Жаңа білім беру бағдарламасы

7M04204 Ақпараттық технологиялар құқығы в Нархоз Университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Ақпараттық қауіпсіздікпен байланысты қоғамдық қатынастарды қылмыстық-құқықтық және азаматтық-құқықтық реттеу саласында жоғары білікті мамандарды даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M078 Құқық
 • Дайындық бағыты 7M042 Құқық
 • Құқықтық талдау әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Пән магистранттардың құқық мәселелері, құқықтың жалпы теориясы, құқық философиясы, құқықтық логика туралы түсініктерін қалыптастыруды көздейді. Пәнді оқу барысында магистранттар құқық нормалары мен заңгерлік практика материалдарын талдау дағдыларын қалыптастырады. Бұл пән заң ғылымын терең меңгеру және түсіну үшін негізгі пәндердің бірі болуы керек. Пәнді оқудың міндеттері: заңнама мен құқықтың тұжырымдамалық мәселелері туралы түсінікті, ұлттық және халықаралық құқықтық актілерді, сондай-ақ практикалық құжаттарды талдау дағдыларын; қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеу заңдылықтарын анықтау дағдыларын; заңдағы олқылықтарды, коллизияларды анықтау және жою дағдыларын қалыптастыру болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Жалпы құқық теориясының қазіргі мәселелері
  Несиелер: 5

  Курс құқық теориясы саласындағы іргелі білімді қалыптастырады. Сонымен қатар, бұл пән магистранттардың жалпы теориялық білімдерін практикалық құқықтық қызметте қолдана білу қабілетін дамытуға бағытталған, магистранттардың құқықтық санасы мен құқықтық мәдениетін дамытуға ықпал етеді. Осы курсты теориялық қағидаларды талдау арқылы оқу нәтижесінде магистранттар қазіргі құқықтық тұжырымдамалар туралы түсінік алады; құқық теориясының өзекті және негізгі мәселелері туралы білімді игереді; құқықтық саладағы кәсіби құзыреттілік деңгейін арттырады.

  Оқу жылы - 1
 • Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасын реформалау
  Несиелер: 5

  Бұл курс магистранттарда азаматтық құқық бойынша іргелі теориялық білімдерін қалыптастыруға, осы құқық саласының негізгі категорияларын қалыптастыруға, сонымен қатар азаматтық құқық нормаларын іс жүзінде қолдану дағдыларын қалыптастыруға арналған. Магистранттардың негізгі міндеті азаматтық-құқықтық институттардың ерекшеліктерін зерттеу, сонымен қатар Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының даму тенденциялары туралы түсінік қалыптастыру. Пән азаматтық құқықтың тұжырымдамалық мәселелерімен танысуға; азаматтық құқық нормаларын талдауға; азаматтық құқықтың нормаларын практикалық қызметінде қолдану дағдыларын, сонымен қатар азаматтық заңнаманы реформалау жолдарын түсінуін дамытуға бағытталған. Курс проблемалық жағдайларды талдауды және шешуді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Қазақстан Республикасының конституциялық дамуының өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Курс магистранттардың конституциялық құқық пен конституциялық дамудың қазіргі жағдайы мен мәселелері туралы білімдерін дамытуға бағытталған. Курстың міндеті -билік бөлінісі қағидатының тиімділігі және билік тармақтары өкілеттіктерінің теңгерімділігі, Конституцияның әлеуметтік және аксиологиялық құндылығы, сайлау және партия заңнамасының тиімділігі, әлеуметтік мемлекеттің конституциялық кепілдіктері және әлеуметтік жауапкершіліктің конституциялық қағидаттарын қамтамасыз ету, конституциялық жауапкершілік мәселелері және т.б. мәселелерде магистранттардың білімін тереңдету болып табылады. Курсты жалпы ғылыми және жалпы философиялық әдістерді қолдана отырып оқу нәтижесінде магистранттарда конституциялық даму мәселелерін түсіну туралы білімдері қалыптасады.

  Оқу жылы - 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Пән жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениет негіздерін қалыптастыруға, қазіргі педагогика ғылымының теориялық негіздерін меңгертуге, кәсіби міндеттерді шығармашылықпен шешуге дайындығын қалыптастыруға бағытталған. Курс түрлі дәрістерде оқытуға керек практикалық дағдыларды дамытуға бағытталып, интерактивті форматта (бірлескен жобалар, конференциялар, көпшілік талқылаулар, дәрістің интерактивті түрлері) жүргізіледі. Оқу аяқталысымен магистрант халықаралық қатынастар аясында алған теориялық білімін беруге мүмкіндік алып, студенттерді оқытушылық қызмет саласында тәжірибелік қабілеттерге үйрете алады.

