Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M02219 Археология в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Археология аясында ғылым және білім беру, тарихи және ағартушылық салалар үшін Қазақстанның ұлттық басымдықтары туралы құнды тұжырымдарға ие, осы саладағы қазіргі заманғы білімді, жаңа теорияларды түсіндіру және бағалау дағдылары бар және археологиялық қазба жұмыстарын жүргізуде IT қолдана алатын, инновациялық, пәнаралық әдістерді қолдана отырып далалық және қолданбалы зерттеулерді, археологиялық экспедицияларды жүргізуге қабілетті, археологиялық пәндерді дәстүрлі және қашықтан оқыту кезінде жаңа инновациялық оқыту әдістері мен технологияларын енгізе білетін ғылыми-педагогикалық кадрларды сапалы даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M153 Археология және этнология
 • Дайындық бағыты 7M022 Гуманитарлық ғылымдар
 • Ежелгі және ортағасырлардағы Қазақстандағы этномәдени үдерістер
  Несиелер: 6

  Пән магистранттардың ғылыми-методологиялық көзқарастарын қалыптастыратын теориялық курс болып табылады. Пәнді оқу барысында келесі мәселелелер қарастырылады: ежелгі және ортағасырлық Қазақстан тайпаларының мәдени мұралары. Ежелгі Қазақстан тайпаларының қоғамдық құрылысы мен әлеуметтік саылары. Материалдық мәдениеті, шаруашылығы. Ежелгі және ортағасырлық Қазақстан тайпаларының рухани мәдениеті. Ежелгі және ортағасырлық Қазақстандағы этномәдени үдерістерді бағалау мен сипаттау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Археологияның теориялық және методологиялық мәселелері
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты - археологияның теориялық және әдіснамалық мәселелерін талдау қабілетін қалыптастыру, ғылыми зерттеудің нақты методологиясының дағдыларын қалыптастыру. Пән: археологиялық материалдарды өңдеудің жаңа әдістерін, интенсификация, археологиядағы теориялық зерттеулерді, заманауи теориялық концепцияларды, археология деректері бойынша мәдениеттердің өзара әрекеттесу мәселелерін анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты – дамыту менеджмент психологиясының іргелі концепцияларын жүйелі түрде білу, кәсіби даму процесінде менеджмент саласының маңызды аспектілерін теориялық түсіну және практикалық қолдану үшін алғышарттар жасау.Басқару психологиясының негізгі принциптері, басқару әрекетіндегі тұлға, тұлға мінез-құлқын басқару, құндылықтар бойынша басқару туралы заманауи идеялар, топтық құбылыстарды басқару психологиясы қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 6

  Пән шетел тілінде білім берудің халықаралық стандарттарына сәйкес өзінің кәсіби қызметінде шетел тілінде қарым-қатынас жасау үшін тілдік, коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыруға, мәдениетаралық, ғылыми коммуникация контексінде кәсіби қарым-қатынас орнатуға, жаңа ақпараттық ресурстарды, технологияларды игеру негізінде ғылыми байланыстарды кеңейтуге және зерттеу қызметін дамытуға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Классикалық археологияның өзекті мәселелері
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты – магистранттарды әлемдік антикалық ескерткіштерді зерделеудің тарихымен, эталонды және негізгі археологиялық кешендермен, материалдар категориясымен, өнер ескерткіштерімен, өзекті сауалдарымен және негізгі әлемдік ғылыми мектептермен таныстыру. Басты назар әлемдік абсолюттік және салыстырмалы хронологияның түйінді түрткілдерін құрастыратын археологиялық кешендерге аударылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау (ағыл.)
  Несиелер: 6

  Пән ғылыми зерттеулердің іргелі принциптерін, әдістерін, стратегиялары мен нысандарын оқып-меңгеруге, дереккөздермен және мәліметтермен жұмыс істеуді үйренуге бағытталған және белгілі бір саласында зерттеу жүргізу қабілетін қалыптастыруды мақсат етеді. Курс магистранттарға жаңа білімді өз бетімен алудың теориялық-әдіснамалық негіздерін, басты ғылыми категориялармен жұмыс істеуді және зерттеуді практикалық тұрғыдан жүзеге асыруды үйретеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Курс ғылым философиясы туралы түсініктерді, олардың рационалды-теориялық түсінудегі мәселелерін қамтитын ерекше типтегі білімдер жүйесі ретінде қалыптастыруға бағытталған. Ғылымның идеялық негізі, пайда болуы, қалыптасуы мәселелері қарастырылады. Ежелгі дүниедегі, Орта ғасырлардағы және Қайта өрлеу дәуіріндегі ғылым.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 3

