Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07124 Күн энергетикасы в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының мақсаты - күн энергетикасы саласында фотоэлектрлік және жылулық күн түрлендіргіштерімен байланысты ғылыми зерттеулерді жүргізе алатын, фотоэлектрлік және жылулық күн энергиясы жүйелерін модельдеу және жобалау үшін заманауи бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана алатын, ғылыми-зерттеу институттарында, индустриялық-инновациялық орталықтарда ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізе алатын жоғары білікті мамандарды даярлауды қамтамасыз ету болып табылады.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M099 Энергетика және электр техникасы
 • Күн фотоэлементі
  Несиелер: 6

  Магистранттарға күн фотоэлементтерінің технологиялық ерекшеліктері мен физикалық қасиеттерін үйрету. Күн батареяларын дайындау әдістері; температуралық және электрлік сипаттамалар; күн батареяларын алмастырудың баламалы схемасы; фотоэлектрлік модульдің жүктемелік сипаттамасы; бос жүріс кернеуі; қысқа тұйықталу тогы; қуат сипаттамасы; ПӘК; максималды қуат нүктесі; күн элементтерінің параметрлері мен шығу сипаттамаларын өлшеу әдістері; күн батареяларын алудың заманауи технологиялары; күн фототүрлендіргіштерінің тиімділігін арттыру әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: ғылымның пайда болуы мен дамуының жалпы заңдылықтарын, қазіргі ғылым философиясының негізгі концепцияларын түсінуге және анықтауға қажетті құзыреттіліктерді магистранттарда қалыптастыру. Мыналар зерттелетін болады: әртүрлі фактілер мен құбылыстарды талдау және бағалау үшін ғылым философиясының ұстанымдары мен категориялары;ғылыми зерттеу құрылымындағы мәселенің,гипотезаның, философиялық, жалпы ғылыми, арнайы, қолданбалы және пәнаралық әдістеменің функцияларын; тұтас жүйелі ғылыми көзқарасты қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Энергетикалық ресурстар және технологиялар
  Несиелер: 6

  Магистранттарға әртүрлі энергетикалық ресурстардан электр энергиясын алу және түрлендіру технологияларын үйрету. Дәстүрлі және дәстүрлі емес энергия көздері; жаңартылатын энергия көздері; энергия көздерінің қорлары мен ресурстары; энергия ресурстарын тұтыну серпіні және энергетикалық шаруашылықты дамыту; энергетиканың экологиялық проблемалары; адамның энергетикалық қажеттіліктерін қанағаттандырудағы дәстүрлі емес көздердің орны; дәстүрлі емес энергетиканы дамыту проблемалары мен перспективалары; энергетикалық ресурстарды қайта құру жөніндегі тиімді технологиялар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 6

  Мақсаты: болашақ маманның ғылыми-зерттеу мәдениетін, зерттеу құзыреттілігін қалыптастыру.Курс ғылымды дамыту және ҚР индустриялық-инновациялық даму бағдарламаларын іске асыру жағдайында ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастырудың теориялық-әдіснамалық және практикалық негіздерін, ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен әдістемесінің негіздерін, педагогикалық зерттеудің логикасы мен құрылымын, ғылыми аппарат пен зерттеуді жоспарлауды зерделеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жаңа буын күн батареяларының материалдары
  Несиелер: 6

  Магистранттарда жаңа буынның күн элементтерін жобалау кезінде қолданылатын тиімді материалдар туралы білім кешенін қалыптастыру. Жаңа буынды күн элементтерін дайындауға арналған материалдардың негізгі материалдары мен түрлері; аморфты гидрогенделген жартылай өткізгіштер негізінде көп ауысымды фотоэлементтер; жұқа қабатты күн элементтерін, монокристалды және поликристалды күн элементтерін қалыптастыру технологиясы; күн элементтеріне арналған жаңа материалдар мен ұғымдар; наноматериалдар; бейорганикалық және органикалық күн батареялары; органикалық күн элементтерінің артықшылықтары мен кемшіліктері; органикалық фотоэлементтердің жұмыс істеу принциптері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 3