  Оқу жылы - 1
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу заңнамасын қолдану теориясы мен тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Пән қылмыстық іс жүргізу заңнамасының құқық қолдану тәжірибесінің аксиоматикалық, жалпыға бірдей танылған теориялық ұстанымдарын да, қылмыстық іс жүргізу ғылымы мен тәжірибесінің пікірталас және проблемалық мәселелерін де қарастырады. Курсты оқытудың маңызды бағыты - магистранттардың нақты ұғымдық аппаратын қалыптастыру, қылмыстық іс жүргізу құқығының терминдерімен әрекет ету және құқық нормаларын тәжірибеде қолдана білу. Курсты құқықтық нормаларды талдау, проблемалық жағдаяттарды шешу әдістемесін қолдана отырып өту нәтижесінде, магистранттарда Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу заңнамасын қолдану ерекшеліктері туралы түсінік қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  Пән инновацияға әкелетін персоналды ынталандыру мен бәсекеге қабілетті ұйымдық мәдениетті қалыптастырудағы психология әдістерін меңгеру және де іскерлік қауымдастықтың әлуметтік-экономикалық даму тенденцияларын ескере отырып персоналдың, жеке тұлғаның және топтың мінез-құлығын басқарудың заманауи әдістемесін қамтиды. Магистрант оқу нәтижелерін игереді және сыни ойлауды қалыптастырады, өзін-өзі талдау мен кейс стадиді зерделеу арқылы біржақты ойлауды өту негізінде тиімді қарым-қатынас жасауды меңгереді.

  Оқу жылы - 1
 • Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасын қолдану теориясы мен тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Курс Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына қатысты мәселелерді зерттеуге, құқық қолдану тәжірибесінің мәселелерін қарастыруға арналған. Курстың негізгі міндеттері: теория мен практиканың проблемалық аспектілерін анықтау, азаматтық іс жүргізу заңнамасының қолданылуы мен қолданылуы саласында терең білімді қалыптастыру; нақты азаматтық іс жүргізу мәселелерін талдау және шешу дағдылары мен дағдыларын қалыптастыру. Пән бойынша оқытудың мақсатына жету азаматтық іс жүргізу құқығының өзекті мәселелері туралы білімді қалыптастыруды көздейді; азаматтық іс жүргізу заңнамасын дұрыс түсіндіру және қолдану дағдыларын қалыптастыруды көздейді. Курс проблемалық жағдайларды талдауды және шешуді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Курс ағылшын тілін ғылыми және кәсіби қызметте қарым-қатынас үшін тиімді қолдана отырып, талдау, жинақтау, жіктеуде ағылшын тілін тиімді пайдалану дағдыларын дамытуды көздейді және шетел серіктестерімен қарым-қатынаста шетел тілінің коммуникативті құзіреттілігін және оның еркін көрінісін (B1 деңгейі және одан жоғары) әрі қарай дамытуға арналған, сондай ақ әрі қарай өздігінен білім алуы үшін. Курс барысында магистранттар өздерінің жеке көзқарастары мен зерттеу нәтижелерін еркін білдіре отырып, сыни тұрғыдан ойлау принциптеріне сүйене отырып, өз көзқарастарын нақты және негіздеп көрсетуге, қарым-қатынас жасауға үйренеді.

  Оқу жылы - 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 4

  Пән ғылым философиясын талдау призмасы арқылы қарастырады, ғылым тарихы, оның ерекшеліктері мен заңдылықтары туралы білім береді; ғылыми зерттеулер жүргізу әдістерін және олардың қоғамның дамуындағы маңыздылығын қолданады. Магистранттарда ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге ықпал ететін аналитикалық және ғылыми ойлау дағдылары қалыптасады. Курс магистранттардың ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырады, ғылыми-зерттеу қызметінің аналитикалық қабілеттері мен дағдыларын дамытады. Осы мақсаттарға жету ұлы ойшылдар мен өткен және қазіргі ғалымдардың түпнұсқа мәтіндерін оқуға ықпал етеді. Ғылыми-зерттеу қызметінің дағдылары.

