану қаупінен қорғау шаралары мен құралдары. Қорғаныстық жерге қосу. Жерге тұйықтау құрылғыларының мақсаты, жұмыс принципі, қолданылу саласы және типтері. Нөлдеу. Мақсаты, әрекет ету принципі, қолдану саласы. Қорғаныс өшіру. Корпус әлеуетіне әсер ететін құрылғылар. Жерге тұйықталу тогы. Электр қондырғыларында қолданылатын қорғаныс құралдары. Электр қондығыларында қолданылатын ��орғаныс құралдарының топтары. Электр қондырғыларында қолданылатын қорғаныс құралдарының топтары. Мақсаты және қолдану ережесі. Оқшаулағыш штангалар, кенелер, тіреулер кернеу көрсеткіштері. Оқшаулағыш электр қорғау құралдарын электрлік сынау. Сынау шарттары, нормалары, мерзімдері және өндірісі.

  Селективті тәртіп
 • Парасаттылық
  Несиелер: 5

  Құқықтық міндеттерді моделдеуге, талдауға және шешуге көмектесетін ұғымдық-логикалық аппаратты меңгеру бойынша Курс. Бұл пән мамандардың болашақ қызметі саласындағы процестер мен құбылыстарды зерттеуге және болжауға, парасаттылықты көрсетуге мүмкіндік беретін құқықтық әдістерді меңгеруге ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
 • Жалпы өнеркәсіптік тұтынушыларды электрмен жабдықтау жүйелерін жобалау және басқару
  Несиелер: 5

  Электрмен жабдықтаудың әртүрлі сатыларында электр жүктемелерін есептеудің қазіргі заманғы әдістерін, реактивті қуатты компенсациялауды, Электрмен жабдықтаудың оңтайлы сұлбасын, қызмет көрсетудің сенімділігі мен қауіпсіздігін әзірлеу мен таңдауын оқып үйрену.

  Селективті тәртіп
 • Электр жүйелерін ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Электр желілерінің элементтері мен конструкциялары; электр желілері элементтерінің сипаттамалары мен параметрлері; күштік трансформаторлардың алмастыру сұлбалары мен параметрлері; электр жүктемелері; электр желілері элементтеріндегі қуат пен энергия шығынын анықтау; Электр желілерін есептеудің практикалық әдістері; "басы" және "соңы" деректері бойынша кернеуі 110 кВ және одан жоғары тұйықталған электр желілерін есептеу; сақиналы желілер режимдерін есептеу; екі жақты қоректендірумен желіні есептеу; 6 – 35 кВ және 1000 В дейінгі желілерді есептеу ерекшеліктері; ; электр тораптарындағы кернеуді реттеу; электр тораптары мен жүйелеріндегі симметрия және синусоидалы емес және оларды төмендету бойынша іс-шаралар.

  Селективті тәртіп
 • Байыту фабрикаларының электр жабдықтарын тиімді пайдалану
  Несиелер: 5

  Электр қыздыру қондырғыларының электр жабдықтары; Электрлік дәнекерлеу қондырғыларының электр жабдықтары; крандар мен көпірлі крандардың электр жабдықтары; аспалы электр арбаларының электр жабдықтары; лифтілердің электр жабдықтары; үздіксіз көлік механизмдерінің және ағынды көлік жүйелерінің электр жабдықтары; металл кесетін станоктар туралы мәліметтер; токарлық станоктардың электр жабдықтары; бұрғылау және өсімдік станоктарының электр жабдықтары; бойлық − сүргілеу станоктарының электр жабдықтары; фрезерлік станоктардың электр жабдықтары; ЧПУ бар станоктардың электр жабдықтары.; сорғы қондырғыларының электр жабдықтары; компрессорлар мен желдеткіштердің электр жабдықтары.

  Селективті тәртіп
 • Электротехникалық материалтану
  Несиелер: 5

  Физикалық құбылыстар; материалтану физикалық негіздері; кристалдық және аморфтық заттар және олардың қасиеттері; диэлектрлік материалдардың электрлік сипаттамалары; диэлектриктердің сынамасы; өткізгіштік, диэлектрлік материалдардың негізгі сипаттамалары; Заттың құрылысы туралы негізгі мәліметтер; диэлектриктердің жіктелуі; қатты органикалық материалдар; өткізгіштердің жіктелуі; металл қорытпалары, олардың қасиеттері; электр өткізгіштігінің табиғаты және жартылай өткізгіштердің негізгі сипаттамалары; магнитті қатты, магнитті жұмсақ материалдар.; диэлектриктердің, өткізгіштердің және жартылай өткізгіштердің негізгі қасиеттері.

