Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07212 Пайдалы қазбаларды байыту в Рудный индустриальдық институты

 • Өнеркәсіптік экология
  Несиелер: 3

  Микро-макро жүйелерге дейін барлық деңгейдегі экологиялық жүйелер қарастырылады. Пәнде бүкіл ғаламшар үшін биосферан��ң мәні ашылады, оның құрылысы, құрамы, функциялары, қасиеттері, биосфераның негізгі құраушылары: атмосфера, гидрофера, литосфера, ластану көздері және қазіргі заманның жаһандық экологиялық мәселелері қарастырылады. Табиғатты қорғау шаралары және қоршаған ортаны инженерлік қорғау әдістері, табиғатты тиімді пайдаланудың нормативтік-құқықтық негізі және экожүйелер мен қоғамның тұрақты даму принциптері туралы түсінік беріледі.

 • Пайдалы қазбаларды байытқыштыққа зерттеу
  Несиелер: 5

  Пайдалы қазбалардың байытылуын зерттеудің негізгі бағыттары. Зерттеу әдістерін таңдау. Пайдалы қазбаларды зерттеуге дайындау және заттық құрамды зерттеу. Кен орнында сынама алу. Бастапқы шикізаттың заттық құрамын зерттеу. Фракциялық талдау. Байытушылыққа зертханалық зерттеулер жүргізудің схемалары мен әдістемелері. Эксперименттерді жоспарлаудың математикалық әдістері. Байытуға жартылай өнеркәсіптік сынақтар жүргізу. Зерттеу нәтижелерін бағалау.

  Селективті тәртіп
 • Қара металл кендерін байыту технологиясы
  Несиелер: 5

  Пән қара металл кендерін байытудың теориясы мен тәжірибесін, өңделетін шикізаттың заттық құрамының ерекшеліктерін және техника мен технологияның қазіргі дамуын есепке ала отырып, қажетті білім беруді мақсат етеді.

  Селективті тәртіп
 • Байыту фабрикаларының қосалқы жабдықтары
  Несиелер: 5

  Бұл курста байыту фабрикаларында сумен қамтамасыз ету, ауамен қамтамасыз ету, көлікті пайдалану, шикізат пен байыту өнімдеріне арналған бункерлік және қойма шаруашылығы, қалдық шаруашылығы, сорғылар, сорғы станциялары, қосалқы жабдықтардың байыту процестерімен өзара байланысы оқытылады.

  Селективті тәртіп
 • Фабрикалар машиналарының жұмысы кезіндегі сенімділік негіздері
  Несиелер: 5

  Сонымен қатар негізгі және қосалқы технологиялық жабдықтардың, оның бөлшектері мен тораптарының жай-күйін диагностикалаудың, болжаудың және бұзбай бақылаудың қазіргі заманғы әдістері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
 • Парасаттылық
  Несиелер: 5

  Құқықтық міндеттерді моделдеуге, талдауға және шешуге көмектесетін ұғымдық-логикалық аппаратты меңгеру бойынша Курс. Бұл пән мамандардың болашақ қызметі саласындағы процестер мен құбылыстарды зерттеуге және болжауға, парасаттылықты көрсетуге мүмкіндік беретін құқықтық әдістерді меңгеруге ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
 • Пайдалы қазбаларды ұсақтау, елеу және ұсақтау
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің кенді дезентеграциялау процесінің мақсаты , мәні, негізгі заңдылықтары, кендерді байытуға дайындау процестерінде қолданылатын негізгі технологиялық жабдықтардың сұлбалары мен түрлері туралы білімдерін қалыптастыру мақсатын алға қояды.