  Оқу жылы - 1
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару заңнамасын жетілдіру
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу магистранттардың қылмыстық-атқару заңнамасын жетілдіру тенденциялары туралы түсініктерін қалыптастыруға, жазаларды және қылмыстық-құқықтық ықпал етудің басқа да шараларын орындаудағы қолданыстағы тәсілдерді сыни талдау арқылы қалыптастыруға бағытталған. Пәнді оқытудың міндеттері: магистранттарды Қазақстан Республикасының қолданыстағы қылмыстық-атқару заңнамасында дұрыс бағдарлауға үйрету; сыни тұрғыдан ойлау және қолданыстағы қылмыстық заңнаманы талдау қабілетін дамыту; қылмыстық-атқару заңнамасын реформалау жағдайында қылмыс деңгейін болжау бойынша бакалавриат дағдыларын дамыту болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Зерттеу жазу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бұл оқу курсы білім алушылардың зерттеу әдістемесі бойынша білімін қалыптастыруға, сонымен қатар сапалы зерттеу жүргізу дағдыларын қалыптастыруға арналған. Пәнді оқудың мақсаты - магистранттардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлау және ғылыми зерттеу саласындағы теориялық және әдістемелік білімдерді меңгеру, білімді қалыптастыру және зерттеу әдіснамасын, зерттеуді жүргізу тәртібі мен кезеңдерін дұрыс түсіну, сонымен қатар сапалы зерттеу жүргізудің дұрыс әдістемелік негізін өз бетінше анықтай білу болып табылады. Пән аясында магистранттар құқықтану саласындағы ғылыми зерттеулерді жүргізудің әртүрлі әдістері туралы білім алады; өз зерттеулерінің ғылыми әдістемесін таңдау; өз зерттеулерінің нәтижелерін ұсыну дағдыларын алу болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Қазақстан Республикасының атқарушы іс жүргізу заңнамасын жетілдіру
  Несиелер: 5

  Курс атқарушылық іс жүргізудегі сот актілері мен басқа органдардың актілерін орындау ерекшеліктерін зерттеуге арналған, сонымен қатар магистранттардың Қазақстан Республикасының атқарушылық заңнамасының даму тенденциялары туралы түсініктерін қалыптастыруға бағытталған. Курс мыналарды қамтиды: атқарушылық іс жүргізу жүйесін реттейтін нормативтік құқықтық актілермен танысу; нормативтік құқықтық актілермен жұмыс және оларды қолдану дағдыларын қалыптастыру; атқарушылық құжаттарды беру тәртібіне оқыту; атқарушылық құжаттардың жекелеген түрлерімен танысу; теориялық ережелерді іс жүзінде қолдану, атқарушы заңнаманы одан әрі реформалау саласында терең білімді қалыптастыру. Пәнді проблемалық практикалық жағдайларды талдау мен шешуді пайдалана отырып оқу нәтижесінде, атқарушылық іс жүргізу саласындағы заңнаманы тәжірибеде қолдану дағдылары бар атқарушылық құжаттарды орындау саласындағы білікті мамандар дайындалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Педагогикалық практика
  Несиелер: 3

  Педагогикалық практика оқыту саласында кәсіби құзыреттіліктерді алуға, атап айтқанда, бітіруші ғылыми-білім беру департаментінің базасында дәріс және семинар сабақтарын ұйымдастыру және өткізу бойынша дағдыларды күшейту арқылы оқыту процесінде алынған педагогика және оқыту әдістемесі бойынша теориялық білімді бекітуге және тереңдетуге бағытталған. Педагогикалық практикадан өту барысында магистранттар академиялық саясатымен, курстарды оқу-әдістемелік қамтамасыз етумен, оқыту әдістерімен және оларды қолдану практикасымен танысады, білім алушылармен сабақтар өткізеді, олардың білімін бағалайды , есептілік жасайды және толтырады, сондай-ақ оқытушылар ұжымында жұмыс істеу дағдыларын меңгереді. Педагогикалық практика мен практикалық сабақтарды өткізу нәтижелері бойынша магистранттар есеп жасайды және қорғайды.