  Селективті тәртіп
 • Электр энергетикадағы автоматтандырылған басқару жүйелері және сенімділік
  Несиелер: 5

  Электр энергиясының сапа көрсеткіштерінің сипаттамасы. Электр жабдықтары мен технологиялық қондырғылардың жұмысына кернеу мен жиіліктің ауытқуының әсері. Элементтің сенімділігі. Тоқтаусыз жұмыс уақытының таралу тығыздығы. Тоқтаусыз жұмыстың орташа уақыты. Оның элементтерінің сенімділігі бойынша жүйенің сенімділігін анықтау. Резервтелмеген жүйенің сенімділігі. Резервтелген жүйенің сенімділігі. Қалпына келтіру арқылы жүйенің сенімділігі. Техникалық құралдардың сенімділігін бағалау кезінде істен шығулардың тәуелділігін есепке алу. Динамикалық бағдарламалау. Динамикалық бағдарламалау есепте��і. Техникалық құрылғының сенімділігін арттыру үшін қаражатты бөлу. Уақытпен байланысы жоқ динамикалық бағдарламалау есептері. Мультипликативті критериі бар динамикалық бағдарламалау есептері. Автоматтандырылған басқару жүйесінің теориялық негіздері. АБЖ туралы негізгі мәліметтер. Өнеркәсіптік кәсіпорындардың энергия тасымалдағыштарын жіктеу. АСУЭ жүйесі - АСУП кіші жүйесі.

  Селективті тәртіп
 • Автоматты басқару теориясы
  Несиелер: 5

  Автоматты басқару туралы түсінік. Автоматты басқару жүйелерін құрудың негізгі принциптері (АБЖ). Автоматты басқару теориясы мен техникасының негізгі даму кезеңдері. Басқарудың технологиялық объектісі туралы түсінік. Автоматты басқару объектісі ретінде энергетикалық процестер мен қондырғылардың ерекшеліктері. Автоматтандырудың экономикалық және әлеуметтік маңызы. Реттеу принциптері. Тұйықталған, тұйықталған және құрамдастырылған жүйелер, бағдарламалық және қадағалаушы жүйелер, үзік әрекет жүйелері, дискретті жүйелер, адаптивті және экстремалды жүйелер, басқарудың циклдық бағдарламалық жүйелері. АБЖ зерттеу және есептеу міндеттері. Басқару жүйелерінің статикасы мен динамикасы. Жүйенің декомпозициясы. Динамикалық жүйелердің дифференциалдық теңдеулерін құру. Дифференциалдық теңдеулерді линеаризациялау. Дифференциалдық теңдеулерді жазудың өлшемсіз және операторлық формалары. Сызықты дифференциалдық теңдеулерді шешу үшін Лаплас түрлендіруін қолдану. Беріліс функциясы. Өтпелі, екпінді және импульстік сипаттамалар. Элементтер мен жүйелердің жиіліктік функциялары мен сипаттамалары. Дискретті жүйелер туралы түсінік, дискретті жүйелердің беріліс функциялары және динамикалық сипаттамалары. Басқару жүйесінің алгоритмдік құрылымы. Қарапайым сызықты буындардың қасиеттері мен сипаттамалары. Біріктіру буындарының. Құрылымдық сұлбаларды түрлендіру. Динамикалық жүйенің моделін сигналдық графтар түрінде ұсыну. Реттеу заңдары, таралған Автоматты реттеуіштердің статикалық және динамикалық сипаттамалары.

  Селективті тәртіп
 • Көшбасшылық
  Несиелер: 5

  Қазіргі қоғамдағы көшбасшы қызметін анықтайды. Көшбасшылық пен басшылықты ажыратады. Көшбасшылықты зерттеу тәсілдерін сипаттайды: ұлы адамдар теориясы, мінез-құлық, жағдайлық. Көшбасшылық және басшылық стилін қалыптастырады. Көшбасшылық пен билікті анықтайды. Суреттейді билік балансы.

  Селективті тәртіп
 • Жалпы өнеркәсіптік кәсіпорындардың электр жабдықтарын тиімді пайдалану
  Несиелер: 5

  Электр қыздыру қондырғыларының электр жабдықтары; Электрлік дәнекерлеу қондырғыларының электр жабдықтары; крандар мен көпірлі крандардың электр жабдықтары; аспалы электр арбаларының электр жабдықтары; лифтілердің электр жабдықтары; үздіксіз көлік механизмдерінің және ағынды көлік жүйелерінің электр жабдықтары; металл кесетін станоктар туралы мәліметтер; токарлық станоктардың электр жабдықтары; бұрғылау және өсімдік станоктарының электр жабдықтары; бойлық − сүргілеу станоктарының электр жабдықтары; фрезерлік станоктардың электр жабдықтары; ЧПУ бар станоктардың электр жабдықтары.; сорғы қондырғыларының э��ектр жабдықтары; компрессорлар мен желдеткіштердің электр жабдықтары.