  Селективті тәртіп
 • Химия
  Несиелер: 5

  Заттың құрылысы, химиялық тепе-теңдік заңдары және химиялық кинетиканың заңдылықтары, химиялық термодинамика элементтері, ерітінділер, тотықсыздану-қалпын�� келтіру реакциялары және электрохимиялық процестер. Химия ғылымының қазіргі жетістіктері. Кәсіби қызметте қолдану үшін химиялық заңдардың әдістері мен тәсілдері. Технологиялық өңдеу кезіндегі материалдардың химиялық түрленуі

 • Processes and devices obogatitelnoe production
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты-байыту процестерінің негізгі ұғымдарымен, терминологиясымен, технологиялық көрсеткіштерімен, минералды шикізаттың әр түрлі қасиеттері��ен, байыту процестерінің негіздерімен және байыту өнеркәсібінде қолданылатын машиналар мен аппараттарды егжей-тегжейлі зерттеумен таныстыру

 • Түсті металдар кендерін байыту технологиясы
  Несиелер: 5

  Пән өзінің мақсаты-өңделетін шикізаттың заттық құрамының ерекшеліктерін және техника мен технологияның қазіргі дамуын есепке ала отырып, түсті металл кендерін байыту теориясы мен тәжірибесінде қажетті білім беру; Жабдықтарды пайдалану үшін осы білімдерді қолдану, байыту аппараттары мен сұлбаларын таңдау және есептеу

  Селективті тәртіп
 • Кәсіби саладағы шет тілі
  Несиелер: 5

  Арнайы терминдерді қоса алғанда, лексикалық материалды пайдалану, техникалық мәтіндерді аудару ерекшеліктері, ғылыми сипаттағы мәтінге аннотация жасау, кәсіби сипаттағы іскерлік қағаздарды жасау және ресімдеу, қарым-қатынастың Кәсіби-бағытталған сөйлеу жағдайларында, кәсіби өзге тілді ортада тілдік мінез-құлықтың тиісті тілдік үлгілері мен тактикасын қолдану қажеттілігін ұғына отырып, шет тілін пайдалану.

 • Электр қауіпсіздігі
  Несиелер: 3

  Кәсіпорындарда электр энергиясын пайдалану кезінде нормативтік құжаттар оқытылады. Электр тогының адам ағзасына әсері, электр жарақаттарының түрлері қарастырылады. Жеке қорғаныс құралдары және жабдықтарды қорғау тәсілдері бағаланады. Электр қондырғыларында жұмыс істеу кезінде техникалық және ұйымдастырушылық іс-шаралар зерттеледі.

  Селективті тәртіп
 • Оқу практикасы
  Несиелер: 1

  Кафедраның және институттың зертханаларымен танысу, аймақтың тау-кен кәсіпорындарына экскурсиялар, іс жүргізуді практикалық меңгеру.

 • mechanics
  Несиелер: 5

  Қатты дененің статикасы. Кинематика және динамика. Деформацияланатын дене механикасының негізгі ұғымдары. Дене нүктесіндегі кернеулі және деформацияланған күй. Қималардың геометриялық сипаттамалары. Созылу-сығу. Статикалық анықталатын жүйелерді есептеу. Ығысу. Бұрау. Иілу. Машина бөлшектерін жіктеу. Машина бөлшектерінің жұмыс істеу қабілеттілігінің өлшемдері. Беріктіктің негізгі шарттары. Машина бөлшектерінің жобалық және тексеру есептері

 • Жоғары математика 1
  Несиелер: 5

  Сызықтық және векторлық Алгебра элементтері, жазықтықтағы және кеңістіктегі аналитикалық геометрияның негізгі ұғымдары; шек түсінігі, оның қасиеттері, керемет шектері; негізгі Элементарлық функциялар, олардың туындылары, туындылар қосымшалары; белгісіз интеграл, интегралдаудың негізгі әдістері; белгілі бір интеграл; белгілі бір интегралдың қосымшалары Автоматтандыру және робототехниканың қазіргі заманғы жүйелерін зерттеу үшін қажетті базалық білім болып табылады.