  Мақсаты - жоғары оқу орындарының дидактикасы, тәрбие мен білім беруді басқару теориялары, педагогикалық қызметті талдау және өзін-өзі бағалау білімдері негізінде университетте педагогикалық іс-әрекеттің қабілетін қалыптастыру.Курс болашақ оқытушының білім беру қызметін оқытудың кредиттік технологиясын қолдана отырып жобалауды,Болон процесін жүзеге асыруды,дәріскерлік,кураторлық шеберлікті оқыту/тәрбиелеу және бағалау стратегиялары мен әдістерін қолдана отырып (TLA-стратегиялар)игеруді қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Фотоэлектрлік жүйелердің құрамдас бөліктері
  Несиелер: 6

  Магистранттарды фотоэлектрлік жүйелер құрылымы мен компоненттерінің теориялық және практикалық негіздеріне оқыту. Фотоэлектрлік жүйелердің құрылымы; контроллерлер; ШИМ контроллерлері; MPPT контроллерлері; инверторлар; электр энергиясын желілік сақтау; электр энергиясын сақтау технологиялары; химиялық, электрохимиялық, механикалық және электрлік жинақтау; шығындарды талдау және электр энергиясын сақтауды оңтайландыру; ең жоғары жүктемені басқару; тарату және таратуды жаңғырту; электр энергиясын жинақтау жүйелерін инженерлік қамтамасыз ету.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Күн жылу жүйелері
  Несиелер: 9

  Магистранттарды күн жылу жүйелерін пайдалану және құрастырудың теориялық және практикалық дағдыларына үйрету. Күн жылуымен жабдықтау жүйелері; күн жылуымен жабдықтау жүйелерінің сыныптамасы; жылу тасымалдағыштың түрлері және оның айналым тәсілдері; жылумен жабдықтау схемаларының мысалдары; жылумен жабдықтау жүйесінің параметрлерін есептеу және модельдеу; жылуды бұру коэффициентін есептеу кезінде аралық жылу алмастырғышты есепке алу; объектінің жылу энергетикалық теңгерімі; жылу сорғысы жұмысының энергетикалық режимін таңдау; күн жылуымен жабдықтау жүйелерін жобалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: магистранттарда ғылыми менеджменттің заманауи психологиялық тәсілдерін қолдану үшін қажетті құзыреттіліктерді қалыптастыру. Мыналар оқытылады: басқарушылық өзара әрекеттестіктің теориялық негіздері, негізгі басқару функцияларын жүзеге асырудың психологиялық ерекшеліктері, басқарушылық қызмет субъектісінің психологиясы, басқару саласындағы психологиялық зерттеу әдістері. белсенділік пен өзара әрекеттесу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: Шетел тілін (кәсіби) оқытудың негізгі мақсаты жаратылыстану, гуманитарлық және әлеуметтік мамандық саласында оқитын магистранттарды ауызекі сөйлесуде, тұрмыста күнделікті өмірде, өз мамандығы саласында, кәсіби қарым-қатынас жасауда шетел тілін белсене қолдана білу дағдыларына үйрету. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - әр түрлі тақырыптағы ,ылыми тілде жазылған мәліметтердің негізгі идеясын түсіну; - өз пікірін білдіре алу және ұстанымын қорғай білу; - түрлі жағдайларға өзінің комментариін жеткізе білу; - әр түрлі тақырыптарда толық мәліметтерді нақты жасай алу және негізгі мәселеге өз көзқарасын білдіре алу, әртүрлі пікірлердің артықшылықтары мен кемшіліктерін көрсету; - жалпы және кәсіби сипаттағы тақырыптарда адамдармен талқылау жасай алу.Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ағылшын тіліндегі ғылыми-техникалық мақаланың құрылымы мен стилистикалық ерекшеліктері. Мазмұнды бөлім. Терминдер мен терминологиялық топтар. Ағылшын тіліндегі терминология. Префикстердің көмегімен термобілім. Суффикстермен термобілім. Қысқарту. Ғылыми-техникалық мәтіннің грамматикалық талдауы. Ғылыми мәтінге тән ағылшын тілінің грамматикалық құбылыстары. Жалпы ғылыми және арнайы лексика арқылы сөздік қорын кеңейту. Жалпы ғылыми және терминологиялық лексиканы жандандыру. Кәсіби тақырыптарға байланысты мәселелерді талқылау барысында ауызша және жазбаша ғылыми сөйлеу дағдыларын дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Күн батареяларын өндіру технологиясы
  Несиелер: 9