  Селективті тәртіп
 • Электр энергетикасындағы өрт қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Өрт қауіпсіздігінің негіздері. Өрт қауіптілігін сипаттайтын параметрлер. Заттар мен материалдардың өрт-жарылыс қауіптілігі. Өрт-жарылыс қауіптілігі бойынша үй-жайлар мен ғимараттарды санаттау. Ғимараттар мен құрылыстарды пайдалану тәсілінен жіктеу. Ғимараттар мен құрылыстардың отқа төзімділігін арттыру тәсілдері. Құрылыс конструкцияларын оттың таралуына сынау әдістемесі. Өндіріс технологиясындағы өртке қарсы іс-шаралар. Найзағайдан өрт қауіпсіздігі. Электр қауіпсіздігі. Өрт кезінде адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету.Жобалардағы өртке қарсы іс-шаралар. Өрт сөндіру. Өрт күзетін ұйымдастыру және кәсіпор��ндарда өрт техникасы мен аумақты ұстау.

  Селективті тәртіп
 • Жалпы өнеркәсіптік тұтынушыларды электрмен жабдықтау жүйелерін жобалау және басқару
  Несиелер: 5

  Электрмен жабдықтаудың әртүрлі сатыларында электр жүктемелерін есептеудің қазіргі заманғы әдістерін, реактивті қуатты компенсациялауды, Электрмен жабдықтаудың оңтайлы сұлбасын, қызмет көрсетудің сенімділігі мен қауіпсіздігін әзірлеу мен таңдауын оқып үйрену.

  Селективті тәртіп
 • Инновациялық кәсіпкерлік
  Несиелер: 3

  Инновациялық жүйенің құрылымы мен функциялары. Инновациялық қызмет субъектілері және олардың өзара іс-қимыл түрлері. Инновацияларды ілгерілету сценарийлерін іске асыру. Инновациялық кәсіпкерліктің кешенді сипаттамасы. Ғылыми нәтижелер мен әзірлемелерді коммерцияландыру түрлері. Инновациялық маркетинг. Инновациялық компанияны қаржыландыру көздері мен тетіктері. Инновациялық кәсіпорынды Бизнес-жоспарлау. Инновациялық қызметтегі коммерциялық тәуекелдер. Инновациялық бизнесті басқару.

  Селективті тәртіп
 • Қолданбалы софт
  Несиелер: 5

  Курс жоғары деңгейдегі тілде бағдарламалық өнімдерді құрудың негізгі алгоритмдерін, әдістері мен принципте��ін; тілдің негізгі құрылымдарын, есептеу операцияларын жүзеге асыруды; объектілі-бағытталған технологияларды пайдалана отырып, компьютерлік моделдеудің ерекшеліктерін зерделеуді қамтиды. Қолданбалы бағдарламаларды практикалық іске асыруға, объектілі-бағытталған технологияларды пайдалана отырып, оларды ретке келтіруге және тестілеуге ерекше көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
 • Физика I
  Несиелер: 3

  Әлемнің қазіргі физикалық бейнесі және ғылыми дүниетаным туралы түсініктерді қалыптастыру. Механика. Молекулалық физика және термодинамика. Электр және магнетизм. Оптика. Кванттық физика. Атом ядросының физика элементтері. Іргелі заңдарды, классикалық және қазіргі заманғы физика теорияларын, физикалық зерттеу әдістерін кәсіби қызмет жүйесінің негізі ретінде пайдалану.

 • Технологиялық кәсіпкерлік
  Несиелер: 3

  Технологиялық кәсіпкерліктің концепциясы және тектік белгілері Қазақстандағы технологиялық кәсіпкерлік жүйесі. Кәсіпкерлік идеяларды генерациялау әдістері және бағалау Құралдары. Технологиялық бизнес-модель. Кәсіпкерлік жобаның зияткерлік меншігін құру және қорғау технологиясы. Технологиялық кәсіпкерлік жобаларды іске асыру кезіндегі басқару қызметі. Технологиялық жобаны қаржыландыру үшін инвесторды іздеу тәсілдері. Технологиялық кәсіпкерлік жобаның құнын бағалау.