 • Магниттік байыту әдістері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында студенттер магниттік байытуға арналған процестер мен аппараттардың теориялары мен тәжірибелерін, сондай-ақ магниттік байытуға арналған кендерді дайындау бойынша жабдықтарды таңдау, есептеу және пайдалану және жұмыстарды орындау дағдылары мен біліктерін меңгереді, минералды дәндердің магниттік бөлінуінің заңдылықтары мен ерекшеліктерін зерттейді.

 • Экономика және құқық негіздері
  Несиелер: 5

  Экономикалық және әлеуметтік құбылыстар мен заңдылықтар, қоғамның тиімді қызмет етуі мен дамуының проблемалары, Қазақстан Республикасы заңнамасының негізгі теориялық ережелері. Экономика мен қоғамдағы процестер мен құбылыстарды талдауға теориялық тәсілдердің барабарлығы. Кәсіби мәселелердің әлеуметтік-гуманитарлық және экономикалық шешімдері. Кәсіби қызметке құқықтық жауапкершілік

  Селективті тәртіп
 • Технологиялық минералогия
  Несиелер: 3

  Мақсаты-студенттерді минералдардың кристалдық және аморфтық құрылысымен, олардың физикалық қасиеттерімен, парагенезисімен, минералдардың пайда болу жағдайларымен, минералдардың жіктелуімен, петрография негіздерімен, МПИ пайда болу жағдайларымен, МПИ өнеркәсіптік типтерімен, пайдалы қазбаларды байытудың заманауи үрдістерінің негізгі әдістері мен тәсілдерімен таныстыру.

  Селективті тәртіп
 • Компьютерлік ортада САПР КОМПАС
  Несиелер: 5

  Қолданбалы бағдарламалардың графикалық пакеттерін пайдаланушылар ретінде базалық инженерлік дайындық. Курстың міндетіне КОМПАС графикалық жүйесін оқу кіреді. Интерактивті режимде компьютерде жұмыс істеу; қарапайым (нүкте, түзу, доға, шеңбер) бастап күрделі сызбаларға дейін объектілерді сызу; графикалық редакторлармен жұмыс істеу; геометриялық үлгілеуді орындау; конструкторлық құжаттарды құрастыру үшін мәтіндік редактормен жұмыс істеу

  Селективті тәртіп
 • Көшбасшылық және команда құру
  Несиелер: 5

  Қазіргі қоғамдағы көшбасшы қызметін анықтайды. Көшбасшылық пен басшылықты ажыратады. Көшбасшылықты зерттеу тәсілдерін сипаттайды: ұлы адамдар теориясы, мінез-құлық, жағдайлық. Көшбасшылық және басшылық стилін қалыптастырады. Көшбасшылық пен билікті анықтайды. Суреттейді билік балансы."Тиімді команда"ұғымының негізгі аспектілері. Команданың даму кезеңдері және әр кезеңдегі көшбасшының іс-әрекеті. Тиімді командаларды қалыптастыру. Топтағы адамдардың өзара әрекеттесу ерекшеліктері. Команда қызметін басқару. Конфликтологиялық құзыреттілікті қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
 • Стандарттау, сертификаттау және техникалық өлшеулер
  Несиелер: 5

  Студенттердің технологиялық үрдістерді әзірлеу, өнімнің сапасын басқару және бақылау, стандарттауды әзірлеу және стандарттау тиімділігін есептеу кезінде курстың практикалық негіздерінің әдістерін қолдану дағдылары мен ғылыми білімдерді игеруі. Оқытылады: Стандарттау, сертификаттау және метрология саласындағы заңнамалық база, негізгі ұғымдар, әдістемелер, заңдылықтар.