  Магистранттарда күн батареяларын өндірудің заманауи, дәстүрлі әдістері мен технологияларымен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру. Жұқа қабықшалы күн элементтерін бақылау және диагностикалауға арналған негізгі әдістер мен жабдықтар; жұқа қабықшалы күн элементтеріндегі деградациялық процестер; жұқа қабықшалы батареяларды пайдалану ерекшеліктері; күн батареясының фотоэлементтерін қосу схемасы; контактілі және байланыссыз литография; ламинация; фотоэлектрлік элемент жасау; модульдерді құрастыру; гетероқұрылымды күн модульдері негізінде фотоэлементтер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Гибридті фотоэлектрлік және күн жылу жүйелері
  Несиелер: 9

  Магистранттарға гибридтік күн жылу электр стансалары жүйелерін құрастыру мен пайдаланудың теориялық және технологиялық аспектілерін оқыту. Гибридті күн коллекторлары; табиғи айналымы бар күн жүйесі; PV/T ауа коллекторы; вакуумдық коллектордың жұмыс принципі; жылу және масса алмасу процестерінің математикалық моделі; гибридті фотоэлектрлік жылу жүйелері; жылу техникалық есептеу; ыстық сумен жабдықтауға жылу шығыны; автономды объектінің күн жылу және электрмен жабдықтау жүйесінің модельдері; аралас PV /T (CPV / T) жүйелерінің ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Күн энергиясының концентрациясы
  Несиелер: 9

  Магистранттарда күн концентраторлары бар фототүрлендіргіштерді талдау және пайдалану дағдыларын қалыптастыру. Күн концентраторлары мен гелиоқабылдағыштар; күн фотоэлектрлік қондырғыларға арналған күн концентраторларының түрлері; күн концентраторларының оптикалық параметрлері; күн концентраторларының дизайны мен техникалық параметрлері; күн концентраторларының тиімділігін арттырудың ғылыми-техникалық әдістері; күн линзаларының құрылымы мен түрлері; параболалық және жалпақ гелиоқабылдағыштар; жылумен жабдықтау жүйелерінде концентрациялық гелиоқабылдағыштарды практикалық қолдану; күн батареяларының тиімділігін арттыру жүйелерінде концентрациялық линзаларды қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Күн электрлік станцияларын бақылау және басқару жүйелері
  Несиелер: 9

  Магистранттарда күн электр станцияларын бақылау және басқару жүйелерімен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру. Күн электр станцияларын автоматтандыру және басқару жүйелері; басқару және бақылау жүйелерін құру принциптері; максималды қуатқа жету үшін батареяның күйін басқару жүйесі; күн қондырғысын бақылауды басқаруға арналған датчиктер; күн энергиясын басқару жүйелерін жобалау; күн электр станцияларының жұмыс параметрлерін бақылау және оңтайландыру; күн батареяларының шығу қуатын болжауға арналған бағдарламалық жасақтама.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Күн фотоэлектрлік жүйелерін жобалау
  Несиелер: 9

  Магистранттарға күн электр жүйелерін жобалау дағдыларын үйрету. Күн фотоэлектрлік қондырғылар; қондырғылардың түрлері; фотоэлектрлік модульдердің негізгі компоненттері; күн фотоэлементтерінің параметрлерін есептеу; шығу қуатын есептеу; автономды фотоэлектрлік жүйелер; гибридті жүйелер; күн фотоэлектрлік жүйелер; күн электр станциясының энергетикалық балансын құру; күн энергиясымен жабдықтау жүйесінің элементтері; күн электр станцияларын пайдалану ерекшеліктері;қажетті қуатты күн электр станцияларын жобалау; күн электр станцияларының тиімділігін бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Энергетикалық менеджмент және Smart Grid технологиялары
  Несиелер: 9

  Smart Grid технологиясы негізінде магистранттарда энергетикалық менеджменттің негізгі тұжырымдамалары туралы түсінік қалыптастыру. Энергия менеджері; кәсіпорынды басқару құрылымындағы энергия менеджменті қызметі; кәсіпорынның энергия ресурстарының жұмсалуын есепке алу және бақылау аспаптарымен жарақтандырылуын талдау; кәсіпорынның энергия тұтынуын метрологиялық қамтамасыз ету жүйелері; энергия тиімділігі көрсеткіштері; бағалау әдістері шығындар аудиті және алынған нәтижелерді бағалау; энергетикадағы зияткерлік жүйелер; Smart Grid тұжырымдамасы; зияткерлік сенсорлар мен есептегіштер; қауіпсіздік және істен шығудан қорғау жүйелері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON9

  Күн энергиясын концентрациялаудың, күнді бақылаудың қазіргі заманғы әдістерін қолдану, кешенді автоматтандырылған жоғары тиімді жүйелерді жобалау мақсатында энергожүйелердің шығыс қуатына, олардың техникалық параметрлері мен сипаттамаларына модельдеу және есептеулер жүргізу.