  Оқу жылы - 1
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасын реформалау
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту қылмыстық құқықтың өзекті мәселелері, оны жетілдіру жолдары және оқушының алған білімдерін тәжірибеде қолдану бойынша теориялық білімдерін дамыту арқылы магистранттар арасында кәсіби құзыреттіліктерді дамытуға бағытталған. Пәнді оқу барысында магистранттар қылмыстық құқықты қолдану теориясы мен тәжірибесінің проблемалық мәселелеріне назар аударады; қылмыстық құқықты талдау дағдыларын қалыптастырады; қылмыстық заңнаманы жетілдіру бойынша ұсынымдар мен ұсыныстарды өз бетінше әзірлеу қабілетін дамытады. Курс проблемалық жағдайларды талдауды және шешуді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Ақпараттық активтерді құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Пән магистранттарда ақпараттық қауіпсіздікті құқықтық қамтамасыз ету, ақпараттық активтерді өмірде пайдалану саласында теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыруға бағытталған. Пән ақпараттық қауіпсіздікті және ақпараттық активтерді реттейтін құқық нормаларын терең білуді қалыптастыруды көздейді; ақпараттық қауіпсіздікке байланысты құқықтарды қорғау саласындағы құқық нормалары мен оларды қолдану тәжірибесін білуге бағытталған. Курста кейс-стадилер және модельдеу әдісін қолдану көзделеді. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар ақпараттық активтерді пайдалану және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы қатынастарды құқықтық реттеу дағдыларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Зерттеу практикасы
  Несиелер: 9

  Зерттеу практикасы білім алушыларда ғылыми зерттеулер жүргізудің әдіснамасы мен технологиялары, сондай-ақ оларды қолдану перспективалары туралы білімді қалыптастыру үшін жүргізіледі. Магистрант ғылыми жобаларға конкурстарға қатысу, сондай-ақ ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және өткізу, ғылыми-зерттеу жұмыстары бойынша аралық есептерді дайындау дағдыларын алады; ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін материалдарды, оның ішінде статистикалық, құқық қолдану материалдарын жинауды және талдауды жүзеге асырады; таңдаған кәсіби қызығушылық саласының өзекті мәселелерін анықтайды және магистрлік жобаның (диссертацияның) тақырыбын анықтайды.

  Оқу жылы - 2
 • Киберқылмыспен күресудің құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  Пән магистранттардың киберқылмыс сияқты қылмыс түрі және оның айрықша белгілері туралы түсінігін және оған қарсы тұруға болатын құқықтық база туралы білімдерін қалыптастыруға бағытталған. Ұлттық, сондай-ақ халықаралық және аймақтық киберқылмыспен күресудің құқықтық негіздерін білу, киберқылмыстың алдын алуда оң тәжірибесі бар шет мемлекеттердің тәжірибесін зерделеу магистранттардың ұстанымы мен жалпы білімін байытады, кәсіби тәжірибелік дағдыларды меңгеруін дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Сандық ортада авторлық құқықты қорғау
  Несиелер: 5

  Бұл пән құқықтық реттеудің ерекшеліктерін және цифрлық ортада авторлық құқықты қорғау тәртібін зерттеуге арналған. Пәннің мақсаты - магистранттардың цифрлық кеңістіктегі авторлық құқықтың ерекшеліктері туралы білімін, цифрландыруды ескере отырып, авторлық құқықты реттейтін заңнама нормаларын қолдану біліктері мен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Пәннің міндеттері: авторлық құқықты құқықтық реттеу саласындағы ұлттық заңнама мен халықаралық актілердің нормаларын; цифрландыру дәуіріндегі авторлық құқықты қорғау бойынша шет мемлекеттердің заңнамасы мен тәжірибесін зерттеу болып табылады. Пәнді кейс-стади және формальды құқықтық әдісті қолдану арқылы оқу нәтижесінде магистранттар цифрлық ортада авторлық құқықты қорғаудың ерекшеліктері мен процедуралары туралы түсінік алады және ақпараттық қауіпсіздікті қорғау аспектілеріне қатысты авторлық құқық ережелерін қолдану дағдыларын игереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Ақпараттық қауіпсіздікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар
  Несиелер: 5

  Пән магистранттардың ақпараттық қауіпсіздікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар жүйесі, олардың қауіптілігі мен түрлері туралы түсініктерін қалыптастыруға бағытталған; олардың қылмыстық-құқықтық мазмұнын анықтауға; қылмыстық заңды өз бетінше қолданудың кәсіби құзыреттерін қалыптастыруға бағытталған. Пәнді оқыту барысында осы топтағы құқық бұзушылықтардың негізгі қылмыстық-құқықтық белгілері ашылады; магистранттар Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 7-тарауының баптарында көзделген әрекеттерді дұрыс саралау жолдарын меңгереді; магистранттар құқықтық құжаттарды және теориялық дереккөздерді оқу кезінде аналитикалық ойлауға бағытталатын болады; магистранттар ақпараттық қауіпсіздік саласындағы қылмысқа қарсы күрестің негізгі бағыттарымен танысады. Тәжірибелік жағдаяттарды шешуді көздейтін курсты өту нәтижесінде магистранттар өз білімін кәсіби деңгейде қолдану дағдыларын, ақпараттық қауіпсіздікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықпен күрес саласындағы мәселелерді түсіну және шешу қабілетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Құқықтық оқыту
  Несиелер: 5