  Селективті тәртіп
 • Қолданбалы софт
  Несиелер: 5

  Курс жоғары деңгейдегі тілде бағдарламалық өнімдерді құрудың негізгі алгоритмдерін, әдістері мен принципте��ін; тілдің негізгі құрылымдарын, есептеу операцияларын жүзеге асыруды; объектілі-бағытталған технологияларды пайдалана отырып, компьютерлік моделдеудің ерекшеліктерін зерделеуді қамтиды. Қолданбалы бағдарламаларды практикалық іске асыруға, объектілі-бағытталған технологияларды пайдалана отырып, оларды ретке келтіруге және тестілеуге ерекше көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
 • Экология және ТҚ
  Несиелер: 5

  Экология және қазіргі өркениеттің мәселелері. Тұрақты дамудың стратегиясы, мақсаттары, принциптері және экономикалық аспектілері. Қазақстан Республикасының экологиялық саясаты. Табиғи және өндірістік қауіптер. Техногендік апаттар кезінде өндірістік ғимараттарға және технологиялық жабдыққа ықтимал залалды бағалау әдістемесі. Төтенше жағдайлар кезінде құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарды жүргізудің тұрақтылығы, ұйымдастырушылық негіздері. Қоршаған ортаға технологиялық процестердің әсері. Инженерлік қызметтің экологиялық аспектілері.

  Селективті тәртіп
 • Физика 2
  Несиелер: 5

  Физикалық процестердің негізгі заңдары мен құбылыстарын қалыптастырады. Шешілетін міндеттерді талдайды. Міндеттерді шешеді. Теориялық және эксперименттік зерттеу әдістерін қолданады. Жаратылыстану жаңалықтарын және оларды пайдалану перспективаларын бағалайды. Тәжірибелік зерттеулер және олардың нәтижелерін өңдеу жүргізеді. Эксперименталды және теориялық алынған нәтижелерді салыстырады. Саланың қолданбалы міндеттерінде нақты физикалық мазмұнды бөледі.

 • Арнайы және аралас байыту әдістері
  Несиелер: 5

  Минералдарды арнайы байыту әдістерімен бөлудің физикалық негіздері; минералды шикізатты байытудың құрамдастырылған және арнайы процестерін пайдалана отырып, өңдеудің техникалық мүмкіндігі мен экономикалық орындылығын бағалау. Үйкеліс, пішін, серпімділік бойынша байыту, жуу. Байытудың аралас әдістерінің негізгі технологиялық процестері.

  Селективті тәртіп
 • Физика I
  Несиелер: 3

  Әлемнің қазіргі физикалық бейнесі және ғылыми дүниетаным туралы түсініктерді қалыптастыру. Механика. Молекулалық физика және термодинамика. Электр және магнетизм. Оптика. Кванттық физика. Атом ядросының физика элементтері. Іргелі заңдарды, классикалық және қазіргі заманғы физика теорияларын, физикалық зерттеу әдістерін кәсіби қызмет жүйесінің негізі ретінде пайдалану.

 • Флотациялық байыту әдісі
  Несиелер: 5

  Курс пайдалы қазбаларды флотациялық байыту әдісі бойынша студенттерге қажетті білім алуға мүмкіндік береді, қолданылатын реагенттермен және олардың әрекет ету механизмімен, флотациялық схемалардың түрлерімен және қолданылатын флотациялық Жабдықтың технологиялық сипаттамаларымен, флотациялық схемаларды есептеу әдістерімен, негізгі жабдықтарды таңдау және есептеу әдістерімен таныстырады.

 • Байыту фабрикаларын жобалау
  Несиелер: 2

  Жеке тапсырма бойынша курстық жобаны орындау, технологиялық көрсеткіштерді таңдау, негіздеу және есептеу, ұсақтау және ұсақтау сызбалары, сапалық-сандық және сулы-шлам сызбалары. Негізгі және қосалқы технологиялық жабдықтарды есептеу. Графикалық бөлімді орындау.

