Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01513 Математика в Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

Оқыту нәтижелері

  • Жаңа қоғамда әлеуметтенуге және жаңартылған білім беру жүйесінің мазмұны аясында қорытындылар жасайды.
  • Дәлелдерді тұжырымдай алады, математикалық және әдістемелік пәндерді оқыту процесінде кәсіби және қолданбалы мәселелерді шеше біледі.
  • Педагогика, психология, оқыту әдістемесі бойынша базалық білімін, сонымен қатар инклюзивті және критериалды бағалау технологияларын ескере отырып, тұлға аралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларды бағалай біледі.
  • Әртүрлі әдістемелік және оқу-әдістемелік мәселелерді шешу үшін АКТ-ны жетік меңгерген, заманауи ақпараттық технологияларды қолдана отырып, ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізе алады.
  • Магистрлік диссертация, ғылыми мақала, баяндама және т.б. түрінде ғылыми-зерттеу және талдау жұмыстарының нәтижелерін жалпылайды, кәсіби салада ғылыми жобалар мен зерттеулерді жүзеге асыруға құзырлы болады.
  • Жоғары мектепте математиканы оқытудың математикалық, педагогикалық және психологиялық заңдылықтары, терең білімнің әдістемелік жүйесінің ерекшеліктері туралы терең білімдерін инерация жасай алады.
  • Қарқынды дамып жатқан көп тілді және көп мәдениетті әлемде барабар жауап беру үшін мемлекеттік және шет тілдерін білетін математика саласындағы маманының құзырлығы шегінде әр түрлі ауызша және жазбаша қарым - қатынастың әдістері мен тәсілдерін көрсетеді.
  • Математиканың фундаментальды бағыттарының негізгі ережелерін негіздей алады, математиканы оқыту процесін жобалауда алған теориялық білімдерін көрсете біледі.
Top