  Курс құқықтық саланы автоматтандыру және цифрландыру бойынша мамандарды даярлауға бағытталған. Пән сандық технологияларды пайдалана отырып, құқықтық салада жұмыс істеу үшін пәнаралық дағдыларды дамытуға көмектеседі, мысалы: сот кабинеті, нотариат саласындағы бірыңғай электронды мәліметтер базасы, атқарушылық іс жүргізу, сот ісін жүргізуде, бизнесте, корпоративтік құрылымдарда, мемлекеттік органдарда қолданылатын технологиялар, агенттіктер және т.б.

  Оқу жылы - 2
 • Құқық және жасанды интеллект
  Несиелер: 5

  Пән магистранттардың жасанды интеллектті қолдану мен жүзеге асыруға байланысты құқықтық қатынастар саласындағы білімдерін дамытуға бағытталған. Пәнді оқытудың міндеттері: жасанды интеллектке қатысты мәселелерді құқықтық реттеу туралы білімді қалыптастыру; құқық және жасанды интеллект бойынша салыстырмалы құқықтық зерттеулер жүргізу; жасанды интеллектті қолдану мен енгізудің құқықтық негіздерін анықтау. Курсты өту нәтижесінде магистранттар жасанды интеллект пен заманауи цифрлық технологияларды құқықтық реттеу туралы түсінік қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Азаматтық сот ісін жүргізуде цифрлық технологияларды қолдану
  Несиелер: 5

  Пән магистранттардың Қазақстан Республикасының сот жүйесін цифрландыру процестері туралы түсінігін дамытуға, оның ішінде «Төрелік» ақпараттық жүйесі, «Сот кабинеті» сервисі, бейнеконференция, мобильді бейнеконференция, сот отырыстарының аудио, бейнежазбасы сияқты ақпараттық технологиялармен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Курс барысында магистранттар онлайн-процесс, цифрлық сот-сараптамалық аналитика, смарт жүйелер мен жасанды интеллектті азаматтық процеске енгізу саясаты мен тенденциялары, оның ішінде шетелдік тәжірибені ескере отырып білім алады. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар процессуалдық әрекеттерді электронды түрде орындауға мүмкіндік беретін азаматтық процесте цифрлық технологияларды қолдану дағдыларын меңгереді, сот қызметін электрондық қамтамасыз ету туралы білім алады; электрондық сот төрелігінің ерекшеліктерімен танысу; соттардың істерді қарау және шешу кезінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану нысандары туралы түсінік алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Электрондық мәмілелердің құқықтық режимі
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мақсаты - электронды түрде жасалатын мәмілелердің құқықтық режимін және құқықтық реттелуін зерделеу мен зерттеуге кешенді көзқарасты қалыптастыру. Пән электронды мәміленің құқықтық реттелуін зерттеуді, осы ережелерді қолдану тәжірибесін талдауды, қазақстандық және шетелдік тәжірибе мен заңнамаға салыстырмалы талдау жүргізуді қамтиды. Пәнді оқу барысында магистранттар электрондық мәмілелердің түсінігі мен құқықтық табиғатын талдайды, электрондық операцияларды реттеу саласындағы шетелдік және отандық заңнаманы зерделейді. Пәнді кейс-стадилер мен талдауларды пайдалана отырып оқу нәтижесінде магистранттар электрондық транзакцияларды реттейтін ережелерді іс жүзінде қолдану дағдыларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • IT саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтарды тергеу
  Несиелер: 5