 • Кен дайындау процестері және жабдықтар
  Несиелер: 5

  Пайдалы қазбаларды байыту схемаларындағы дайындық процестерінің орны мен рөлін, ұсақтау-ұсақтау жабдықтарының конструкциялары мен әрекет ету принципін, Кен дайындау дамуының қазіргі жағдайы мен үрдістерін зерттеу,ұсақтау, ұсақтау сызбаларын таңдау және есептеу,кен дайындаудың заманауи технологиясы мен техникасын меңгеру

  Селективті тәртіп
 • Пайдалы қазбаларды байытуда еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы
  Несиелер: 3

  Пайдалы қазбаларды байыту кезінде еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы саласындағы негізгі заңнама зерттеледі. Өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеу тәртібіне және жарақаттанумен күрес тәсілдеріне көңіл бөлінеді. Әр түрлі байыту процестерінде қауіпсіздік техникасы мәселелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
 • Байытудағы Ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар саласында теориялық және практикалық білімді қалыптастыру; тау-кен өнеркәсібінде ��ларды қолдану үшін ақпараттық технологиялар саласында дербес компьютерде жұмыс істеудің, Ақпараттық жүйелерді әзірлеудің қазіргі заманғы технологияларын игеруде және ДК және ДББЖ пайдалана отырып олардың негізгі элементтерін іс жүзінде іске асыруда тұрақты дағдыларын қамтамасыз ету

  Селективті тәртіп
 • Компьютерлік графика және эd модельдеу
  Несиелер: 5

  Компьютерлік графика және геометриялық модельдеу әдістері мен құралдары. Ортогоналды проекциялау. Түрлерді құру, сызбада Қималар мен қималарды орындау. Жобалық және конструкторлық құжаттаманың графикалық бөлігін ресімдеу бойынша стандарттар. Растрлық және векторлық графиканың алгоритмдері. Фотореалистикалық суреттерді өңдеу. Компьютерлік графика алгоритмдерін жүзеге асыру.AutoCAD бағдарламасының көмегімен графикалық фотореалистік визуализациялық жұмыстар.

 • Байытуда инновациялық техниканы дамыту
  Несиелер: 4

  Курс ғылыми - техникалық әдебиеттермен, реферативтік журналдармен жұмыс істеу дағдыларын меңгеруге, экспериментті ғылыми жоспарлауға және зерттеулердің қазіргі заманғы әдістерімен: пайдалы қазбаларды байытудың қазіргі заманғы әдістері, схемалары, процестері; байыту өндірісінің технологиялық шешімдерінің техникалық-экономикалық артықшылықтары мен кемшіліктерін бағалау әдістемесін;- атқарылған жұмыс туралы тұжырымдар құрастыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
 • Байыту процестерінің гидроаэромеханикасы
  Несиелер: 5

  ГАМ-сұйықтықтың немесе ауаның тепе-теңдігі мен қозғалысы туралы ғылым. Сұйық немесе ауа механикалық энергияның тасымалдаушысы болып табылатын сорғылар, компрессорлар, ауа үрлегіштер, гидравликалық берілістер сияқты машиналардың қолдану саласын анықтайтын әрекет ету, есептеу, Технологиялық артықшылықтары мен кемшіліктері туралы пән.

  Селективті тәртіп
 • Байыту процестерінде компьютерлік технологияларды қолдану
  Несиелер: 5

  Бұл курс заманауи ақпараттық технологиялар саласында теориялық және практикалық білімд�� қалыптастыруға; ақпараттық технологиялар саласында дербес компьютерде жұмыс істеудің тұрақты дағдыларын қамтамасыз етуге; ақпараттық жүйелерді әзірлеудің қазіргі заманғы әдіснамасын меңгеруге және ДК және ДББЖ пайдалана отырып олардың негізгі элементтерін іс жүзінде жүзеге асыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
 • Өзара алмастыру негіздері
  Несиелер: 5

  Өзара алмастыру принциптері және техникалық өлшемдер негіздері, типтік қосылыстардың рұқсат беру және қондыру жүйесі, тағайындалған рұқсатнамалардың бұйымдардың сапалық көрсеткіштеріне әсерін бағалау, стандарттаудың ғылыми - әдістемелік негіздері: стандартты отырғызуларды есептеу және таңдау, стандарттау нормаларын көрсету бөлігінде сызбаларды сауатты ресімдеу дағдылары оқытылады.