  Селективті тәртіп
 • Энергияны басқару
  Несиелер: 5

  Менеджмент қызмет ретінде. Басқару ғылымының пайда болуы және дамуы. Көшбасшылық және көшбасшылық. Ұйымдастыру және тиімді басқару. Басқарудағы интеграциялық процестер. Даму және басқару шешімдері. Басқаруды жоспарлау. Ұйымды басқару функциясы ретінде ұйымдастыру. Басқарудағы мотивация қызметі. Басқару жүйесіндегі реттеу және бақылау. Адамды басқару және топты басқару. Жанжалдарды басқару.

  Селективті тәртіп
 • Электр станциялары және қосалқы станциялары
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
 • Электр энергетикадағы АЖЖ
  Несиелер: 3

  Электр энергетикадағы АЖЖ туралы жалпы мәліметтер; АЖЖ техникалық қамтамасыз ету; АЖЖ ақпараттық және лингвистикалық қамтамасыз ету; АЖЖ ұйымдық қамтамасыз ету; АЖЖ бағдарламалық қамтамасыз ету; АЖЖ әдістемелік қамтамасыз ету; АЖЖ математикалық қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
 • Шет тілі 3
  Несиелер: 5

  Арнайы терминдерді қоса алғанда, лексикалық материалды пайдалану. Техникалық мәтіндерді аудару ерекшеліктері. Ғылыми сипаттағы мәтінге аннотация жасау. Кәсіби сипаттағы іскерлік қағаздарды жасау және ресімдеу. Тілдік Кәсіби-бағытталған қарым-қатынас жағдайында, тілдік кәсіби мінез-құлықтың тиісті тілдік үлгілері мен тактикасын қолдану қажеттілігін түсіне отырып, к әсіби шет тілді ортада шетел тілін пайдалану. Дәлелді тілдік құралдарды қолдану.

 • Байыту фабрикаларын электрмен жабдықтау
  Несиелер: 5

  Электр шаруашылығының сипаттамасы; Электр жүктемелері; реактивті қуатты өтеу; Электрмен жабдықтаудың сенімділігі; электр энергиясын тарату жүйесі; қосалқы станцияны электрмен жабдықтау жүйесі; 1000 В дейінгі кернеуге электр энергиясын бөлу; байыту фабрикаларының аумағы бойынша 1000 В жоғары кернеуге электр энергиясын бөлу; ерекше жүктемесі бар тұтынушыларды электрмен жабдықтау; электр энергиясының сапасы; электрмен жабдықтау жүйелерін орындау кезіндегі жалпы конструктивтік талаптар; электр энергиясын есепке алу және үнемдеу; электр қауіпсіздігінің қорғау шаралар��, найзағайдан қорғау, жерге қосу, кезбе токтан қорғау.

  Селективті тәртіп
 • Экономика және құқық негіздері
  Несиелер: 5

  Азаматтық ұстанымды, мүдделерді, мінез-құлық уәждерін қалыптастыру бойынша танымдық және креативті қабілеттерге ие. Ғылыми-зерттеу қызметі құқық және экономика саласында зерттеулер жүргізу болып табылады. Заң және экономикалық мәселелерді шешуде кеңес бере алады. Ұйымдарда ұйымдастырушылық-басқару және үйлестіру қызметін, ұжымдағы корпоративтік, әртүрлі бөлімшелердің үйлесімді жұмысын қамтамасыз етеді

  Селективті тәртіп
 • Электр және технологиялық жабдықтар
  Несиелер: 5

  Жарық техникасы негіздері. Жарық көздері және жарықтандыру аспаптары. Электр жарығы. Металл өңдеу станоктары туралы жалпы мәліметтер. Басқару сұлбаларын құру принциптері. Электр жабдықтары (ЭО) және токарлық, бұрғылау және өсімдік, фрезерлік станоктарды автоматты басқару сұлбалары (АУ). Көпірлі крандардың электр жабдықтары. Ағынды-көліктік жүйелердің электр жабдықтары. Компрессорлардың электр жабдықтары. Сорғы қондырғыларының электр жабдықтары

  Селективті тәртіп
 • Электромеханика және электромеханикалық жабдықтар
  Несиелер: 5

  Электр механикасы; электр оқшаулау және кабель техникасы; электр технологиялық қондырғылар мен жүйелер; жарық техникасы және жарық көздері; электр жетегі және технологиялық кешендерді автоматтандыру

  Селективті тәртіп
 • Кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік әмбебап қызмет түрі ретінде. Кәсіпкерліктің әлеуеті, жоспарлау, тәуекелдері және инновациялары. Бизнесті құрудың тиімді жүйесін құру, ұйымдастыру, қызметкерлерді басқару. Кәсіпкерлердің шаруашылық серіктестермен шарттық қатынастары. Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін қаржыландыру, талдау және бағалау.