  Курс қылмыстық іс жүргізу заңнамасы мәселелеріне, IT саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтарды тергеу саласындағы құқық қолдану тәжірибесіне арналған. Пәннің негізгі мақсаты - магистранттардың IT саласындағы құқық бұзушылықтарды анықтауға және ашуға бағытталған іс жүргізу әрекеттері тұрғысынан қылмыстық процестің теориялық және практикалық негіздері туралы білімдерін қалыптастыру, атап айтқанда: қылмыстық құқық бұзушылықты дұрыс саралау бойынша білім мен дағдыларды қалыптастыру. құқық бұзушылықтар, дәлелдемелерді жинау, процессуалдық құқықтық шешімдерді жасау және қабылдау. Пәнді проблемалық практикалық мәселелерді талдау және шешу арқылы оқу нәтижесінде магистранттарда IT саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтарды тергеу тәртібі мен іс-шаралары саласындағы білімі мен түсініктері қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Код ON1

  Заңды мәні бар мән-жайларды ескере отырып, әртүрлі талдау әдістерін қолданып, олардың құқықтық салдарын бағалай отырып, дәлелді шешімдер қабылдайды

 • Код ON2

  Ақпараттық қауіпсіздік мәселелерін құқықтық реттеу саласында кәсіби құқықтық қызметті сапалы және тиімді жүзеге асыру бойынша білімі мен дағдыларын көрсетеді.

 • Код ON3

  Ауызша және жазбаша коммуникация дағдыларын көрсетеді, фактілерге негізделген дәлелдерді келтіреді және топта жұмыс істеу қабілетін көрсетеді.

 • Код ON4

  Ғылыми теорияларды сыни талдауға, бағалауға және салыстыруға негізделген, ғылыми зерттеудің және нәтижелерді өңдеудің заманауи әдістерін пайдалана отырып, ақпараттық қауіпсіздік пен заңтанудағы сандық технологияларды пайдаланумен байланысты құқықтық-ғылымы саласындағы проблемалық мәселелерді шешудің тәсілдері мен әдістерін анықтайды.

 • Код ON5

  Құқықтық нормалар мен заңнаманы реформалау тенденцияларын талдау негізінде ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы жария құқық пен жеке-құқықтық қатынастарды құқықтық реттеудің жаңа тұжырымдамалық бағыттарын әзірлейді.

 • Код ON6

  Цифрлық технологиялар саласындағы білімі мен дағдыларын пайдалана отырып, ақпараттық қауіпсіздік саласындағы субъектілерге құқықтық көмек көрсету мен қорғауды қамтамасыз етеді, сондай-ақ мамандарға да, маман еместерге де ақпаратты, идеяларды, тұжырымдарды, мәселелер мен оларды нақты әрі бірмәнді шешудегі тұрақты іскерліктерін көрсетеді.

 • Код ON7

  Тиімді коммуникативті дағдыларды пайдалана отырып, қоғамға зерттеулердің идеяларын, әдістемесін және нәтижелерін ұсына отырып, ақпараттық қауіпсіздік саласында туындайтын құқықтық қатынастарды азаматтық-құқықтық және қылмыстық-құқықтық реттеудегі озық деңгейде тәуелсіз аяқталған зерттеулерді жүргізеді.

 • Код ON8

  Өзінің кәсіби заңгерлік қызметінде заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды құқықтық реттеу саласындағы мәселелерді шешу үшін, пәнаралық байланыстарды пайдалана отырып, білімін, түсінігі мен қабілетін кәсіби деңгейде қолданады.

 • Код ON9

  Педагогикалық қызметті, құқықтық пәндерді жобалауды, оқыту технологияларын, оның ішінде инновациялық технологияларды әзірлеуді жүзеге асырады.

 • Код ON10

  Қылмыстық құқық бұзушылықтарды тергеп-тексеру, азаматтық дауларды шешу, балама құқықтық шешімдерді ұсыну бойынша терең теориялық білімін, кәсіби дағдыларын және практикалық дағдыларын көрсетеді.

7M04204 Сот билігі және Қылмыстық әділет
Магистратура

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04204 Кеден ісі
Магистратура

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04204.1 Қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға іс-қимыл (КЖҚ/ТҚ) мен экономикалық қауіпсіздік
Магистратура

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04204 Құқықтану (кәсіптік)
Магистратура

Қайнар академиясы

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04204 Халықаралық құқық
Магистратура

Астана халықаралық университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04204 Мемлекеттік қызмет және кадрлық әлеует
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04204 Адам құқықтары мен адам құқықтары саласындағы қызмет
Магистратура

M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M04204 Құқық қорғау қызметі аясындағы заңгер 1 жыл
Магистратура

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04204 Зияткерлік меншік құқығы (бейінді бағыт)
Магистратура

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04204 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс
Магистратура

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top