  Селективті тәртіп
 • Байыту процестері мен схемаларын модельдеу
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу мақсаты – байыту объектілерін зерттеумен, оларды оңтайландырумен, есептеуіш техника құралдарын пайдалана отырып өндіріс жүйелерін жетілдірумен байланысты міндеттерді шешуде жүйелік тәсіл әдіснамасының негіздерін оқу.Студенттер эксперименттерді жоспарлау әдістерін , байыту аппараттары мен байыту сызбаларын сипаттауды, байытудың технологиялық көрсеткіштерін және өнімдердің фракциялық құрамын болжауды үйренеді.

  Селективті тәртіп
 • Байыту процестерін сынау және бақылау
  Несиелер: 5

  Курста студент өндірісті басқаруда және өнім сапасына қарсы күресте технологиялық процестерді сынау және бақылау мәнін түсінеді, химиялық құрамын анықтау мақсатында сынамаларды іріктеу және дайындау әдістерін, технологиялық процесті бақылау және реттеу және құрал-жабдықтардың жұмысын бақылау процесінде сынамаланатын материалдардың минералогиялық және гранулометриялық сипаттамаларын және басқа да физикалық қасиеттерін зерттеу әдістерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
 • Байытудың гравитациялық әдісі
  Несиелер: 5

  Гравитациялық байыту және пайдалы қазбаларды гидравликалық жіктеу процесінің теориялық негіздері оқытылады; қазіргі заманғы аса маңызды гравитациялық жабдықтардың принциптік конструкциялары қарастырылады, технологиялық жабдықтарды есептеу принциптері оқытылады : сепарациялық байыту қисығын есептеу және талдау және оларды технологиялық схемаларды есептеу және жабдықты таңдау кезінде қолдану.

 • Экспериментті ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Экспериментті жоспарлаудың негізгі түсініктері мен принциптерін, оптимальдік критерийлерін, эксперимент жоспарын құру түрлері мен ережелерін, зерттеу объектісінің математикалық моделінің параметрлерін есептеу әдістерін, олардың маңыздылығын, сондай-ақ алынған модельдің барабарлығын, оңтайлы шарттарды және жауап беру функциясының экстремумын іздеу әдістерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
 • Байыту фабрикаларын жобалау
  Несиелер: 4

  Пән технологиялық жобалауды және байыту фабрикаларын салуды ұйымдастырудың ғылыми принциптеріне ие, схемалар мен жабдықтарды таңдау, негіздеу және есептеу әдістемесін білетін, бас жоспарды қалыптастыру, шикізатты, материалдарды, энергия ресурстарын кешенді пайдалану, Еңбек және күрделі шығындар, соның ішінде жобалаудың автоматтандырылған жүйелерін пайдалана отырып, маманды дайындауға ықпал етеді.

 • Байыту жабдықтардың жөндеу және эксплуатациясы
  Несиелер: 5

  Жөндеу шаруашылығының міндеттері мен ұйымдастырылуы зерттеледі. Сондай-ақ байыту фабрикаларында негізгі және қосалқы жабдықтарды дұрыс пайдалану. Технологиялық аппараттарды, құрылғыларды, айлабұйымдарды есептеу сұрақтары, машина жұмысының технологиялық режимін бұзудың ықтимал себептері, оларды жою жолдары және оңтайландыру әдістері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
 • Фабрикалар машиналарының жұмысы кезіндегі сенімділік негіздері
  Несиелер: 5

  Сонымен қатар негізгі және қосалқы технологиялық жабдықтардың, оның бөлшектері мен тораптарының жай-күйін диагностикалаудың, болжаудың және бұзбай бақылаудың қазіргі заманғы әдістері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
 • Экономика және өндірісті ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Курс нарықты қалыптастырудың теориялық негіздерін, мәні мен принциптерін; нарықтың құрылымы мен функцияларын; Аспап жасау кәсіпорнының негізгі қорларын; айналым қаражатын; өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын; кәсіпорын өніміне бағаны қалыптастыру; ғылыми-техникалық прогресті дамытудағы инвестициялардың рөлін; кәсіпорындардың сыртқы экономикалық қызметін қамтиды. Кәсіби этиканы меңгеруге, қызмет нәтижелеріне жауапты болуға дайындыққа ерекше көңіл бөлінеді