  Селективті тәртіп
 • Электр энергиясын өндіру, беру және тарату кезіндегі инновациялық техника
  Несиелер: 5

  Электр желілерінің элементтері мен конструкциялары; электр желілері элементтерінің сипаттамалары мен параметрлері; күштік трансформаторлардың алмастыру сұлбалары мен параметрлері; электр жүктемелері; электр желілері элементтеріндегі қуат пен энергия шығынын анықтау; Электр желілерін есептеудің практикалық әдістері; "басы" және "соңы" деректері бойынша кернеуі 110 кВ және одан жоғары тұйықталған электр желілерін есептеу; сақиналы желілер режимдерін есептеу; екі жақты қоректендірумен желіні есептеу; 6 – 35 кВ және 1000 В дейінгі желілерді есептеу ерекшеліктері; ; электр тораптарындағы кернеуді реттеу; электр тораптары мен жүйелеріндегі симметрия және синусоидалы емес және оларды төмендету бойынша іс-шаралар.

  Селективті тәртіп
 • Энергетикалық аудит
  Несиелер: 5

  Өнеркәсіптік кәсіпорында электр энергиясын есепке алуды ұйымдастыру принциптері; Электр энергиясын коммерциялық және техникалық есепке алу; электр энергиясын есепке алу және бақылауға арналған техникалық құралдар; өлшеу трансформаторлары; бір фазалы және үш фазалы есептеуіштердің есептеуіштерін қосу схемалары; Электр энергиясын орталықтандырылған есепке алу жүйелері.

  Селективті тәртіп
 • Тау-кен кәсіпорындарының электр жабдықтарын тиімді пайдалану
  Несиелер: 5

  Электр қыздыру қондырғыларының электр жабдықтары; Электрлік дәнекерлеу қондырғыларының электр жабдықтары; крандар мен көпірлі крандардың электр жабдықтары; аспалы электр арбаларының электр жабдықтары; лифтілердің электр жабдықтары; үздіксіз көлік механизмдерінің және ағынды көлік жүйелерінің электр жабдықтары; металл кесетін станоктар туралы мәліметтер; токарлық станоктардың электр жабдықтары; бұрғылау және өсімдік станоктарының электр жабдықтары; бойлық − сүргілеу станоктарының электр жабдықтары; фрезерлік станоктардың электр жабдықтары; ЧПУ бар станоктардың электр жабдықтары.; сорғы қондырғыларының электр жабдықтары; компрессорлар мен желдеткіштердің электр жабдықтары.

  Селективті тәртіп
 • Тау-кен өндірісін электрмен жабдықтау жүйелерін жобалау және басқару
  Несиелер: 5

  Тау-кен жұмыстарын электрлендіру ерекшеліктері; тау-кен кәсіпорындарын сыртқы электрмен жабдықтау; жер беті кешенін тұтынушыларды электрмен жабдықтау; Ашық тау-кен жұмыстарында электр энергиясын бөлу жүйесі; ашық тау-кен жұмыстарындағы электр желілері; карьерлік көлікті электрмен жабдықтау; жер асты тұтынушыларын электрмен жабдықтау; жер асты қазбаларындағы электр желілері; шахталық жер асты көлігін электрмен жабдықтау

  Селективті тәртіп
 • Экология және ТҚ
  Несиелер: 5

  Экология және қазіргі өркениеттің мәселелері. Тұрақты дамудың стратегиясы, мақсаттары, принциптері және экономикалық аспектілері. Қазақстан Республикасының экологиялық саясаты. Табиғи және өндірістік қауіптер. Техногендік апаттар кезінде өндірістік ғимараттарға және технологиялық жабдыққа ықтимал залалды бағалау әдістемесі. Төтенше жағдайлар кезінде құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарды жүргізудің тұрақтылығы, ұйымдастырушылық негіздері. Қоршаған ортаға технологиялық процестердің әсері. Инженерлік қызметтің экологиялық аспектілері.

  Селективті тәртіп
 • Электр энергетикадағы электр технологиялық қондырғылар
  Несиелер: 3

  Селективті тәртіп
 • Ойлау дизайны
  Несиелер: 5

  Дизайн-ойлаудың мақсаты мен әдістемесі. Мультидисциплинарлық тәсіл, шығармашылық сипат және принциптердің әмбебаптығы. Зияткерлік белсенділікті ынталандыру. Креативтілікті дамыту. Командалық өзара іс-қимылдың тиімділігі. Дизайн-ойлау технологиясының кезеңдері: мәселе тұжырымдамасы, идеяларды генерациялау, үздік шешімді таңдау, прототиптеу, нәтижелерді бағалау. Инженерлік міндеттерді инновациялық шешу үшін мақсаттылықты, мүмкіндіктерді және тиімділікті интеграциялау.

