Жаңа білім беру бағдарламасы

7M07209 Геология және пайдалы қазбалар кенорындарын барлау (бейіндік) в Yessenov University

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Еңбек қызметі процесінде басқару менеджменті мен психологиясының негіздерін, эксперименттік зерттеулер әдістерін, патенттану негіздерін, тілді еркін меңгеру деңгейінде шет тілін білуді пайдалана отырып, өндірістік және зерттеу міндеттерін шешеді.
  • Жиынтық және шолу карталарын, атластарды құрастыру, үлкен аумақтардың геологиялық құрылымы мен минералогиясы бойынша геологиялық ақпаратты қорытындылау кезінде геофизикалық және геохимиялық мәліметтерге геологиялық түсіндіру жұмыстарын жүргізеді.
  • Күрделілігі әр түрлі деңгейдегі гидрогеологиялық мәселелерді шешуде перспективті жер асты суларын анықтау үшін қолда бар гидрогеологиялық ақпаратты талдайды.
  • Зертханалық петрофизикалық зерттеулер үшін жабдықты дайындау, тау жыныстарының (пайдалы қазбалардың) және керн материалдарының үлгілерін жинау бойынша жұмыстарды ұйымдастырады.
  • Жер қойнауын аймақтық инженерлік-геологиялық зерделеу бойынша геологиялық барлау және геологиялық барлау және дала жұмыстарына дайындық жобасына жетекшілік етеді.
  • Жалпы техникалық және әкімшілік басқаруды қамтамасыз ететін ақпараттық модельдеу бағдарламаларын пайдалана отырып, геологиялық модельдеу объектілерінің деректерін анықтайды және талдайды.
  • Әлеуметтік ортада кәсіби және тиімді өзара әрекеттесу арқылы мәселелерді шешеді және шешім қабылдайды.
  • Өзінің ғылыми-зерттеу қызметін рефлексия мен өзін-өзі бағалауды, одан әрі кәсіби даму бағыттарын анықтауды, кәсіби қызметте оқу стратегиясын қолдануды жүзеге асырады.
Top