 • Ойлау дизайны
  Несиелер: 5

  Дизайн-ойлаудың мақсаты мен әдістемесі. Мультидисциплинарлық тәсіл, шығармашылық сипат және принциптердің әмбебаптығы. Зияткерлік белсенділікті ынталандыру. Креативтілікті дамыту. Командалық өзара іс-қимылдың тиімділігі. Дизайн-ойлау технологиясының кезеңдері: мәселе тұжырымдамасы, идеяларды генерациялау, үздік шешімді таңдау, прототиптеу, нәтижелерді бағалау. Инженерлік міндеттерді инновациялық шешу үшін мақсаттылықты, мүмкіндіктерді және тиімділікті интеграциялау.

  Селективті тәртіп
 • Кристалл және металлография
  Несиелер: 3

  Кристаллография негіздерін, минералдардың қасиеттері мен құрамын, минералдарды зерттеу әдістерін, минералдардың пайда болуының геологиялық жағдайлары мен физикалық-химиялық жағдайын зерттеу; кен орындарының пайда болу жағдайларын жүйелі талдау, елдің минералдық-шикізат базасының жай-күйі, даму перспективалары және пайдаланылуы туралы тұтас әсер жасау.

  Селективті тәртіп
 • Байыту өндірісінің қазіргі мәселелері
  Несиелер: 4

  Пән пайдалы қазбаларды байыту саласындағы заманауи мәселелерді оқып-үйренуді, студенттерді байыту өндірісінің техникасы мен технологиясының даму деңгейімен таныстыруды мақсат етеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер байыту өндірісінің технологиялық шешімдерінің техникалық-экономикалық артықшылықтары мен кемшіліктерін бағалай білуі керек жаңа технологиялық жабдықтарды таңдау дағдысына ие болады.

  Селективті тәртіп
 • Автокад компьютерлік ортасында АЖЖ
  Несиелер: 5

  Қолданбалы бағдарламалардың графикалық пакеттерін пайдаланушылар ретінде базалық инженерлік дайындық. Курстың мі��детіне АutoCAD графикалық жүйесін оқу кіреді. Интерактивті режимде компьютерде жұмыс істеу; қарапайым (нүкте, түзу, доға, шеңбер) бастап күрделі сызбаларға дейін объектілерді сызу; графикалық редакторлармен жұмыс істеу; геометриялық үлгілеуді орындау; конструкторлық құжаттарды құрастыру үшін мәтіндік редактормен жұмыс істеу

  Селективті тәртіп
 • Байыту фабрикаларында сусыздандыру және шаң ұстау
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында студенттер: сусыздандыру процестерін; ылғалдың түрлерін; дренирлеу принциптерін; сусыздандыру аппараттарының құрылымы мен жұмыс істеу принципін, қоюландырудың негізгі принциптерін; суспензиялардың сипаттамасын; коагуляция және флокуляция процестерін; сүзудің, центрифугалаудың және термиялық Кептірудің теориялық негіздерін; шаң ұстау процесін; шаңсыздандыру үшін қолданылатын құрал-жабдықтардың конструкциялары мен техникалық сипаттамаларын, сондай-ақ технологиялық есептеу әдістерімен

  Селективті тәртіп
 • Технологиялық кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  "Технологиялық кәсіпкерлік"пәнінің терминдерін жаңғыртады. Инновациялық идеяны сипаттайды. Цифрландыру ғасырында стартаптардың өзектілігі фактілерін түсіндіреді. Зияткерлік меншікті қорғау рәсімін сипаттайды. Инвесторлар алдында презентация жасау дағдыларын қолданады. Бизнес-модель құру технологиясын қолданады. Деректердің маңыздылығын бағалайды. Ақша қаражатының қозғалыс жоспарын жасайды. Технологиялық кәсіпкерлік жобаның құнын бағалайды