  Селективті тәртіп
 • Электрлік машиналар
  Несиелер: 5

  Трансформаторлар. Айнымалы ток машиналары теориясының жалпы сұрақтары . Асинхронды машиналар. Синхронды машиналар. Тұрақты ток машиналары.

 • Электр желілері мен жүйелері
  Несиелер: 5

  Электр желілерінің элементтері мен конструкциялары; электр желілері элементтерінің сипаттамалары мен параметрлері; күштік трансформаторлардың алмастыру сұлбалары мен параметрлері; электр жүктемелері; электр желілері элементтеріндегі қуат пен энергия шығынын анықтау; Электр желілерін есептеудің практикалық әдістері; "басы" және "соңы" деректері бойынша кернеуі 110 кВ және одан жоғары тұйықталған электр желілерін есептеу; сақиналы желілер режимдерін есептеу; екі жақты қоректендірумен желіні есептеу; 6 – 35 кВ және 1000 В дейінгі желілерді есептеу ерекшеліктері; ; электр тораптарындағы кернеуд�� реттеу; электр тораптары мен жүйелер��ндегі симметрия және синусоидалы емес және оларды төмендету бойынша іс-шаралар.

  Селективті тәртіп
 • Математика 2
  Несиелер: 4

  Инженерлік-техникалық есептерді шешу үшін математикалық білімді трансформациялау. Практикалық жағдайларды, объектілер мен процестерді математикалық мод��льдеу. Зерттеу әдісін таңдау және іске асыру алгоритмін жасау; математикалық жаратылыстану, гуманитарлық және техникалық ғылымдар білімдерін интеграциялау. Математикалық зерттеулердің сапалық сандық әдістері. Математикалық талдау нәтижелерін ескере отырып, ғылыми іздеу траекториясын жобалау және құрастыру, оңтайлы шешімдерді табу.

 • Электр энергетикасындағы релелік қорғаныс және автоматика
  Несиелер: 5

  Жалпы принциптер, әртүрлі реленің конструктивтік орындалуы; жартылай өткізгішті және микроэлектронды техника негізіндегі релелік қорғаныс аппаратурасы; ток трансформаторлары; максималды ток қорғанысы; жерге тұйықталудан қорғау; жерге тұйықталудан қорғау; кернеу трансформаторлары; желілердің дифференциалды қорғанысы; қашықтықтан қорғау; құрама шиналарды қорғау; 1000 В жоғары асинхронды және синхронды қозғалтқыштарды және Компенсаторларды қорғау; конденсаторлық қондырғыларды қорғау. Зақымдану түрлері және қалыпты емес жұмыс режимдері; резервті автоматты түрде қосу, автоматты жиілікті түсіру; Автоматты қайта қосу; электрмен жабдықтау жүйелерінің автоматикасы.

  Селективті тәртіп
 • Жылу электр станциялары және қазандық қондырғылар
  Несиелер: 5

  Қазандық қондырғылар; реакторлар және бу генераторлары; бутурбиналық қондырғылар; газтурбиналық қондырғылар; бу-газ қондырғылары; сорғылар және газ үрлеу қондырғылары; ЖЭС технологиялық жүйелері және құрастырылуы; отын шаруашылығы; су режимі; электр машиналары мен трансформаторлар; ЖЭС электрлік коммутациялық жабдығы; жылу станцияларын пайдалану.

  Селективті тәртіп
 • Тау-кен кәсіпорындарын электрмен жабдықтау
  Несиелер: 5

  Электр шаруашылығының сипаттамасы; Электр жүктемелері; реактивті қуатты өтеу; Электрмен жабдықтаудың сенімділігі; электр энергиясын тарату жүйесі; қосалқы станцияны электрмен жабдықтау жүйесі; 1000 В дейінгі кернеуге электр энергиясын бөлу; тау-кен кәсіпорнының аумағы бойынша 1000 В жоғары кернеуге электр энергиясын бөлу; ерекше жүктемесі бар тұтынушыларды электрмен жабдықтау; электр энергиясының сапасы; электрмен жабдықтау жүйелерін орындау кезіндегі жалпы конструктивтік талаптар; электр энергиясын есепке алу және үнемдеу; электр қауіпсіздігінің қорғау шаралары, найзағайдан қорғау, жерге қосу, кезбе токтан қорғау

  Селективті тәртіп
 • Математика 1
  Несиелер: 5

  Логикалық, алгоритмдік және креативті ойлауды қалыптастыру.Техникалық-экономикалық мәселелер негізінде математикалық есептерді қалыптастыру. Өндірістік жағдайларды модельдеу және математикалық модельдерді құру. Тиімді жаңашыл математикалық зерттеулер жүргізу. Математиканың негізгі сандық әдістері және олардың ПЭЕМ-де қарапайым іске асырылуы. Математикалық білімді өз бетінше кеңейту және қолданбалы инженерлік есептерді математикалық талдау.

