Жаңа білім беру бағдарламасы

6B02317 Аударма теориясы мен практикасы (орысша-қазақша/қазақша-орысша) в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • – білімнің әлеуметтік-гуманитарлық салаларының негізгі заңдылықтарын білу мен түсінудін көрсетеді, гуманитарлық білім мен қоғамдық қызмет жүйесіндегі аударма теориясы мен практикасының маңыздылығын, орны мен рөлін негіздейді, академиялық адалдық қағидаларын және мәдениетін сақтайды;– білімнің әлеуметтік-гуманитарлық салаларының негізгі заңдылықтарын білу мен түсінудін көрсетеді, гуманитарлық білім мен қоғамдық қызмет жүйесіндегі аударма теориясы мен практикасының маңыздылығын, орны мен рөлін негіздейді, академиялық адалдық қағидаларын және мәдениетін сақтайды;
  • – кәсіптік жұмыста аударма теориясы мен практикасы бойынша білімді қолдану, білім беру жүйесінің қазіргі заманғы даму үрдістерін, мәдениетаралық коммуникация және электрондық құжаттама саласындағы нормативтік-құқықтық актілерді білу және түсіну
  • - негізгі ілімдерді, зерттеу әдістерін және аударма ісінің құрылымын білу және түсіну;
  • билингвизм контексінде аударманың әртүрлі түрлері мен тәсілдерін қолданады; озық кәсіби әдістер мен инновациялық ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолданады
  • әдеби тілді меңгергендігін, қарым-қатынас дағдыларын, шешендік шеберлігін және қарым-қатынастың жоғары мәдениетін көрсетеді;
  • аудармашы маман ретінде кәсіби дамуды және мамандық пен сабақтас білім салаларының қиылысында жан-жақты тұлғалық жетілдіруді қалыптастырады; кәсіби міндеттерді жемісті шешуге шығармашылық көзқарастың көрінісін бағалады, әрі қарай оқуды өз бетінше жалғастыру дағдыларын меңгереді;
  • аударма қызметінің теориясын, әдістемесі мен техникасын, ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін қолдану бойынша практикалық іскерліктер мен дағдыларды меңгереді;
  • тілдің лексикалық, грамматикалық, синтаксистік және стилистикалық нормаларын, түпнұсқа мәтіннің семантикалық және лингвомәдени ерекшеліктерін ескере отырып, ауызша және жазбаша аударманы орындайды.
Top