 • Жоғары математика 2
  Несиелер: 4

  Есептерді шешудің негізгі түсініктерін, формулаларын және әдістерін біледі. Арнайы пәндерде математикалық әдістерді қолданады. Өз бетінше ойластырылған шешім қабылдай алады. Математикалық есептерді қояды және шешеді. Математикалық модельдер құрастырады. Математикалық әдістер мен есептерді шешу алгоритмдерін таңдайды. Сапалы математикалық зерттеулер жүргізеді. Есепті сандық әдістермен шешу үшін заманауи бағдарламалық өнімдерді қолданады.

 • Реагентное шаруашылығы байыту фабрикаларының
  Несиелер: 5

  Байыту фабрикаларының реагенттік шаруашылығы» пәнін оқытудың мақсаты-студенттердің флотациялық байыту әдістерімен теория және тәжірибе алу.Студенттер әр түрлі флотациялық схемалар үшін реагенттердің шығынын есептеуді, әр түрлі флотациялық циклдердің реагенттік режимінің картасын жасауды және оқуды үйренеді ; флотациялық реагенттердің тағайындалуы мен жіктелуін, реагенттік шаруашылықтың құрылымын, реагенттік бөлімшенің жабдықтарын, осы бөлімшедегі қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғауды үйренеді.

  Селективті тәртіп
 • Кендер мен концентраттарды кесектеу
  Несиелер: 5

  Байыту өнімдері мен минералды шикізаттардың физикалық-химиялық сипаттамалары қарастырылады. Негізгі заңдылықтар, шекемтастар, брикеттер , агломерат алудың технологиялық сұлбалары, сондай-ақ оларды беріктендіру тәсілдері, кесектеу, брикеттеу, агломерациялауға арналған негізгі технологиялық жабдықтар оқытылады.

  Селективті тәртіп
 • Құрамында алтын бар кендерді байыту
  Несиелер: 5

  Құрамында алтын бар кендердің химиялық-минералогиялық сипаттамасы. Бөлінетін минералдарды Кен дайындау және баптау режимдері. Гравитациялық-флотациялық алу практикасы. Түсті металдар кендерінен Алтынды флотациялық алудың ерекшеліктері. Түсті металдар кендерінен Алтынды алудың гравитациялық тәсілдері. Тотыққан кендерден алтынды алу технологиясы. Кендер мен концентраттарды өңдеудің гидрохимиялық және пирометаллургиялық процестері. Құрамында алтыны бар материалдарды аффинажды өңдеу.

  Селективті тәртіп
 • Код ON1

  кәсіби қызметте математиканың, физиканың, АТ-ның жүйелендірілген теориялық және практикалық білімін қолдану

 • Код ON2

  тиімді коммуникация дағдыларын меңгеру, оның ішінде ағылшын тілінде

 • Код ON3

  тиімді өзара іс-қимылды жолға қою, командада тәртіптік жобалар бойынша жұмыс істеу, көшбасшы болуға дайындық

 • Код ON4

  ойлау икемділігін қолдану, техника мен технологияларда, басқару әдістерінде жылдам өзгерістер жағдайында стреске төзімді болу

 • Код ON5

  парасаттылықты, жалпы мәдени этикалық нормаларды және кәсіби этиканы бөлшектеу

 • Код ON6

  инновациялық жоғары технологиялық идеялардың бастамашылығына негізделген жаңа бизнес құра білу

 • Код ON7

  тау-кен өнеркәсібі саласындағы отандық және шетелдік тәжірибелердің үздік тәжірибелерін бағалау және қолдана білу

 • Код ON8

  экологиялық, әлеуметтік және құқықтық жауапкершілікке дайындық, кәсіптік қызмет нәтижелері

Top