 • Жалпы өнеркәсіптік кәсіпорындарды электрмен жабдықтау
  Несиелер: 5

  Электр шаруашылығының сипаттамасы; Электр жүктемелері; реактивті қуатты өтеу; Электрмен жабдықтаудың сенімділігі; электр энергиясын тарату жүйелері; қосалқы станцияны электрмен жабдықтау жүйелері; 1000 В дейінгі кернеуге электр энергиясын бөлу; өнеркәсіптік кәсіпорынның аумағы бойынша 1000 В жоғары кернеуге электр энергиясын бөлу; ерекше жүктемесі бар тұтынушыларды электрмен жабдықтау; электр энергиясының сапасы; электрмен жабдықтау жүйелерін орындау кезіндегі жалпы конструктивтік талаптар; электр энергиясын есепке алу және үнемдеу;; электр қауіпсіздігінің қорғау шаралары, найзағайдан қорғау, жерге қосу, кезб�� токтан қ��рғау.

  Селективті тәртіп
 • Электр энергетикасындағы еңбекті қорғау
  Несиелер: 5

  Еңбекті қорғаудың құқықтық және нормативтік негіздері; Еңбекті қорғаудың ұйымдастыру негіздері; еңбек гигиенасы және өндірістік санитария; Өндірістік жабдықтарды монтаждау және пайдалану кезіндегі қауіпсіздік шаралары; өрт қауіпсіздігі.

  Селективті тәртіп
 • Физика 2
  Несиелер: 5

  Физикалық процестердің негізгі заңдары мен құбылыстарын қалыптастырады. Шешілетін міндеттерді талдайды. Міндеттерді шешеді. Теориялық және эксперименттік зерттеу әдістерін қолданады. Жаратылыстану жаңалықтарын және оларды пайдалану перспективаларын бағалайды. Тәжірибелік зерттеулер және олардың нәтижелерін өңдеу жүргізеді. Эксперименталды және теориялық алынған нәтижелерді салыстырады. Саланың қолданбалы міндеттерінде нақты физикалық мазмұнды бөледі.

 • Экономика және өндірісті ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Кәсіпорынның негізгі және ағымдағы активтері, кәсіпорынның еңбек ресурстары, өндірістің өзіндік құны, энергетикалық саладағы баға белгілеу және тарифтер, энергия жабдықтарын пайдалануды және жөндеуді ұйымдастыру экономикасы, кәсіпорындарды энергиямен жабдықтау экономикасының негіздері, Өнеркәсіптік өнімді өндіруге арналған шығындарды қалыптастыру ерекшеліктері, өнеркәсіптік кәсіпорындардың энергия шаруашылығының жұмысын жоспарлау экономикасы, Кәсіпорын өнімін шығаруды жоспарлау әдістері, кәсіпорындарда энергия тұтынуды жоспарлау әдістері, энергия шаруашылығындағы кәсіпорындағы енбек, материалдық және қаржылық шығындарды жоспарлау, өнеркәсіптік кәсіпорындардың энергия шаруашылығының басқару шешімдерінің экономикасы, Қазақстанның және энергия кәсіпорындарының салық жүйесі, жобалық талдау, техникалық-экономикалық есептеулер

  Селективті тәртіп
 • Жаңартылатын энергия көздері
  Несиелер: 3

  ЖЭК пайдалану, энергия тиімділігі және энергия үнемдеу саласындағы ҚР саясаты мен заңнамасы. ЖЭК пайдалану, энергия тиімділігі және энергия үнемдеу саласындағы ҚР халықаралық ынтымақтастығы. Отын және энергетикалық ресурстардың сипаттамалары, электр энергиясын өндірудің дәстүрлі технологиялары, жаңартылмайтын Отын және энергетикалық ресурстар. Жаңартылатын энергия көздері. Отынның және жаңа технологиялардың перспективалық түрлері. ЖЭС энергия үнемдеу, электр тұтыну, сумен жабдықтау. Салалар бойынша энергия үнемдеу технологиялары. Энергия аудиті және энергия үнемдеу шараларын жобалау. Электр энергиясының, жылудың, будың шығынын ес��птеу және энергия үнемдеу эко��омикасы. Энергожүйенің экономикалық шығынын ынталандыру бойынша шаралар.