  Мақсаты - жоғары оқу орындарының дидактикасы, тәрбие мен білім беруді басқару теориялары, педагогикалық қызметті талдау және өзін-өзі бағалау білімдері негізінде университетте педагогикалық іс-әрекеттің қабілетін қалыптастыру. Болашақ оқытушының білім беру қызметін ОКТ қолдана отырып жобалауды, Болон процесін жүзеге асыруды,дәріскерлік,кураторлық шеберлікті оқыту/тәрбиелеу және бағалау стратегиялары мен әдістерін қолдана отырып (TLA-стратегиялар) игеруді қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Когнитивтік және өндірістік археологияның заманауи мәселелері
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты - магистранттардың когнитивтік және индустриялық Археологияның өзекті мәселелері бойынша базалық жалпы кәсіптік білім алу. Ол қазіргі археологияның екі саласын біріктіреді. Оқу нәтижесінде: әр түрлі ғылыми-тарихи парадигмалар шеңберіндегі танымдық және өнеркәсіптік археологиялық білімнің орны; пән бойынша археологиялық дереккөздердің негізгі түрлері, олардың қалыптасу ерекшеліктері және қазіргі әлемдегі танымдық мүмкіндіктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Орталық Азия археологиясының өзекті мәселелері
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты - Орталық Азия археологиясының өзекті мәселелерімен таныстыру. Оқу нәтижесінде: алған білімдерін Орталық Азияның материалдық, рухани және қалалық мәдениетінің дамуын зерттеуде пайдалану; біздің мемлекетіміздің қалыптасуы мен байырғы халықтың этногенезінде Орталық Азия қалалық мәдениетінің рөлін көрсету; Орталық Азия археологиясын зерттеуде өзінің дүниетанымдық ұстанымын қалыптастыру; ғылыми-зерттеу жұмыстарында анықталған деректерді талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Түркі дәуірі археологиясы
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты – түркі дәуіріндегі археологияның өзекті мәселелері туралы түсінік қалыптастыру. Оқу нәтижесінде: ежелгі түркілердің мәдениетін зерттеу мәселелері, ежелгі түркілердің археологиялық ескерткіштерінің сипаттамаларының ерекшеліктері, түркі мәдениетінің Орталық және Солтүстік Азиядағы түрлі этностар мен этникалық топтардың мәдениетке әсері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Антропогенездің заманауи мәселелері
  Несиелер: 9

  "Антропогенез" пәні (грек. anthropos – адам, genesіs – шығу тегі) – маантропология ғылымының адамның шығу тегін, даму тарихын, оның жеке биологиялық түр болып қалыптасуын және адамзат қоғамының даму кезеңдерін әрі жаратылыстану, әрі қоғамдық ғылымдарға сүйене отырып зерттейтін негізгі саласы. Бұларды шешуде антропогенез приматология, эмбриология, физиология, психология, геология, археология, этнография, тіл білімі сияқты ғылымдардың нақты деректеріне сүйенеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Орталық Азияның ежелгі және ортағасырлық урбанизациясы
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты-ежелгі дәуір мен Орта ғасырдағы Қазақстан аумағындағы урбанизация процесінің ерекшеліктері. Оқу нәтижесінде: әртүрлі кезеңдерде қалалық архитектураның дамуы, Орталық Азия өңірінің ауқымды бөлігінің әлеуметтік-экономикалық қарым-қатынастарының және халықтың діни өмірінің ерекшелігі. Урабанизация процесін қалыптастыру принциптері мен жолдарын түсіну. Урбанизация мәселесінің тарихын білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Эксперименталдық археология
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты-магистранттарда археология, этнография және этнология саласында эксперименттік әдісті қолданудың нақты зерттеу мәселелерін дербес әзірлеу кезінде қажетті теориялық-әдіснамалық негізді қалыптастыру. Оқу нәтижесінде: эксперименттік археологияның негізгі әдістері, археологиялық универсумды әртүрлі тарихи-мәдени процестермен салыстыру, экспериментте алынған нәтижелердің археологиялық зерттеулердің жалпы әдістемесіне, заманауи жетістіктерге, эксперименттік археологиядағы пікірталас проблемалары мен перспективалы бағыттарға әсері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Археологиядағы пәнаралық зерттеулер
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты: магистранттарда ғылыми ойлаудың қазіргі заманғы түрін қалыптастыру, сондай-ақ білім алушыларда әртүрлі әдістерді, соның ішінде жаратылыстану-ғылыми, ақпараттық, сонымен қатар жүйелі тәсіл шеңберінде археология, этнология және мәдени антропология әдістерін қолдана отырып пәнаралық зерттеу дағдыларын қалыптастыру болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Еуразия халықтарының өнеріндегі скиф-сібірлік аң стилі
  Несиелер: 9