 • Код ON10

  Күнді бақылау жүйесін, күн концентраторларын, күн жылумен жабдықтау жүйелерін және электр энергиясын жинақтау жүйелерін пайдалана отырып, заманауи фотоэлектрлік түрлендіргіштер негізінде энергия жүйелерін әзірлеу үшін автономды интеллектуалды мониторинг және басқару жүйелерін жобалау дағдыларын жүйелеу.

 • Код ON12

  Белсенді дүниетанымдық және азаматтық ұстанымды қалыптастыру, қалпына келетін энергетика саласындағы әлемдік ғылыми-техникалық жетістіктерді, соның ішінде шет тіліндегілермен қоса талдау, педагогикалық және кәсіби қызметте тұлғалық-бағдарлы тәсілді қолдану, сондай-ақ ғылыми дайындамаларды еңгізу мақсатында одан әрі жеке және кәсіби даму бағыттарын анықтау.

 • Код ON1

  Тиімді фотоэлектрлік жүйелерді әзірлеу мақсатында күн элементтерін тұрмыстық және коммерциялық пайдалану үшін, сондай-ақ қоршаған ортаға әсер ету тұрғысынан қолданудың артықшылықтарын анықтау.

 • Код ON6

  Күн жылуымен жабдықтауда және фотоэлектрлік энергожүйелерде энергияны тасымалдау мен пайдалануға, шығысындағы энергияны болжау мен өндіруге байланысты күрделі инженерлік тапсырмаларды шешу үшін жүйелі және инженерлік әдістерді қолдану.

 • Код ON11

  Дәстүрлі энергия жүйелерімен қатар қалпына келетін энергия көздерін кеңінен қолдану мақсатында автоматтандырылған интеллектуалды фотоэлектрлік жүйелер мен жылу энергожүйелерін, сондай-ақ гибридті жүйелерді жобалаудың технологияларын, дағдылары мен икемділіктерін біріктіру.

 • Код ON4

  Күн энергетикасы мен жылу жүйелері саласында зерттеулер жүргізу, энергия жүйелерінің негізгі электротехникалық, күштік және энергетикалық параметрлерін өлшеу үшін техникалық құралдарды пайдалану дағдыларын, сондай-ақ жабдықтарды тестілеу және диагностикалау дағдыларын меңгеру.

 • Код ON7

  Заманауи Smart Grid тұжырымдамасына сәйкес келетін энергия жүйелерін құру үшін интеллектуалды технологияларды пайдалана отырып, күн энергиясы негізінде электрді өндірудің және тасымалдаудың автоматтандырылған жүйелерін әзірлеу.

 • Код ON8

  Фотоэлектрлік түрлендіргіштерге арналған әр түрлі материалдарды бағалау және тиімді фотоқабылдағыштарды әзірлеу мақсатында гелиоқабылдағыштарды дайындау технологиясын талдау.

 • Код ON5

  Электронды басқару блоктарын, күштік электрондық блоктарды, энергияны жинақтау құрылғыларын, күнді бақылау жүйелерін, күн концентраторлары мен электр станциясының құрауыштарын есептеу және жобалау, сондай-ақ фотоэлектростанциялардың шығыс қуатын болжау үшін алынған деректермен жұмыс істеу кезінде ғылыми және жүйелік тәсілді қолдану.

 • Код ON3

  Күн жылумен жабдықтау жүйелері, энергияны сақтау және тасымалдау жүйелері тиімділігінің параметрлері мен пайдалану режимдерін оңтайландыру мақсатында моделдеу және есептеу жүргізу.

 • Код ON2

  Фотоэлектрлік элементтердің, күн жылу станцияларының негізгі сипаттамаларын және электр энергиясын түрлендіру мен жинақтаудың физикалық негіздерін түсіндіре отырып оларды кеңінен енгізу мен пайдаланудың перспективаларын талдау.

Top