  Селективті тәртіп
 • Электротехниканың теориялық негіздері 1
  Несиелер: 5

  Тұрақты ток сызықты электр тізбектері. Бірфазалды синусоидалды ток электр тізбектері Үшфазалы тізбектері . Периодикалық бей синусоидалы әсеріндегі электр тізбектері

 • Автоматтандыру есептерін объектілік-бағдарланған бағдарламалары
  Несиелер: 5

  Нысаналы-бағдарланған программалауға негізделген. Нысаналы-бағытталған бағдарламалаудың негізгі қағидаттары. C ++ тіліндегі сыныптар мен нысандар.

  Селективті тәртіп
 • Өнеркәсіптегі тауарлар мен қызметтерді сараптау
  Несиелер: 5

  Тұтыну тауарлары (қызметтері) нарығының жіктелуі. Тауарлық ақпарат құралдары. Стандарттау мәні, мақсаты және міндеттері. Стандарттау бойынша нормативтік құжаттар. Сертификаттаудың мәні Қазақстан Республикасындағы сертификаттаудың құқықтық базасы. Өнімді сертификаттау процесінің кезеңдері. Метрологияның ұйымдастыру-құқықтық негіздері. Өлшем бірлігін қамтамасыз ету. Тауар (қызмет) сапасының түсінігі. Квалиметрия ұғымы. Сапаның негізгі көрсеткіштерінің жіктелуі. Сапаны басқарудың негізгі принциптері. Тауар сараптамасының мәні мен түрлері. Сарапшының құрылымы, мазмұны және қорытындысы. Электр энергетикадағы тауарлар мен қызметтерді сараптау.

  Селективті тәртіп
 • Инновациялық электр энергетикасы
  Несиелер: 5

  Электр энергиясының тауар ретіндегі ерекшеліктері және оны өндіруге байланысты проблемалар; электр энергиясын алудың негізгі тәсілдері, электр станцияларының типтері және электр станцияларында электр энергиясын өндірудің технологиялық процесінің ерекшеліктері; электр энергетикалық жүйелер электр энергиясын өндіруге, түрлендіруге, беруге, таратуға және тұтынуға арналған өзара байланысты элементтердің жиынтығы ретінде; тербелісті тұтынушыларды электрмен жабдықтау сапасын, кернеудің ауытқуы мен симметрия еместігін, Электрмен жабдықтаудың сенімділігін анықтайтын көрсеткіштері; энергия жүйесінің тарату желілері мен магистральды желілерінің РЗ негізгі қасиеттері; энергия жүйесіндегі зақымдану түрлері және қалыпты емес жұмыс режимдері; энергияның дәстүрлі емес және жаңғыртылатын көздері.

  Селективті тәртіп
 • Компьютерлік графика және эd модельдеу
  Несиелер: 5

  Компьютерлік графика және геометриялық модельдеу әдістері мен құралдары. Ортогоналды проекциялау. Түрлерді құру, сызбада Қималар мен қималарды орындау. Жобалық және конструкторлық құжаттаманың графикалық бөлігін ресімдеу бойынша стандарттар. Растрлық және векторлық графиканың алгоритмдері. Фотореалистикалық суреттерді өңдеу. Компьютерлік графика алгоритмдерін жүзеге асыру.AutoCAD бағдарламасының көмегімен графикалық фотореалистік визуализациялық жұмыстар.

 • Код ON1

  математика, ғылым және техника білімін қолдану

 • Код ON2

  эксперименттерді жобалау және жүргізу, сондай-ақ деректерді талдау және түсіндіру

 • Код ON3

  техникалық стандарттар мен кәсіби нормативтерді есепке ала отырып, интеграцияланған жүйелік шешімдерді іске асыру және жүйелерді әзірлеудің қазіргі заманғы әдістері мен құралдарын меңгеру

 • Код ON4

  сандық жобалау және кәсіби бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану дағдыларын меңгеру

 • Код ON5

  тиімді қарым-қатынас жасау, пәнаралық командаларда жұмыс істеу, техникалық мәселелерді анықтау, тұжырымдау және шешу

 • Код ON6

  инновациялық технологиялар негізінде жаңа бизнес құра білу

 • Код ON7

  энергетика саласындағы отандық және шетелдік тәжірибенің үздік тәжірибелерін қолдана білу

 • Код ON8

  өмір бойы оқу қажеттілігін мойындау және өз бетінше оқу

Top