  Пән Еуразия халықтарының өнеріндегі скиф-сібірлік аң стилін зерттеудің өзекті мәселелерін айқындайтын курс болып табылады. Пән скиф-сібірлік аң стилі археологиясын зерттеудің теориялық-методологиялық негіздері; сақ-скиф тайпалары шығу тегі процесінің факторлары мен заңдылықтарын ашу; сақ-скиф тайпаларының негізгі археологиялық ескерткіштерін, саяси тарихын, идеологиясы мен қоғамдық құрылысын зерттеу секілді білім жүйесіне негізделеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON11

  Экспозициялық жұмыстың заманауи жобалауының теориясы мен тәжірибесінде технологияларды және шетелдік тәжірибені пайдалана отырып, белгілі бір тақырып бойынша экспозицияларды, көрмелерді құрудағы қызметті жүзеге асыру кезіндегі бірегейлігі мен шығармашылығын көрсету;

 • Код ON1

  Физикалық, химиялық, геологиялық және биологиялық теориялар мен әдістерді қолдана отырып, археологиялық ескерткіштерді зерттеу бойынша қолданбалы зерттеулер жүргізуге;

 • Код ON6

  Жоғары мектеп педагогикасы саласында терең заманауи білімді көрсету және ІТ технологиясын қолдана отырып, білім беру, мұражай мекемелерінде археологияның қолданбалы аспектілері бойынша сабақтар өткізу, оқу және тәрбие бағдарламаларын, әдістемелік ұсыныстарды, қашықтықтан оқыту формасы үшін бағалау құралдарын әзірлеу;

 • Код ON8

  Қазақстан Республикасының заңнамасы мен менеджментінің заңдылықтарын пайдалана отырып, стратегиялар негізінде әлеуметтік-мәдени бағыттағы ұйымдарды басқару;

 • Код ON9

  Археология саласындағы теория мен тәжірибенің жаңа жетістіктерін сыни бағалау және түсіндіру және Қазақстан археологиясының бағыттары бойынша энциклопедиялық, арнайы әдебиет, қазба материалдары бойынша мәліметтерді жүйелеу арқылы археологиялық ескерткіштер бойынша шолулар дайындау;

 • Код ON10

  Шетелдік серіктестермен ғылыми семинарлар, конференциялар, дөңгелек үстелдер, пікірталас клубтарын өткізу мақсатында мәдениет департаменттері мекемелерінің, бөлімдерінің зерттеулер мен мәдени іс-шараларын дамытудың стратегиялық бағдарламаларын әзірлеу;

 • Код ON7

  Археологиялық бақылау жүргізу негізінде тарихи-мәдени мұраны сақтау жөніндегі бағдарламаларды әзірлеу және археологиялық қайта қалпына келтіру мүмкіндіктерін негіздеу;

 • Код ON3

  Ғылыми әдістемелер, әлемдік және Орталық Азия археологиясының әдістемелері, Қазақстан аумағындағы этномәдени процестердің проблемалары негізінде және мәдени мұраны сақтау саласындағы заңнаманы сақтай отырып, қалалық мәдениеттің ерекшелігін бағалай отырып, археологиялық қазбалар мен камералдық зерттеулер жүргізу;

 • Код ON12

  Командада жұмыс істеу, талқылау, әр түрлі мәдени және конфессиялық деңгейлерде ұжымда өзара іс-қимылдың Әлеуметтік-этикалық нормаларын пайдалану, тұлғалық және кәсіби дамудың перспективалық стратегиясын құру, одан әрі оқуға және өзін-өзі оқытуға дайын болу, шет тілінде тұлғааралық, кәсіби және мәдениаралық өзара іс-қимыл міндеттерін шешу үшін коммуникацияларға қабілетті болуы.

 • Код ON5

  ГАЖ саласындағы білімдерін көрсете отырып, ежелгі карталар негізінде ландшафтты 3D қайта жаңартуды жасау немесе компьютерде археологиялық артефактінің көлемді моделін қайта жасау;

 • Код ON2

  Тарихи-мәдени және материалдық емес мұра объектілерін қорғау жөніндегі құжаттарды, ІТ технологиясын пайдалана отырып, пәнаралық және жүйелі тәсіл, тарихи және әлеуметтік әдістер негізінде тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау жөніндегі жобаларды әзірлеуге;

 • Код ON4

  Пәнаралық әдістерді пайдалана отырып, археологиялық экспедицияларды ұйымдастыру мен басқаруда шешімдер қабылдау және жүзеге асыру;

Top